اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
201 کاپتوپریل Captopril
202 کاربامازپین Carbamazepine
203 کاربامید پراکساید Carbamide Peroxide
204 کاربنی سیلین Carbenicillin Sodium
205 کربوسیستئین Carbocisteine
206 Carbohydrate
207 مهار کننده کربوهیدات Carbohydrate Blocker
208 کاربومرها Carbomers
209 کربوپلاتین Carboplatin
210 Cardioplegia
211 کارموستین Carmustine
212 کارنیتین Carnitine
213 کارودیلول Carvedilol
214 Casein
215 کاسپوفونژین Caspofungin
216 سفاکلر Cefaclor
217 سفادروکسیل Cefadroxil
218 سفالوتین Cefalotin
219 سفازولین Cefazolin
220 سفپیم Cefepime
221 سفکسیم Cefixime
222 سفوتاکسیم Cefotaxime
223 سفپودوکسیم پروکستیل Cefpodoxime Proxetil
224 سفپروزیل Cefprozil
225 سفرادین Cefradine
226 سفتارولین Ceftaroline
227 سفتازیدیم Ceftazidime
228 سفتی زوکسیم Ceftizoxime
229 سفتریاکسون Ceftriaxone
230 سفوروکسیم Cefuroxime
231 کرم آرسکلوکس Celadrin+Menthol
232 سلکوکسیب Celecoxib
233 سفالکسین Cephalexin
234 سربرولیزین Cerebrolysin
235 Certolizumab Pegol
236 ستیریزین Cetirizine
237 ستریزین+پزدوافدرین Cetirizine+Pseudoephedrine
238 ستریمید Cetrimide
239 سترورلیکس Cetrorelix
240 ستوکسیمب Cetuximab
241 Cetylated fatty acids
242 سرماخوردگی کودکان Children Cold
243 کلرال هیدراته Chloral Hydrate
244 کلرامبوسیل Chlorambucil
245 کلرامفنیکل Chloramphenicol
246 کلرامفنیکل چشمی Chloramphenicol-Ophtalmic
247 کلرسیکلیزین Chlorcyclizine
248 کلردیازپوکساید Chlordiazepoxide
249 کلرلاولگاریس Chlorella Vulgaris
250 کلرهگزیدین Chlorhexidine
251 Chlormadinone Acetate+Ethinylestradiol
252 کلروکین Chloroquine
253 کلروکسی لنول Chloroxylenol
254 کلرفنیرامین مالئات Chlorpheniramine Maleate
255 کلروپرومازین Chlorpromazine
256 کلرپروپامید Chlorpropamide
257 کلرتالیدون Chlortalidone
258 کندروتین سولفات سدیم Chondroitin Sulfate Sodium
259 سیکلوپیروکس Ciclopirox
260 سیکلوسپورین Ciclosporin
261 سیدوفوویر Cidofovir
262 سیلوستازول Cilostazol
263 سایمتیدین Cimetidine
264 سیناکلست Cinacalcet
265 سیناریزین Cinnarizine
266 سیپروفلوکساسین Ciprofloxacin
267 سیپروفلوکساسین چشمی Ciprofloxacin-Ophthalmic
268 سیزاپراید Cisapride
269 سیس پلاتین Cisplatin
270 سیتالوپرام Citalopram
271 سیتی کولین Citicoline
272 کلادریبین Cladribine
273 کلاریترومایسین Clarithromycin
274 کلماستین Clemastine
275 کلیدینیوم-سی Clidinium-C
276 کلیندامایسین Clindamycin
277 کلیندامایسین+ترتینوئین Clindamycin+Tertinoin
278 کلوبازام Clobazam
279 کلوبتازول Clobetasol
280 کلوبوتینول Clobutinol
281 کلودرونیک اسید Clodronic Acid
282 کلوفارابین Clofarabine
283 کلوفازیمین Clofazimine
284 کلوفیبرات Clofibrate
285 کلومتیازول Clomethiazole
286 کلومیفن سیترات Clomifene Citrate
287 کلومیپرامین Clomipramine
288 کلونازپام Clonazepam
289 کلونیدین Clonidine
290 کلوپیدوگرل Clopidogrel
291 کلرازپیک اسید Clorazepic Acid
292 کلوتریمازول Clotrimazole
293 Clotrimazole+Betamethasone
294 کلوگزاسیلین Cloxacillin
295 کلوزاپین Clozapine
296 کل تار Coal Tar
297 کوکائین Cocaine
298 کدئین Codeine
299 کوآنزیم کیو 10 Coenzyme Q10
300 کلشی سین Colchicine
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو نوین دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب