اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1001 پراسوگرل Prasugrel
1002 پراواستاتین Pravastatin
1003 پرازیکوانتل Praziquantel
1004 پرازوسین Prazosin
1005 پردنی موستین Prednimustine
1006 پردنیزولون Prednisolone
1007 پردنیزولون-چشمی Prednisolone-Ophthalmic
1008 پرد-نیزون Pred-nisone
1009 پرگابالین Pregabalin
1010 پریلوکائین-اف Prilocaine-F
1011 پریماکین Primaquine
1012 پیریمیدون Primidone
1013 پروبنسید Probenecid
1014 پروکائین آمید Procainamide
1015 پروکائین Procaine
1016 پروکائین پنی سیلین جی Procaine Penicillin G
1017 پروکاربازین Procarbazine
1018 پروکلروپرازین Prochlorperazine
1019 پروسیکلیدین Procyclidine
1020 پروژسترون Progesterone
1021 پروگوانیل Proguanil
1022 پرومتازین Promethazine
1023 پروپافنون Propafenone
1024 پروبانتلین Propantheline
1025 پروپوفول Propofol
1026 پروپولیس Propolis
1027 دکستروپروپوکسی فن Propoxyphene
1028 پروپرانولول Propranolol
1029 پروپیل تیوراسیل Propylthiouracil
1030 پروتامین Protamine
1031 Protein Supplement
1032 پروترومبین کمپلکس Prothromibin complex
1033 پروتیونامید Protionamide
1034 پروتی رلین Protirelin
1035 پزودوافدرین Pseudoephedrine
1036 پالموناری سورفکتان Pulmonary Surfactants
1037 پیجیوم آفریکانوم Pygeum Africanum
1038 پیرانتل Pyrantel
1039 پیرازینامید Pyrazinamide
1040 پیریدوستیگمین Pyridostigmine
1041 پیریلامین مالئات مپیرامین Pyrilamine Maleate Mepyramine
1042 پریمتامین Pyrimethamine
1043 پیریتیون زینک Pyrithione Zinc
1044 پیروینیوم پاموات Pyrvinium Pamoate
1045 کوازپام Quazepam
1046 کوتیاپین Quetiapine
1047 کیناکرین Quinacrine
1048 کینیدین Quinidine
1049 کنین Quinine
1050 رابپرازول سدیم Rabeprazole
1051 ایمنوگلوبولین هاری Rabies Immunoglobulins
1052 واکسن هاری Rabies Vaccines
1053 رالوکسیفن Raloxifene
1054 رالتگراویر Raltegravir
1055 راملتون Ramelteon
1056 رامی پریل Ramipril
1057 رانی بیزومب Ranibizumab
1058 رانیتیدین Ranitidine
1059 رانولازین Ranolazine
1060 رازاگیلین Rasagiline
1061 اورات اکسیداز Rasburicase
1062 ربوکستین Reboxetine
1063 اریتروپویتین Recombinant Erythropoietin
1064 اف اس اچ Recombinant Follitropin Alfa
1065 رمی فنتانیل Remifentanil
1066 رپاگلینید Repaglinide
1067 رزرپین Reserpine
1068 رزورسینول Resorcinol
1069 رتاپامولین-موضعی Retapamulin-Topical
1070 رتاپلاز Reteplase
1071 روناس Rhubarb
1072 ریباویرین Ribavirin
1073 ریفابوتین Rifabutin
1074 ریفامپین Rifampin
1075 ریفامپین+ایزونیازید+اتامبوتول Rifampin+Isoniazid+Ethambutol
1076 ریفامپین+ایزونیازید+پیرازینامید+اتامبوتول Rifampin+Isoniazid+Pyrazinamide+Ethambutol
1077 ریلوزول Riluzole
1078 ریمکسولون-چشمی Rimexolone-Ophthalmic
1079 رینگر لاکتات Ringer Lactate
1080 رینگرز Ringers
1081 ریزیدرونات Risedronate
1082 ریسپریدون Risperidone
1083 ریتودرین Ritodrine
1084 ریتوناویر Ritonavir
1085 ریتوکسی مب Rituximab
1086 ریواروکسابان Rivaroxaban
1087 ریواستیگمین Rivastigmine
1088 ریزاتریپتان Rizatriptan
1089 روفکوکسیب Rofecoxib
1090 رولی تتراسیکلین Rolitetracycline
1091 رومی دپسین Romidepsin
1092 رومی پلوستیم Romiplostim
1093 روپینیرول Ropinirole
1094 روپیواکائین Ropivacaine
1095 روزیگلیتازون Rosiglitazone
1096 روسوواستاتین Rosuvastatin
1097 روکسیترومایسین Roxithromycin
1098 Royal jelly+Ginseng
1099 واکسن سرخجه Rubella Vaccines
1100 روفینامید Rufinamide
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب