اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
301 کوآنزیم کیو 10 Coenzyme Q10
302 کلشی سین Colchicine
303 کلسترامین Colestyramine
304 کولیستین Colistin
305 کلاژن Collagen
306 COLLODION
307 استروژن کونژوگه Conjugated Estrogens
308 کنتراسپتیو دی ایی Contraceptive DE
309 کنتراسپتیو اچ دی Contraceptive HD
310 کنتراسپتیو ال دی Contraceptive LD
311 کنتراسپتیو ال دی+آهن Contraceptive LD+Fe
312 کنتراسپتیو تری فازیک Contraceptive Triphasic
313 Contractubex
314 copy from dar-oo-yab
315 کورتیکورلین Corticorelin
316 کورتیکوتروپین Corticotropin
317 کوتریموکسازول Co-trimoxazole
318 کرانبری Cranberry
319 کرومولین سدیم Cromolyn Sodium
320 کرمولین سدیم-چشمی Cromolyn Sodium-Ophthalmic
321 کروتامیتون Crotamiton
322 سیکلیزین Cyclizine
323 سیکلوپنتولات Cyclopentolate
324 سیکلوفسفامید Cyclophosphamide
325 سیکلوسرین Cycloserine
326 سیپروهپتادین Cyproheptadine
327 سیپروترون استات Cyproterone Acetate
328 سیپروترون کامپاند Cyproterone Compound
329 سیستامین Cysteamine
330 سیستین Cystine
331 سیتارابین Cytarabine
332 دابی گاتران Dabigatran
333 داکاربازین Dacarbazine
334 داکلاستاویر Daclatasvir
335 داکلیزومب Daclizumab
336 داکتینومایسین Dactinomycin
337 دالتپارین Dalteparin
338 دانازول Danazol
339 دانترولن Dantrolene
340 داپاگلی فلوزین+ساکساگلیپتین dapagliflozin+saxagliptin
341 داپوکستین Dapoxetine
342 داپسون Dapsone
343 دانروبیسین Daunorubicin
344 دفراسیروکس Deferasirox
345 دی فری پرون Deferiprone
346 دفروکسامین Deferoxamine
347 دفلازاکورت Deflazacort
348 دی هیدروامتین Dehydroemetine
349 دلورازپام Delorazepam
350 دمکلوسیکلین Demeclocycline
351 دنوزومب Denosumab
352 دسفلوران Desflurane
353 دسیپرامین Desipramine
354 دسلوراتادین Desloratadine
355 دسموپرسین Desmopressin
356 دزوکسی کورتیکوسترون استات Desoxycorticosterone Acetate
357 دگزامتازون Dexamethasone
358 دگزامتازون چشمی Dexamethasone-Ophthalmic
359 دکس آمفتامین Dexamfetamine
360 دکس لانسوپرازول Dexlansoprazole
361 دکس مدتومیدین Dexmedetomidine
362 دکسپانتنول Dexpanthenol
363 دکستران 70 Dextran 70
364 دکسترومتورفان Dextromethorphan
365 دکسترومتورفان پی Dextromethorphan+Pseudoephedrine
366 سرم دکستروز Dextrose INF
367 سرم دکستروز+اتانل Dextrose+Ethanol INF
368 سرم تزریقی دکستروز+سدیم کلراید Dextrose+NACL INF
369 محلول دیالیز Dialysis Solutions
370 دیامرفین Diamorphine Hydrochloride
371 دیازپام Diazepam
372 دیازوکساید خوراکی Diazoxide-Oral
373 دیازوکساید-پارنترال Diazoxide-Parenteral
374 دیکلوفناک Diclofenac
375 دیکلوفناک چشمی Diclofenac-Ophthalmic
376 دیکلوفناک موضعی Diclofenac-Topical
377 دی کبالت ادتا Dicobalt Edetate
378 دیسیکلومین Dicyclomine
379 دینوژست Dienogest
380 دی اتیل کاربامازین سیترات Diethylcarbamazine Citrate
381 دی اتیل پروپیون هیدروکلراید Diethylpropion Hydrochloride
382 دیفلونیسال Diflunisal
383 دایجستیو Digestive
384 دیگوکسین Digoxin
385 ضد سم دیگوکسین Digoxin-specific Antibody Fragments
386 دی هیدروارگوتامین Dihydroergotamine
387 دی هیدروارگوتوکسین مسیلات Dihydroergotoxine Mesylate
388 دی هیدروتاکیسترول Dihydrotachysterol
389 دی هیدروکسی استون Dihydroxyacetone
390 دیلوکسانید فوروات Diloxanide Furoate
391 دیلتیازم Diltiazem
392 دیمن هیدرینات Dimenhydrinate
393 دیمرکاپرول Dimercaprol
394 دی متیل فومارات Dimethyl Fumarate
395 دی متیل سولفوکساید Dimethyl Sulfoxide
396 دایمتیکون Dimeticone
397 دینوپروست Dinoprost
398 پروستاگلاندین ای2 Dinoprostone
399 دیفن هیدرامین Diphenhydramine
400 دیفن هیدرامین کامپاند Diphenhydramine Compound
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب