کپسول دابیگاتران ایران دارو 150 میلی گرم

DABIGATRAN IRAN DARU 150MG CAP

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب