ویال ویتاسولین ان 1000 واحد/10 میلی لیتر

VITASULIN N 1000IU/10ML VIAL

داروسازی ویتان فارمد [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب