اتودولاک

! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف اتودولاک

یک مشتق از pyrano-indoleacetic و یک NSAID است.
موارد مصرف:
آرتریت روماتوئید، آرتریت ایدیوپاتیک جوانان، استئوآرتریت و درمان دردهای حاد.

فارماکوکینتیک اتودولاک

حداکثر غلظت پلاسمایی آن حدود 2 ساعت بعد از مصرف خوراکی ایجاد می شود. با پروتئین پلاسما بمقدار زیادی پیوند می شود. در مایع سینویال وارد می شود. نیمه عمر آن حدود 7 ساعت است و عمدتاً در ادرار و مقدار کمی در صفرا ترشح می شود.

عوارض جانبی اتودولاک

همانند دیگر داروهای NSAIDs .
ممکن است باعث افزایش موارد مثبت کاذب برای بیلی روبین در ادرار شود.

تداخلات دارویی اتودولاک

همانند دیگر داروهای NSAIDs .

دارو های هم گروه اتودولاک

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Pregnancy; avoid in late pregnancy (may cause premature closure of ductus arteriosus) Quebec Pregnancy Registry identified 4705 women who had a spontaneous abortion by 20 weeks' gestation; each case was matched to 10 control subjects (n=47,050) who had not had a spontaneous abortion; exposure to nonaspirin NSAIDs during pregnancy was documented in approximately 7.5% of cases of spontaneous abortion and approximately 2.6% of controls Lactation: Unknown whether drug is excreted in breast milk; not recommended
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
10524
09358
07236

گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب