قرص استاگروفن 500 میلی گرم

ACETAGROPHEN 500 MG Tablet

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب