اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1201 سیرولیموس Sirolimus
1202 سیتاگلیپتین Sitagliptin
1203 سیتاگلیپتین+متفورمین Sitagliptin+Metformin
1204 سدیم آروتیومالات Sodium Aurothiomalate
1205 سدیم بنزوات Sodium Benzoate
1206 بیکربنات Sodium Bicarbonate
1207 سرم تزریقی سدیم کلراید Sodium Chloride INF
1208 Sodium Chloride OPH
1209 سدیم کلراید-هیپرتونیک Sodium Chloride-Hypertonic
1210 سدیم کلراید-شستشو Sodium Chloride-Irrigation
1211 سدیم کلراید بینی Sodium Chloride-Nasal
1212 Sodium Citrate
1213 سدیم فلوراید Sodium Fluoride
1214 هیالورونیک اسید Sodium Hyaluronate
1215 Sodium Hyaluronate+Borax+Collagen
1216 نیتروپروسید سدیم Sodium Nitroprusside
1217 سدیم فنیل بوتیرات Sodium Phenylbutyrate
1218 سدیم پلی استایرن سولفونات Sodium Polystyrene Sulfonate
1219 سدیم سالیسیلات Sodium Salicylate
1220 سدیم استیبوگلوکونات Sodium Stibogluconate
1221 سدیم تترادسیل سولفات Sodium Tetradecyl Sulfate
1222 تیوسولفات سدیم Sodium Thiosulfate
1223 سدیم والپروات Sodium Valproate
1224 سوفوسبوویر Sofosbuvir
1225 سوفوسبوویر+لدیپاسویر Sofosbuvir+Ledipasvir
1226 Sofosbuvir+Velpatasvir
1227 سولیفناسین Solifenacin
1228 سوماتورلین Somatorelin
1229 سوماتوستاتین Somatostatin
1230 سورافنیب Sorafenib
1231 سوربیتول Sorbitol
1232 سوتالول Sotalol
1233 اسپکتنومایسین Spectinomycin
1234 اسپیرامایسین Spiramycin
1235 اسپیرونولاکتون Spironolactone
1236 اسپیرولینا Spirulina
1237 استانول استر Stanol Esters
1238 استاودین Stavudine
1239 استری پنتول Stiripentol
1240 استرپتوکیناز Streptokinase
1241 استرپتومایسین Streptomycin
1242 استرپتوزوسین Streptozocin
1243 استرونتیوم Strontium Ranelate
1244 استرونتیوم 89 Strontium-89
1245 سوکسیمر Succimer
1246 سوکسینیل کولین Succinylcholine Chloride
1247 سوکرالفیت Sucralfate
1248 سوفنتانیل Sufentanil
1249 سولفاستامید Sulfacetamide
1250 سولفادیازین Sulfadiazine
1251 سولفادوکسین-پی Sulfadoxine-P
1252 سولفاسالازین Sulfasalazine
1253 سولفین پیرازون Sulfinpyrazone
1254 گوگرد Sulfur
1255 سولینداک Sulindac
1256 سولپیراید Sulpiride
1257 سولتامیسیلین Sultamicillin
1258 سولتیام Sultiame
1259 سوماتریپتان Sumatriptan
1260 سوماتریپتان+ناپروکسن Sumatriptan+Naproxen
1261 سونیتینیب Sunitinib
1262 تاکرولیموس Tacrolimus
1263 تادالافیل Tadalafil
1264 تالک Talc
1265 تاموکسیفن Tamoxifen
1266 تامسولوزین Tamsulosin
1267 تازاروتن-موضعی Tazarotene-Topical
1268 تگاسرود Tegaserod
1269 تیکوپلانین Teicoplanin
1270 تلاپره ویر Telaprevir
1271 تلیترومایسین Telithromycin
1272 تلمیزارتان Telmisartan
1273 تمازپام Temazepam
1274 تموزولامید Temozolomide
1275 تنی پوزاید Teniposide
1276 تنفوویر Tenofovir
1277 ترازوسین Terazosin
1278 تربینافین Terbinafine
1279 تربینافین-موضعی Terbinafine-Topical
1280 تربوتالین Terbutaline
1281 ترفنادین Terfenadine
1282 تریفلونومید Teriflunomide
1283 تری پاراتاید Teriparatide
1284 تری لیپرسین Terlipressin
1285 تستوسترون Testosterone
1286 ضد سم کزاز Tetanus Antitoxins
1287 ایمنوگلوبولین کزاز Tetanus Immunoglobulins
1288 واکسن کزاز Tetanus Vaccines
1289 تترابنازین Tetrabenazine
1290 تترابنزین Tetrabenzine
1291 تتراکائین Tetracaine
1292 تتراکوزاکتاید Tetracosactide
1293 تتراسیکلین Tetracycline
1294 تتراسیکلین-چشمی Tetracycline-Ophthalmic
1295 تالیدومید Thalidomide
1296 تئوفیلین Theophylline
1297 تئوفیلین جی Theophylline G
1298 تی اتیل پرازین Thiethylperazine
1299 تیوپنتال سدیم Thiopental Sodium
1300 تیوریدازین Thioridazine
داروسازی عبیدی گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب