اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
101 آرژینین Arginine
102 آریپیپرازول Aripiprazole
103 آرسنیک Arsenic
104 آرته میتر+لومه فانترین Artemether+Lumefantrine
105 آرتسونات Artesunate
106 آرتی کائین+اپی نفرین Articaine+Epinephrine
107 آ اس آ+کدئین ASA+Codeine
108 اسپارژیناز Asparaginase
109 آسپارتام Aspartame
110 آسپرین Aspirin
111 آستمیزول Astemizole
112 آتنولول Atenolol
113 آتوموکستین Atomoxetine
114 آتورواستاتین Atorvastatin
115 آتوواکوئون Atovaquone
116 آتراکوریوم بسیلات Atracurium Besilate
117 اتروپین Atropine
118 آتروپین سولفات چشمی Atropine Sulfate-Ophthalmic
119 آورانوفین Auranofin
120 اوه لومب Avelumab
121 Avocado-Soybean unsaponifiables extract
122 آزاستیدین Azacitidine
123 آزاتیوپرین Azathioprine
124 آزالیک اسید Azelaic Acid
125 آزلاستین Azelastine
126 آزیترومایسین Azithromycin
127 باسیتراسین Bacitracin
128 باکلوفن Baclofen
129 بالانسد سالت Balanced Salt
130 باریم سولفات Barium Sulfate
131 باسی لیکسی مب Basiliximab
132 واکسن ب س ژ BCG Vaccines
133 بکلومتازون Beclometasone
134 belimumab
135 بلادونا پی بی Belladonna pb
136 بنداموستین Bendamustine
137 بنزاتین پنی سیلین Benzathine Penicillin
138 بنزوکائین Benzocaine
139 بنزوئیل پراکساید Benzoyl Peroxide
140 بنزتروپین Benztropine
141 بنزیدامین هیدروکلراید Benzydamine Hydrochloride
142 بنزیل بنزوات Benzyl Benzoate
143 بسی فلوکساسین Besifloxacin
144 بتاکاروتن Betacarotene
145 بتاهیستین Betahistine
146 بتامتازون Betamethasone
147 بتامتازون چشمی Betamethasone-Ophthalmic
148 بتامتازون موضعی Betamethasone-Topical
149 بتاکسولول-چشمی Betaxolol-Ophthalmic
150 بتانکول Bethanechol
151 بواسیزومب Bevacizumab
152 بکساروتن Bexarotene
153 بیکالوتامید Bicalutamide
154 Bifidobacterium bifidum+ Lactobacillus acidophilus+ Bifidobacterium longum
155 بیماتوپروست Bimatoprost
156 بیوتین Biotin
157 بی پریدین Biperiden
158 بیزاکودیل Bisacodyl
159 بیسموت سیترات Bismuth Salts
160 بیسوپرولول Bisoprolol
161 بیس فسفونات ها Bisphosphonates
162 بلئومایسین سولفات Bleomycin Sulfate
163 خون Blood
164 بورتزومیب Bortezomib
165 بوسنتان Bosentan
166 بوتولینوم توکسین Botulinum Toxins
167 پادتن بوتولیسم Botulism Antitoxins
168 بران Bran
169 BRENTUXIMAB
170 برتیلیوم Bretylium
171 بریمونیدین Brimonidine
172 برینزولامید+تیمولول Brinzolamid+Timolol
173 برینزولامید Brinzolamide
174 بروملاینز Bromelains
175 برم هگزین Bromhexine
176 بروموکریپتین Bromocriptine
177 بروم فنیرامین مالئات Brompheniramine Maleate
178 بودزوناید Budesonide
179 بودزوناید+فورمترول Budesonide+Formoterol
180 بوپیواکایین Bupivacaine
181 بوپرنورفین Buprenorphine
182 Buprenorphine+Naloxone
183 بوپروپیون Bupropion
184 پماد سوختگی Burn Ointment
185 بوسرلین Buserelin
186 بوسپیرون Buspirone
187 بوسولفان Busulfan
188 کابرگولین Cabergoline
189 کافئین Caffeine
190 کالامین Calamine
191 کلسیپوتریول Calcipotriol
192 Calcipotriol+Betamethasone
193 کلسی تونین Calcitonin
194 کلسی تریول Calcitriol
195 املاح کلسیم Calcium
196 کلسیم دی سدیم ادتا Calcium Disodium Edetate
197 کلسیم دوبسیلات Calcium Dobesilate
198 کلسیم پانتوتنات Calcium Pantothenate
199 کلسیم پلی استایرن سولفونات Calcium Polystyrene Sulfonate
200 Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب