کرم کاپسایسین 0.025% 60 گرم

Capsaicin 0.025-%60gr Cream

داروسازی دارو درمان پارس [ ایران ]
داروهای گیاهی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب