اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1001 پارامومایسین Paromomycin
1002 پاروکستین Paroxetine
1003 پازوپانیب Pazopanib
1004 پدیاتریک گریپ Pediatric Gripe
1005 Peditrace
1006 پگاتانیب-چشمی Pegaptanib-Ophthalmic
1007 پگلوتیکاز Pegloticase
1008 Pegylated GCSF
1009 پمبرولیزومب Pembrolizumab
1010 پیمترکسید دی سدیم Pemetrexed Disodium
1011 پنسیلامین Penicillamine
1012 پنی سیلین 633 Penicillin 6-3-3
1013 پنی سیلین جی سدیم Penicillin G Sodium
1014 پنی سیلین وی Penicillin V
1015 پنی سیلین وی بنزاتین Penicillin V Benzathine
1016 پنتاگاسترین Pentagastrin
1017 پنتامدین ایزوتیونات Pentamidine Isetionate
1018 پنتازوسین Pentazocine
1019 پنتوسان پلی سولفات سدیم Pentosan Polysulfate Sodium
1020 پنتوکسی فیلین Pentoxifylline
1021 پریندوپریل Perindopril
1022 محلول دیالیز صفاقی Peritoneal Dialysis
1023 پرمترین Permethrin
1024 پرفنازین Perphenazine
1025 پتیدین Pethidine
1026 فنازوپریدین Phenazopyridine
1027 فن دی مترازین تارترات Phendimetrazine Tartrate
1028 فنوباربیتال Phenobarbital
1029 گلسیرین فنیکه Phenol Glycerin
1030 فنل فتالئین Phenolphthalein
1031 فنل سولفونفتالین Phenolsulfonphthalein
1032 فنوکسی بنزامین Phenoxybenzamine
1033 فن ترمین Phentermine
1034 فنتولامین Phentolamine
1035 فنیل افرین Phenylephrine
1036 فنیل افرین زینک Phenylephrine Zinc
1037 فنیل پروپانولامین Phenylpropanolamine
1038 فنی توئین Phenytoin
1039 فنی توئین کامپاند Phenytoin Compound
1040 فلوروگلوسینول Phloroglucinol
1041 فولکودین Pholcodine
1042 فسفات Phosphate sodium
1043 ویتامین کا Phytonadione
1044 پیلوکارپین Pilocarpine
1045 پیمکرولیموس Pimecrolimus
1046 پیموزاید Pimozide
1047 پیندولول Pindolol
1048 پیوگلیتازون Pioglitazone
1049 پیپکورونیوم بروماید Pipecuronium Bromide
1050 پیپراسیلین Piperacillin
1051 پیپراسیلین+تازوباکتام Piperacillin+Tazobactam
1052 پیپرازین Piperazine
1053 پیپوتیازین Pipotiazine
1054 پیراستام Piracetam
1055 پیرفنی دون Pirfenidone
1056 پیریبدیل Piribedil
1057 پیروکسیکام Piroxicam
1058 پیزوتیفن Pizotifen
1059 Plerixafor
1060 واکسن پنوموکوکال Pneumococcal Vaccines
1061 پدوفیلین Podophyllin
1062 پولی کوزانول Policosanol
1063 واکسن فلج اطفال Poliomyelitis Vaccines
1064 واکسن خوراکی فلج اطفال Poliovirus Oral Vaccine-OPV
1065 پروپیلن گلایکول Polyethylene Glycol
1066 پولی ژلین Polygeline
1067 پلی میکسین بی سولفات Polymyxin B Sulfate
1068 پلی میکسین ان اچ Polymyxin NH
1069 پلی وینیل الکل Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
1070 پوساکونازول Posaconazole
1071 سیترات پتاسیم Potasium Citrate
1072 پتاسیم آمینوبنزوات Potassium Aminobenzoate
1073 پتاسیم کلراید Potassium chloride
1074 بتادین Povidone-Iodine
1075 پرالاترکسات Pralatrexate
1076 پرالیدوکسیم Pralidoxime
1077 پرامی پکسول Pramipexole
1078 پراسوگرل Prasugrel
1079 پراواستاتین Pravastatin
1080 پرازیکوانتل Praziquantel
1081 پرازوسین Prazosin
1082 پردنی موستین Prednimustine
1083 پردنیزولون Prednisolone
1084 پردنیزولون-چشمی Prednisolone-Ophthalmic
1085 پرد-نیزون Pred-nisone
1086 پرگابالین Pregabalin
1087 پریلوکائین-اف Prilocaine-F
1088 پریماکین Primaquine
1089 پیریمیدون Primidone
1090 پروبنسید Probenecid
1091 پروکائین آمید Procainamide
1092 پروکائین Procaine
1093 پروکائین پنی سیلین جی Procaine Penicillin G
1094 پروکاربازین Procarbazine
1095 پروکلروپرازین Prochlorperazine
1096 پروسیکلیدین Procyclidine
1097 پروژسترون Progesterone
1098 پروگوانیل Proguanil
1099 پرومتازین Promethazine
1100 پروپافنون Propafenone
گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب