لینیمنت روغن زیره سبز نوشاد

Roghan e zire sabz noshad Liniment

داروسازی گنجنه عصاره طبیعت [ ایران ]
داروهای گیاهی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب