اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1001 پیمکرولیموس Pimecrolimus
1002 پیموزاید Pimozide
1003 پیندولول Pindolol
1004 پیوگلیتازون Pioglitazone
1005 پیپکورونیوم بروماید Pipecuronium Bromide
1006 پیپراسیلین Piperacillin
1007 پیپراسیلین+تازوباکتام Piperacillin+Tazobactam
1008 پیپرازین Piperazine
1009 پیپوتیازین Pipotiazine
1010 پیراستام Piracetam
1011 پیرفنی دون Pirfenidone
1012 پیریبدیل Piribedil
1013 پیروکسیکام Piroxicam
1014 پیزوتیفن Pizotifen
1015 Plerixafor
1016 واکسن پنوموکوکال Pneumococcal Vaccines
1017 پدوفیلین Podophyllin
1018 پولی کوزانول Policosanol
1019 واکسن فلج اطفال Poliomyelitis Vaccines
1020 واکسن خوراکی فلج اطفال Poliovirus Oral Vaccine-OPV
1021 پروپیلن گلایکول Polyethylene Glycol
1022 پولی ژلین Polygeline
1023 پلی میکسین بی سولفات Polymyxin B Sulfate
1024 پلی میکسین ان اچ Polymyxin NH
1025 پلی وینیل الکل Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
1026 سیترات پتاسیم Potasium Citrate
1027 پتاسیم آمینوبنزوات Potassium Aminobenzoate
1028 پتاسیم کلراید Potassium chloride
1029 بتادین Povidone-Iodine
1030 پرالاترکسات Pralatrexate
1031 پرالیدوکسیم Pralidoxime
1032 پرامی پکسول Pramipexole
1033 پراسوگرل Prasugrel
1034 پراواستاتین Pravastatin
1035 پرازیکوانتل Praziquantel
1036 پرازوسین Prazosin
1037 پردنی موستین Prednimustine
1038 پردنیزولون Prednisolone
1039 پردنیزولون-چشمی Prednisolone-Ophthalmic
1040 پرد-نیزون Pred-nisone
1041 پرگابالین Pregabalin
1042 پریلوکائین-اف Prilocaine-F
1043 پریماکین Primaquine
1044 پیریمیدون Primidone
1045 پروبنسید Probenecid
1046 پروکائین آمید Procainamide
1047 پروکائین Procaine
1048 پروکائین پنی سیلین جی Procaine Penicillin G
1049 پروکاربازین Procarbazine
1050 پروکلروپرازین Prochlorperazine
1051 پروسیکلیدین Procyclidine
1052 پروژسترون Progesterone
1053 پروگوانیل Proguanil
1054 پرومتازین Promethazine
1055 پروپافنون Propafenone
1056 پروبانتلین Propantheline
1057 پروپوفول Propofol
1058 پروپولیس Propolis
1059 دکستروپروپوکسی فن Propoxyphene
1060 پروپرانولول Propranolol
1061 پروپیل تیوراسیل Propylthiouracil
1062 پروتامین Protamine
1063 Protein Supplement
1064 پروترومبین کمپلکس Prothromibin complex
1065 پروتیونامید Protionamide
1066 پروتی رلین Protirelin
1067 پزودوافدرین Pseudoephedrine
1068 پالموناری سورفکتان Pulmonary Surfactants
1069 پیجیوم آفریکانوم Pygeum Africanum
1070 پیرانتل Pyrantel
1071 پیرازینامید Pyrazinamide
1072 پیریدوستیگمین Pyridostigmine
1073 پیریلامین مالئات مپیرامین Pyrilamine Maleate Mepyramine
1074 پریمتامین Pyrimethamine
1075 پیریتیون زینک Pyrithione Zinc
1076 پیروینیوم پاموات Pyrvinium Pamoate
1077 کوازپام Quazepam
1078 کوتیاپین Quetiapine
1079 کیناکرین Quinacrine
1080 کینیدین Quinidine
1081 کنین Quinine
1082 رابپرازول سدیم Rabeprazole
1083 ایمنوگلوبولین هاری Rabies Immunoglobulins
1084 واکسن هاری Rabies Vaccines
1085 رالوکسیفن Raloxifene
1086 رالتگراویر Raltegravir
1087 راملتون Ramelteon
1088 رامی پریل Ramipril
1089 رانی بیزومب Ranibizumab
1090 رانیتیدین Ranitidine
1091 رانولازین Ranolazine
1092 رازاگیلین Rasagiline
1093 راسبوریکاز Rasburicase
1094 ربوکستین Reboxetine
1095 اریتروپویتین Recombinant Erythropoietin
1096 اف اس اچ Recombinant Follitropin Alfa
1097 رگورافنیب Regorafenib
1098 رمی فنتانیل Remifentanil
1099 رپاگلینید Repaglinide
1100 رزرپین Reserpine
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب