قرص جویدنی آسمورال 5 میلی گرم

ASMORAL® 5MG CHEWABLE TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب