کپسول فمکسیت 500 میلی گرم

Femexcite 500mg Capsule

شرکت داروسازی قائم دارو [ ایران ]
داروهای گیاهی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب