ساشه دینه پسیلیوم

Dineh Psyllium Sachet

داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) [ ایران ]
داروهای گیاهی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب