سوسپانسیون سفکسیم کوثر 100میلی گرم/5میلی لیتر 100میلی لیتر

CEFIXIME COSAR 100MG/5ML 100ML FOR SUSP

داروسازی کوثر [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب