اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1101 رزورسینول Resorcinol
1102 رتاپامولین-موضعی Retapamulin-Topical
1103 رتاپلاز Reteplase
1104 روناس Rhubarb
1105 ریباویرین Ribavirin
1106 ریفابوتین Rifabutin
1107 ریفامپین Rifampin
1108 ریفامپین+ایزونیازید+اتامبوتول Rifampin+Isoniazid+Ethambutol
1109 ریفامپین+ایزونیازید+پیرازینامید+اتامبوتول Rifampin+Isoniazid+Pyrazinamide+Ethambutol
1110 ریفاکسیمین Rifaximin
1111 ریلوزول Riluzole
1112 ریمکسولون-چشمی Rimexolone-Ophthalmic
1113 رینگر لاکتات Ringer Lactate
1114 رینگرز Ringers
1115 ریزیدرونات Risedronate
1116 ریسپریدون Risperidone
1117 ریتودرین Ritodrine
1118 ریتوناویر Ritonavir
1119 ریتوکسی مب Rituximab
1120 ریواروکسابان Rivaroxaban
1121 ریواستیگمین Rivastigmine
1122 ریزاتریپتان Rizatriptan
1123 روفکوکسیب Rofecoxib
1124 رولی تتراسیکلین Rolitetracycline
1125 رومی دپسین Romidepsin
1126 رومی پلوستیم Romiplostim
1127 روپینیرول Ropinirole
1128 روپیواکائین Ropivacaine
1129 روزیگلیتازون Rosiglitazone
1130 روسوواستاتین Rosuvastatin
1131 روکسیترومایسین Roxithromycin
1132 واکسن سرخجه Rubella Vaccines
1133 روفینامید Rufinamide
1134 ساخارین Saccharin
1135 سالبوتامول Salbutamol
1136 Salbutamol+Beclomethasone
1137 اسید سالیسیلیک Salicylic Acid
1138 سالمترول Salmeterol
1139 سالمترول+فلوتیکازون Salmeterol+Fluticasone
1140 عصاره مریم گلی+عصاره سرخارگل Salvia officinalis+Echinaceae purpurea
1141 ساپروپترین Sapropterin
1142 ساریلومب Sarilumab
1143 سیکریتین Secretin
1144 سلژیلین Selegiline
1145 سلنیوم Selenium
1146 سلنیوم سولفاید Selenium Sulfide
1147 سرتاکونازول موضعی Sertaconazole-Topical
1148 سرترالین Sertraline
1149 سولامر Sevelamer
1150 سووفلوران Sevoflurane
1151 سیبوترامین Sibutramine
1152 سیلدینافیل Sildenafil
1153 سیلور سولفادیازین-موضعی Silver Sulphadiazine-Topical
1154 پماد ساده چشمی Simple eye ointment
1155 سیمواستاتین Simvastatin
1156 سیرولیموس Sirolimus
1157 سیتاگلیپتین Sitagliptin
1158 سیتاگلیپتین+متفورمین Sitagliptin+Metformin
1159 سدیم آروتیومالات Sodium Aurothiomalate
1160 بیکربنات Sodium Bicarbonate
1161 سرم تزریقی سدیم کلراید Sodium Chloride INF
1162 Sodium Chloride OPH
1163 سدیم کلراید-هیپرتونیک Sodium Chloride-Hypertonic
1164 سدیم کلراید-شستشو Sodium Chloride-Irrigation
1165 سدیم کلراید بینی Sodium Chloride-Nasal
1166 Sodium Citrate
1167 سدیم فلوراید Sodium Fluoride
1168 هیالورونیک اسید Sodium Hyaluronate
1169 نیتروپروسید سدیم Sodium Nitroprusside
1170 سدیم فنیل بوتیرات Sodium Phenylbutyrate
1171 سدیم پلی استایرن سولفونات Sodium Polystyrene Sulfonate
1172 سدیم سالیسیلات Sodium Salicylate
1173 سدیم استیبوگلوکونات Sodium Stibogluconate
1174 سدیم تترادسیل سولفات Sodium Tetradecyl Sulfate
1175 تیوسولفات سدیم Sodium Thiosulfate
1176 سدیم والپروات Sodium Valproate
1177 سوفوسبوویر Sofosbuvir
1178 سوفوسبوویر+لدیپاسویر Sofosbuvir+Ledipasvir
1179 سولیفناسین Solifenacin
1180 Soluvit
1181 سوماتورلین Somatorelin
1182 سوماتوستاتین Somatostatin
1183 سورافنیب Sorafenib
1184 سوربیتول Sorbitol
1185 سوتالول Sotalol
1186 اسپکتنومایسین Spectinomycin
1187 اسپیرامایسین Spiramycin
1188 اسپیرونولاکتون Spironolactone
1189 اسپیرولینا Spirulina
1190 استاودین Stavudine
1191 استری پنتول Stiripentol
1192 استرپتوکیناز Streptokinase
1193 استرپتومایسین Streptomycin
1194 استرپتوزوسین Streptozocin
1195 استرونتیوم رانلات Strontium Ranelate
1196 استرونتیوم 89 Strontium-89
1197 سوکسیمر Succimer
1198 سوکسینیل کولین Succinylcholine Chloride
1199 سوکرالفیت Sucralfate
1200 سوفنتانیل Sufentanil
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب