اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1201 سولفاستامید Sulfacetamide
1202 سولفادیازین Sulfadiazine
1203 سولفادوکسین-پی Sulfadoxine-P
1204 سولفاسالازین Sulfasalazine
1205 سولفین پیرازون Sulfinpyrazone
1206 گوگرد Sulfur
1207 سولینداک Sulindac
1208 سولپیراید Sulpiride
1209 سولتامیسیلین Sultamicillin
1210 سولتیام Sultiame
1211 سوماتریپتان Sumatriptan
1212 سوماتریپتان+ناپروکسن Sumatriptan+Naproxen
1213 سونیتینیب Sunitinib
1214 تاکرولیموس Tacrolimus
1215 تادالافیل Tadalafil
1216 تالک Talc
1217 تاموکسیفن Tamoxifen
1218 تامسولوزین Tamsulosin
1219 Tanacetum partenium
1220 تازاروتن-موضعی Tazarotene-Topical
1221 تگاسرود Tegaserod
1222 تیکوپلانین Teicoplanin
1223 تلاپره ویر Telaprevir
1224 تلیترومایسین Telithromycin
1225 تلمیزارتان Telmisartan
1226 تمازپام Temazepam
1227 تموزولامید Temozolomide
1228 تنی پوزاید Teniposide
1229 تنفوویر Tenofovir
1230 ترازوسین Terazosin
1231 تربینافین Terbinafine
1232 تربینافین-موضعی Terbinafine-Topical
1233 تربوتالین Terbutaline
1234 ترفنادین Terfenadine
1235 تریفلونومید Teriflunomide
1236 تری پاراتاید Teriparatide
1237 تری لیپرسین Terlipressin
1238 تستوسترون Testosterone
1239 ضد سم کزاز Tetanus Antitoxins
1240 ایمنوگلوبولین کزاز Tetanus Immunoglobulins
1241 واکسن کزاز Tetanus Vaccines
1242 تترابنازین Tetrabenazine
1243 تترابنزین Tetrabenzine
1244 تتراکائین Tetracaine
1245 تتراکوزاکتاید Tetracosactide
1246 تتراسیکلین Tetracycline
1247 تتراسیکلین-چشمی Tetracycline-Ophthalmic
1248 تالیدومید Thalidomide
1249 تئوفیلین Theophylline
1250 تئوفیلین جی Theophylline G
1251 تی اتیل پرازین Thiethylperazine
1252 تیوپنتال سدیم Thiopental Sodium
1253 تیوریدازین Thioridazine
1254 تیوتیکسین Thiotixene
1255 تیابندازول Tiabendazole
1256 تیاگابین Tiagabine
1257 تیبولون Tibolone
1258 تیکاگرلور Ticagrelor
1259 تیکلوپیدین Ticlopidine
1260 تیمولول Timolol
1261 تینیدازول Tinidazole
1262 تیوکونازول موضعی Tioconazole-Topical
1263 تیوگوانین Tioguanine
1264 تیوتروپیوم Tiotropium
1265 تیروفیبان Tirofiban
1266 تیتانیوم دی اکساید Titanium Dioxide
1267 تیزانیدین Tizanidine
1268 توبرامایسین Tobramycin
1269 Tobramycin+Dexamethasone
1270 توسیلیزومب Tocilizumab
1271 تولازامید Tolazamide
1272 تولمتین Tolmetin
1273 تولنفتات-موضعی Tolnaftate-Topical
1274 تولترودین Tolterodine
1275 توپیرامات Topiramate
1276 توپوتکان Topotecan
1277 توراسماید Torasemide
1278 تورمیفن Toremifene
1279 ترابکتدین Trabectedin
1280 Trace Metal Combination 2
1281 ترامادول Tramadol
1282 ترانگزامیک اسید Tranexamic Acid
1283 ترانیل سیپرامین Tranylcypromine
1284 تراستوزومب Trastuzumab
1285 تراوپروست Travoprost
1286 تراوپروست+تیمولول Travoprost+Timolol
1287 ترازودون Trazodone
1288 ترتینوئین Tretinoin
1289 تریامسینولون Triamcinolone
1290 تریامسینولون ان ان Triamcinolone NN
1291 تریامسینولون-موضعی Triamcinolone-Topical
1292 تریامترن اچ Triamterene-H
1293 تریازولام Triazolam
1294 تری انتین دی هیدروکلراید Trientine
1295 تری فلوپرازین Trifluoperazine
1296 تری فلوریدین Trifluridine-Ophthalmic
1297 تری هگزی فنیدیل Trihexyphenidyl
1298 تری متازیدین Trimetazidine
1299 تری متوپریم Trimethoprim
1300 تریمیپرامین Trimipramine
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب