لینیمنت روغن فلفل قرمز نوشاد

Roghan e felfel ghermez noshad Liniment

داروسازی گنجنه عصاره طبیعت [ ایران ]
داروهای گیاهی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب