قرص سیتاگلیپتین شهردارو 50 میلی گرم

SITAGLIPTIN SHAHREDAROU 50 MG Tablet

داروسازی شهر دارو [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی شهر دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب