کپسول پیوسته رهش دترولیت 4 میلی گرم

Detrolit 4 mg ER CAP

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

داروسازی تدبیر کالای جم

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب