اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
101 آرته میتر+لومه فانترین Artemether+Lumefantrine
102 آرتسونات Artesunate
103 آرتی کائین+اپی نفرین Articaine+Epinephrine
104 آ اس آ+کدئین ASA+Codeine
105 اسپارژیناز Asparaginase
106 آسپارتام Aspartame
107 آسپرین Aspirin
108 آستمیزول Astemizole
109 آتنولول Atenolol
110 آتوموکستین Atomoxetine
111 آتورواستاتین Atorvastatin
112 آتوواکوئون Atovaquone
113 آتراکوریوم بسیلات Atracurium Besilate
114 اتروپین Atropine
115 آتروپین سولفات چشمی Atropine Sulfate-Ophthalmic
116 آورانوفین Auranofin
117 اوه لومب Avelumab
118 Avocado-Soybean unsaponifiables extract
119 آزاستیدین Azacitidine
120 آزاتیوپرین Azathioprine
121 آزالیک اسید Azelaic Acid
122 آزلاستین Azelastine
123 آزیترومایسین Azithromycin
124 باسیتراسین Bacitracin
125 باکلوفن Baclofen
126 بالانسد سالت Balanced Salt
127 باریم سولفات Barium Sulfate
128 باسی لیکسی مب Basiliximab
129 واکسن ب س ژ BCG Vaccines
130 بکلومتازون Beclometasone
131 belimumab
132 بلادونا پی بی Belladonna pb
133 بنزاتین پنی سیلین Benzathine Penicillin
134 بنزوکائین Benzocaine
135 بنزوئیل پراکساید Benzoyl Peroxide
136 بنزتروپین Benztropine
137 بنزیدامین هیدروکلراید Benzydamine Hydrochloride
138 بنزیل بنزوات Benzyl Benzoate
139 بسی فلوکساسین Besifloxacin
140 بتاکاروتن Betacarotene
141 بتاهیستین Betahistine
142 بتامتازون Betamethasone
143 بتامتازون چشمی Betamethasone-Ophthalmic
144 بتامتازون موضعی Betamethasone-Topical
145 بتاکسولول-چشمی Betaxolol-Ophthalmic
146 بتانکول Bethanechol
147 بواسیزومب Bevacizumab
148 بکساروتن Bexarotene
149 بیکالوتامید Bicalutamide
150 Bifidobacterium bifidum+ Lactobacillus acidophilus+ Bifidobacterium longum
151 Bifidobacterium lactis+ Bifidobacterium bifidum+ Lactobacillus acidophilus+ Lactobacillus rhamnosus
152 بیماتوپروست Bimatoprost
153 بیوتین Biotin
154 بی پریدین Biperiden
155 بیزاکودیل Bisacodyl
156 بیسموت سیترات Bismuth Salts
157 بیسوپرولول Bisoprolol
158 بیس فسفونات ها Bisphosphonates
159 بلئومایسین سولفات Bleomycin Sulfate
160 خون Blood
161 بورتزومیب Bortezomib
162 بوسنتان Bosentan
163 بوتولینوم توکسین Botulinum Toxins
164 پادتن بوتولیسم Botulism Antitoxins
165 بران Bran
166 BRENTUXIMAB
167 برتیلیوم Bretylium
168 بریمونیدین Brimonidine
169 برینزولامید+تیمولول Brinzolamid+Timolol
170 برینزولامید Brinzolamide
171 بروملاینز Bromelains
172 برم هگزین Bromhexine
173 بروموکریپتین Bromocriptine
174 بروم فنیرامین مالئات Brompheniramine Maleate
175 بودزوناید Budesonide
176 بودزوناید+فورمترول Budesonide+Formoterol
177 بوپیواکایین Bupivacaine
178 بوپرنورفین Buprenorphine
179 Buprenorphine+Naloxone
180 بوپروپیون Bupropion
181 پماد سوختگی Burn Ointment
182 بوسرلین Buserelin
183 بوسپیرون Buspirone
184 بوسولفان Busulfan
185 کابرگولین Cabergoline
186 کافئین Caffeine
187 کالامین Calamine
188 کلسیپوتریول Calcipotriol
189 Calcipotriol+Betamethasone
190 کلسی تونین Calcitonin
191 کلسی تریول Calcitriol
192 املاح کلسیم Calcium
193 کلسیم دی سدیم ادتا Calcium Disodium Edetate
194 کلسیم دوبسیلات Calcium Dobesilate
195 کلسیم پانتوتنات Calcium Pantothenate
196 کلسیم پلی استایرن سولفونات Calcium Polystyrene Sulfonate
197 Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
198 کاپسیتابین Capecitabine
199 کاپرئومایسین سولفات Capreomycin Sulfate
200 کاپتوپریل Captopril
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب