قرص ملیکس 5 میلی گرم

MELIX Tablet 5 mg

LAGAP [ سوئیس ]
تیما پخش آریا
داروهای ضد دیابت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب