اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
301 کلسترامین Colestyramine
302 کولیستین Colistin
303 کلاژن Collagen
304 COLLODION
305 استروژن کونژوگه Conjugated Estrogens
306 کنتراسپتیو دی ایی Contraceptive DE
307 کنتراسپتیو اچ دی Contraceptive HD
308 کنتراسپتیو ال دی Contraceptive LD
309 کنتراسپتیو ال دی+آهن Contraceptive LD+Fe
310 کنتراسپتیو تری فازیک Contraceptive Triphasic
311 Contractubex
312 copy from dar-oo-yab
313 کورتیکورلین Corticorelin
314 کورتیکوتروپین Corticotropin
315 کوتریموکسازول Co-trimoxazole
316 کرانبری Cranberry
317 کرومولین سدیم Cromolyn Sodium
318 کرمولین سدیم-چشمی Cromolyn Sodium-Ophthalmic
319 کروتامیتون Crotamiton
320 سیکلیزین Cyclizine
321 سیکلوپنتولات Cyclopentolate
322 سیکلوفسفامید Cyclophosphamide
323 سیکلوسرین Cycloserine
324 سیپروهپتادین Cyproheptadine
325 سیپروترون استات Cyproterone Acetate
326 سیپروترون کامپاند Cyproterone Compound
327 سیستامین Cysteamine
328 سیستین Cystine
329 سیتارابین Cytarabine
330 دابی گاتران Dabigatran
331 داکاربازین Dacarbazine
332 داکلاستاویر Daclatasvir
333 داکلیزومب Daclizumab
334 داکتینومایسین Dactinomycin
335 دالتپارین Dalteparin
336 دانازول Danazol
337 دانترولن Dantrolene
338 داپاگلی فلوزین+ساکساگلیپتین dapagliflozin+saxagliptin
339 داپوکستین Dapoxetine
340 داپسون Dapsone
341 دانروبیسین Daunorubicin
342 دفراسیروکس Deferasirox
343 دی فری پرون Deferiprone
344 دفروکسامین Deferoxamine
345 دفلازاکورت Deflazacort
346 دی هیدروامتین Dehydroemetine
347 دلورازپام Delorazepam
348 دمکلوسیکلین Demeclocycline
349 دنوزومب Denosumab
350 دسفلوران Desflurane
351 دسیپرامین Desipramine
352 دسلوراتادین Desloratadine
353 دسموپرسین Desmopressin
354 دزوکسی کورتیکوسترون استات Desoxycorticosterone Acetate
355 دگزامتازون Dexamethasone
356 دگزامتازون چشمی Dexamethasone-Ophthalmic
357 دکس آمفتامین Dexamfetamine
358 دکس لانسوپرازول Dexlansoprazole
359 دکس مدتومیدین Dexmedetomidine
360 دکسپانتنول Dexpanthenol
361 دکستران 70 Dextran 70
362 دکسترومتورفان Dextromethorphan
363 دکسترومتورفان پی Dextromethorphan+Pseudoephedrine
364 سرم دکستروز Dextrose INF
365 سرم دکستروز+اتانل Dextrose+Ethanol INF
366 سرم تزریقی دکستروز+سدیم کلراید Dextrose+NACL INF
367 محلول دیالیز Dialysis Solutions
368 دیامرفین Diamorphine Hydrochloride
369 دیازپام Diazepam
370 دیازوکساید خوراکی Diazoxide-Oral
371 دیازوکساید-پارنترال Diazoxide-Parenteral
372 دیکلوفناک Diclofenac
373 دیکلوفناک چشمی Diclofenac-Ophthalmic
374 دیکلوفناک موضعی Diclofenac-Topical
375 دی کبالت ادتا Dicobalt Edetate
376 دیسیکلومین Dicyclomine
377 دینوژست Dienogest
378 دی اتیل کاربامازین سیترات Diethylcarbamazine Citrate
379 دی اتیل پروپیون هیدروکلراید Diethylpropion Hydrochloride
380 دیفلونیسال Diflunisal
381 دایجستیو Digestive
382 دیگوکسین Digoxin
383 ضد سم دیگوکسین Digoxin-specific Antibody Fragments
384 دی هیدروارگوتامین Dihydroergotamine
385 دی هیدروارگوتوکسین مسیلات Dihydroergotoxine Mesylate
386 دی هیدروتاکیسترول Dihydrotachysterol
387 دی هیدروکسی استون Dihydroxyacetone
388 دیلوکسانید فوروات Diloxanide Furoate
389 دیلتیازم Diltiazem
390 دیمن هیدرینات Dimenhydrinate
391 دیمرکاپرول Dimercaprol
392 دی متیل فومارات Dimethyl Fumarate
393 دی متیل سولفوکساید Dimethyl Sulfoxide
394 دایمتیکون Dimeticone
395 دینوپروست Dinoprost
396 پروستاگلاندین ای2 Dinoprostone
397 دیفن هیدرامین Diphenhydramine
398 دیفن هیدرامین کامپاند Diphenhydramine Compound
399 دیفنوکسیلات Diphenoxylate
400 توکسوئید دیفتری و کزاز وواکسن سیاه سرفه Diphtheria & Tetanus Toxoids & Pertussis Vaccine-DTP
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین نوین دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب