تنتور دیپیوم داروپخش 1% - اپیوم

DIPIUM 1% TINCTURE

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب