کپسول اسموپرازول داروپخش 40 میلی گرم

Esomeprazole DP 40mg Cap

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای گوارشی

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب