اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
901 Neuroaid
902 نویراپین Nevirapine
903 نیاسینامید Niacinamide
904 نیکلوزماید Niclosamide
905 نیکوراندیل Nicorandil
906 نیکوتین Nicotine
907 اسید نیکوتینیک Nicotinic Acid
908 نیفدیپین Nifedipine
909 نیلوتینیب Nilotinib
910 نیمودیپین Nimodipine
911 نیتی سینون Nitisinone
912 نیترازپام Nitrazepam
913 نیترن دیپین Nitrendipine
914 نیتروفورانتوئین Nitrofurantoin
915 نیتروفورازون Nitrofurazone
916 نیتروژن موستارد Nitrogen Mustard
917 نیتروگلسیرین Nitroglycerin
918 نیتروس اکساید Nitrous Oxide
919 نیزاتیدین Nizatidine
920 نوراپی نفرین Norepinephrine
921 نورفلوکساسین Norfloxacin
922 ایمنوگلوبولین های طبیعی Normal Immunoglobulins
923 نورتریپتیلن Nortriptyline
924 نوسکاپین Noscapine
925 Nusinersen
926 Nutrition
927 نیستاتین Nystatin
928 اوبیدوکسیم Obidoxime
929 اوکتروتید استات Octreotide Acetate
930 اوفاتومومب Ofatumumab
931 افلوکساسین Ofloxacin
932 الانزاپین Olanzapine
933 Olive Oil+Calcium Hydroxide
934 اولمزارتان Olmesartan
935 اولوپاتادین Olopatadine
936 اومالیزومب Omalizumab
937 Omega 369
938 اومگا 3 تری گلیسرید Omega-3 Triglycerides
939 امپرازول Omeprazole
940 اندانسترون Ondansetron
941 Ophthalmic Bath OPH Sol
942 او آر اس Oral Rehydration Solutions
943 مرزنگوش Organum vulgare L
944 اورلیستات Orlistat
945 اورفنادرین Orphenadrine
946 اوسلتامیویر Oseltamivir
947 اگزالی پلاتین Oxaliplatin
948 اکساندرولون Oxandrolone
949 اگزازپام Oxazepam
950 اکس کاربازپین Oxcarbazepine
951 اکسی بوپروکائین Oxybuprocaine
952 اکسی بوتینین کلراید Oxybutynin Chloride
953 اکسی کدون Oxycodone
954 اکسی متازولین Oxymetazoline
955 اکسی متولون Oxymetholone
956 اکسی مورفون Oxymorphone
957 اکسی فن بوتازون Oxyphenbutazone
958 اکسی تتراسیکلین Oxytetracycline
959 اکسی توسین Oxytocin
960 پابا پی Paba P
961 پابا-کا Paba-K
962 پاکلی تاکسل Paclitaxel
963 پالی فرمین Palifermin
964 پالی ویزومب Palivizumab
965 پامیدرونات سدیم Pamidronate
966 پانکراتین Pancreatin
967 پانکرونیوم بروماید Pancuronium Bromide
968 پنتوپرازول Pantoprazole
969 پاپاورین Papaverine
970 پاراامینوبنزوئیک اسید Para-aminobenzoic Acid
971 پارافرمالدئید Paraformaldehyde
972 هورمون پاراتیروئید Parathyroid Hormone
973 پارامومایسین Paromomycin
974 پاروکستین Paroxetine
975 پازوپانیب Pazopanib
976 پدیاتریک گریپ Pediatric Gripe
977 Peditrace
978 پگاتانیب-چشمی Pegaptanib-Ophthalmic
979 پگلوتیکاز Pegloticase
980 Pegylated GCSF
981 پیمترکسید دی سدیم Pemetrexed Disodium
982 پنسیلامین Penicillamine
983 پنی سیلین 633 Penicillin 6-3-3
984 پنی سیلین جی سدیم Penicillin G Sodium
985 پنی سیلین وی Penicillin V
986 پنی سیلین وی بنزاتین Penicillin V Benzathine
987 پنتاگاسترین Pentagastrin
988 پنتامدین ایزوتیونات Pentamidine Isetionate
989 پنتازوسین Pentazocine
990 پنتوسان پلی سولفات سدیم Pentosan Polysulfate Sodium
991 پنتوکسی فیلین Pentoxifylline
992 پریندوپریل Perindopril
993 محلول دیالیز صفاقی Peritoneal Dialysis
994 پرمترین Permethrin
995 پرفنازین Perphenazine
996 پتیدین Pethidine
997 فنازوپریدین Phenazopyridine
998 فن دی مترازین تارترات Phendimetrazine Tartrate
999 فنوباربیتال Phenobarbital
1000 گلسیرین فنیکه Phenol Glycerin
فروشگاه دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب