اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
301 کلومیپرامین Clomipramine
302 کلونازپام Clonazepam
303 کلونیدین Clonidine
304 کلوپیدوگرل Clopidogrel
305 کلرازپیک اسید Clorazepic Acid
306 کلوتریمازول Clotrimazole
307 Clotrimazole+Betamethasone
308 کلوگزاسیلین Cloxacillin
309 کلوزاپین Clozapine
310 کل تار Coal Tar
311 کوکائین Cocaine
312 کدئین Codeine
313 کوآنزیم کیو 10 Coenzyme Q10
314 کلشی سین Colchicine
315 کلسترامین Colestyramine
316 کولیستین Colistin
317 کلاژن Collagen
318 COLLODION
319 Colostrum-First Milk
320 استروژن کونژوگه Conjugated Estrogens
321 کنتراسپتیو دی ایی Contraceptive DE
322 کنتراسپتیو اچ دی Contraceptive HD
323 کنتراسپتیو ال دی Contraceptive LD
324 کنتراسپتیو ال دی+آهن Contraceptive LD+Fe
325 کنتراسپتیو تری فازیک Contraceptive Triphasic
326 Contractubex
327 copy from dar-oo-yab
328 کورتیکورلین Corticorelin
329 کورتیکوتروپین Corticotropin
330 کوتریموکسازول Co-trimoxazole
331 کرانبری Cranberry
332 کرومولین سدیم Cromolyn Sodium
333 کرمولین سدیم-چشمی Cromolyn Sodium-Ophthalmic
334 کروتامیتون Crotamiton
335 سیکلیزین Cyclizine
336 سیکلودکسترین ها Cyclodextrins
337 سیکلوپنتولات Cyclopentolate
338 سیکلوفسفامید Cyclophosphamide
339 سیکلوسرین Cycloserine
340 سیپروهپتادین Cyproheptadine
341 سیپروترون استات Cyproterone Acetate
342 سیپروترون کامپاند Cyproterone Compound
343 سیستامین Cysteamine
344 سیتارابین Cytarabine
345 دابی گاتران Dabigatran
346 داکاربازین Dacarbazine
347 داکلاستاویر Daclatasvir
348 Daclatasvir+Sofosbuvir
349 داکلیزومب Daclizumab
350 داکتینومایسین Dactinomycin
351 دالتپارین Dalteparin
352 دانازول Danazol
353 دانترولن Dantrolene
354 داپاگلی فلوزین+ساکساگلیپتین dapagliflozin+saxagliptin
355 داپوکستین Dapoxetine
356 داپسون Dapsone
357 دانروبیسین Daunorubicin
358 دسیتابین Decitabine
359 دفراسیروکس Deferasirox
360 دی فری پرون Deferiprone
361 دفروکسامین Deferoxamine
362 دفلازاکورت Deflazacort
363 دی هیدروامتین Dehydroemetine
364 دلورازپام Delorazepam
365 دمکلوسیکلین Demeclocycline
366 دنوزومب Denosumab
367 دسفلوران Desflurane
368 دسیپرامین Desipramine
369 دسلوراتادین Desloratadine
370 دسموپرسین Desmopressin
371 دزوکسی کورتیکوسترون استات Desoxycorticosterone Acetate
372 دگزامتازون Dexamethasone
373 دگزامتازون چشمی Dexamethasone-Ophthalmic
374 دکس آمفتامین Dexamfetamine
375 دکس لانسوپرازول Dexlansoprazole
376 دکس مدتومیدین Dexmedetomidine
377 دکسپانتنول Dexpanthenol
378 دکستران 70 Dextran 70
379 دکسترومتورفان Dextromethorphan
380 دکسترومتورفان پی Dextromethorphan+Pseudoephedrine
381 سرم دکستروز Dextrose INF
382 سرم دکستروز+اتانل Dextrose+Ethanol INF
383 سرم تزریقی دکستروز+سدیم کلراید Dextrose+NACL INF
384 محلول دیالیز Dialysis Solutions
385 دیامرفین Diamorphine Hydrochloride
386 دیازپام Diazepam
387 دیازوکساید خوراکی Diazoxide-Oral
388 دیازوکساید-پارنترال Diazoxide-Parenteral
389 دیکلوفناک Diclofenac
390 دیکلوفناک چشمی Diclofenac-Ophthalmic
391 دیکلوفناک موضعی Diclofenac-Topical
392 دی کبالت ادتا Dicobalt Edetate
393 دیسیکلومین Dicyclomine
394 دینوژست Dienogest
395 دی اتیل کاربامازین سیترات Diethylcarbamazine Citrate
396 دی اتیل پروپیون هیدروکلراید Diethylpropion Hydrochloride
397 دیفلونیسال Diflunisal
398 دایجستیو Digestive
399 دیگوکسین Digoxin
400 ضد سم دیگوکسین Digoxin-specific Antibody Fragments
داروسازی عبیدی گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب