دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

مشخصات فارماکوپه ای این دارو بزودی تکمیل خواهد شد
نام علمی دارو (ژنریک): Adult cold
گروه دارویی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics
داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
مصرف در بارداری:
 
   اطلاعات دارویی

کاهش علائم سرماخوردگی (ترکیب استامینوفن، پسودوافدرین، دیفن هیدرامین، کلرفنیرامین، دکسترومتورفان و فنیل افرین)

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو شرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
قرص ادالت کلد داروپخشدارو پخش - کارخانه
قرص آوی گریپداروسازی آوه سینا
قرص دگزتاکلدداروسازی امین
قرص دکستاکلد-سیداروسازی امین
قرص سوپرا کلدداروسازی امین
قرص سوپراکلد-دیداروسازی امین
قرص ادالت کلد امینداروسازی امین
قرص اگزاکلدداروسازی اکسیر
قرص ناپروکلدداروسازی ایران دارو
قرص ناژو کلدداروسازی ایران ناژو
قرص بایلنول کلدداروسازی باختر بیوشیمی
قرص بایلنول کلد فورتداروسازی باختر بیوشیمی
قرص بایوکلدداروسازی باختر بیوشیمی
قرص بایوکلد فورتداروسازی باختر بیوشیمی
قرص زوکامکسداروسازی تسنیم
قرص زوکاماکس پلاسداروسازی تسنیم
قرص گریفنداروسازی تهران دارو
قرص فورت گریفن(روز و شب)داروسازی تهران دارو
قرص فلو گریفن(روز و شب)داروسازی تهران دارو
قرص کاف گریفن(روز و شب)داروسازی تهران دارو
قرص فورت گریفن(روز و شب)داروسازی تهران دارو
قرص گریفن ادالتداروسازی تهران دارو
قرص رلی کلداروسازی تولید دارو
قرص ادالت کلد-جالینوسداروسازی جالینوس
قرص ادالت کلد خوارزمیداروسازی خوارزمی
کپسول سافت ژل ژلوفن-سینوسداروسازی دانا
کپسول نرم کلد-ژلداروسازی دانا
قرص کلد استاپ رازکداروسازی رازک
قرص کلدیرامداروسازی راموفارمین
قرص رها کلد دیداروسازی رها
قرص رهامونداروسازی رها
قرص ادالت کلد روزداروداروسازی روز دارو
قرص کلداپلکسداروسازی روز دارو
کپسول نرم جنی کلد(دی)داروسازی ژنیان فارمد
کپسول نرم جنی کلد(نایت)داروسازی ژنیان فارمد
قرص گریپین تریداروسازی شفا
قرص گریپین 1داروسازی شفا
قرص گریپین 2داروسازی شفا
قرص فلو آفداروسازی شهر دارو
قرص کلد اوتداروسازی شهر دارو
قرص کلد اوت فورتداروسازی شهر دارو
قرص عبیدی کلدداروسازی عبیدی
قرص عبیدی کلد فورتداروسازی عبیدی
قرص ادالت کلد-عبیدیداروسازی عبیدی
قرص کلداکسداروسازی عبیدی
قرص کلداکس روز & شبداروسازی عبیدی
قرص کوریزان روز و شبداروسازی عبیدی
قرص کوریزانداروسازی عبیدی
قرص ادالت کلد فارماشیمیداروسازی فارماشیمی
قرص کلد استاپداروسازی لقمان
قرص میناکلدداروسازی مینا
قرص دی کلدداروسازی مینو
قرص نایت کلدداروسازی مینو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروشرکت تولیدکنندهتوضیحات تولید کننده
ADULT COLD DAROUPAKHSH TABدارو پخش - کارخانه
AVIGRIPPE TABداروسازی آوه سینا
DEXTACOLD TABداروسازی امین
DEXTACOLD-C TABداروسازی امین
SUPRACOLD TABداروسازی امین
SUPRACOLD-D TABداروسازی امین
ADULT COLD AMIN TABداروسازی امین
EXACOLD TABداروسازی اکسیر
NAPROCOLD TABداروسازی ایران دارو
NAJO COLD TABداروسازی ایران ناژو
BIOLENOL COLD TABداروسازی باختر بیوشیمی
BIOLENOL COLD FORT TABداروسازی باختر بیوشیمی
BIOCOLD TABداروسازی باختر بیوشیمی
BIOCOLD FORT TABداروسازی باختر بیوشیمی
ZOCAMAX TABداروسازی تسنیم
ZOCAMAX PLUS TABداروسازی تسنیم
GRIPHEN TABداروسازی تهران دارو
FORTE GRIPHEN (DAY & NIGHT) TABداروسازی تهران دارو
FLU GRIPHEN (DAY AND NIGHT) TABداروسازی تهران دارو
COUGH GRIPHEN (DAY & NIGHT) TABداروسازی تهران دارو
FORTE GRIPHEN (DAY & NIGHT) TABداروسازی تهران دارو
GRIPHEN ADULT TABداروسازی تهران دارو
RELICOL TABداروسازی تولید دارو
ADULT COLD-JALINOUS TABداروسازی جالینوس
ADULT COLD KHARAZMI TABداروسازی خوارزمی
GELOFEN-SINUS SOFT GEL CAPداروسازی دانا
COLD-GEL CAP(SOFT GEL)داروسازی دانا
COLD STOP RAZAK TABداروسازی رازک
COLDIRAM TABداروسازی راموفارمین
RAHA COLD DAY TABداروسازی رها
RAHAMOON TABداروسازی رها
ADULT COLD RUZDAROU TABداروسازی روز دارو
COLDPLEX TABداروسازی روز دارو
GENICOLD(DAY) CAP(SOFTGEL)داروسازی ژنیان فارمد
GENICOLD(NIGHT) CAP(SOFT GEL)داروسازی ژنیان فارمد
GRIPIN3 TABداروسازی شفا
GRIPIN 1 TABداروسازی شفا
GRIPIN 2 TABداروسازی شفا
FLU OFF TABداروسازی شهر دارو
COLD OUT TABداروسازی شهر دارو
COLD OUT FORT TABداروسازی شهر دارو
ABIDI COLD TABداروسازی عبیدی
ABIDI COLD FORT TABداروسازی عبیدی
ADULT COLD-ABIDI TABداروسازی عبیدی
COLDAX TABداروسازی عبیدی
COLDAX DAY & NIGHT TABداروسازی عبیدی
CORIZAN DAY & NIGHT TABداروسازی عبیدی
CORIZAN TABداروسازی عبیدی
ADULT COLD PHARMACHEMI TABداروسازی فارماشیمی
COLD STOP TABداروسازی لقمان
MINACOLD TABداروسازی مینا
DAY COLD TABداروسازی مینو
NIGHT COLD TABداروسازی مینو