پماد بیزالن 30 گرم

Bisalen 30 gr Ointment

داروسازی نوتک فار [ ایران ]
داروهای گیاهی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب