اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1201 Soluvit
1202 سوماتورلین Somatorelin
1203 سوماتوستاتین Somatostatin
1204 سورافنیب Sorafenib
1205 سوربیتول Sorbitol
1206 سوتالول Sotalol
1207 اسپکتنومایسین Spectinomycin
1208 اسپیرامایسین Spiramycin
1209 اسپیرونولاکتون Spironolactone
1210 اسپیرولینا Spirulina
1211 استاودین Stavudine
1212 استری پنتول Stiripentol
1213 استرپتوکیناز Streptokinase
1214 استرپتومایسین Streptomycin
1215 استرپتوزوسین Streptozocin
1216 استرونتیوم رانلات Strontium Ranelate
1217 استرونتیوم 89 Strontium-89
1218 سوکسیمر Succimer
1219 سوکسینیل کولین Succinylcholine Chloride
1220 سوکرالفیت Sucralfate
1221 سوفنتانیل Sufentanil
1222 سولفاستامید Sulfacetamide
1223 سولفادیازین Sulfadiazine
1224 سولفادوکسین-پی Sulfadoxine-P
1225 سولفاسالازین Sulfasalazine
1226 سولفین پیرازون Sulfinpyrazone
1227 گوگرد Sulfur
1228 سولینداک Sulindac
1229 سولپیراید Sulpiride
1230 سولتامیسیلین Sultamicillin
1231 سولتیام Sultiame
1232 سوماتریپتان Sumatriptan
1233 سوماتریپتان+ناپروکسن Sumatriptan+Naproxen
1234 سونیتینیب Sunitinib
1235 تاکرولیموس Tacrolimus
1236 تادالافیل Tadalafil
1237 تالک Talc
1238 تاموکسیفن Tamoxifen
1239 تامسولوزین Tamsulosin
1240 تازاروتن-موضعی Tazarotene-Topical
1241 تگاسرود Tegaserod
1242 تیکوپلانین Teicoplanin
1243 تلاپره ویر Telaprevir
1244 تلیترومایسین Telithromycin
1245 تلمیزارتان Telmisartan
1246 تمازپام Temazepam
1247 تموزولامید Temozolomide
1248 تنی پوزاید Teniposide
1249 تنفوویر Tenofovir
1250 ترازوسین Terazosin
1251 تربینافین Terbinafine
1252 تربینافین-موضعی Terbinafine-Topical
1253 تربوتالین Terbutaline
1254 ترفنادین Terfenadine
1255 تریفلونومید Teriflunomide
1256 تری پاراتاید Teriparatide
1257 تری لیپرسین Terlipressin
1258 تستوسترون Testosterone
1259 ضد سم کزاز Tetanus Antitoxins
1260 ایمنوگلوبولین کزاز Tetanus Immunoglobulins
1261 واکسن کزاز Tetanus Vaccines
1262 تترابنازین Tetrabenazine
1263 تترابنزین Tetrabenzine
1264 تتراکائین Tetracaine
1265 تتراکوزاکتاید Tetracosactide
1266 تتراسیکلین Tetracycline
1267 تتراسیکلین-چشمی Tetracycline-Ophthalmic
1268 تالیدومید Thalidomide
1269 تئوفیلین Theophylline
1270 تئوفیلین جی Theophylline G
1271 تی اتیل پرازین Thiethylperazine
1272 آلفا لیپوئیک اسید Thioctic Acid
1273 تیوپنتال سدیم Thiopental Sodium
1274 تیوریدازین Thioridazine
1275 تیوتیکسین Thiotixene
1276 تیابندازول Tiabendazole
1277 تیاگابین Tiagabine
1278 تیبولون Tibolone
1279 تیکاگرلور Ticagrelor
1280 تیکلوپیدین Ticlopidine
1281 تیمولول Timolol
1282 تینیدازول Tinidazole
1283 تیوکونازول موضعی Tioconazole-Topical
1284 تیوگوانین Tioguanine
1285 تیوتروپیوم Tiotropium
1286 تیروفیبان Tirofiban
1287 تیتانیوم دی اکساید Titanium Dioxide
1288 تیزانیدین Tizanidine
1289 توبرامایسین Tobramycin
1290 Tobramycin+Dexamethasone
1291 توسیلیزومب Tocilizumab
1292 تولازامید Tolazamide
1293 تولمتین Tolmetin
1294 تولنفتات-موضعی Tolnaftate-Topical
1295 تولترودین Tolterodine
1296 توپیرامات Topiramate
1297 توپوتکان Topotecan
1298 توراسماید Torasemide
1299 تورمیفن Toremifene
1300 ترابکتدین Trabectedin
فروشگاه دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب