محلول خوراکی مگلومین کامپاند داروپخش 76%

MEGLUMINE COMPOUND DP 76% -120 ML SOL

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
مواد حاجب

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب