اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1201 سولینداک Sulindac
1202 سولپیراید Sulpiride
1203 سولتامیسیلین Sultamicillin
1204 سولتیام Sultiame
1205 سوماتریپتان Sumatriptan
1206 سوماتریپتان+ناپروکسن Sumatriptan+Naproxen
1207 سونیتینیب Sunitinib
1208 تاکرولیموس Tacrolimus
1209 تادالافیل Tadalafil
1210 تالک Talc
1211 تاموکسیفن Tamoxifen
1212 تامسولوزین Tamsulosin
1213 Tanacetum partenium
1214 تازاروتن-موضعی Tazarotene-Topical
1215 تگاسرید Tegaserod
1216 تیکوپلانین Teicoplanin
1217 تلاپره ویر Telaprevir
1218 تلیترومایسین Telithromycin
1219 تلمیزارتان Telmisartan
1220 تمازپام Temazepam
1221 تموزولامید Temozolomide
1222 تنی پوزاید Teniposide
1223 تنفوویر Tenofovir
1224 ترازوسین Terazosin
1225 تربینافین Terbinafine
1226 تربینافین-موضعی Terbinafine-Topical
1227 تربوتالین Terbutaline
1228 ترفنادین Terfenadine
1229 تریفلونومید Teriflunomide
1230 تری پاراتاید Teriparatide
1231 تری لیپرسین Terlipressin
1232 تستوسترون Testosterone
1233 ضد سم کزاز Tetanus Antitoxins
1234 ایمنوگلوبولین کزاز Tetanus Immunoglobulins
1235 واکسن کزاز Tetanus Vaccines
1236 تترابنازین Tetrabenazine
1237 تترابنزین Tetrabenzine
1238 تتراکائین Tetracaine
1239 تتراکوزاکتاید Tetracosactide
1240 تتراسیکلین Tetracycline
1241 تتراسیکلین-چشمی Tetracycline-Ophthalmic
1242 تالیدومید Thalidomide
1243 تئوفیلین Theophylline
1244 تئوفیلین جی Theophylline G
1245 تی اتیل پرازین Thiethylperazine
1246 تیوپنتال سدیم Thiopental Sodium
1247 تیوریدازین Thioridazine
1248 تیوتیکسین Thiotixene
1249 تیابندازول Tiabendazole
1250 تیاگابین Tiagabine
1251 تیبولون Tibolone
1252 تیکاگرلور Ticagrelor
1253 تیکلوپیدین Ticlopidine
1254 تیمولول Timolol
1255 تینیدازول Tinidazole
1256 تیوکونازول موضعی Tioconazole-Topical
1257 تیوگوانین Tioguanine
1258 تیوتروپیوم Tiotropium
1259 تیروفیبان Tirofiban
1260 تیتانیوم دی اکساید Titanium Dioxide
1261 تیزانیدین Tizanidine
1262 توبرامایسین Tobramycin
1263 Tobramycin+Dexamethasone
1264 توسیلیزومب Tocilizumab
1265 تولازامید Tolazamide
1266 تولمتین Tolmetin
1267 تولنفتات-موضعی Tolnaftate-Topical
1268 تولترودین Tolterodine
1269 توپیرامات Topiramate
1270 توپوتکان Topotecan
1271 توراسماید Torasemide
1272 تورمیفن Toremifene
1273 ترابکتدین Trabectedin
1274 Trace Metal Combination 2
1275 ترامادول Tramadol
1276 ترانگزامیک اسید Tranexamic Acid
1277 ترانیل سیپرامین Tranylcypromine
1278 تراستوزومب Trastuzumab
1279 تراوپروست Travoprost
1280 تراوپروست+تیمولول Travoprost+Timolol
1281 ترازودون Trazodone
1282 ترتینوئین Tretinoin
1283 تریامسینولون Triamcinolone
1284 تریامسینولون ان ان Triamcinolone NN
1285 تریامسینولون-موضعی Triamcinolone-Topical
1286 تریامترن اچ Triamterene-H
1287 تریازولام Triazolam
1288 تری انتین دی هیدروکلراید Trientine
1289 تری فلوپرازین Trifluoperazine
1290 تری فلوریدین Trifluridine-Ophthalmic
1291 تری هگزی فنیدیل Trihexyphenidyl
1292 تری متازیدین Trimetazidine
1293 تری متوپریم Trimethoprim
1294 تریمیپرامین Trimipramine
1295 تریپل سولفا Triple Sulfa
1296 تری پرولیدین Triprolidine
1297 تریپتورلین Triptorelin
1298 تروپیکامید-چشمی Tropicamide-Ophthalmic
1299 تروپیسترون Tropisetron
1300 تروسپیوم کلراید Trospium Chloride
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین نوین دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب