اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1201 سوربیتول Sorbitol
1202 سوتالول Sotalol
1203 اسپکتنومایسین Spectinomycin
1204 اسپیرامایسین Spiramycin
1205 اسپیرونولاکتون Spironolactone
1206 اسپیرولینا Spirulina
1207 استاودین Stavudine
1208 استری پنتول Stiripentol
1209 استرپتوکیناز Streptokinase
1210 استرپتومایسین Streptomycin
1211 استرپتوزوسین Streptozocin
1212 استرونتیوم رانلات Strontium Ranelate
1213 استرونتیوم 89 Strontium-89
1214 سوکسیمر Succimer
1215 سوکسینیل کولین Succinylcholine Chloride
1216 سوکرالفیت Sucralfate
1217 سوفنتانیل Sufentanil
1218 سولفاستامید Sulfacetamide
1219 سولفادیازین Sulfadiazine
1220 سولفادوکسین-پی Sulfadoxine-P
1221 سولفاسالازین Sulfasalazine
1222 سولفین پیرازون Sulfinpyrazone
1223 گوگرد Sulfur
1224 سولینداک Sulindac
1225 سولپیراید Sulpiride
1226 سولتامیسیلین Sultamicillin
1227 سولتیام Sultiame
1228 سوماتریپتان Sumatriptan
1229 سوماتریپتان+ناپروکسن Sumatriptan+Naproxen
1230 سونیتینیب Sunitinib
1231 تاکرولیموس Tacrolimus
1232 تادالافیل Tadalafil
1233 تالک Talc
1234 تاموکسیفن Tamoxifen
1235 تامسولوزین Tamsulosin
1236 تازاروتن-موضعی Tazarotene-Topical
1237 تگاسرود Tegaserod
1238 تیکوپلانین Teicoplanin
1239 تلاپره ویر Telaprevir
1240 تلیترومایسین Telithromycin
1241 تلمیزارتان Telmisartan
1242 تمازپام Temazepam
1243 تموزولامید Temozolomide
1244 تنی پوزاید Teniposide
1245 تنفوویر Tenofovir
1246 ترازوسین Terazosin
1247 تربینافین Terbinafine
1248 تربینافین-موضعی Terbinafine-Topical
1249 تربوتالین Terbutaline
1250 ترفنادین Terfenadine
1251 تریفلونومید Teriflunomide
1252 تری پاراتاید Teriparatide
1253 تری لیپرسین Terlipressin
1254 تستوسترون Testosterone
1255 ضد سم کزاز Tetanus Antitoxins
1256 ایمنوگلوبولین کزاز Tetanus Immunoglobulins
1257 واکسن کزاز Tetanus Vaccines
1258 تترابنازین Tetrabenazine
1259 تترابنزین Tetrabenzine
1260 تتراکائین Tetracaine
1261 تتراکوزاکتاید Tetracosactide
1262 تتراسیکلین Tetracycline
1263 تتراسیکلین-چشمی Tetracycline-Ophthalmic
1264 تالیدومید Thalidomide
1265 تئوفیلین Theophylline
1266 تئوفیلین جی Theophylline G
1267 تی اتیل پرازین Thiethylperazine
1268 تیوپنتال سدیم Thiopental Sodium
1269 تیوریدازین Thioridazine
1270 تیوتیکسین Thiotixene
1271 تیابندازول Tiabendazole
1272 تیاگابین Tiagabine
1273 تیبولون Tibolone
1274 تیکاگرلور Ticagrelor
1275 تیکلوپیدین Ticlopidine
1276 تیمولول Timolol
1277 تینیدازول Tinidazole
1278 تیوکونازول موضعی Tioconazole-Topical
1279 تیوگوانین Tioguanine
1280 تیوتروپیوم Tiotropium
1281 تیروفیبان Tirofiban
1282 تیتانیوم دی اکساید Titanium Dioxide
1283 تیزانیدین Tizanidine
1284 توبرامایسین Tobramycin
1285 Tobramycin+Dexamethasone
1286 توسیلیزومب Tocilizumab
1287 تولازامید Tolazamide
1288 تولمتین Tolmetin
1289 تولنفتات-موضعی Tolnaftate-Topical
1290 تولترودین Tolterodine
1291 توپیرامات Topiramate
1292 توپوتکان Topotecan
1293 توراسماید Torasemide
1294 تورمیفن Toremifene
1295 ترابکتدین Trabectedin
1296 Trace Metal Combination 2
1297 ترامادول Tramadol
1298 ترانگزامیک اسید Tranexamic Acid
1299 ترانیل سیپرامین Tranylcypromine
1300 تراستوزومب Trastuzumab
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب