اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
301 کلومیفن سیترات Clomifene Citrate
302 کلومیپرامین Clomipramine
303 کلونازپام Clonazepam
304 کلونیدین Clonidine
305 کلوپیدوگرل Clopidogrel
306 کلرازپیک اسید Clorazepic Acid
307 کلوتریمازول Clotrimazole
308 Clotrimazole+Betamethasone
309 کلوگزاسیلین Cloxacillin
310 کلوزاپین Clozapine
311 کل تار Coal Tar
312 کوکائین Cocaine
313 کدئین Codeine
314 کوآنزیم کیو 10 Coenzyme Q10
315 Coffea arabia+ Piper Nigrum
316 کلشی سین Colchicine
317 کلسترامین Colestyramine
318 کولیستین Colistin
319 کلاژن Collagen
320 COLLODION
321 Colostrum-First Milk
322 استروژن کونژوگه Conjugated Estrogens
323 کنتراسپتیو دی ایی Contraceptive DE
324 کنتراسپتیو اچ دی Contraceptive HD
325 کنتراسپتیو ال دی Contraceptive LD
326 کنتراسپتیو ال دی+آهن Contraceptive LD+Fe
327 کنتراسپتیو تری فازیک Contraceptive Triphasic
328 Contractubex
329 copy from dar-oo-yab
330 کورتیکورلین Corticorelin
331 کورتیکوتروپین Corticotropin
332 کوتریموکسازول Co-trimoxazole
333 کرانبری Cranberry
334 کرومولین سدیم Cromolyn Sodium
335 کرمولین سدیم-چشمی Cromolyn Sodium-Ophthalmic
336 کروتامیتون Crotamiton
337 سیکلیزین Cyclizine
338 سیکلودکسترین ها Cyclodextrins
339 سیکلوپنتولات Cyclopentolate
340 سیکلوفسفامید Cyclophosphamide
341 سیکلوسرین Cycloserine
342 سیپروهپتادین Cyproheptadine
343 سیپروترون استات Cyproterone Acetate
344 سیپروترون کامپاند Cyproterone Compound
345 سیستامین Cysteamine
346 سیتارابین Cytarabine
347 دابی گاتران Dabigatran
348 داکاربازین Dacarbazine
349 داکلاستاویر Daclatasvir
350 Daclatasvir+Sofosbuvir
351 داکلیزومب Daclizumab
352 داکتینومایسین Dactinomycin
353 دالتپارین Dalteparin
354 دانازول Danazol
355 دانترولن Dantrolene
356 داپاگلی فلوزین+ساکساگلیپتین dapagliflozin+saxagliptin
357 داپوکستین Dapoxetine
358 داپسون Dapsone
359 دانروبیسین Daunorubicin
360 دسیتابین Decitabine
361 دفراسیروکس Deferasirox
362 دی فری پرون Deferiprone
363 دفروکسامین Deferoxamine
364 دفلازاکورت Deflazacort
365 دی هیدروامتین Dehydroemetine
366 دلورازپام Delorazepam
367 دمکلوسیکلین Demeclocycline
368 دنوزومب Denosumab
369 دسفلوران Desflurane
370 دسیپرامین Desipramine
371 دسلوراتادین Desloratadine
372 دسموپرسین Desmopressin
373 دزوکسی کورتیکوسترون استات Desoxycorticosterone Acetate
374 دگزامتازون Dexamethasone
375 دگزامتازون چشمی Dexamethasone-Ophthalmic
376 دکس آمفتامین Dexamfetamine
377 دکس لانسوپرازول Dexlansoprazole
378 دکس مدتومیدین Dexmedetomidine
379 دکسپانتنول Dexpanthenol
380 دکستران 70 Dextran 70
381 دکسترومتورفان Dextromethorphan
382 دکسترومتورفان پی Dextromethorphan+Pseudoephedrine
383 سرم دکستروز Dextrose INF
384 سرم دکستروز+اتانل Dextrose+Ethanol INF
385 سرم تزریقی دکستروز+سدیم کلراید Dextrose+NACL INF
386 محلول دیالیز Dialysis Solutions
387 دیامرفین Diamorphine Hydrochloride
388 دیازپام Diazepam
389 دیازوکساید خوراکی Diazoxide-Oral
390 دیازوکساید-پارنترال Diazoxide-Parenteral
391 دیکلوفناک Diclofenac
392 دیکلوفناک چشمی Diclofenac-Ophthalmic
393 دیکلوفناک موضعی Diclofenac-Topical
394 دی کبالت ادتا Dicobalt Edetate
395 دیسیکلومین Dicyclomine
396 دینوژست Dienogest
397 دی اتیل کاربامازین سیترات Diethylcarbamazine Citrate
398 دی اتیل پروپیون هیدروکلراید Diethylpropion Hydrochloride
399 دیفلونیسال Diflunisal
400 دایجستیو Digestive
گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب