اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
301 کولیستین Colistin
302 کلاژن Collagen
303 COLLODION
304 استروژن کونژوگه Conjugated Estrogens
305 کنتراسپتیو دی ایی Contraceptive DE
306 کنتراسپتیو اچ دی Contraceptive HD
307 کنتراسپتیو ال دی Contraceptive LD
308 کنتراسپتیو ال دی+آهن Contraceptive LD+Fe
309 کنتراسپتیو تری فازیک Contraceptive Triphasic
310 Contractubex
311 copy from dar-oo-yab
312 کورتیکورلین Corticorelin
313 کورتیکوتروپین Corticotropin
314 کوتریموکسازول Co-trimoxazole
315 کرانبری Cranberry
316 کرومولین سدیم Cromolyn Sodium
317 کرمولین سدیم-چشمی Cromolyn Sodium-Ophthalmic
318 کروتامیتون Crotamiton
319 سیکلیزین Cyclizine
320 سیکلوپنتولات Cyclopentolate
321 سیکلوفسفامید Cyclophosphamide
322 سیکلوسرین Cycloserine
323 سیپروهپتادین Cyproheptadine
324 سیپروترون استات Cyproterone Acetate
325 سیپروترون کامپاند Cyproterone Compound
326 سیستامین Cysteamine
327 سیستین Cystine
328 سیتارابین Cytarabine
329 دابی گاتران Dabigatran
330 داکاربازین Dacarbazine
331 داکلاستاویر Daclatasvir
332 داکلیزومب Daclizumab
333 داکتینومایسین Dactinomycin
334 دالتپارین Dalteparin
335 دانازول Danazol
336 دانترولن Dantrolene
337 داپاگلی فلوزین+ساکساگلیپتین dapagliflozin+saxagliptin
338 داپوکستین Dapoxetine
339 داپسون Dapsone
340 دانروبیسین Daunorubicin
341 دفراسیروکس Deferasirox
342 دی فری پرون Deferiprone
343 دفروکسامین Deferoxamine
344 دفلازاکورت Deflazacort
345 دی هیدروامتین Dehydroemetine
346 دلورازپام Delorazepam
347 دمکلوسیکلین Demeclocycline
348 دنوزومب Denosumab
349 دسفلوران Desflurane
350 دسیپرامین Desipramine
351 دسموپرسین Desmopressin
352 دزوکسی کورتیکوسترون استات Desoxycorticosterone Acetate
353 دگزامتازون Dexamethasone
354 دگزامتازون چشمی Dexamethasone-Ophthalmic
355 دکس آمفتامین Dexamfetamine
356 دکس لانسوپرازول Dexlansoprazole
357 دکسپانتنول Dexpanthenol
358 دکستران 70 Dextran 70
359 دکسترومتورفان Dextromethorphan
360 دکسترومتورفان پی Dextromethorphan+Pseudoephedrine
361 سرم دکستروز Dextrose INF
362 سرم دکستروز+اتانل Dextrose+Ethanol INF
363 سرم تزریقی دکستروز+سدیم کلراید Dextrose+NACL INF
364 محلول دیالیز Dialysis Solutions
365 دیامرفین Diamorphine Hydrochloride
366 دیازپام Diazepam
367 دیازوکساید خوراکی Diazoxide-Oral
368 دیازوکساید-پارنترال Diazoxide-Parenteral
369 دیکلوفناک Diclofenac
370 دیکلوفناک چشمی Diclofenac-Ophthalmic
371 دیکلوفناک موضعی Diclofenac-Topical
372 دی کبالت ادتا Dicobalt Edetate
373 دیسیکلومین Dicyclomine
374 دینوژست Dienogest
375 دی اتیل کاربامازین سیترات Diethylcarbamazine Citrate
376 دی اتیل پروپیون هیدروکلراید Diethylpropion Hydrochloride
377 دیفلونیسال Diflunisal
378 دایجستیو Digestive
379 دیگوکسین Digoxin
380 ضد سم دیگوکسین Digoxin-specific Antibody Fragments
381 دی هیدروارگوتامین Dihydroergotamine
382 دی هیدروارگوتوکسین مسیلات Dihydroergotoxine Mesylate
383 دی هیدروتاکیسترول Dihydrotachysterol
384 دی هیدروکسی استون Dihydroxyacetone
385 دیلوکسانید فوروات Diloxanide Furoate
386 دیلتیازم Diltiazem
387 دیمن هیدرینات Dimenhydrinate
388 دیمرکاپرول Dimercaprol
389 دی متیل فومارات Dimethyl Fumarate
390 دی متیل سولفوکساید Dimethyl Sulfoxide
391 دایمتیکون Dimeticone
392 دینوپروست Dinoprost
393 پروستاگلاندین ای2 Dinoprostone
394 دیفن هیدرامین Diphenhydramine
395 دیفن هیدرامین کامپاند Diphenhydramine Compound
396 دیفنوکسیلات Diphenoxylate
397 توکسوئید دیفتری و کزاز وواکسن سیاه سرفه Diphtheria & Tetanus Toxoids & Pertussis Vaccine-DTP
398 توکسوئید دیفتری و کزاز-دی تی Diphtheria & Tetanus Toxoids-DT
399 توکسوئید دیفتری و کزاز-تی دی Diphtheria & Tetanus Toxoids-Td
400 ضدسم دیفتری Diphtheria Antitoxins
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب