قرص رانیتیدین ثنامد 150 میلی گرم

RANITIDINE SANA MED 150 MG Tablet

داروسازی ثنامد [ ایران ]
داروهای گوارشی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب