اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
301 کلوپیدوگرل Clopidogrel
302 کلرازپیک اسید Clorazepic Acid
303 کلوتریمازول Clotrimazole
304 Clotrimazole+Betamethasone
305 کلوگزاسیلین Cloxacillin
306 کلوزاپین Clozapine
307 کل تار Coal Tar
308 کوکائین Cocaine
309 کدئین Codeine
310 کوآنزیم کیو 10 Coenzyme Q10
311 کلشی سین Colchicine
312 کلسترامین Colestyramine
313 کولیستین Colistin
314 کلاژن Collagen
315 COLLODION
316 Colostrum-First Milk
317 استروژن کونژوگه Conjugated Estrogens
318 کنتراسپتیو دی ایی Contraceptive DE
319 کنتراسپتیو اچ دی Contraceptive HD
320 کنتراسپتیو ال دی Contraceptive LD
321 کنتراسپتیو ال دی+آهن Contraceptive LD+Fe
322 کنتراسپتیو تری فازیک Contraceptive Triphasic
323 Contractubex
324 copy from dar-oo-yab
325 کورتیکورلین Corticorelin
326 کورتیکوتروپین Corticotropin
327 کوتریموکسازول Co-trimoxazole
328 کرانبری Cranberry
329 کرومولین سدیم Cromolyn Sodium
330 کرمولین سدیم-چشمی Cromolyn Sodium-Ophthalmic
331 کروتامیتون Crotamiton
332 سیکلیزین Cyclizine
333 سیکلودکسترین ها Cyclodextrins
334 سیکلوپنتولات Cyclopentolate
335 سیکلوفسفامید Cyclophosphamide
336 سیکلوسرین Cycloserine
337 سیپروهپتادین Cyproheptadine
338 سیپروترون استات Cyproterone Acetate
339 سیپروترون کامپاند Cyproterone Compound
340 سیستامین Cysteamine
341 سیتارابین Cytarabine
342 دابی گاتران Dabigatran
343 داکاربازین Dacarbazine
344 داکلاستاویر Daclatasvir
345 داکلیزومب Daclizumab
346 داکتینومایسین Dactinomycin
347 دالتپارین Dalteparin
348 دانازول Danazol
349 دانترولن Dantrolene
350 داپاگلی فلوزین+ساکساگلیپتین dapagliflozin+saxagliptin
351 داپوکستین Dapoxetine
352 داپسون Dapsone
353 دانروبیسین Daunorubicin
354 دسیتابین Decitabine
355 دفراسیروکس Deferasirox
356 دی فری پرون Deferiprone
357 دفروکسامین Deferoxamine
358 دفلازاکورت Deflazacort
359 دی هیدروامتین Dehydroemetine
360 دلورازپام Delorazepam
361 دمکلوسیکلین Demeclocycline
362 دنوزومب Denosumab
363 دسفلوران Desflurane
364 دسیپرامین Desipramine
365 دسلوراتادین Desloratadine
366 دسموپرسین Desmopressin
367 دزوکسی کورتیکوسترون استات Desoxycorticosterone Acetate
368 دگزامتازون Dexamethasone
369 دگزامتازون چشمی Dexamethasone-Ophthalmic
370 دکس آمفتامین Dexamfetamine
371 دکس لانسوپرازول Dexlansoprazole
372 دکس مدتومیدین Dexmedetomidine
373 دکسپانتنول Dexpanthenol
374 دکستران 70 Dextran 70
375 دکسترومتورفان Dextromethorphan
376 دکسترومتورفان پی Dextromethorphan+Pseudoephedrine
377 سرم دکستروز Dextrose INF
378 سرم دکستروز+اتانل Dextrose+Ethanol INF
379 سرم تزریقی دکستروز+سدیم کلراید Dextrose+NACL INF
380 محلول دیالیز Dialysis Solutions
381 دیامرفین Diamorphine Hydrochloride
382 دیازپام Diazepam
383 دیازوکساید خوراکی Diazoxide-Oral
384 دیازوکساید-پارنترال Diazoxide-Parenteral
385 دیکلوفناک Diclofenac
386 دیکلوفناک چشمی Diclofenac-Ophthalmic
387 دیکلوفناک موضعی Diclofenac-Topical
388 دی کبالت ادتا Dicobalt Edetate
389 دیسیکلومین Dicyclomine
390 دینوژست Dienogest
391 دی اتیل کاربامازین سیترات Diethylcarbamazine Citrate
392 دی اتیل پروپیون هیدروکلراید Diethylpropion Hydrochloride
393 دیفلونیسال Diflunisal
394 دایجستیو Digestive
395 دیگوکسین Digoxin
396 ضد سم دیگوکسین Digoxin-specific Antibody Fragments
397 دی هیدروارگوتامین Dihydroergotamine
398 دی هیدروارگوتوکسین مسیلات Dihydroergotoxine Mesylate
399 دی هیدروتاکیسترول Dihydrotachysterol
400 دی هیدروکسی استون Dihydroxyacetone
گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب