اتودولاک

! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف اتودولاک

یک مشتق از pyrano-indoleacetic و یک NSAID است.
موارد مصرف:
آرتریت روماتوئید، آرتریت ایدیوپاتیک جوانان، استئوآرتریت و درمان دردهای حاد.

فارماکوکینتیک اتودولاک

حداکثر غلظت پلاسمایی آن حدود 2 ساعت بعد از مصرف خوراکی ایجاد می شود. با پروتئین پلاسما بمقدار زیادی پیوند می شود. در مایع سینویال وارد می شود. نیمه عمر آن حدود 7 ساعت است و عمدتاً در ادرار و مقدار کمی در صفرا ترشح می شود.

عوارض جانبی اتودولاک

همانند دیگر داروهای NSAIDs .
ممکن است باعث افزایش موارد مثبت کاذب برای بیلی روبین در ادرار شود.

تداخلات دارویی اتودولاک

همانند دیگر داروهای NSAIDs .

دارو های هم گروه اتودولاک

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Pregnancy; avoid in late pregnancy (may cause premature closure of ductus arteriosus) Quebec Pregnancy Registry identified 4705 women who had a spontaneous abortion by 20 weeks' gestation; each case was matched to 10 control subjects (n=47,050) who had not had a spontaneous abortion; exposure to nonaspirin NSAIDs during pregnancy was documented in approximately 7.5% of cases of spontaneous abortion and approximately 2.6% of controls Lactation: Unknown whether drug is excreted in breast milk; not recommended
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
10524
09358
07236

گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب