اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
201 کلسیم دی سدیم ادتا Calcium Disodium Edetate
202 کلسیم دوبسیلات Calcium Dobesilate
203 کلسیم پانتوتنات Calcium Pantothenate
204 کلسیم پلی استایرن سولفونات Calcium Polystyrene Sulfonate
205 Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
206 کاپسیتابین Capecitabine
207 کاپرئومایسین سولفات Capreomycin Sulfate
208 کاپتوپریل Captopril
209 کاربامازپین Carbamazepine
210 کاربامید پراکساید Carbamide Peroxide
211 کاربنی سیلین Carbenicillin Sodium
212 کربوسیستئین Carbocisteine
213 Carbohydrate
214 مهار کننده کربوهیدات Carbohydrate Blocker
215 کاربومرها Carbomers
216 کربوپلاتین Carboplatin
217 Cardioplegia
218 کارموستین Carmustine
219 کارنیتین Carnitine
220 کارودیلول Carvedilol
221 Casein
222 کاسپوفونژین Caspofungin
223 سفاکلر Cefaclor
224 سفادروکسیل Cefadroxil
225 سفالوتین Cefalotin
226 سفازولین Cefazolin
227 سفپیم Cefepime
228 سفکسیم Cefixime
229 سفوتاکسیم Cefotaxime
230 سفپودوکسیم پروکستیل Cefpodoxime Proxetil
231 سفپروزیل Cefprozil
232 سفرادین Cefradine
233 سفتارولین Ceftaroline
234 سفتازیدیم Ceftazidime
235 سفتی زوکسیم Ceftizoxime
236 سفتریاکسون Ceftriaxone
237 سفوروکسیم Cefuroxime
238 کرم آرسکلوکس Celadrin+Menthol
239 سلکوکسیب Celecoxib
240 سفالکسین Cephalexin
241 سربرولیزین Cerebrolysin
242 Certolizumab Pegol
243 ستیریزین Cetirizine
244 ستریزین+پزدوافدرین Cetirizine+Pseudoephedrine
245 ستریمید Cetrimide
246 سترورلیکس Cetrorelix
247 ستوکسیمب Cetuximab
248 Cetylated fatty acids
249 سرماخوردگی کودکان Children Cold
250 کلرال هیدراته Chloral Hydrate
251 کلرامبوسیل Chlorambucil
252 کلرامفنیکل Chloramphenicol
253 کلرامفنیکل چشمی Chloramphenicol-Ophtalmic
254 کلرسیکلیزین Chlorcyclizine
255 کلردیازپوکساید Chlordiazepoxide
256 کلرلاولگاریس Chlorella Vulgaris
257 کلرهگزیدین Chlorhexidine
258 Chlormadinone Acetate+Ethinylestradiol
259 کلروفیل Chlorophyll
260 کلروکین Chloroquine
261 کلروکسی لنول Chloroxylenol
262 کلرفنیرامین مالئات Chlorpheniramine Maleate
263 کلروپرومازین Chlorpromazine
264 کلرپروپامید Chlorpropamide
265 کلرتالیدون Chlortalidone
266 کندروتین سولفات سدیم Chondroitin Sulfate Sodium
267 کرومیوم Chromium
268 سیکلوپیروکس Ciclopirox
269 سیکلوسپورین Ciclosporin
270 سیدوفوویر Cidofovir
271 سیلوستازول Cilostazol
272 سایمتیدین Cimetidine
273 سیناکلست Cinacalcet
274 سیناریزین Cinnarizine
275 سیپروفلوکساسین Ciprofloxacin
276 سیپروفلوکساسین چشمی Ciprofloxacin-Ophthalmic
277 سیزاپراید Cisapride
278 سیس پلاتین Cisplatin
279 سیتالوپرام Citalopram
280 سیتی کولین Citicoline
281 کلادریبین Cladribine
282 کلاریترومایسین Clarithromycin
283 کلماستین Clemastine
284 کلیدینیوم-سی Clidinium-C
285 کلیندامایسین Clindamycin
286 کلیندامایسین+ترتینوئین Clindamycin+Tertinoin
287 کلوبازام Clobazam
288 کلوبتازول Clobetasol
289 کلوبوتینول Clobutinol
290 کلودرونیک اسید Clodronic Acid
291 کلوفارابین Clofarabine
292 کلوفازیمین Clofazimine
293 کلوفیبرات Clofibrate
294 کلومتیازول Clomethiazole
295 کلومیفن سیترات Clomifene Citrate
296 کلومیپرامین Clomipramine
297 کلونازپام Clonazepam
298 کلونیدین Clonidine
299 کلوپیدوگرل Clopidogrel
300 کلرازپیک اسید Clorazepic Acid
فروشگاه دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب