اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1201 سولفاستامید Sulfacetamide
1202 سولفادیازین Sulfadiazine
1203 سولفادوکسین-پی Sulfadoxine-P
1204 سولفاسالازین Sulfasalazine
1205 سولفین پیرازون Sulfinpyrazone
1206 گوگرد Sulfur
1207 سولینداک Sulindac
1208 سولپیراید Sulpiride
1209 سولتامیسیلین Sultamicillin
1210 سولتیام Sultiame
1211 سوماتریپتان Sumatriptan
1212 سوماتریپتان+ناپروکسن Sumatriptan+Naproxen
1213 سونیتینیب Sunitinib
1214 تاکرولیموس Tacrolimus
1215 تادالافیل Tadalafil
1216 تالک Talc
1217 تاموکسیفن Tamoxifen
1218 تامسولوزین Tamsulosin
1219 تازاروتن-موضعی Tazarotene-Topical
1220 تگاسرود Tegaserod
1221 تیکوپلانین Teicoplanin
1222 تلاپره ویر Telaprevir
1223 تلیترومایسین Telithromycin
1224 تلمیزارتان Telmisartan
1225 تمازپام Temazepam
1226 تموزولامید Temozolomide
1227 تنی پوزاید Teniposide
1228 تنفوویر Tenofovir
1229 ترازوسین Terazosin
1230 تربینافین Terbinafine
1231 تربینافین-موضعی Terbinafine-Topical
1232 تربوتالین Terbutaline
1233 ترفنادین Terfenadine
1234 تریفلونومید Teriflunomide
1235 تری پاراتاید Teriparatide
1236 تری لیپرسین Terlipressin
1237 تستوسترون Testosterone
1238 ضد سم کزاز Tetanus Antitoxins
1239 ایمنوگلوبولین کزاز Tetanus Immunoglobulins
1240 واکسن کزاز Tetanus Vaccines
1241 تترابنازین Tetrabenazine
1242 تترابنزین Tetrabenzine
1243 تتراکائین Tetracaine
1244 تتراکوزاکتاید Tetracosactide
1245 تتراسیکلین Tetracycline
1246 تتراسیکلین-چشمی Tetracycline-Ophthalmic
1247 تالیدومید Thalidomide
1248 تئوفیلین Theophylline
1249 تئوفیلین جی Theophylline G
1250 تی اتیل پرازین Thiethylperazine
1251 تیوپنتال سدیم Thiopental Sodium
1252 تیوریدازین Thioridazine
1253 تیوتیکسین Thiotixene
1254 تیابندازول Tiabendazole
1255 تیاگابین Tiagabine
1256 تیبولون Tibolone
1257 تیکاگرلور Ticagrelor
1258 تیکلوپیدین Ticlopidine
1259 تیمولول Timolol
1260 تینیدازول Tinidazole
1261 تیوکونازول موضعی Tioconazole-Topical
1262 تیوگوانین Tioguanine
1263 تیوتروپیوم Tiotropium
1264 تیروفیبان Tirofiban
1265 تیتانیوم دی اکساید Titanium Dioxide
1266 تیزانیدین Tizanidine
1267 توبرامایسین Tobramycin
1268 Tobramycin+Dexamethasone
1269 توسیلیزومب Tocilizumab
1270 تولازامید Tolazamide
1271 تولمتین Tolmetin
1272 تولنفتات-موضعی Tolnaftate-Topical
1273 تولترودین Tolterodine
1274 توپیرامات Topiramate
1275 توپوتکان Topotecan
1276 توراسماید Torasemide
1277 تورمیفن Toremifene
1278 ترابکتدین Trabectedin
1279 Trace Metal Combination 2
1280 ترامادول Tramadol
1281 ترانگزامیک اسید Tranexamic Acid
1282 ترانیل سیپرامین Tranylcypromine
1283 تراستوزومب Trastuzumab
1284 تراوپروست Travoprost
1285 تراوپروست+تیمولول Travoprost+Timolol
1286 ترازودون Trazodone
1287 ترتینوئین Tretinoin
1288 تریامسینولون Triamcinolone
1289 تریامسینولون ان ان Triamcinolone NN
1290 تریامسینولون-موضعی Triamcinolone-Topical
1291 تریامترن اچ Triamterene-H
1292 تریازولام Triazolam
1293 تری انتین دی هیدروکلراید Trientine
1294 تری فلوپرازین Trifluoperazine
1295 تری فلوریدین Trifluridine-Ophthalmic
1296 تری هگزی فنیدیل Trihexyphenidyl
1297 تری متازیدین Trimetazidine
1298 تری متوپریم Trimethoprim
1299 تریمیپرامین Trimipramine
1300 تریپل سولفا Triple Sulfa
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب