اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
901 نیتروژن موستارد Nitrogen Mustard
902 نیتروگلسیرین Nitroglycerin
903 نیتروس اکساید Nitrous Oxide
904 نیزاتیدین Nizatidine
905 نوراپی نفرین Norepinephrine
906 نورفلوکساسین Norfloxacin
907 ایمنوگلوبولین های طبیعی Normal Immunoglobulins
908 نورتریپتیلن Nortriptyline
909 نوسکاپین Noscapine
910 Nusinersen
911 Nutrition
912 نیستاتین Nystatin
913 اوبیدوکسیم Obidoxime
914 اوکتروتید استات Octreotide Acetate
915 اوفاتومومب Ofatumumab
916 افلوکساسین Ofloxacin
917 الانزاپین Olanzapine
918 Olive Oil+Calcium Hydroxide
919 اولمزارتان Olmesartan
920 اولوپاتادین Olopatadine
921 اومالیزومب Omalizumab
922 Omega 369
923 اومگا 3 تری گلیسرید Omega-3 Triglycerides
924 امپرازول Omeprazole
925 اندانسترون Ondansetron
926 Ophthalmic Bath OPH Sol
927 او آر اس Oral Rehydration Solutions
928 مرزنگوش Organum vulgare L
929 اورلیستات Orlistat
930 اورفنادرین Orphenadrine
931 اوسلتامیویر Oseltamivir
932 اگزالی پلاتین Oxaliplatin
933 اکساندرولون Oxandrolone
934 اگزازپام Oxazepam
935 اکس کاربازپین Oxcarbazepine
936 اکسی بوپروکائین Oxybuprocaine
937 اکسی بوتینین کلراید Oxybutynin Chloride
938 اکسی کدون Oxycodone
939 اکسی متازولین Oxymetazoline
940 اکسی متولون Oxymetholone
941 اکسی مورفون Oxymorphone
942 اکسی فن بوتازون Oxyphenbutazone
943 اکسی تتراسیکلین Oxytetracycline
944 اکسی توسین Oxytocin
945 پابا پی Paba P
946 پابا-کا Paba-K
947 پاکلی تاکسل Paclitaxel
948 پالی فرمین Palifermin
949 پالی ویزومب Palivizumab
950 پامیدرونات سدیم Pamidronate
951 پانکراتین Pancreatin
952 پانکرونیوم بروماید Pancuronium Bromide
953 پنتوپرازول Pantoprazole
954 پاپاورین Papaverine
955 پاراامینوبنزوئیک اسید Para-aminobenzoic Acid
956 پارافرمالدئید Paraformaldehyde
957 هورمون پاراتیروئید Parathyroid Hormone
958 پارامومایسین Paromomycin
959 پاروکستین Paroxetine
960 پازوپانیب Pazopanib
961 پدیاتریک گریپ Pediatric Gripe
962 Peditrace
963 پگاتانیب-چشمی Pegaptanib-Ophthalmic
964 پگلوتیکاز Pegloticase
965 Pegylated GCSF
966 پیمترکسید دی سدیم Pemetrexed Disodium
967 پنسیلامین Penicillamine
968 پنی سیلین 633 Penicillin 6-3-3
969 پنی سیلین جی سدیم Penicillin G Sodium
970 پنی سیلین وی Penicillin V
971 پنی سیلین وی بنزاتین Penicillin V Benzathine
972 پنتاگاسترین Pentagastrin
973 پنتامدین ایزوتیونات Pentamidine Isetionate
974 پنتازوسین Pentazocine
975 پنتوسان پلی سولفات سدیم Pentosan Polysulfate Sodium
976 پنتوکسی فیلین Pentoxifylline
977 پریندوپریل Perindopril
978 محلول دیالیز صفاقی Peritoneal Dialysis
979 پرمترین Permethrin
980 پرفنازین Perphenazine
981 پتیدین Pethidine
982 فنازوپریدین Phenazopyridine
983 فن دی مترازین تارترات Phendimetrazine Tartrate
984 فنوباربیتال Phenobarbital
985 گلسیرین فنیکه Phenol Glycerin
986 فنل فتالئین Phenolphthalein
987 فنل سولفونفتالین Phenolsulfonphthalein
988 فنوکسی بنزامین Phenoxybenzamine
989 فن ترمین Phentermine
990 فنتولامین Phentolamine
991 فنیل افرین Phenylephrine
992 فنیل افرین زینک Phenylephrine Zinc
993 فنیل پروپانولامین Phenylpropanolamine
994 فنی توئین Phenytoin
995 فنی توئین کامپاند Phenytoin Compound
996 فلوروگلوسینول Phloroglucinol
997 فولکودین Pholcodine
998 فسفات Phosphate sodium
999 ویتامین کا Phytonadione
1000 پیلوکارپین Pilocarpine
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب