اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1101 رامی پریل Ramipril
1102 رانی بیزومب Ranibizumab
1103 رانیتیدین Ranitidine
1104 رانولازین Ranolazine
1105 رازاگیلین Rasagiline
1106 راسبوریکاز Rasburicase
1107 تمشک Raspberry
1108 ربوکستین Reboxetine
1109 اریتروپویتین Recombinant Erythropoietin
1110 اف اس اچ Recombinant Follitropin Alfa
1111 رگورافنیب Regorafenib
1112 رمی فنتانیل Remifentanil
1113 رپاگلینید Repaglinide
1114 رزرپین Reserpine
1115 رزورسینول Resorcinol
1116 رتاپامولین-موضعی Retapamulin-Topical
1117 رتاپلاز Reteplase
1118 روناس Rhubarb
1119 ریباویرین Ribavirin
1120 ریفابوتین Rifabutin
1121 ریفامپین Rifampin
1122 ریفامپین+ایزونیازید+اتامبوتول Rifampin+Isoniazid+Ethambutol
1123 ریفامپین+ایزونیازید+پیرازینامید+اتامبوتول Rifampin+Isoniazid+Pyrazinamide+Ethambutol
1124 ریفاکسیمین Rifaximin
1125 ریلوزول Riluzole
1126 ریمکسولون-چشمی Rimexolone-Ophthalmic
1127 رینگر لاکتات Ringer Lactate
1128 رینگرز Ringers
1129 ریزیدرونات Risedronate
1130 ریسپریدون Risperidone
1131 ریتودرین Ritodrine
1132 ریتوناویر Ritonavir
1133 ریتوکسی مب Rituximab
1134 ریواروکسابان Rivaroxaban
1135 ریواستیگمین Rivastigmine
1136 ریزاتریپتان Rizatriptan
1137 روفکوکسیب Rofecoxib
1138 رولی تتراسیکلین Rolitetracycline
1139 رومی دپسین Romidepsin
1140 رومی پلوستیم Romiplostim
1141 روپینیرول Ropinirole
1142 روپیواکائین Ropivacaine
1143 روزیگلیتازون Rosiglitazone
1144 روسوواستاتین Rosuvastatin
1145 روکسیترومایسین Roxithromycin
1146 رویال ژلی Royal Jelly
1147 واکسن سرخجه Rubella Vaccines
1148 روفینامید Rufinamide
1149 ساخارین Saccharin
1150 Saccharomyces boulardi
1151 سالبوتامول Salbutamol
1152 Salbutamol+Beclomethasone
1153 اسید سالیسیلیک Salicylic Acid
1154 سالمترول Salmeterol
1155 سالمترول+فلوتیکازون Salmeterol+Fluticasone
1156 عصاره مریم گلی+عصاره سرخارگل Salvia officinalis+Echinaceae purpurea
1157 ساپروپترین Sapropterin
1158 ساریلومب Sarilumab
1159 Seaweeds, carragelose
1160 سیکریتین Secretin
1161 سلژیلین Selegiline
1162 سلنیوم Selenium
1163 سلنیوم سولفاید Selenium Sulfide
1164 سرتاکونازول موضعی Sertaconazole-Topical
1165 سرترالین Sertraline
1166 سولامر Sevelamer
1167 سووفلوران Sevoflurane
1168 Shark Cartilage
1169 سیبوترامین Sibutramine
1170 سیلدینافیل Sildenafil
1171 سلیسیوم silicium supplement
1172 سیلور سولفادیازین-موضعی Silver Sulphadiazine-Topical
1173 پماد ساده چشمی Simple eye ointment
1174 سیمواستاتین Simvastatin
1175 سیرولیموس Sirolimus
1176 سیتاگلیپتین Sitagliptin
1177 سیتاگلیپتین+متفورمین Sitagliptin+Metformin
1178 سدیم آروتیومالات Sodium Aurothiomalate
1179 بیکربنات Sodium Bicarbonate
1180 سرم تزریقی سدیم کلراید Sodium Chloride INF
1181 Sodium Chloride OPH
1182 سدیم کلراید-هیپرتونیک Sodium Chloride-Hypertonic
1183 سدیم کلراید-شستشو Sodium Chloride-Irrigation
1184 سدیم کلراید بینی Sodium Chloride-Nasal
1185 Sodium Citrate
1186 سدیم فلوراید Sodium Fluoride
1187 هیالورونیک اسید Sodium Hyaluronate
1188 نیتروپروسید سدیم Sodium Nitroprusside
1189 سدیم فنیل بوتیرات Sodium Phenylbutyrate
1190 سدیم پلی استایرن سولفونات Sodium Polystyrene Sulfonate
1191 سدیم سالیسیلات Sodium Salicylate
1192 سدیم استیبوگلوکونات Sodium Stibogluconate
1193 سدیم تترادسیل سولفات Sodium Tetradecyl Sulfate
1194 تیوسولفات سدیم Sodium Thiosulfate
1195 سدیم والپروات Sodium Valproate
1196 سوفوسبوویر Sofosbuvir
1197 سوفوسبوویر+لدیپاسویر Sofosbuvir+Ledipasvir
1198 سولیفناسین Solifenacin
1199 Soluvit
1200 سوماتورلین Somatorelin
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب