اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
101 آریپیپرازول Aripiprazole
102 آرسنیک Arsenic
103 آرته میتر+لومه فانترین Artemether+Lumefantrine
104 آرتسونات Artesunate
105 آرتی کائین+اپی نفرین Articaine+Epinephrine
106 آ اس آ+کدئین ASA+Codeine
107 اسپارژیناز Asparaginase
108 آسپارتام Aspartame
109 آسپرین Aspirin
110 آستمیزول Astemizole
111 آتنولول Atenolol
112 آتوموکستین Atomoxetine
113 آتورواستاتین Atorvastatin
114 آتوواکوئون Atovaquone
115 آتراکوریوم بسیلات Atracurium Besilate
116 اتروپین Atropine
117 آتروپین سولفات چشمی Atropine Sulfate-Ophthalmic
118 آورانوفین Auranofin
119 اوه لومب Avelumab
120 Avocado-Soybean unsaponifiables extract
121 آزاستیدین Azacitidine
122 آزاتیوپرین Azathioprine
123 آزالیک اسید Azelaic Acid
124 آزلاستین Azelastine
125 آزیترومایسین Azithromycin
126 باسیتراسین Bacitracin
127 باکلوفن Baclofen
128 بالانسد سالت Balanced Salt
129 باریم سولفات Barium Sulfate
130 باسی لیکسی مب Basiliximab
131 واکسن ب س ژ BCG Vaccines
132 بکلومتازون Beclometasone
133 belimumab
134 بلادونا پی بی Belladonna pb
135 بنزاتین پنی سیلین Benzathine Penicillin
136 بنزوکائین Benzocaine
137 بنزوئیل پراکساید Benzoyl Peroxide
138 بنزتروپین Benztropine
139 بنزیدامین هیدروکلراید Benzydamine Hydrochloride
140 بنزیل بنزوات Benzyl Benzoate
141 بسی فلوکساسین Besifloxacin
142 بتاکاروتن Betacarotene
143 بتاهیستین Betahistine
144 بتامتازون Betamethasone
145 بتامتازون چشمی Betamethasone-Ophthalmic
146 بتامتازون موضعی Betamethasone-Topical
147 بتاکسولول-چشمی Betaxolol-Ophthalmic
148 بتانکول Bethanechol
149 بواسیزومب Bevacizumab
150 بکساروتن Bexarotene
151 بیکالوتامید Bicalutamide
152 Bifidobacterium bifidum+ Lactobacillus acidophilus+ Bifidobacterium longum
153 بیماتوپروست Bimatoprost
154 بیوتین Biotin
155 بی پریدین Biperiden
156 بیزاکودیل Bisacodyl
157 بیسموت سیترات Bismuth Salts
158 بیسوپرولول Bisoprolol
159 بیس فسفونات ها Bisphosphonates
160 بلئومایسین سولفات Bleomycin Sulfate
161 خون Blood
162 بورتزومیب Bortezomib
163 بوسنتان Bosentan
164 بوتولینوم توکسین Botulinum Toxins
165 پادتن بوتولیسم Botulism Antitoxins
166 بران Bran
167 BRENTUXIMAB
168 برتیلیوم Bretylium
169 بریمونیدین Brimonidine
170 برینزولامید+تیمولول Brinzolamid+Timolol
171 برینزولامید Brinzolamide
172 بروملاینز Bromelains
173 برم هگزین Bromhexine
174 بروموکریپتین Bromocriptine
175 بروم فنیرامین مالئات Brompheniramine Maleate
176 بودزوناید Budesonide
177 بودزوناید+فورمترول Budesonide+Formoterol
178 بوپیواکایین Bupivacaine
179 بوپرنورفین Buprenorphine
180 Buprenorphine+Naloxone
181 بوپروپیون Bupropion
182 پماد سوختگی Burn Ointment
183 بوسرلین Buserelin
184 بوسپیرون Buspirone
185 بوسولفان Busulfan
186 کابرگولین Cabergoline
187 کافئین Caffeine
188 کالامین Calamine
189 کلسیپوتریول Calcipotriol
190 Calcipotriol+Betamethasone
191 کلسی تونین Calcitonin
192 کلسی تریول Calcitriol
193 املاح کلسیم Calcium
194 کلسیم دی سدیم ادتا Calcium Disodium Edetate
195 کلسیم دوبسیلات Calcium Dobesilate
196 کلسیم پانتوتنات Calcium Pantothenate
197 کلسیم پلی استایرن سولفونات Calcium Polystyrene Sulfonate
198 Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
199 کاپسیتابین Capecitabine
200 کاپرئومایسین سولفات Capreomycin Sulfate
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین نوین دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب