اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
101 اپرپیتانت Aprepitant
102 آپروتینین Aprotinin
103 آرگاتروبان Argatroban
104 آرژینین Arginine
105 آرژینین Arginine
106 آریپیپرازول Aripiprazole
107 آرسنیک Arsenic
108 آرته میتر+لومه فانترین Artemether+Lumefantrine
109 آرتسونات Artesunate
110 آرتی کائین+اپی نفرین Articaine+Epinephrine
111 آ اس آ+کدئین ASA+Codeine
112 اسپارژیناز Asparaginase
113 آسپارتام Aspartame
114 آسپرین Aspirin
115 آستمیزول Astemizole
116 آتنولول Atenolol
117 آتوموکستین Atomoxetine
118 آتورواستاتین Atorvastatin
119 آتوواکوئون Atovaquone
120 آتراکوریوم بسیلات Atracurium Besilate
121 اتروپین Atropine
122 آتروپین سولفات چشمی Atropine Sulfate-Ophthalmic
123 آورانوفین Auranofin
124 اوه لومب Avelumab
125 Avocado-Soybean unsaponifiables extract
126 آزاستیدین Azacitidine
127 آزاتیوپرین Azathioprine
128 آزالیک اسید Azelaic Acid
129 آزلاستین Azelastine
130 آزیترومایسین Azithromycin
131 باسیتراسین Bacitracin
132 باکلوفن Baclofen
133 بالانسد سالت Balanced Salt
134 باریم سولفات Barium Sulfate
135 باسی لیکسی مب Basiliximab
136 واکسن ب س ژ BCG Vaccines
137 بکلومتازون Beclometasone
138 belimumab
139 بلادونا پی بی Belladonna pb
140 بنداموستین Bendamustine
141 بنزاتین پنی سیلین Benzathine Penicillin
142 بنزوکائین Benzocaine
143 بنزوئیل پراکساید Benzoyl Peroxide
144 بنزتروپین Benztropine
145 بنزیدامین هیدروکلراید Benzydamine Hydrochloride
146 بنزیل بنزوات Benzyl Benzoate
147 بسی فلوکساسین Besifloxacin
148 بتاکاروتن Betacarotene
149 بتاهیستین Betahistine
150 بتامتازون Betamethasone
151 بتامتازون چشمی Betamethasone-Ophthalmic
152 بتامتازون موضعی Betamethasone-Topical
153 بتاکسولول-چشمی Betaxolol-Ophthalmic
154 بتانکول Bethanechol
155 بواسیزومب Bevacizumab
156 بکساروتن Bexarotene
157 بیکالوتامید Bicalutamide
158 Bifidobacterium bifidum+ Lactobacillus acidophilus+ Bifidobacterium longum
159 بیماتوپروست Bimatoprost
160 بیوتین Biotin
161 بی پریدین Biperiden
162 بیزاکودیل Bisacodyl
163 بیسموت سیترات Bismuth Salts
164 بیسوپرولول Bisoprolol
165 بیس فسفونات ها Bisphosphonates
166 بلئومایسین سولفات Bleomycin Sulfate
167 خون Blood
168 روغن بوراگ Borage Oil
169 بورتزومیب Bortezomib
170 بوسنتان Bosentan
171 بوتولینوم توکسین Botulinum Toxins
172 پادتن بوتولیسم Botulism Antitoxins
173 بران Bran
174 BRENTUXIMAB
175 برتیلیوم Bretylium
176 بریمونیدین Brimonidine
177 برینزولامید+تیمولول Brinzolamid+Timolol
178 برینزولامید Brinzolamide
179 بروملاینز Bromelains
180 برم هگزین Bromhexine
181 بروموکریپتین Bromocriptine
182 بروم فنیرامین مالئات Brompheniramine Maleate
183 بودزوناید Budesonide
184 بودزوناید+فورمترول Budesonide+Formoterol
185 بوپیواکایین Bupivacaine
186 بوپرنورفین Buprenorphine
187 Buprenorphine+Naloxone
188 بوپروپیون Bupropion
189 پماد سوختگی Burn Ointment
190 بوسرلین Buserelin
191 بوسپیرون Buspirone
192 بوسولفان Busulfan
193 کابرگولین Cabergoline
194 کافئین Caffeine
195 کالامین Calamine
196 کلسیپوتریول Calcipotriol
197 کلسیپوتریول+بتامتازون Calcipotriol+Betamethasone
198 کلسی تونین Calcitonin
199 کلسی تریول Calcitriol
200 املاح کلسیم Calcium
فروشگاه دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب