اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1101 رالتگراویر Raltegravir
1102 راملتون Ramelteon
1103 رامی پریل Ramipril
1104 رانی بیزومب Ranibizumab
1105 رانیتیدین Ranitidine
1106 رانولازین Ranolazine
1107 رازاگیلین Rasagiline
1108 راسبوریکاز Rasburicase
1109 تمشک Raspberry
1110 ربوکستین Reboxetine
1111 اریتروپویتین Recombinant Erythropoietin
1112 اف اس اچ Recombinant Follitropin Alfa
1113 رگورافنیب Regorafenib
1114 رمی فنتانیل Remifentanil
1115 رپاگلینید Repaglinide
1116 رزرپین Reserpine
1117 رزورسینول Resorcinol
1118 رتاپامولین-موضعی Retapamulin-Topical
1119 رتاپلاز Reteplase
1120 روناس Rhubarb
1121 ریباویرین Ribavirin
1122 ریفابوتین Rifabutin
1123 ریفامپین Rifampin
1124 ریفامپین+ایزونیازید+اتامبوتول Rifampin+Isoniazid+Ethambutol
1125 ریفامپین+ایزونیازید+پیرازینامید+اتامبوتول Rifampin+Isoniazid+Pyrazinamide+Ethambutol
1126 ریفاکسیمین Rifaximin
1127 ریلوزول Riluzole
1128 ریمکسولون-چشمی Rimexolone-Ophthalmic
1129 رینگر لاکتات Ringer Lactate
1130 رینگرز Ringers
1131 ریزیدرونات Risedronate
1132 ریسپریدون Risperidone
1133 ریتودرین Ritodrine
1134 ریتوناویر Ritonavir
1135 ریتوکسی مب Rituximab
1136 ریواروکسابان Rivaroxaban
1137 ریواستیگمین Rivastigmine
1138 ریزاتریپتان Rizatriptan
1139 روفکوکسیب Rofecoxib
1140 رولی تتراسیکلین Rolitetracycline
1141 رومی دپسین Romidepsin
1142 رومی پلوستیم Romiplostim
1143 روپینیرول Ropinirole
1144 روپیواکائین Ropivacaine
1145 روزیگلیتازون Rosiglitazone
1146 روسوواستاتین Rosuvastatin
1147 روکسیترومایسین Roxithromycin
1148 رویال ژلی Royal Jelly
1149 واکسن سرخجه Rubella Vaccines
1150 روفینامید Rufinamide
1151 ساخارین Saccharin
1152 Saccharomyces boulardi
1153 سالبوتامول Salbutamol
1154 Salbutamol+Beclomethasone
1155 اسید سالیسیلیک Salicylic Acid
1156 سالمترول Salmeterol
1157 سالمترول+فلوتیکازون Salmeterol+Fluticasone
1158 عصاره مریم گلی+عصاره سرخارگل Salvia officinalis+Echinaceae purpurea
1159 ساپروپترین Sapropterin
1160 ساریلومب Sarilumab
1161 Seaweeds, carragelose
1162 سیکریتین Secretin
1163 سلژیلین Selegiline
1164 سلنیوم Selenium
1165 سلنیوم سولفاید Selenium Sulfide
1166 سرتاکونازول موضعی Sertaconazole-Topical
1167 سرترالین Sertraline
1168 سولامر Sevelamer
1169 سووفلوران Sevoflurane
1170 Shark Cartilage
1171 سیبوترامین Sibutramine
1172 سیلدینافیل Sildenafil
1173 سلیسیوم silicium supplement
1174 سیلور سولفادیازین-موضعی Silver Sulphadiazine-Topical
1175 پماد ساده چشمی Simple eye ointment
1176 سیمواستاتین Simvastatin
1177 سیرولیموس Sirolimus
1178 سیتاگلیپتین Sitagliptin
1179 سیتاگلیپتین+متفورمین Sitagliptin+Metformin
1180 سدیم آروتیومالات Sodium Aurothiomalate
1181 بیکربنات Sodium Bicarbonate
1182 سرم تزریقی سدیم کلراید Sodium Chloride INF
1183 Sodium Chloride OPH
1184 سدیم کلراید-هیپرتونیک Sodium Chloride-Hypertonic
1185 سدیم کلراید-شستشو Sodium Chloride-Irrigation
1186 سدیم کلراید بینی Sodium Chloride-Nasal
1187 Sodium Citrate
1188 سدیم فلوراید Sodium Fluoride
1189 هیالورونیک اسید Sodium Hyaluronate
1190 نیتروپروسید سدیم Sodium Nitroprusside
1191 سدیم فنیل بوتیرات Sodium Phenylbutyrate
1192 سدیم پلی استایرن سولفونات Sodium Polystyrene Sulfonate
1193 سدیم سالیسیلات Sodium Salicylate
1194 سدیم استیبوگلوکونات Sodium Stibogluconate
1195 سدیم تترادسیل سولفات Sodium Tetradecyl Sulfate
1196 تیوسولفات سدیم Sodium Thiosulfate
1197 سدیم والپروات Sodium Valproate
1198 سوفوسبوویر Sofosbuvir
1199 سوفوسبوویر+لدیپاسویر Sofosbuvir+Ledipasvir
1200 سولیفناسین Solifenacin
فروشگاه دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب