اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
901 نیتروگلسیرین Nitroglycerin
902 نیتروس اکساید Nitrous Oxide
903 نیزاتیدین Nizatidine
904 نوراپی نفرین Norepinephrine
905 نورفلوکساسین Norfloxacin
906 ایمنوگلوبولین های طبیعی Normal Immunoglobulins
907 نورتریپتیلن Nortriptyline
908 نوسکاپین Noscapine
909 Nusinersen
910 Nutrition
911 نیستاتین Nystatin
912 اوبیدوکسیم Obidoxime
913 اوکتروتید استات Octreotide Acetate
914 اوفاتومومب Ofatumumab
915 افلوکساسین Ofloxacin
916 الانزاپین Olanzapine
917 Olive Oil+Calcium Hydroxide
918 اولمزارتان Olmesartan
919 اولوپاتادین Olopatadine
920 اومالیزومب Omalizumab
921 Omega 369
922 اومگا 3 تری گلیسرید Omega-3 Triglycerides
923 امپرازول Omeprazole
924 اندانسترون Ondansetron
925 Ophthalmic Bath OPH Sol
926 او آر اس Oral Rehydration Solutions
927 مرزنگوش Organum vulgare L
928 اورلیستات Orlistat
929 اورفنادرین Orphenadrine
930 اوسلتامیویر Oseltamivir
931 اگزالی پلاتین Oxaliplatin
932 اکساندرولون Oxandrolone
933 اگزازپام Oxazepam
934 اکس کاربازپین Oxcarbazepine
935 اکسی بوپروکائین Oxybuprocaine
936 اکسی بوتینین کلراید Oxybutynin Chloride
937 اکسی کدون Oxycodone
938 اکسی متازولین Oxymetazoline
939 اکسی متولون Oxymetholone
940 اکسی مورفون Oxymorphone
941 اکسی فن بوتازون Oxyphenbutazone
942 اکسی تتراسیکلین Oxytetracycline
943 اکسی توسین Oxytocin
944 پابا پی Paba P
945 پابا-کا Paba-K
946 پاکلی تاکسل Paclitaxel
947 پالی فرمین Palifermin
948 پالی ویزومب Palivizumab
949 پامیدرونات سدیم Pamidronate
950 پانکراتین Pancreatin
951 پانکرونیوم بروماید Pancuronium Bromide
952 پنتوپرازول Pantoprazole
953 پاپاورین Papaverine
954 پاراامینوبنزوئیک اسید Para-aminobenzoic Acid
955 پارافرمالدئید Paraformaldehyde
956 هورمون پاراتیروئید Parathyroid Hormone
957 پارامومایسین Paromomycin
958 پاروکستین Paroxetine
959 پازوپانیب Pazopanib
960 پدیاتریک گریپ Pediatric Gripe
961 Peditrace
962 پگاتانیب-چشمی Pegaptanib-Ophthalmic
963 پگلوتیکاز Pegloticase
964 Pegylated GCSF
965 پیمترکسید دی سدیم Pemetrexed Disodium
966 پنسیلامین Penicillamine
967 پنی سیلین 633 Penicillin 6-3-3
968 پنی سیلین جی سدیم Penicillin G Sodium
969 پنی سیلین وی Penicillin V
970 پنی سیلین وی بنزاتین Penicillin V Benzathine
971 پنتاگاسترین Pentagastrin
972 پنتامدین ایزوتیونات Pentamidine Isetionate
973 پنتازوسین Pentazocine
974 پنتوسان پلی سولفات سدیم Pentosan Polysulfate Sodium
975 پنتوکسی فیلین Pentoxifylline
976 پریندوپریل Perindopril
977 محلول دیالیز صفاقی Peritoneal Dialysis
978 پرمترین Permethrin
979 پرفنازین Perphenazine
980 پتیدین Pethidine
981 فنازوپریدین Phenazopyridine
982 فن دی مترازین تارترات Phendimetrazine Tartrate
983 فنوباربیتال Phenobarbital
984 گلسیرین فنیکه Phenol Glycerin
985 فنل فتالئین Phenolphthalein
986 فنل سولفونفتالین Phenolsulfonphthalein
987 فنوکسی بنزامین Phenoxybenzamine
988 فن ترمین Phentermine
989 فنتولامین Phentolamine
990 فنیل افرین Phenylephrine
991 فنیل افرین زینک Phenylephrine Zinc
992 فنیل پروپانولامین Phenylpropanolamine
993 فنی توئین Phenytoin
994 فنی توئین کامپاند Phenytoin Compound
995 فلوروگلوسینول Phloroglucinol
996 فولکودین Pholcodine
997 فسفات Phosphate sodium
998 ویتامین کا Phytonadione
999 پیلوکارپین Pilocarpine
1000 پیمکرولیموس Pimecrolimus
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب