اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1301 ترانگزامیک اسید Tranexamic Acid
1302 ترانیل سیپرامین Tranylcypromine
1303 تراستوزومب Trastuzumab
1304 تراوپروست Travoprost
1305 تراوپروست+تیمولول Travoprost+Timolol
1306 ترازودون Trazodone
1307 ترتینوئین Tretinoin
1308 تریامسینولون Triamcinolone
1309 تریامسینولون ان ان Triamcinolone NN
1310 تریامسینولون-موضعی Triamcinolone-Topical
1311 تریامترن اچ Triamterene-H
1312 تریازولام Triazolam
1313 تری انتین دی هیدروکلراید Trientine
1314 تری فلوپرازین Trifluoperazine
1315 تری فلوریدین Trifluridine-Ophthalmic
1316 تری هگزی فنیدیل Trihexyphenidyl
1317 تری متازیدین Trimetazidine
1318 تری متوپریم Trimethoprim
1319 تریمیپرامین Trimipramine
1320 تریپل سولفا Triple Sulfa
1321 تری پرولیدین Triprolidine
1322 تریپتورلین Triptorelin
1323 تروپیکامید-چشمی Tropicamide-Ophthalmic
1324 تروپیسترون Tropisetron
1325 تروسپیوم کلراید Trospium Chloride
1326 توبرکولین Tuberculins
1327 واکسن حصبه Typhoid Vaccines
1328 یولی پریستال استات Ulipristal Acetate
1329 اوره Urea
1330 یوروفولی تروپین Urofollitropin
1331 یوروکیناز Urokinase
1332 اورسودزوکسی کولیک اسید Ursodeoxycholic Acid
1333 اوستکینومب Ustekinumab
1334 والاسیکلوویر Valaciclovir
1335 والگان سیکلوویر Valganciclovir
1336 والزارتان Valsartan
1337 Valsartan+Hydrochlorothiazide
1338 وانکومایسین Vancomycin
1339 ودتینیب Vandetinib
1340 واردنافیل Vardenafil
1341 وارنیکلین Varenicline
1342 واکسن واریسلا-زوستر Varicella-Zoster Vaccines
1343 وازوپرسین Vasopressin
1344 ونلافاکسین Venlafaxine
1345 وراپامیل Verapamil
1346 ورتیپورفین Verteporfin
1347 ویگاباترین Vigabatrin
1348 وین بلاستین Vinblastine
1349 وین کریستین Vincristine
1350 ویندسین Vindesine
1351 وینورلبین Vinorelbine
1352 وینپوستین Vinpocetine
1353 ویوله دوژانسین Viola Crystallina
1354 ویتامین آ Vitamin A
1355 ویتامین آ+د خوراکی Vitamin A+D-Oral
1356 ویتامین آ+د Vitamin A+D-Topical
1357 Vitamin A+Lutein
1358 ویتامین ب کمپلکس Vitamin B Complex
1359 ویتامین ب1 Vitamin B1
1360 ویتامین ب1+ب6+ب12 Vitamin B1+B6+B12
1361 ویتامین ب12 Vitamin B12
1362 Vitamin B17
1363 ویتامین ب2 Vitamin B2
1364 ویتامین ب6 Vitamin B6
1365 ویتامین سی Vitamin C
1366 ویتامین د3 Vitamin D3
1367 ویتامین ای Vitamin E
1368 وریکونازول Voriconazole
1369 وارفارین Warfarin
1370 اب مقطر WATER FOR INJECTION
1371 زایلومتازولین Xylometazoline
1372 واکسن تب زرد Yellow Fever Vaccines
1373 یوهمبین Yohimbine
1374 زفیرلوکاست Zafirlukast
1375 زالسیتابین Zalcitabine
1376 زالپلون Zaleplon
1377 زانامیویر Zanamivir
1378 زیدوودین Zidovudine
1379 زیدوودین+لامیوودین Zidovudine+Lamivudine
1380 Zinc Acetate
1381 زینک اکساید Zinc Oxide
1382 زینک Zinc supplement
1383 زینک اندسلینات Zinc Undecylenate
1384 زیپراسیدون Ziprasidone
1385 زوفنوپریل کلسیم Zofenopril Calcium
1386 زولدرونیک اسید Zoledronic Acid
1387 زولمی تریپتان Zolmitriptan
1388 زولپیدم Zolpidem
1389 زونیساماید Zonisamide
1390 زوپیکلون Zopiclone
1391 زوکلوپنتیکسول Zuclopenthixol
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب