آملودیپین+آتورواستاتین

داروهای قلبی عروقی
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد
X :
Do not use in pregnancy. Risks involved outweigh potential benefits. Safer alternatives exist.

Lactation: It is not known whether atorvastatin is excreted into human milk. Because statins have the potential for serious adverse reactions in nursing infants, women taking this drug should not breastfeed their infants
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
15522
12297
09255

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص آملودیپین/آتورواستاتین اوه سینا 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین کیمیدارو 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین دی پی 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین شیمی ناب 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تی سی 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 5/10 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین پورسینا 10/10میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین پورسینا 5/10میلی گرم
قرص بایوتور پلاس 5/10میلی گرم
قرص تنسولیپ 5/10میلی گرم
قرص آموستاتین 5/20میلی گرم
قرص آتورمیکس-سبحان 5/20میلی گرم
قرص بایوتور پلاس 5/20میلی گرم
قرص آملوتورکس 5/20میلی گرم
قرص کولیپتن 5/20میلی گرم
قرص لیپیواس5/20
قرص آملودیپین/آتورواستاتین پورسینا 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین ایران دارو 5/10 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین ایران دارو 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین امین 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین اسوه 5/10 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین اسوه 5/20 میلی گرم
قرص بایوتور پلاس 10/10 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تی سی 5/10 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین تد 10/10 میلی گرم
قرص لیپیواس 5/10 میلی گرم
قرص آملودیپبن/آتورواستاتین تولیددارو 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین پی دی 5/20 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین جالینوس 5/10 میلی گرم
قرص آملودیپین/آتورواستاتین جالینوس 5/20 میلی گرم
Amlodipine+Atorvastatin available in Iran

Amlodipine+Atorvastatin available in Iran

Brand names
AMLODIPINE/ATORVASTATIN AVESINA 5/20MG TAB
AMLODIPINE/ATORVASTATIN CHEMIDAROU 5/20MG TAB
AMLODIPINE/ATORVASTATIN DP 5/20MG TAB
AMLODIPINE/ATORVASTATIN SHIMINAB 5/20MG TAB
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TC 5/20MG TAB
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TED 5/10MG TAB
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TED 5/20MG TAB
AMLODIPINE/ATORVASTATIN PURSINA 10/10MG TAB
AMLODIPINE/ATORVASTATIN PURSINA 5/10MG TAB
BIOTOR PLUS 5/10 MG TAB
TENSOLIP 5/10MG TAB
AMOSTATINE 5/20MG TAB
ATORMIX-SOBHAN 5/20MG TAB
BIOTOR PLUS 5/20 MG TAB
AMLOTOREX 5/20MG TAB
COLIPTEN 5/20MG TAB
LIPIVAS 5/20 TAB
AMLODIPINE/ATORVASTATIN PURSINA 5/20MG TAB
AMLODIPINE/ATORVASTATIN IRANDAROU 5/10MG TAB
AMLODIPINE/ATORVASTATIN IRANDAROU 5/10MG TAB
AMLODIPINE/ATORVASTATIN AMIN 5/20MG TAB
AMLODIPINE/ATORVASTATIN OSVAH 5/10MG TAB
AMLODIPINE/ATORVASTATIN OSVEH 5/20MG TAB
BIOTOR PLUS® 10/10 MG TAB
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TC 5/10MG TAB
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TED 10/10MG TAB
LIPIVAS® 5/10MG TAB
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TOLIDAROU 5/20MG TAB
AMLODIPINE/ATORVASTATIN P.D 5/20MG TAB
AMLODIPINE/ATORVASTATIN-JALINOUS® 5/10MG TAB
AMLODIPINE/ATORVASTATIN-JALINOUS® 5/20MG TAB

چنانچه در خصوص "آملودیپین+آتورواستاتین" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
گلوریپا داروسازی عبیدی هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب