اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1001 پیموزاید Pimozide
1002 پیندولول Pindolol
1003 پیوگلیتازون Pioglitazone
1004 پیپکورونیوم بروماید Pipecuronium Bromide
1005 پیپراسیلین Piperacillin
1006 پیپراسیلین+تازوباکتام Piperacillin+Tazobactam
1007 پیپرازین Piperazine
1008 پیپوتیازین Pipotiazine
1009 پیراستام Piracetam
1010 پیرفنی دون Pirfenidone
1011 پیریبدیل Piribedil
1012 پیروکسیکام Piroxicam
1013 پیزوتیفن Pizotifen
1014 Plerixafor
1015 واکسن پنوموکوکال Pneumococcal Vaccines
1016 پدوفیلین Podophyllin
1017 پولی کوزانول Policosanol
1018 واکسن فلج اطفال Poliomyelitis Vaccines
1019 واکسن خوراکی فلج اطفال Poliovirus Oral Vaccine-OPV
1020 پروپیلن گلایکول Polyethylene Glycol
1021 پولی ژلین Polygeline
1022 پلی میکسین بی سولفات Polymyxin B Sulfate
1023 پلی میکسین ان اچ Polymyxin NH
1024 پلی وینیل الکل Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
1025 سیترات پتاسیم Potasium Citrate
1026 پتاسیم آمینوبنزوات Potassium Aminobenzoate
1027 پتاسیم کلراید Potassium chloride
1028 بتادین Povidone-Iodine
1029 پرالاترکسات Pralatrexate
1030 پرالیدوکسیم Pralidoxime
1031 پرامی پکسول Pramipexole
1032 پراسوگرل Prasugrel
1033 پراواستاتین Pravastatin
1034 پرازیکوانتل Praziquantel
1035 پرازوسین Prazosin
1036 پردنی موستین Prednimustine
1037 پردنیزولون Prednisolone
1038 پردنیزولون-چشمی Prednisolone-Ophthalmic
1039 پرد-نیزون Pred-nisone
1040 پرگابالین Pregabalin
1041 پریلوکائین-اف Prilocaine-F
1042 پریماکین Primaquine
1043 پیریمیدون Primidone
1044 پروبنسید Probenecid
1045 پروکائین آمید Procainamide
1046 پروکائین Procaine
1047 پروکائین پنی سیلین جی Procaine Penicillin G
1048 پروکاربازین Procarbazine
1049 پروکلروپرازین Prochlorperazine
1050 پروسیکلیدین Procyclidine
1051 پروژسترون Progesterone
1052 پروگوانیل Proguanil
1053 پرومتازین Promethazine
1054 پروپافنون Propafenone
1055 پروبانتلین Propantheline
1056 پروپوفول Propofol
1057 پروپولیس Propolis
1058 دکستروپروپوکسی فن Propoxyphene
1059 پروپرانولول Propranolol
1060 پروپیل تیوراسیل Propylthiouracil
1061 پروتامین Protamine
1062 Protein Supplement
1063 پروترومبین کمپلکس Prothromibin complex
1064 پروتیونامید Protionamide
1065 پروتی رلین Protirelin
1066 پزودوافدرین Pseudoephedrine
1067 پالموناری سورفکتان Pulmonary Surfactants
1068 پیجیوم آفریکانوم Pygeum Africanum
1069 پیرانتل Pyrantel
1070 پیرازینامید Pyrazinamide
1071 پیریدوستیگمین Pyridostigmine
1072 پیریلامین مالئات مپیرامین Pyrilamine Maleate Mepyramine
1073 پریمتامین Pyrimethamine
1074 پیریتیون زینک Pyrithione Zinc
1075 پیروینیوم پاموات Pyrvinium Pamoate
1076 کوازپام Quazepam
1077 کوتیاپین Quetiapine
1078 کیناکرین Quinacrine
1079 کینیدین Quinidine
1080 کنین Quinine
1081 رابپرازول سدیم Rabeprazole
1082 ایمنوگلوبولین هاری Rabies Immunoglobulins
1083 واکسن هاری Rabies Vaccines
1084 رالوکسیفن Raloxifene
1085 رالتگراویر Raltegravir
1086 راملتون Ramelteon
1087 رامی پریل Ramipril
1088 رانی بیزومب Ranibizumab
1089 رانیتیدین Ranitidine
1090 رانولازین Ranolazine
1091 رازاگیلین Rasagiline
1092 راسبوریکاز Rasburicase
1093 ربوکستین Reboxetine
1094 اریتروپویتین Recombinant Erythropoietin
1095 اف اس اچ Recombinant Follitropin Alfa
1096 رگورافنیب Regorafenib
1097 رمی فنتانیل Remifentanil
1098 رپاگلینید Repaglinide
1099 رزرپین Reserpine
1100 رزورسینول Resorcinol
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب