قرص لکسوپرام 10 میلی گرم

Lexopram 10 mg Tab

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب