کپسول پیوسته رهش دترولیت 4 میلی گرم

Detrolit 4 mg ER CAP

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب