قرص استاگروفن 325 میلی گرم

ACETAGROPHEN 325 MG Tablet

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب