اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1001 پنتازوسین Pentazocine
1002 پنتوسان پلی سولفات سدیم Pentosan Polysulfate Sodium
1003 پنتوکسی فیلین Pentoxifylline
1004 پریندوپریل Perindopril
1005 محلول دیالیز صفاقی Peritoneal Dialysis
1006 پرمترین Permethrin
1007 پرفنازین Perphenazine
1008 پتیدین Pethidine
1009 فنازوپریدین Phenazopyridine
1010 فن دی مترازین تارترات Phendimetrazine Tartrate
1011 فنوباربیتال Phenobarbital
1012 گلسیرین فنیکه Phenol Glycerin
1013 فنل فتالئین Phenolphthalein
1014 فنل سولفونفتالین Phenolsulfonphthalein
1015 فنوکسی بنزامین Phenoxybenzamine
1016 فن ترمین Phentermine
1017 فنتولامین Phentolamine
1018 فنیل افرین Phenylephrine
1019 فنیل افرین زینک Phenylephrine Zinc
1020 فنیل پروپانولامین Phenylpropanolamine
1021 فنی توئین Phenytoin
1022 فنی توئین کامپاند Phenytoin Compound
1023 فلوروگلوسینول Phloroglucinol
1024 فولکودین Pholcodine
1025 فسفات Phosphate sodium
1026 ویتامین کا Phytonadione
1027 پیلوکارپین Pilocarpine
1028 پیمکرولیموس Pimecrolimus
1029 پیموزاید Pimozide
1030 پیندولول Pindolol
1031 پیوگلیتازون Pioglitazone
1032 پیپکورونیوم بروماید Pipecuronium Bromide
1033 پیپراسیلین Piperacillin
1034 پیپراسیلین+تازوباکتام Piperacillin+Tazobactam
1035 پیپرازین Piperazine
1036 پیپوتیازین Pipotiazine
1037 پیراستام Piracetam
1038 پیرفنی دون Pirfenidone
1039 پیریبدیل Piribedil
1040 پیروکسیکام Piroxicam
1041 پیزوتیفن Pizotifen
1042 Plerixafor
1043 واکسن پنوموکوکال Pneumococcal Vaccines
1044 پدوفیلین Podophyllin
1045 پولی کوزانول Policosanol
1046 واکسن فلج اطفال Poliomyelitis Vaccines
1047 واکسن خوراکی فلج اطفال Poliovirus Oral Vaccine-OPV
1048 پروپیلن گلایکول Polyethylene Glycol
1049 پولی ژلین Polygeline
1050 پلی میکسین بی سولفات Polymyxin B Sulfate
1051 پلی میکسین ان اچ Polymyxin NH
1052 پلی وینیل الکل Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
1053 پوساکونازول Posaconazole
1054 سیترات پتاسیم Potasium Citrate
1055 پتاسیم آمینوبنزوات Potassium Aminobenzoate
1056 پتاسیم کلراید Potassium chloride
1057 بتادین Povidone-Iodine
1058 پرالاترکسات Pralatrexate
1059 پرالیدوکسیم Pralidoxime
1060 پرامی پکسول Pramipexole
1061 پراسوگرل Prasugrel
1062 پراواستاتین Pravastatin
1063 پرازیکوانتل Praziquantel
1064 پرازوسین Prazosin
1065 پردنی موستین Prednimustine
1066 پردنیزولون Prednisolone
1067 پردنیزولون-چشمی Prednisolone-Ophthalmic
1068 پرد-نیزون Pred-nisone
1069 پرگابالین Pregabalin
1070 پریلوکائین-اف Prilocaine-F
1071 پریماکین Primaquine
1072 پیریمیدون Primidone
1073 پروبنسید Probenecid
1074 پروکائین آمید Procainamide
1075 پروکائین Procaine
1076 پروکائین پنی سیلین جی Procaine Penicillin G
1077 پروکاربازین Procarbazine
1078 پروکلروپرازین Prochlorperazine
1079 پروسیکلیدین Procyclidine
1080 پروژسترون Progesterone
1081 پروگوانیل Proguanil
1082 پرومتازین Promethazine
1083 پروپافنون Propafenone
1084 پروبانتلین Propantheline
1085 پروپوفول Propofol
1086 پروپولیس Propolis
1087 دکستروپروپوکسی فن Propoxyphene
1088 پروپرانولول Propranolol
1089 پروپیل تیوراسیل Propylthiouracil
1090 پروتامین Protamine
1091 Protein Supplement
1092 پروترومبین کمپلکس Prothromibin complex
1093 پروتیونامید Protionamide
1094 پروتی رلین Protirelin
1095 پزودوافدرین Pseudoephedrine
1096 پالموناری سورفکتان Pulmonary Surfactants
1097 پیجیوم آفریکانوم Pygeum Africanum
1098 پیرانتل Pyrantel
1099 پیرازینامید Pyrazinamide
1100 پیریدوستیگمین Pyridostigmine
گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب