پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک

Psyllium musciloid Powder

داروسازی نیاک [ ایران ]
داروهای گیاهی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب