اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
201 کلسی تونین Calcitonin
202 کلسی تریول Calcitriol
203 املاح کلسیم Calcium
204 کلسیم دی سدیم ادتا Calcium Disodium Edetate
205 کلسیم دوبسیلات Calcium Dobesilate
206 کلسیم پانتوتنات Calcium Pantothenate
207 کلسیم پلی استایرن سولفونات Calcium Polystyrene Sulfonate
208 Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
209 کاپسیتابین Capecitabine
210 کاپرئومایسین سولفات Capreomycin Sulfate
211 کاپتوپریل Captopril
212 کاربامازپین Carbamazepine
213 کاربامید پراکساید Carbamide Peroxide
214 کاربنی سیلین Carbenicillin Sodium
215 کربوسیستئین Carbocisteine
216 Carbohydrate
217 مهار کننده کربوهیدات Carbohydrate Blocker
218 کاربومرها Carbomers
219 کربوپلاتین Carboplatin
220 Cardioplegia
221 کارموستین Carmustine
222 کارنیتین Carnitine
223 کارودیلول Carvedilol
224 Casein
225 کاسپوفونژین Caspofungin
226 سفاکلر Cefaclor
227 سفادروکسیل Cefadroxil
228 سفالوتین Cefalotin
229 سفازولین Cefazolin
230 سفپیم Cefepime
231 سفکسیم Cefixime
232 سفوتاکسیم Cefotaxime
233 سفپودوکسیم پروکستیل Cefpodoxime Proxetil
234 سفپروزیل Cefprozil
235 سفرادین Cefradine
236 سفتارولین Ceftaroline
237 سفتازیدیم Ceftazidime
238 سفتی زوکسیم Ceftizoxime
239 سفتریاکسون Ceftriaxone
240 سفوروکسیم Cefuroxime
241 کرم آرسکلوکس Celadrin+Menthol
242 سلکوکسیب Celecoxib
243 Celery+ Caraway+Green Tea+ Carum Copticum
244 سفالکسین Cephalexin
245 سربرولیزین Cerebrolysin
246 Certolizumab Pegol
247 ستیریزین Cetirizine
248 ستریزین+پزدوافدرین Cetirizine+Pseudoephedrine
249 ستریمید Cetrimide
250 سترورلیکس Cetrorelix
251 ستوکسیمب Cetuximab
252 Cetylated fatty acids
253 شاهی+کاسنی+جنتیان Chicory+Gentian+WATERCRESS
254 سرماخوردگی کودکان Children Cold
255 کلرال هیدراته Chloral Hydrate
256 کلرامبوسیل Chlorambucil
257 کلرامفنیکل Chloramphenicol
258 کلرامفنیکل چشمی Chloramphenicol-Ophtalmic
259 کلرسیکلیزین Chlorcyclizine
260 کلردیازپوکساید Chlordiazepoxide
261 کلرلاولگاریس Chlorella Vulgaris
262 کلرهگزیدین Chlorhexidine
263 Chlormadinone Acetate+Ethinylestradiol
264 کلروفیل Chlorophyll
265 کلروکین Chloroquine
266 کلروکسی لنول Chloroxylenol
267 کلرفنیرامین مالئات Chlorpheniramine Maleate
268 کلروپرومازین Chlorpromazine
269 کلرپروپامید Chlorpropamide
270 کلرتالیدون Chlortalidone
271 کندروتین سولفات سدیم Chondroitin Sulfate Sodium
272 کرومیوم Chromium
273 سیکلوپیروکس Ciclopirox
274 سیکلوسپورین Ciclosporin
275 سیدوفوویر Cidofovir
276 سیلوستازول Cilostazol
277 سایمتیدین Cimetidine
278 سیناکلست Cinacalcet
279 سینامون Cinnamon
280 سیناریزین Cinnarizine
281 سیپروفلوکساسین Ciprofloxacin
282 سیپروفلوکساسین چشمی Ciprofloxacin-Ophthalmic
283 سیزاپراید Cisapride
284 سیس پلاتین Cisplatin
285 سیتالوپرام Citalopram
286 سیتی کولین Citicoline
287 کلادریبین Cladribine
288 کلاریترومایسین Clarithromycin
289 کلماستین Clemastine
290 کلیدینیوم-سی Clidinium-C
291 کلیندامایسین Clindamycin
292 کلیندامایسین+ترتینوئین Clindamycin+Tertinoin
293 کلوبازام Clobazam
294 کلوبتازول Clobetasol
295 کلوبوتینول Clobutinol
296 کلودرونیک اسید Clodronic Acid
297 کلوفارابین Clofarabine
298 کلوفازیمین Clofazimine
299 کلوفیبرات Clofibrate
300 کلومتیازول Clomethiazole
داروسازی عبیدی گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب