اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
901 ایمنوگلوبولین های طبیعی Normal Immunoglobulins
902 نورتریپتیلن Nortriptyline
903 نوسکاپین Noscapine
904 Nusinersen
905 Nutrition
906 نیستاتین Nystatin
907 اوبیدوکسیم Obidoxime
908 اوکتروتید استات Octreotide Acetate
909 اوفاتومومب Ofatumumab
910 افلوکساسین Ofloxacin
911 الانزاپین Olanzapine
912 Olive Oil+Calcium Hydroxide
913 اولمزارتان Olmesartan
914 اولوپاتادین Olopatadine
915 اومالیزومب Omalizumab
916 Omega 369
917 اومگا 3 تری گلیسرید Omega-3 Triglycerides
918 امپرازول Omeprazole
919 اندانسترون Ondansetron
920 Ophthalmic Bath OPH Sol
921 او آر اس Oral Rehydration Solutions
922 مرزنگوش Organum vulgare L
923 اورلیستات Orlistat
924 اورفنادرین Orphenadrine
925 اوسلتامیویر Oseltamivir
926 اگزالی پلاتین Oxaliplatin
927 اکساندرولون Oxandrolone
928 اگزازپام Oxazepam
929 اکس کاربازپین Oxcarbazepine
930 اکسی بوپروکائین Oxybuprocaine
931 اکسی بوتینین کلراید Oxybutynin Chloride
932 اکسی کدون Oxycodone
933 اکسی متازولین Oxymetazoline
934 اکسی متولون Oxymetholone
935 اکسی مورفون Oxymorphone
936 اکسی فن بوتازون Oxyphenbutazone
937 اکسی تتراسیکلین Oxytetracycline
938 اکسی توسین Oxytocin
939 پابا پی Paba P
940 پابا-کا Paba-K
941 پاکلی تاکسل Paclitaxel
942 پالی فرمین Palifermin
943 پالی ویزومب Palivizumab
944 پامیدرونات سدیم Pamidronate
945 پانکراتین Pancreatin
946 پانکرونیوم بروماید Pancuronium Bromide
947 پنتوپرازول Pantoprazole
948 پاپاورین Papaverine
949 پاراامینوبنزوئیک اسید Para-aminobenzoic Acid
950 پارافرمالدئید Paraformaldehyde
951 هورمون پاراتیروئید Parathyroid Hormone
952 پارامومایسین Paromomycin
953 پاروکستین Paroxetine
954 پازوپانیب Pazopanib
955 پدیاتریک گریپ Pediatric Gripe
956 Peditrace
957 پگاتانیب-چشمی Pegaptanib-Ophthalmic
958 پگلوتیکاز Pegloticase
959 Pegylated GCSF
960 پیمترکسید دی سدیم Pemetrexed Disodium
961 پنسیلامین Penicillamine
962 پنی سیلین 633 Penicillin 6-3-3
963 پنی سیلین جی سدیم Penicillin G Sodium
964 پنی سیلین وی Penicillin V
965 پنی سیلین وی بنزاتین Penicillin V Benzathine
966 پنتاگاسترین Pentagastrin
967 پنتامدین ایزوتیونات Pentamidine Isetionate
968 پنتازوسین Pentazocine
969 پنتوسان پلی سولفات سدیم Pentosan Polysulfate Sodium
970 پنتوکسی فیلین Pentoxifylline
971 پریندوپریل Perindopril
972 محلول دیالیز صفاقی Peritoneal Dialysis
973 پرمترین Permethrin
974 پرفنازین Perphenazine
975 پتیدین Pethidine
976 فنازوپریدین Phenazopyridine
977 فن دی مترازین تارترات Phendimetrazine Tartrate
978 فنوباربیتال Phenobarbital
979 گلسیرین فنیکه Phenol Glycerin
980 فنل فتالئین Phenolphthalein
981 فنل سولفونفتالین Phenolsulfonphthalein
982 فنوکسی بنزامین Phenoxybenzamine
983 فن ترمین Phentermine
984 فنتولامین Phentolamine
985 فنیل افرین Phenylephrine
986 فنیل افرین زینک Phenylephrine Zinc
987 فنیل پروپانولامین Phenylpropanolamine
988 فنی توئین Phenytoin
989 فنی توئین کامپاند Phenytoin Compound
990 فلوروگلوسینول Phloroglucinol
991 فولکودین Pholcodine
992 فسفات Phosphate sodium
993 ویتامین کا Phytonadione
994 پیلوکارپین Pilocarpine
995 پیمکرولیموس Pimecrolimus
996 پیموزاید Pimozide
997 پیندولول Pindolol
998 پیوگلیتازون Pioglitazone
999 پیپکورونیوم بروماید Pipecuronium Bromide
1000 پیپراسیلین Piperacillin
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین نوین دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب