اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
901 موپیروسین-نازال Mupirocin-Nasal
902 موروموناب-سی دی3 Muromonab-CD3
903 مایکوفنولات موفتیل Mycophenolate Mofetil
904 نادولول Nadolol
905 نافارلین استات Nafarelin Acetate
906 نافسیلین سدیم Nafcillin Sodium
907 نالیدیکسیک اسید Nalidixic Acid
908 نالوکسان Naloxone
909 نالتروکسون Naltrexone
910 ناندرولون Nandrolone
911 نفازولین Naphazoline
912 نفازولین+آنتازولین Naphazoline+Antazoline
913 ناپروکسن Naproxen
914 ناراتریپتان Naratriptan
915 ناتالیزومب Natalizumab
916 ناتامایسین Natamycin
917 نلفیناویر Nelfinavir
918 نئومایسین Neomycin
919 نئوستیگمین Neostigmine
920 نتیل مایسین سولفات Netilmicin Sulfate
921 نویراپین Nevirapine
922 نیاسینامید Niacinamide
923 نیکلوزماید Niclosamide
924 نیکوراندیل Nicorandil
925 نیکوتین Nicotine
926 اسید نیکوتینیک Nicotinic Acid
927 نیفدیپین Nifedipine
928 نیلوتینیب Nilotinib
929 نیمودیپین Nimodipine
930 نیتی سینون Nitisinone
931 نیترازپام Nitrazepam
932 نیترن دیپین Nitrendipine
933 نیتروفورانتوئین Nitrofurantoin
934 نیتروفورازون Nitrofurazone
935 نیتروژن موستارد Nitrogen Mustard
936 نیتروگلسیرین Nitroglycerin
937 نیتروس اکساید Nitrous Oxide
938 نیزاتیدین Nizatidine
939 نوراپی نفرین Norepinephrine
940 نورفلوکساسین Norfloxacin
941 ایمنوگلوبولین های طبیعی Normal Immunoglobulins
942 نورتریپتیلن Nortriptyline
943 نوسکاپین Noscapine
944 Nusinersen
945 Nutrition
946 نیستاتین Nystatin
947 اوبیدوکسیم Obidoxime
948 اوکتروتید استات Octreotide Acetate
949 اوفاتومومب Ofatumumab
950 افلوکساسین Ofloxacin
951 الانزاپین Olanzapine
952 Olive Oil+Calcium Hydroxide
953 اولمزارتان Olmesartan
954 اولوپاتادین Olopatadine
955 اومالیزومب Omalizumab
956 Omega 369
957 اومگا 3 تری گلیسرید Omega-3 Triglycerides
958 امپرازول Omeprazole
959 اندانسترون Ondansetron
960 Ophthalmic Bath OPH Sol
961 اوپیوم Opium
962 او آر اس Oral Rehydration Solutions
963 مرزنگوش Organum vulgare L
964 اورلیستات Orlistat
965 اورفنادرین Orphenadrine
966 اوسلتامیویر Oseltamivir
967 Osimertinib
968 اگزالی پلاتین Oxaliplatin
969 اکساندرولون Oxandrolone
970 اگزازپام Oxazepam
971 اکس کاربازپین Oxcarbazepine
972 اکسی بوپروکائین Oxybuprocaine
973 اکسی بوتینین کلراید Oxybutynin Chloride
974 اکسی کدون Oxycodone
975 اکسی متازولین Oxymetazoline
976 اکسی متولون Oxymetholone
977 اکسی مورفون Oxymorphone
978 اکسی فن بوتازون Oxyphenbutazone
979 اکسی تتراسیکلین Oxytetracycline
980 اکسی توسین Oxytocin
981 پابا پی Paba P
982 پاکلی تاکسل Paclitaxel
983 پالی فرمین Palifermin
984 پالی ویزومب Palivizumab
985 پامیدرونات سدیم Pamidronate
986 پانکراتین Pancreatin
987 پانکرونیوم بروماید Pancuronium Bromide
988 پنتوپرازول Pantoprazole
989 پاپاورین Papaverine
990 پاراامینوبنزوئیک اسید Para-aminobenzoic Acid
991 پارافرمالدئید Paraformaldehyde
992 هورمون پاراتیروئید Parathyroid Hormone
993 پارامومایسین Paromomycin
994 پاروکستین Paroxetine
995 پازوپانیب Pazopanib
996 پدیاتریک گریپ Pediatric Gripe
997 Peditrace
998 پگاتانیب-چشمی Pegaptanib-Ophthalmic
999 پگلوتیکاز Pegloticase
1000 Pegylated GCSF
داروسازی عبیدی گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب