اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1001 فنتولامین Phentolamine
1002 فنیل افرین Phenylephrine
1003 فنیل افرین زینک Phenylephrine Zinc
1004 فنیل پروپانولامین Phenylpropanolamine
1005 فنی توئین Phenytoin
1006 فنی توئین کامپاند Phenytoin Compound
1007 فلوروگلوسینول Phloroglucinol
1008 فولکودین Pholcodine
1009 فسفات Phosphate sodium
1010 ویتامین کا Phytonadione
1011 پیلوکارپین Pilocarpine
1012 پیمکرولیموس Pimecrolimus
1013 پیموزاید Pimozide
1014 پیندولول Pindolol
1015 پیوگلیتازون Pioglitazone
1016 پیپکورونیوم بروماید Pipecuronium Bromide
1017 پیپراسیلین Piperacillin
1018 پیپراسیلین+تازوباکتام Piperacillin+Tazobactam
1019 پیپرازین Piperazine
1020 پیپوتیازین Pipotiazine
1021 پیراستام Piracetam
1022 پیرفنی دون Pirfenidone
1023 پیریبدیل Piribedil
1024 پیروکسیکام Piroxicam
1025 پیزوتیفن Pizotifen
1026 Plerixafor
1027 واکسن پنوموکوکال Pneumococcal Vaccines
1028 پدوفیلین Podophyllin
1029 پولی کوزانول Policosanol
1030 واکسن فلج اطفال Poliomyelitis Vaccines
1031 واکسن خوراکی فلج اطفال Poliovirus Oral Vaccine-OPV
1032 پروپیلن گلایکول Polyethylene Glycol
1033 پولی ژلین Polygeline
1034 پلی میکسین بی سولفات Polymyxin B Sulfate
1035 پلی میکسین ان اچ Polymyxin NH
1036 پلی وینیل الکل Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
1037 سیترات پتاسیم Potasium Citrate
1038 پتاسیم آمینوبنزوات Potassium Aminobenzoate
1039 پتاسیم کلراید Potassium chloride
1040 بتادین Povidone-Iodine
1041 پرالاترکسات Pralatrexate
1042 پرالیدوکسیم Pralidoxime
1043 پرامی پکسول Pramipexole
1044 پراسوگرل Prasugrel
1045 پراواستاتین Pravastatin
1046 پرازیکوانتل Praziquantel
1047 پرازوسین Prazosin
1048 پردنی موستین Prednimustine
1049 پردنیزولون Prednisolone
1050 پردنیزولون-چشمی Prednisolone-Ophthalmic
1051 پرد-نیزون Pred-nisone
1052 پرگابالین Pregabalin
1053 پریلوکائین-اف Prilocaine-F
1054 پریماکین Primaquine
1055 پیریمیدون Primidone
1056 پروبنسید Probenecid
1057 پروکائین آمید Procainamide
1058 پروکائین Procaine
1059 پروکائین پنی سیلین جی Procaine Penicillin G
1060 پروکاربازین Procarbazine
1061 پروکلروپرازین Prochlorperazine
1062 پروسیکلیدین Procyclidine
1063 پروژسترون Progesterone
1064 پروگوانیل Proguanil
1065 پرومتازین Promethazine
1066 پروپافنون Propafenone
1067 پروبانتلین Propantheline
1068 پروپوفول Propofol
1069 پروپولیس Propolis
1070 دکستروپروپوکسی فن Propoxyphene
1071 پروپرانولول Propranolol
1072 پروپیل تیوراسیل Propylthiouracil
1073 پروتامین Protamine
1074 Protein Supplement
1075 پروترومبین کمپلکس Prothromibin complex
1076 پروتیونامید Protionamide
1077 پروتی رلین Protirelin
1078 پزودوافدرین Pseudoephedrine
1079 پالموناری سورفکتان Pulmonary Surfactants
1080 پیجیوم آفریکانوم Pygeum Africanum
1081 پیرانتل Pyrantel
1082 پیرازینامید Pyrazinamide
1083 پیریدوستیگمین Pyridostigmine
1084 پیریلامین مالئات مپیرامین Pyrilamine Maleate Mepyramine
1085 پریمتامین Pyrimethamine
1086 پیریتیون زینک Pyrithione Zinc
1087 پیروینیوم پاموات Pyrvinium Pamoate
1088 کوازپام Quazepam
1089 کوتیاپین Quetiapine
1090 کیناکرین Quinacrine
1091 کینیدین Quinidine
1092 کنین Quinine
1093 رابپرازول سدیم Rabeprazole
1094 ایمنوگلوبولین هاری Rabies Immunoglobulins
1095 واکسن هاری Rabies Vaccines
1096 رالوکسیفن Raloxifene
1097 رالتگراویر Raltegravir
1098 راملتون Ramelteon
1099 رامی پریل Ramipril
1100 رانی بیزومب Ranibizumab
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب