! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف

Tracutil is a solution that contains substances required in small quantities
(trace elements) as part of a nutritional feeding regimen. You are given this
product by a vein drip (infusion) because you are unable to eat adequately
or cannot be fed in a different way.

عوارض جانبی

There have been isolated reports of allergic (anaphylactic) reactions to iron
given intravenously, which under certain circumstances may be serious.
Iodide may trigger allergic reactions.
If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not
listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

دارو های هم گروه

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
14113

گلوریپا داروسازی عبیدی فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب