اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1101 پروترومبین کمپلکس Prothromibin complex
1102 پروتیونامید Protionamide
1103 پروتی رلین Protirelin
1104 پزودوافدرین Pseudoephedrine
1105 پالموناری سورفکتان Pulmonary Surfactants
1106 پیجیوم آفریکانوم Pygeum Africanum
1107 پیرانتل Pyrantel
1108 پیرازینامید Pyrazinamide
1109 پیریدوستیگمین Pyridostigmine
1110 پیریلامین مالئات مپیرامین Pyrilamine Maleate Mepyramine
1111 پریمتامین Pyrimethamine
1112 پیریتیون زینک Pyrithione Zinc
1113 پیروینیوم پاموات Pyrvinium Pamoate
1114 کوازپام Quazepam
1115 کوتیاپین Quetiapine
1116 کیناکرین Quinacrine
1117 کینیدین Quinidine
1118 کنین Quinine
1119 رابپرازول سدیم Rabeprazole
1120 ایمنوگلوبولین هاری Rabies Immunoglobulins
1121 واکسن هاری Rabies Vaccines
1122 رالوکسیفن Raloxifene
1123 رالتگراویر Raltegravir
1124 راملتون Ramelteon
1125 رامی پریل Ramipril
1126 Ramucirumab
1127 رانی بیزومب Ranibizumab
1128 رانیتیدین Ranitidine
1129 رانولازین Ranolazine
1130 رازاگیلین Rasagiline
1131 راسبوریکاز Rasburicase
1132 تمشک Raspberry
1133 ربوکستین Reboxetine
1134 اریتروپویتین Recombinant Erythropoietin
1135 اف اس اچ Recombinant Follitropin Alfa
1136 رگورافنیب Regorafenib
1137 رمی فنتانیل Remifentanil
1138 رپاگلینید Repaglinide
1139 رزرپین Reserpine
1140 رزورسینول Resorcinol
1141 رتاپامولین-موضعی Retapamulin-Topical
1142 رتاپلاز Reteplase
1143 روناس Rhubarb
1144 ریباویرین Ribavirin
1145 ریفابوتین Rifabutin
1146 ریفامپین Rifampin
1147 ریفامپین+ایزونیازید+اتامبوتول Rifampin+Isoniazid+Ethambutol
1148 ریفامپین+ایزونیازید+پیرازینامید+اتامبوتول Rifampin+Isoniazid+Pyrazinamide+Ethambutol
1149 ریفاکسیمین Rifaximin
1150 ریلوزول Riluzole
1151 ریمکسولون-چشمی Rimexolone-Ophthalmic
1152 رینگر لاکتات Ringer Lactate
1153 رینگرز Ringers
1154 ریزیدرونات Risedronate
1155 ریسپریدون Risperidone
1156 ریتودرین Ritodrine
1157 ریتوناویر Ritonavir
1158 ریتوکسی مب Rituximab
1159 ریواروکسابان Rivaroxaban
1160 ریواستیگمین Rivastigmine
1161 ریزاتریپتان Rizatriptan
1162 روفکوکسیب Rofecoxib
1163 رولی تتراسیکلین Rolitetracycline
1164 رومی دپسین Romidepsin
1165 رومی پلوستیم Romiplostim
1166 روپینیرول Ropinirole
1167 روپیواکائین Ropivacaine
1168 روزیگلیتازون Rosiglitazone
1169 روسوواستاتین Rosuvastatin
1170 روکسیترومایسین Roxithromycin
1171 رویال ژلی Royal Jelly
1172 واکسن سرخجه Rubella Vaccines
1173 روفینامید Rufinamide
1174 ساخارین Saccharin
1175 Saccharomyces boulardi
1176 Sacubitril+Valsartan
1177 سالبوتامول Salbutamol
1178 Salbutamol+Beclomethasone
1179 اسید سالیسیلیک Salicylic Acid
1180 سالمترول Salmeterol
1181 سالمترول+فلوتیکازون Salmeterol+Fluticasone
1182 عصاره مریم گلی+عصاره سرخارگل Salvia officinalis+Echinaceae purpurea
1183 ساپروپترین Sapropterin
1184 ساریلومب Sarilumab
1185 Seaweeds, carragelose
1186 سیکریتین Secretin
1187 سلژیلین Selegiline
1188 سلنیوم Selenium
1189 سلنیوم سولفاید Selenium Sulfide
1190 سرتاکونازول موضعی Sertaconazole-Topical
1191 سرترالین Sertraline
1192 سولامر Sevelamer
1193 سووفلوران Sevoflurane
1194 Shark Cartilage
1195 سیبوترامین Sibutramine
1196 سیلدینافیل Sildenafil
1197 سلیسیوم silicium supplement
1198 سیلور سولفادیازین-موضعی Silver Sulphadiazine-Topical
1199 پماد ساده چشمی Simple eye ointment
1200 سیمواستاتین Simvastatin
داروسازی عبیدی گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب