اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
101 ضدسم مار Antisnake Venum Serum
102 آپومورفین Apomorphine
103 اپرپیتانت Aprepitant
104 آپروتینین Aprotinin
105 آرگاتروبان Argatroban
106 آرژینین Arginine
107 آرژینین Arginine
108 آریپیپرازول Aripiprazole
109 آرسنیک Arsenic
110 آرته میتر+لومه فانترین Artemether+Lumefantrine
111 آرتسونات Artesunate
112 آرتی کائین+اپی نفرین Articaine+Epinephrine
113 آ اس آ+کدئین ASA+Codeine
114 اسپارژیناز Asparaginase
115 آسپارتام Aspartame
116 آسپرین Aspirin
117 آستمیزول Astemizole
118 آتنولول Atenolol
119 آتوموکستین Atomoxetine
120 آتورواستاتین Atorvastatin
121 آتوواکوئون Atovaquone
122 آتراکوریوم بسیلات Atracurium Besilate
123 اتروپین Atropine
124 آتروپین سولفات چشمی Atropine Sulfate-Ophthalmic
125 آورانوفین Auranofin
126 اوه لومب Avelumab
127 Avocado-Soybean unsaponifiables extract
128 آزاستیدین Azacitidine
129 آزاتیوپرین Azathioprine
130 آزالیک اسید Azelaic Acid
131 آزلاستین Azelastine
132 آزیترومایسین Azithromycin
133 B6+B12+Folic Acid
134 باسیتراسین Bacitracin
135 باکلوفن Baclofen
136 بالانسد سالت Balanced Salt
137 باریم سولفات Barium Sulfate
138 باسی لیکسی مب Basiliximab
139 واکسن ب س ژ BCG Vaccines
140 بکلومتازون Beclometasone
141 belimumab
142 بلادونا پی بی Belladonna pb
143 بنداموستین Bendamustine
144 بنزاتین پنی سیلین Benzathine Penicillin
145 بنزوکائین Benzocaine
146 بنزوئیل پراکساید Benzoyl Peroxide
147 بنزتروپین Benztropine
148 بنزیدامین هیدروکلراید Benzydamine Hydrochloride
149 بنزیل بنزوات Benzyl Benzoate
150 بسی فلوکساسین Besifloxacin
151 بتاکاروتن Betacarotene
152 بتاهیستین Betahistine
153 بتامتازون Betamethasone
154 بتامتازون چشمی Betamethasone-Ophthalmic
155 بتامتازون موضعی Betamethasone-Topical
156 بتاکسولول-چشمی Betaxolol-Ophthalmic
157 بتانکول Bethanechol
158 بواسیزومب Bevacizumab
159 بکساروتن Bexarotene
160 بیکالوتامید Bicalutamide
161 Bifidobacterium bifidum+ Lactobacillus acidophilus+ Bifidobacterium longum
162 بیماتوپروست Bimatoprost
163 بیوتین Biotin
164 بی پریدین Biperiden
165 بیزاکودیل Bisacodyl
166 بیسموت سیترات Bismuth Salts
167 بیزوپرولول Bisoprolol
168 بیس فسفونات ها Bisphosphonates
169 بلئومایسین سولفات Bleomycin Sulfate
170 خون Blood
171 روغن بوراگ Borage Oil
172 بورتزومیب Bortezomib
173 بوسنتان Bosentan
174 بوتولینوم توکسین Botulinum Toxins
175 پادتن بوتولیسم Botulism Antitoxins
176 بران Bran
177 BRENTUXIMAB
178 برتیلیوم Bretylium
179 بریمونیدین Brimonidine
180 برینزولامید+تیمولول Brinzolamid+Timolol
181 برینزولامید Brinzolamide
182 بروملاینز Bromelains
183 برم هگزین Bromhexine
184 بروموکریپتین Bromocriptine
185 بروم فنیرامین مالئات Brompheniramine Maleate
186 بودزوناید Budesonide
187 بودزوناید+فورمترول Budesonide+Formoterol
188 بوپیواکایین Bupivacaine
189 بوپرنورفین Buprenorphine
190 Buprenorphine+Naloxone
191 بوپروپیون Bupropion
192 پماد سوختگی Burn Ointment
193 بوسرلین Buserelin
194 بوسپیرون Buspirone
195 بوسولفان Busulfan
196 کابرگولین Cabergoline
197 کافئین Caffeine
198 کالامین Calamine
199 کلسیپوتریول Calcipotriol
200 کلسیپوتریول+بتامتازون Calcipotriol+Betamethasone
داروسازی عبیدی گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب