اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1001 پنسیلامین Penicillamine
1002 پنی سیلین 633 Penicillin 6-3-3
1003 پنی سیلین جی سدیم Penicillin G Sodium
1004 پنی سیلین وی Penicillin V
1005 پنی سیلین وی بنزاتین Penicillin V Benzathine
1006 پنتاگاسترین Pentagastrin
1007 پنتامدین ایزوتیونات Pentamidine Isetionate
1008 پنتازوسین Pentazocine
1009 پنتوسان پلی سولفات سدیم Pentosan Polysulfate Sodium
1010 پنتوکسی فیلین Pentoxifylline
1011 پریندوپریل Perindopril
1012 محلول دیالیز صفاقی Peritoneal Dialysis
1013 پرمترین Permethrin
1014 پرفنازین Perphenazine
1015 پتیدین Pethidine
1016 فنازوپریدین Phenazopyridine
1017 فن دی مترازین تارترات Phendimetrazine Tartrate
1018 فنوباربیتال Phenobarbital
1019 گلسیرین فنیکه Phenol Glycerin
1020 فنل فتالئین Phenolphthalein
1021 فنل سولفونفتالین Phenolsulfonphthalein
1022 فنوکسی بنزامین Phenoxybenzamine
1023 فن ترمین Phentermine
1024 فنتولامین Phentolamine
1025 فنیل افرین Phenylephrine
1026 فنیل افرین زینک Phenylephrine Zinc
1027 فنیل پروپانولامین Phenylpropanolamine
1028 فنی توئین Phenytoin
1029 فنی توئین کامپاند Phenytoin Compound
1030 فلوروگلوسینول Phloroglucinol
1031 فولکودین Pholcodine
1032 فسفات Phosphate sodium
1033 ویتامین کا Phytonadione
1034 پیلوکارپین Pilocarpine
1035 پیمکرولیموس Pimecrolimus
1036 پیموزاید Pimozide
1037 پیندولول Pindolol
1038 پیوگلیتازون Pioglitazone
1039 پیپکورونیوم بروماید Pipecuronium Bromide
1040 پیپراسیلین Piperacillin
1041 پیپراسیلین+تازوباکتام Piperacillin+Tazobactam
1042 پیپرازین Piperazine
1043 پیپوتیازین Pipotiazine
1044 پیراستام Piracetam
1045 پیرفنی دون Pirfenidone
1046 پیریبدیل Piribedil
1047 پیروکسیکام Piroxicam
1048 پیزوتیفن Pizotifen
1049 Plerixafor
1050 واکسن پنوموکوکال Pneumococcal Vaccines
1051 پدوفیلین Podophyllin
1052 پولی کوزانول Policosanol
1053 واکسن فلج اطفال Poliomyelitis Vaccines
1054 واکسن خوراکی فلج اطفال Poliovirus Oral Vaccine-OPV
1055 پروپیلن گلایکول Polyethylene Glycol
1056 پولی ژلین Polygeline
1057 پلی میکسین بی سولفات Polymyxin B Sulfate
1058 پلی میکسین ان اچ Polymyxin NH
1059 پلی وینیل الکل Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
1060 پوساکونازول Posaconazole
1061 سیترات پتاسیم Potasium Citrate
1062 پتاسیم آمینوبنزوات Potassium Aminobenzoate
1063 پتاسیم کلراید Potassium chloride
1064 بتادین Povidone-Iodine
1065 پرالاترکسات Pralatrexate
1066 پرالیدوکسیم Pralidoxime
1067 پرامی پکسول Pramipexole
1068 پراسوگرل Prasugrel
1069 پراواستاتین Pravastatin
1070 پرازیکوانتل Praziquantel
1071 پرازوسین Prazosin
1072 پردنی موستین Prednimustine
1073 پردنیزولون Prednisolone
1074 پردنیزولون-چشمی Prednisolone-Ophthalmic
1075 پرد-نیزون Pred-nisone
1076 پرگابالین Pregabalin
1077 پریلوکائین-اف Prilocaine-F
1078 پریماکین Primaquine
1079 پیریمیدون Primidone
1080 پروبنسید Probenecid
1081 پروکائین آمید Procainamide
1082 پروکائین Procaine
1083 پروکائین پنی سیلین جی Procaine Penicillin G
1084 پروکاربازین Procarbazine
1085 پروکلروپرازین Prochlorperazine
1086 پروسیکلیدین Procyclidine
1087 پروژسترون Progesterone
1088 پروگوانیل Proguanil
1089 پرومتازین Promethazine
1090 پروپافنون Propafenone
1091 پروبانتلین Propantheline
1092 پروپوفول Propofol
1093 پروپولیس Propolis
1094 دکستروپروپوکسی فن Propoxyphene
1095 پروپرانولول Propranolol
1096 پروپیل تیوراسیل Propylthiouracil
1097 پروتامین Protamine
1098 Protein Supplement
1099 پروترومبین کمپلکس Prothromibin complex
1100 پروتیونامید Protionamide
داروسازی عبیدی گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب