اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1001 پیپراسیلین+تازوباکتام Piperacillin+Tazobactam
1002 پیپرازین Piperazine
1003 پیپوتیازین Pipotiazine
1004 پیراستام Piracetam
1005 پیرفنی دون Pirfenidone
1006 پیریبدیل Piribedil
1007 پیروکسیکام Piroxicam
1008 پیزوتیفن Pizotifen
1009 واکسن پنوموکوکال Pneumococcal Vaccines
1010 پدوفیلین Podophyllin
1011 پولی کوزانول Policosanol
1012 واکسن فلج اطفال Poliomyelitis Vaccines
1013 واکسن خوراکی فلج اطفال Poliovirus Oral Vaccine-OPV
1014 پروپیلن گلایکول Polyethylene Glycol
1015 پولی ژلین Polygeline
1016 پلی میکسین بی سولفات Polymyxin B Sulfate
1017 پلی میکسین ان اچ Polymyxin NH
1018 پلی وینیل الکل Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
1019 سیترات پتاسیم Potasium Citrate
1020 پتاسیم آمینوبنزوات Potassium Aminobenzoate
1021 پتاسیم کلراید Potassium chloride
1022 بتادین Povidone-Iodine
1023 پرالاترکسات Pralatrexate
1024 پرالیدوکسیم Pralidoxime
1025 پرامی پکسول Pramipexole
1026 پراسوگرل Prasugrel
1027 پراواستاتین Pravastatin
1028 پرازیکوانتل Praziquantel
1029 پرازوسین Prazosin
1030 پردنی موستین Prednimustine
1031 پردنیزولون Prednisolone
1032 پردنیزولون-چشمی Prednisolone-Ophthalmic
1033 پرد-نیزون Pred-nisone
1034 پرگابالین Pregabalin
1035 پریلوکائین-اف Prilocaine-F
1036 پریماکین Primaquine
1037 پیریمیدون Primidone
1038 پروبنسید Probenecid
1039 پروکائین آمید Procainamide
1040 پروکائین Procaine
1041 پروکائین پنی سیلین جی Procaine Penicillin G
1042 پروکاربازین Procarbazine
1043 پروکلروپرازین Prochlorperazine
1044 پروسیکلیدین Procyclidine
1045 پروژسترون Progesterone
1046 پروگوانیل Proguanil
1047 پرومتازین Promethazine
1048 پروپافنون Propafenone
1049 پروبانتلین Propantheline
1050 پروپوفول Propofol
1051 پروپولیس Propolis
1052 دکستروپروپوکسی فن Propoxyphene
1053 پروپرانولول Propranolol
1054 پروپیل تیوراسیل Propylthiouracil
1055 پروتامین Protamine
1056 Protein Supplement
1057 پروترومبین کمپلکس Prothromibin complex
1058 پروتیونامید Protionamide
1059 پروتی رلین Protirelin
1060 پزودوافدرین Pseudoephedrine
1061 پالموناری سورفکتان Pulmonary Surfactants
1062 پیجیوم آفریکانوم Pygeum Africanum
1063 پیرانتل Pyrantel
1064 پیرازینامید Pyrazinamide
1065 پیریدوستیگمین Pyridostigmine
1066 پیریلامین مالئات مپیرامین Pyrilamine Maleate Mepyramine
1067 پریمتامین Pyrimethamine
1068 پیریتیون زینک Pyrithione Zinc
1069 پیروینیوم پاموات Pyrvinium Pamoate
1070 کوازپام Quazepam
1071 کوتیاپین Quetiapine
1072 کیناکرین Quinacrine
1073 کینیدین Quinidine
1074 کنین Quinine
1075 رابپرازول سدیم Rabeprazole
1076 ایمنوگلوبولین هاری Rabies Immunoglobulins
1077 واکسن هاری Rabies Vaccines
1078 رالوکسیفن Raloxifene
1079 رالتگراویر Raltegravir
1080 راملتون Ramelteon
1081 رامی پریل Ramipril
1082 رانی بیزومب Ranibizumab
1083 رانیتیدین Ranitidine
1084 رانولازین Ranolazine
1085 رازاگیلین Rasagiline
1086 راسبوریکاز Rasburicase
1087 ربوکستین Reboxetine
1088 اریتروپویتین Recombinant Erythropoietin
1089 اف اس اچ Recombinant Follitropin Alfa
1090 رگورافنیب Regorafenib
1091 رمی فنتانیل Remifentanil
1092 رپاگلینید Repaglinide
1093 رزرپین Reserpine
1094 رزورسینول Resorcinol
1095 رتاپامولین-موضعی Retapamulin-Topical
1096 رتاپلاز Reteplase
1097 روناس Rhubarb
1098 ریباویرین Ribavirin
1099 ریفابوتین Rifabutin
1100 ریفامپین Rifampin
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین نوین دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب