کرم کاپسایسین 0.075% 30 گرم

Capsaicin 0.075-%30gr Cream

داروسازی دارو درمان پارس [ ایران ]
داروهای گیاهی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب