پودر قابل تزریق آمبی سوم 50 میلی گرم

AMBISOME Injection ,Powder 50 mg

GILEAD SCIENCES [ بریتانیا ]
شفایاب گستر
داروهای ضد قارچ

GILEAD SCIENCES

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب