شربت هربالاکساتیو

Herbalaxative Syrup

دارو تدبیر پارس [ ایران ]
داروهای گیاهی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب