دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

مشخصات فارماکوپه ای این دارو بزودی تکمیل خواهد شد
نام علمی دارو (ژنریک): Adult cold
گروه دارویی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics
داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
مصرف در بارداری:
 
   اطلاعات دارویی

کاهش علائم سرماخوردگی
ترکیب 1: فنیل افرین (سودوافدرین) + استامینوفن (ایبوپروفن یا ناپروکسن)

ترکیب 2: سودوافدرین + گایافنزین + استامینوفن

ترکیب 3: کلرفنیرامین (دیفن هیدرامین) + استامینوفن

ترکیب 4: استامینوفن + فنیل افرین (سودوافدرین) + دیفن هیدرامین (کلرفنیرامین یا کلماستین) (سرماخوردگی بزرگسالان: استامینوفن/فنیل افرین/کلرفنیرامین) یا کلداکس و کلد استاپ (استامینوفن/سودوافدرین/دیفن هیدرامین)

ترکیب 5: دکسترومتورفان + سودوافدرین (فنیل افرین) + استامینوفن

ترکیب 6: استامینوفن + کلرفنیرامین + دکسترومتورفان

ترکیب 7: دکسترومتورفان + کلرفنیرامین + سودوافدرین (فنیل افرین) + استامینوفن

ترکیب 8: دکسترومتورفان + گایافنزین + سودوافدرین (فنیل افرین) + استامینوفن

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
قرص ادالت کلد داروپخشدارو پخش - کارخانه
قرص آوی گریپداروسازی آوه سینا
قرص دگزتاکلدداروسازی امین
قرص ادالت کلد امینداروسازی امین
قرص سوپرا کلدداروسازی امین
قرص سوپراکلد-دیداروسازی امین
قرص دکستاکلد-سیداروسازی امین
قرص اکتوکلدداروسازی اکتوورکو
قرص اگزاکلدداروسازی اکسیر
قرص ناپروکلدداروسازی ایران دارو
قرص ناژو کلدداروسازی ایران ناژو
قرص بایوکلدداروسازی باختر بیوشیمی
قرص بایوکلد فورتداروسازی باختر بیوشیمی
قرص پورسیناکلدداروسازی پور سینا
قرص زوکامکسداروسازی تسنیم
قرص زوکاماکس پلاسداروسازی تسنیم
قرص فورت گریفن(روز و شب)داروسازی تهران دارو
قرص فلو گریفن(روز و شب)داروسازی تهران دارو
قرص کاف گریفن(روز و شب)داروسازی تهران دارو
قرص گریفن ادالتداروسازی تهران دارو
قرص رلیکولداروسازی تولید دارو
قرص ادالت کلد-جالینوسداروسازی جالینوس
قرص ادالت کلد خوارزمیداروسازی خوارزمی
کپسول نرم کلد-ژلداروسازی دانا
قرص کلد استاپ رازکداروسازی رازک
قرص کلدیفنداروسازی رازک
قرص کلدیرامداروسازی راموفارمین
قرص رها کلد دیداروسازی رها
قرص رهامونداروسازی رها
قرص ادالت کلد روزداروداروسازی روز دارو
قرص کلداپلکسداروسازی روز دارو
کپسول سافت ژل زاوی کلدداروسازی زهراوی
کپسول نرم جنی کلد(دی)داروسازی ژنیان فارمد
کپسول نرم جنی کلد(نایت)داروسازی ژنیان فارمد
قرص آنتی کلدداروسازی سبحان دارو
قرص گریپین تریداروسازی شفا
قرص گریپین 1داروسازی شفا
قرص گریپین 2داروسازی شفا
قرص کلدآوتداروسازی شهر دارو
قرص کلد آوت فورتداروسازی شهر دارو
قرص فلو آفداروسازی شهر دارو
قرص کلداکس روز & شبداروسازی عبیدی
قرص کوریزان روز و شبداروسازی عبیدی
قرص کوریزانداروسازی عبیدی
قرص كلداكس سینوس و آلرژیداروسازی عبیدی
قرص فارالکس-فور دیداروسازی فارابی
قرص فارالکس-نایت یوزداروسازی فارابی
قرص ادالت کلد فارماشیمیداروسازی فارماشیمی
قرص کلد استاپداروسازی لقمان
قرص میناکلدداروسازی مینا
قرص دی کلدداروسازی مینو
قرص نایت کلدداروسازی مینو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
ADULT COLD DAROUPAKHSH TABدارو پخش - کارخانه
AVIGRIPPE TABداروسازی آوه سینا
DEXTACOLD TABداروسازی امین
ADULT COLD AMIN TABداروسازی امین
SUPRACOLD TABداروسازی امین
SUPRACOLD-D TABداروسازی امین
DEXTACOLD-C TABداروسازی امین
ACTOCOLD TABداروسازی اکتوورکو
EXACOLD TABداروسازی اکسیر
NAPROCOLD TABداروسازی ایران دارو
NAJO COLD TABداروسازی ایران ناژو
BIOCOLD TABداروسازی باختر بیوشیمی
BIOCOLD FORT TABداروسازی باختر بیوشیمی
PURSINA COLD TABداروسازی پور سینا
ZOCAMAX TABداروسازی تسنیم
ZOCAMAX PLUS TABداروسازی تسنیم
FORTE GRIPHEN (DAY & NIGHT) TABداروسازی تهران دارو
FLU GRIPHEN (DAY AND NIGHT) TABداروسازی تهران دارو
COUGH GRIPHEN (DAY & NIGHT) TABداروسازی تهران دارو
GRIPHEN ADULT TABداروسازی تهران دارو
RELICOL TABداروسازی تولید دارو
ADULT COLD-JALINOUS TABداروسازی جالینوس
ADULT COLD KHARAZMI TABداروسازی خوارزمی
COLD-GEL CAP(SOFT GEL)داروسازی دانا
COLD STOP RAZAK TABداروسازی رازک
COLDIFEN TABداروسازی رازک
COLDIRAM TABداروسازی راموفارمین
RAHA COLD DAY TABداروسازی رها
RAHAMOON TABداروسازی رها
ADULT COLD RUZDAROU TABداروسازی روز دارو
COLDPLEX TABداروسازی روز دارو
ZAVICOLD CAP-SOFT GELداروسازی زهراوی
GENICOLD(DAY) CAP(SOFTGEL)داروسازی ژنیان فارمد
GENICOLD(NIGHT) CAP(SOFT GEL)داروسازی ژنیان فارمد
ANTICOLD TABداروسازی سبحان دارو
GRIPIN3 TABداروسازی شفا
GRIPIN 1 TABداروسازی شفا
GRIPIN 2 TABداروسازی شفا
COLD OUT TABداروسازی شهر دارو
COLD OUT FORT TABداروسازی شهر دارو
FLU OFF TABداروسازی شهر دارو
COLDAX DAY & NIGHT TABداروسازی عبیدی
CORIZAN DAY & NIGHT TABداروسازی عبیدی
CORIZAN TABداروسازی عبیدی
Coldax Sinus & Allergy® Tabداروسازی عبیدی
FARALEX (FOR DAY) TABداروسازی فارابی
FARALEX (Night Use) TABداروسازی فارابی
ADULT COLD PHARMACHEMI TABداروسازی فارماشیمی
COLD STOP TABداروسازی لقمان
MINACOLD TABداروسازی مینا
DAY COLD TABداروسازی مینو
NIGHT COLD TABداروسازی مینو