اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1201 تری لیپرسین Terlipressin
1202 تستوسترون Testosterone
1203 ضد سم کزاز Tetanus Antitoxins
1204 ایمنوگلوبولین کزاز Tetanus Immunoglobulins
1205 واکسن کزاز Tetanus Vaccines
1206 تترابنازین Tetrabenazine
1207 تترابنزین Tetrabenzine
1208 تتراکائین Tetracaine
1209 تتراکوزاکتاید Tetracosactide
1210 تتراسیکلین Tetracycline
1211 تتراسیکلین-چشمی Tetracycline-Ophthalmic
1212 تالیدومید Thalidomide
1213 تئوفیلین Theophylline
1214 تئوفیلین جی Theophylline G
1215 تی اتیل پرازین Thiethylperazine
1216 تیوپنتال سدیم Thiopental Sodium
1217 تیوریدازین Thioridazine
1218 تیوتیکسین Thiotixene
1219 تیابندازول Tiabendazole
1220 تیاگابین Tiagabine
1221 تیبولون Tibolone
1222 تیکاگرلور Ticagrelor
1223 تیکلوپیدین Ticlopidine
1224 تیمولول Timolol
1225 تینیدازول Tinidazole
1226 تیوکونازول موضعی Tioconazole-Topical
1227 تیوگوانین Tioguanine
1228 تیوتروپیوم Tiotropium
1229 تیروفیبان Tirofiban
1230 تیتانیوم دی اکساید Titanium Dioxide
1231 تیزانیدین Tizanidine
1232 توبرامایسین Tobramycin
1233 Tobramycin+Dexamethasone
1234 توسیلیزومب Tocilizumab
1235 تولازامید Tolazamide
1236 تولمتین Tolmetin
1237 تولنفتات-موضعی Tolnaftate-Topical
1238 تولترودین Tolterodine
1239 توپیرامات Topiramate
1240 توپوتکان Topotecan
1241 توراسماید Torasemide
1242 تورمیفن Toremifene
1243 Trace Metal Combination 2
1244 ترامادول Tramadol
1245 ترانگزامیک اسید Tranexamic Acid
1246 ترانیل سیپرامین Tranylcypromine
1247 تراستوزومب Trastuzumab
1248 تراوپروست Travoprost
1249 تراوپروست+تیمولول Travoprost+Timolol
1250 ترازودون Trazodone
1251 ترتینوئین Tretinoin
1252 تریامسینولون Triamcinolone
1253 تریامسینولون ان ان Triamcinolone NN
1254 تریامسینولون-موضعی Triamcinolone-Topical
1255 تریامترن اچ Triamterene-H
1256 تریازولام Triazolam
1257 تری انتین دی هیدروکلراید Trientine
1258 تری فلوپرازین Trifluoperazine
1259 تری فلوریدین Trifluridine-Ophthalmic
1260 تری هگزی فنیدیل Trihexyphenidyl
1261 تری متازیدین Trimetazidine
1262 تری متوپریم Trimethoprim
1263 تریمیپرامین Trimipramine
1264 تریپل سولفا Triple Sulfa
1265 تری پرولیدین Triprolidine
1266 تریپتورلین Triptorelin
1267 تروپیکامید-چشمی Tropicamide-Ophthalmic
1268 تروپیسترون Tropisetron
1269 تروسپیوم کلراید Trospium Chloride
1270 توبرکولین Tuberculins
1271 واکسن حصبه Typhoid Vaccines
1272 یولی پریستال استات Ulipristal Acetate
1273 اوره Urea
1274 یوروفولی تروپین Urofollitropin
1275 یوروکیناز Urokinase
1276 اورسودزوکسی کولیک اسید Ursodeoxycholic Acid
1277 اوستکینومب Ustekinumab
1278 والاسیکلوویر Valaciclovir
1279 والگان سیکلوویر Valganciclovir
1280 والزارتان Valsartan
1281 Valsartan+Hydrochlorothiazide
1282 وانکومایسین Vancomycin
1283 ودتینیب Vandetinib
1284 واردنافیل Vardenafil
1285 وارنیکلین Varenicline
1286 واکسن واریسلا-زوستر Varicella-Zoster Vaccines
1287 وازوپرسین Vasopressin
1288 ونلافاکسین Venlafaxine
1289 وراپامیل Verapamil
1290 ورتیپورفین Verteporfin
1291 ویگاباترین Vigabatrin
1292 وین بلاستین Vinblastine
1293 وین کریستین Vincristine
1294 ویندسین Vindesine
1295 وینورلبین Vinorelbine
1296 وینپوستین Vinpocetine
1297 ویوله دوژانسین Viola Crystallina
1298 ویتامین آ Vitamin A
1299 ویتامین آ+د خوراکی Vitamin A+D-Oral
1300 ویتامین آ+د Vitamin A+D-Topical
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب