قرص رزوکل 10 میلی گرم

ROSOCHOL 10 MG Tablet

فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب