اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
101 اپرپیتانت Aprepitant
102 آپروتینین Aprotinin
103 آرگاتروبان Argatroban
104 آرژینین Arginine
105 آرژینین Arginine
106 آریپیپرازول Aripiprazole
107 آرسنیک Arsenic
108 آرته میتر+لومه فانترین Artemether+Lumefantrine
109 آرتسونات Artesunate
110 آرتی کائین+اپی نفرین Articaine+Epinephrine
111 آ اس آ+کدئین ASA+Codeine
112 اسپارژیناز Asparaginase
113 آسپارتام Aspartame
114 آسپرین Aspirin
115 آستمیزول Astemizole
116 آتنولول Atenolol
117 آتوموکستین Atomoxetine
118 آتورواستاتین Atorvastatin
119 آتوواکوئون Atovaquone
120 آتراکوریوم بسیلات Atracurium Besilate
121 اتروپین Atropine
122 آتروپین سولفات چشمی Atropine Sulfate-Ophthalmic
123 آورانوفین Auranofin
124 اوه لومب Avelumab
125 Avocado-Soybean unsaponifiables extract
126 آزاستیدین Azacitidine
127 آزاتیوپرین Azathioprine
128 آزالیک اسید Azelaic Acid
129 آزلاستین Azelastine
130 آزیترومایسین Azithromycin
131 B6+B12+Folic Acid
132 باسیتراسین Bacitracin
133 باکلوفن Baclofen
134 بالانسد سالت Balanced Salt
135 باریم سولفات Barium Sulfate
136 باسی لیکسی مب Basiliximab
137 واکسن ب س ژ BCG Vaccines
138 بکلومتازون Beclometasone
139 belimumab
140 بلادونا پی بی Belladonna pb
141 بنداموستین Bendamustine
142 بنزاتین پنی سیلین Benzathine Penicillin
143 بنزوکائین Benzocaine
144 بنزوئیل پراکساید Benzoyl Peroxide
145 بنزتروپین Benztropine
146 بنزیدامین هیدروکلراید Benzydamine Hydrochloride
147 بنزیل بنزوات Benzyl Benzoate
148 بسی فلوکساسین Besifloxacin
149 بتاکاروتن Betacarotene
150 بتاهیستین Betahistine
151 بتامتازون Betamethasone
152 بتامتازون چشمی Betamethasone-Ophthalmic
153 بتامتازون موضعی Betamethasone-Topical
154 بتاکسولول-چشمی Betaxolol-Ophthalmic
155 بتانکول Bethanechol
156 بواسیزومب Bevacizumab
157 بکساروتن Bexarotene
158 بیکالوتامید Bicalutamide
159 Bifidobacterium bifidum+ Lactobacillus acidophilus+ Bifidobacterium longum
160 بیماتوپروست Bimatoprost
161 بیوتین Biotin
162 بی پریدین Biperiden
163 بیزاکودیل Bisacodyl
164 بیسموت سیترات Bismuth Salts
165 بیسوپرولول Bisoprolol
166 بیس فسفونات ها Bisphosphonates
167 بلئومایسین سولفات Bleomycin Sulfate
168 خون Blood
169 روغن بوراگ Borage Oil
170 بورتزومیب Bortezomib
171 بوسنتان Bosentan
172 بوتولینوم توکسین Botulinum Toxins
173 پادتن بوتولیسم Botulism Antitoxins
174 بران Bran
175 BRENTUXIMAB
176 برتیلیوم Bretylium
177 بریمونیدین Brimonidine
178 برینزولامید+تیمولول Brinzolamid+Timolol
179 برینزولامید Brinzolamide
180 بروملاینز Bromelains
181 برم هگزین Bromhexine
182 بروموکریپتین Bromocriptine
183 بروم فنیرامین مالئات Brompheniramine Maleate
184 بودزوناید Budesonide
185 بودزوناید+فورمترول Budesonide+Formoterol
186 بوپیواکایین Bupivacaine
187 بوپرنورفین Buprenorphine
188 Buprenorphine+Naloxone
189 بوپروپیون Bupropion
190 پماد سوختگی Burn Ointment
191 بوسرلین Buserelin
192 بوسپیرون Buspirone
193 بوسولفان Busulfan
194 کابرگولین Cabergoline
195 کافئین Caffeine
196 کالامین Calamine
197 کلسیپوتریول Calcipotriol
198 کلسیپوتریول+بتامتازون Calcipotriol+Betamethasone
199 کلسی تونین Calcitonin
200 کلسی تریول Calcitriol
گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب