اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
201 کاپسیتابین Capecitabine
202 کاپرئومایسین سولفات Capreomycin Sulfate
203 کاپتوپریل Captopril
204 کاربامازپین Carbamazepine
205 کاربامید پراکساید Carbamide Peroxide
206 کاربنی سیلین Carbenicillin Sodium
207 کربوسیستئین Carbocisteine
208 Carbohydrate
209 مهار کننده کربوهیدات Carbohydrate Blocker
210 کاربومرها Carbomers
211 کربوپلاتین Carboplatin
212 Cardioplegia
213 کارموستین Carmustine
214 کارنیتین Carnitine
215 کارودیلول Carvedilol
216 Casein
217 کاسپوفونژین Caspofungin
218 سفاکلر Cefaclor
219 سفادروکسیل Cefadroxil
220 سفالوتین Cefalotin
221 سفازولین Cefazolin
222 سفپیم Cefepime
223 سفکسیم Cefixime
224 سفوتاکسیم Cefotaxime
225 سفپودوکسیم پروکستیل Cefpodoxime Proxetil
226 سفپروزیل Cefprozil
227 سفرادین Cefradine
228 سفتارولین Ceftaroline
229 سفتازیدیم Ceftazidime
230 سفتی زوکسیم Ceftizoxime
231 سفتریاکسون Ceftriaxone
232 سفوروکسیم Cefuroxime
233 کرم آرسکلوکس Celadrin+Menthol
234 سلکوکسیب Celecoxib
235 سفالکسین Cephalexin
236 سربرولیزین Cerebrolysin
237 Certolizumab Pegol
238 ستیریزین Cetirizine
239 ستریزین+پزدوافدرین Cetirizine+Pseudoephedrine
240 ستریمید Cetrimide
241 سترورلیکس Cetrorelix
242 ستوکسیمب Cetuximab
243 Cetylated fatty acids
244 سرماخوردگی کودکان Children Cold
245 کلرال هیدراته Chloral Hydrate
246 کلرامبوسیل Chlorambucil
247 کلرامفنیکل Chloramphenicol
248 کلرامفنیکل چشمی Chloramphenicol-Ophtalmic
249 کلرسیکلیزین Chlorcyclizine
250 کلردیازپوکساید Chlordiazepoxide
251 کلرلاولگاریس Chlorella Vulgaris
252 کلرهگزیدین Chlorhexidine
253 Chlormadinone Acetate+Ethinylestradiol
254 کلروکین Chloroquine
255 کلروکسی لنول Chloroxylenol
256 کلرفنیرامین مالئات Chlorpheniramine Maleate
257 کلروپرومازین Chlorpromazine
258 کلرپروپامید Chlorpropamide
259 کلرتالیدون Chlortalidone
260 کندروتین سولفات سدیم Chondroitin Sulfate Sodium
261 سیکلوپیروکس Ciclopirox
262 سیکلوسپورین Ciclosporin
263 سیدوفوویر Cidofovir
264 سیلوستازول Cilostazol
265 سایمتیدین Cimetidine
266 سیناکلست Cinacalcet
267 سیناریزین Cinnarizine
268 سیپروفلوکساسین Ciprofloxacin
269 سیپروفلوکساسین چشمی Ciprofloxacin-Ophthalmic
270 سیزاپراید Cisapride
271 سیس پلاتین Cisplatin
272 سیتالوپرام Citalopram
273 سیتی کولین Citicoline
274 کلادریبین Cladribine
275 کلاریترومایسین Clarithromycin
276 کلماستین Clemastine
277 کلیدینیوم-سی Clidinium-C
278 کلیندامایسین Clindamycin
279 کلیندامایسین+ترتینوئین Clindamycin+Tertinoin
280 کلوبازام Clobazam
281 کلوبتازول Clobetasol
282 کلوبوتینول Clobutinol
283 کلودرونیک اسید Clodronic Acid
284 کلوفارابین Clofarabine
285 کلوفازیمین Clofazimine
286 کلوفیبرات Clofibrate
287 کلومتیازول Clomethiazole
288 کلومیفن سیترات Clomifene Citrate
289 کلومیپرامین Clomipramine
290 کلونازپام Clonazepam
291 کلونیدین Clonidine
292 کلوپیدوگرل Clopidogrel
293 کلرازپیک اسید Clorazepic Acid
294 کلوتریمازول Clotrimazole
295 Clotrimazole+Betamethasone
296 کلوگزاسیلین Cloxacillin
297 کلوزاپین Clozapine
298 کل تار Coal Tar
299 کوکائین Cocaine
300 کدئین Codeine
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب