اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1101 رولی تتراسیکلین Rolitetracycline
1102 رومی دپسین Romidepsin
1103 رومی پلوستیم Romiplostim
1104 روپینیرول Ropinirole
1105 روپیواکائین Ropivacaine
1106 روزیگلیتازون Rosiglitazone
1107 روسوواستاتین Rosuvastatin
1108 روکسیترومایسین Roxithromycin
1109 Royal jelly+Ginseng
1110 واکسن سرخجه Rubella Vaccines
1111 روفینامید Rufinamide
1112 ساخارین Saccharin
1113 سالبوتامول Salbutamol
1114 Salbutamol+Beclomethasone
1115 اسید سالیسیلیک Salicylic Acid
1116 سالمترول Salmeterol
1117 سالمترول+فلوتیکازون Salmeterol+Fluticasone
1118 عصاره مریم گلی+عصاره سرخارگل Salvia officinalis+Echinaceae purpurea
1119 ساپروپترین Sapropterin
1120 ساریلومب Sarilumab
1121 سیکریتین Secretin
1122 سلژیلین Selegiline
1123 سلنیوم Selenium
1124 سلنیوم سولفاید Selenium Sulfide
1125 Senna spp With natural spearmint Oil
1126 سرتاکونازول موضعی Sertaconazole-Topical
1127 سرترالین Sertraline
1128 سولامر Sevelamer
1129 سووفلوران Sevoflurane
1130 سیبوترامین Sibutramine
1131 سیلدینافیل Sildenafil
1132 سیلور سولفادیازین-موضعی Silver Sulphadiazine-Topical
1133 پماد ساده چشمی Simple eye ointment
1134 سیمواستاتین Simvastatin
1135 سیرولیموس Sirolimus
1136 سیتاگلیپتین Sitagliptin
1137 سیتاگلیپتین+متفورمین Sitagliptin+Metformin
1138 سدیم آروتیومالات Sodium Aurothiomalate
1139 بیکربنات Sodium Bicarbonate
1140 سرم تزریقی سدیم کلراید Sodium Chloride INF
1141 Sodium Chloride OPH
1142 سدیم کلراید-هیپرتونیک Sodium Chloride-Hypertonic
1143 سدیم کلراید-شستشو Sodium Chloride-Irrigation
1144 سدیم کلراید بینی Sodium Chloride-Nasal
1145 Sodium Citrate
1146 سدیم فلوراید Sodium Fluoride
1147 هیالورونیک اسید Sodium Hyaluronate
1148 نیتروپروسید سدیم Sodium Nitroprusside
1149 سدیم فنیل بوتیرات Sodium Phenylbutyrate
1150 سدیم پلی استایرن سولفونات Sodium Polystyrene Sulfonate
1151 سدیم سالیسیلات Sodium Salicylate
1152 سدیم استیبوگلوکونات Sodium Stibogluconate
1153 سدیم تترادسیل سولفات Sodium Tetradecyl Sulfate
1154 تیوسولفات سدیم Sodium Thiosulfate
1155 سدیم والپروات Sodium Valproate
1156 سوفوسبوویر Sofosbuvir
1157 سوفوسبوویر+لدیپاسویر Sofosbuvir+Ledipasvir
1158 سولیفناسین Solifenacin
1159 Soluvit
1160 سوماتورلین Somatorelin
1161 سوماتوستاتین Somatostatin
1162 سورافنیب Sorafenib
1163 سوربیتول Sorbitol
1164 سوتالول Sotalol
1165 اسپکتنومایسین Spectinomycin
1166 اسپیرامایسین Spiramycin
1167 اسپیرونولاکتون Spironolactone
1168 اسپیرولینا Spirulina
1169 استاودین Stavudine
1170 استری پنتول Stiripentol
1171 استرپتوکیناز Streptokinase
1172 استرپتومایسین Streptomycin
1173 استرپتوزوسین Streptozocin
1174 استرونتیوم رانلات Strontium Ranelate
1175 استرونتیوم 89 Strontium-89
1176 سوکسیمر Succimer
1177 سوکسینیل کولین Succinylcholine Chloride
1178 سوکرالفیت Sucralfate
1179 سوفنتانیل Sufentanil
1180 سولفاستامید Sulfacetamide
1181 سولفادیازین Sulfadiazine
1182 سولفادوکسین-پی Sulfadoxine-P
1183 سولفاسالازین Sulfasalazine
1184 سولفین پیرازون Sulfinpyrazone
1185 گوگرد Sulfur
1186 سولینداک Sulindac
1187 سولپیراید Sulpiride
1188 سولتامیسیلین Sultamicillin
1189 سولتیام Sultiame
1190 سوماتریپتان Sumatriptan
1191 سوماتریپتان+ناپروکسن Sumatriptan+Naproxen
1192 سونیتینیب Sunitinib
1193 تاکرولیموس Tacrolimus
1194 تادالافیل Tadalafil
1195 تالک Talc
1196 تاموکسیفن Tamoxifen
1197 تامسولوزین Tamsulosin
1198 Tanacetum partenium
1199 تازاروتن-موضعی Tazarotene-Topical
1200 تگاسرید Tegaserod
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب