اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1101 ریفامپین+ایزونیازید+اتامبوتول Rifampin+Isoniazid+Ethambutol
1102 ریفامپین+ایزونیازید+پیرازینامید+اتامبوتول Rifampin+Isoniazid+Pyrazinamide+Ethambutol
1103 ریلوزول Riluzole
1104 ریمکسولون-چشمی Rimexolone-Ophthalmic
1105 رینگر لاکتات Ringer Lactate
1106 رینگرز Ringers
1107 ریزیدرونات Risedronate
1108 ریسپریدون Risperidone
1109 ریتودرین Ritodrine
1110 ریتوناویر Ritonavir
1111 ریتوکسی مب Rituximab
1112 ریواروکسابان Rivaroxaban
1113 ریواستیگمین Rivastigmine
1114 ریزاتریپتان Rizatriptan
1115 روفکوکسیب Rofecoxib
1116 رولی تتراسیکلین Rolitetracycline
1117 رومی دپسین Romidepsin
1118 رومی پلوستیم Romiplostim
1119 روپینیرول Ropinirole
1120 روپیواکائین Ropivacaine
1121 روزیگلیتازون Rosiglitazone
1122 روسوواستاتین Rosuvastatin
1123 روکسیترومایسین Roxithromycin
1124 Royal jelly+Ginseng
1125 واکسن سرخجه Rubella Vaccines
1126 روفینامید Rufinamide
1127 ساخارین Saccharin
1128 سالبوتامول Salbutamol
1129 Salbutamol+Beclomethasone
1130 اسید سالیسیلیک Salicylic Acid
1131 سالمترول Salmeterol
1132 سالمترول+فلوتیکازون Salmeterol+Fluticasone
1133 عصاره مریم گلی+عصاره سرخارگل Salvia officinalis+Echinaceae purpurea
1134 ساپروپترین Sapropterin
1135 ساریلومب Sarilumab
1136 سیکریتین Secretin
1137 سلژیلین Selegiline
1138 سلنیوم Selenium
1139 سلنیوم سولفاید Selenium Sulfide
1140 Senna spp With natural spearmint Oil
1141 سرتاکونازول موضعی Sertaconazole-Topical
1142 سرترالین Sertraline
1143 سولامر Sevelamer
1144 سووفلوران Sevoflurane
1145 سیبوترامین Sibutramine
1146 سیلدینافیل Sildenafil
1147 سیلور سولفادیازین-موضعی Silver Sulphadiazine-Topical
1148 پماد ساده چشمی Simple eye ointment
1149 سیمواستاتین Simvastatin
1150 سیرولیموس Sirolimus
1151 سیتاگلیپتین Sitagliptin
1152 سیتاگلیپتین+متفورمین Sitagliptin+Metformin
1153 سدیم آروتیومالات Sodium Aurothiomalate
1154 بیکربنات Sodium Bicarbonate
1155 سرم تزریقی سدیم کلراید Sodium Chloride INF
1156 Sodium Chloride OPH
1157 سدیم کلراید-هیپرتونیک Sodium Chloride-Hypertonic
1158 سدیم کلراید-شستشو Sodium Chloride-Irrigation
1159 سدیم کلراید بینی Sodium Chloride-Nasal
1160 Sodium Citrate
1161 سدیم فلوراید Sodium Fluoride
1162 هیالورونیک اسید Sodium Hyaluronate
1163 نیتروپروسید سدیم Sodium Nitroprusside
1164 سدیم فنیل بوتیرات Sodium Phenylbutyrate
1165 سدیم پلی استایرن سولفونات Sodium Polystyrene Sulfonate
1166 سدیم سالیسیلات Sodium Salicylate
1167 سدیم استیبوگلوکونات Sodium Stibogluconate
1168 سدیم تترادسیل سولفات Sodium Tetradecyl Sulfate
1169 تیوسولفات سدیم Sodium Thiosulfate
1170 سدیم والپروات Sodium Valproate
1171 سوفوسبوویر Sofosbuvir
1172 سوفوسبوویر+لدیپاسویر Sofosbuvir+Ledipasvir
1173 سولیفناسین Solifenacin
1174 Soluvit
1175 سوماتورلین Somatorelin
1176 سوماتوستاتین Somatostatin
1177 سورافنیب Sorafenib
1178 سوربیتول Sorbitol
1179 سوتالول Sotalol
1180 اسپکتنومایسین Spectinomycin
1181 اسپیرامایسین Spiramycin
1182 اسپیرونولاکتون Spironolactone
1183 اسپیرولینا Spirulina
1184 استاودین Stavudine
1185 استری پنتول Stiripentol
1186 استرپتوکیناز Streptokinase
1187 استرپتومایسین Streptomycin
1188 استرپتوزوسین Streptozocin
1189 استرونتیوم رانلات Strontium Ranelate
1190 استرونتیوم 89 Strontium-89
1191 سوکسیمر Succimer
1192 سوکسینیل کولین Succinylcholine Chloride
1193 سوکرالفیت Sucralfate
1194 سوفنتانیل Sufentanil
1195 سولفاستامید Sulfacetamide
1196 سولفادیازین Sulfadiazine
1197 سولفادوکسین-پی Sulfadoxine-P
1198 سولفاسالازین Sulfasalazine
1199 سولفین پیرازون Sulfinpyrazone
1200 گوگرد Sulfur
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو نوین دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب