قرص شاه بلوط هندی قائم دارو

Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet

شرکت داروسازی قائم دارو [ ایران ]
داروهای گیاهی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب