اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
901 نیاسینامید Niacinamide
902 نیکلوزماید Niclosamide
903 نیکوراندیل Nicorandil
904 نیکوتین Nicotine
905 اسید نیکوتینیک Nicotinic Acid
906 نیفدیپین Nifedipine
907 نیلوتینیب Nilotinib
908 نیمودیپین Nimodipine
909 نیتی سینون Nitisinone
910 نیترازپام Nitrazepam
911 نیترن دیپین Nitrendipine
912 نیتروفورانتوئین Nitrofurantoin
913 نیتروفورازون Nitrofurazone
914 نیتروژن موستارد Nitrogen Mustard
915 نیتروگلسیرین Nitroglycerin
916 نیتروس اکساید Nitrous Oxide
917 نیزاتیدین Nizatidine
918 نوراپی نفرین Norepinephrine
919 نورفلوکساسین Norfloxacin
920 ایمنوگلوبولین های طبیعی Normal Immunoglobulins
921 نورتریپتیلن Nortriptyline
922 نوسکاپین Noscapine
923 Nusinersen
924 Nutrition
925 نیستاتین Nystatin
926 اوبیدوکسیم Obidoxime
927 اوکتروتید استات Octreotide Acetate
928 اوفاتومومب Ofatumumab
929 افلوکساسین Ofloxacin
930 الانزاپین Olanzapine
931 Olive Oil+Calcium Hydroxide
932 اولمزارتان Olmesartan
933 اولوپاتادین Olopatadine
934 اومالیزومب Omalizumab
935 Omega 369
936 اومگا 3 تری گلیسرید Omega-3 Triglycerides
937 امپرازول Omeprazole
938 اندانسترون Ondansetron
939 Ophthalmic Bath OPH Sol
940 او آر اس Oral Rehydration Solutions
941 مرزنگوش Organum vulgare L
942 اورلیستات Orlistat
943 اورفنادرین Orphenadrine
944 اوسلتامیویر Oseltamivir
945 اگزالی پلاتین Oxaliplatin
946 اکساندرولون Oxandrolone
947 اگزازپام Oxazepam
948 اکس کاربازپین Oxcarbazepine
949 اکسی بوپروکائین Oxybuprocaine
950 اکسی بوتینین کلراید Oxybutynin Chloride
951 اکسی کدون Oxycodone
952 اکسی متازولین Oxymetazoline
953 اکسی متولون Oxymetholone
954 اکسی مورفون Oxymorphone
955 اکسی فن بوتازون Oxyphenbutazone
956 اکسی تتراسیکلین Oxytetracycline
957 اکسی توسین Oxytocin
958 پابا پی Paba P
959 پابا-کا Paba-K
960 پاکلی تاکسل Paclitaxel
961 پالی فرمین Palifermin
962 پالی ویزومب Palivizumab
963 پامیدرونات سدیم Pamidronate
964 پانکراتین Pancreatin
965 پانکرونیوم بروماید Pancuronium Bromide
966 پنتوپرازول Pantoprazole
967 پاپاورین Papaverine
968 پاراامینوبنزوئیک اسید Para-aminobenzoic Acid
969 پارافرمالدئید Paraformaldehyde
970 هورمون پاراتیروئید Parathyroid Hormone
971 پارامومایسین Paromomycin
972 پاروکستین Paroxetine
973 پازوپانیب Pazopanib
974 پدیاتریک گریپ Pediatric Gripe
975 Peditrace
976 پگاتانیب-چشمی Pegaptanib-Ophthalmic
977 پگلوتیکاز Pegloticase
978 Pegylated GCSF
979 پیمترکسید دی سدیم Pemetrexed Disodium
980 پنسیلامین Penicillamine
981 پنی سیلین 633 Penicillin 6-3-3
982 پنی سیلین جی سدیم Penicillin G Sodium
983 پنی سیلین وی Penicillin V
984 پنی سیلین وی بنزاتین Penicillin V Benzathine
985 پنتاگاسترین Pentagastrin
986 پنتامدین ایزوتیونات Pentamidine Isetionate
987 پنتازوسین Pentazocine
988 پنتوسان پلی سولفات سدیم Pentosan Polysulfate Sodium
989 پنتوکسی فیلین Pentoxifylline
990 پریندوپریل Perindopril
991 محلول دیالیز صفاقی Peritoneal Dialysis
992 پرمترین Permethrin
993 پرفنازین Perphenazine
994 پتیدین Pethidine
995 فنازوپریدین Phenazopyridine
996 فن دی مترازین تارترات Phendimetrazine Tartrate
997 فنوباربیتال Phenobarbital
998 گلسیرین فنیکه Phenol Glycerin
999 فنل فتالئین Phenolphthalein
1000 فنل سولفونفتالین Phenolsulfonphthalein
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب