قرص فنوباربیتال داروپخش 100 میلی گرم

PHENOBARBITAL DP 100 MG Tablet

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد صرع

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب