ساشه روکادرین 50 گرم

Rucardin 50gr Sachet

شرکت داروسازی قائم دارو [ ایران ]
داروهای گیاهی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب