آمپول سیناتروپین 10 میلی گرم/1.5 میلی لیتر

CINNATROPIN 10MG/1.5 ML Amp

داروسازی سینا ژن [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب