اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
301 کلوتریمازول Clotrimazole
302 Clotrimazole+Betamethasone
303 کلوگزاسیلین Cloxacillin
304 کلوزاپین Clozapine
305 کل تار Coal Tar
306 کوکائین Cocaine
307 کدئین Codeine
308 کوآنزیم کیو 10 Coenzyme Q10
309 کلشی سین Colchicine
310 کلسترامین Colestyramine
311 کولیستین Colistin
312 کلاژن Collagen
313 COLLODION
314 Colostrum-First Milk
315 استروژن کونژوگه Conjugated Estrogens
316 کنتراسپتیو دی ایی Contraceptive DE
317 کنتراسپتیو اچ دی Contraceptive HD
318 کنتراسپتیو ال دی Contraceptive LD
319 کنتراسپتیو ال دی+آهن Contraceptive LD+Fe
320 کنتراسپتیو تری فازیک Contraceptive Triphasic
321 Contractubex
322 copy from dar-oo-yab
323 کورتیکورلین Corticorelin
324 کورتیکوتروپین Corticotropin
325 کوتریموکسازول Co-trimoxazole
326 کرانبری Cranberry
327 کرومولین سدیم Cromolyn Sodium
328 کرمولین سدیم-چشمی Cromolyn Sodium-Ophthalmic
329 کروتامیتون Crotamiton
330 سیکلیزین Cyclizine
331 سیکلودکسترین ها Cyclodextrins
332 سیکلوپنتولات Cyclopentolate
333 سیکلوفسفامید Cyclophosphamide
334 سیکلوسرین Cycloserine
335 سیپروهپتادین Cyproheptadine
336 سیپروترون استات Cyproterone Acetate
337 سیپروترون کامپاند Cyproterone Compound
338 سیستامین Cysteamine
339 سیستین Cystine
340 سیتارابین Cytarabine
341 دابی گاتران Dabigatran
342 داکاربازین Dacarbazine
343 داکلاستاویر Daclatasvir
344 داکلیزومب Daclizumab
345 داکتینومایسین Dactinomycin
346 دالتپارین Dalteparin
347 دانازول Danazol
348 دانترولن Dantrolene
349 داپاگلی فلوزین+ساکساگلیپتین dapagliflozin+saxagliptin
350 داپوکستین Dapoxetine
351 داپسون Dapsone
352 دانروبیسین Daunorubicin
353 دفراسیروکس Deferasirox
354 دی فری پرون Deferiprone
355 دفروکسامین Deferoxamine
356 دفلازاکورت Deflazacort
357 دی هیدروامتین Dehydroemetine
358 دلورازپام Delorazepam
359 دمکلوسیکلین Demeclocycline
360 دنوزومب Denosumab
361 دسفلوران Desflurane
362 دسیپرامین Desipramine
363 دسلوراتادین Desloratadine
364 دسموپرسین Desmopressin
365 دزوکسی کورتیکوسترون استات Desoxycorticosterone Acetate
366 دگزامتازون Dexamethasone
367 دگزامتازون چشمی Dexamethasone-Ophthalmic
368 دکس آمفتامین Dexamfetamine
369 دکس لانسوپرازول Dexlansoprazole
370 دکس مدتومیدین Dexmedetomidine
371 دکسپانتنول Dexpanthenol
372 دکستران 70 Dextran 70
373 دکسترومتورفان Dextromethorphan
374 دکسترومتورفان پی Dextromethorphan+Pseudoephedrine
375 سرم دکستروز Dextrose INF
376 سرم دکستروز+اتانل Dextrose+Ethanol INF
377 سرم تزریقی دکستروز+سدیم کلراید Dextrose+NACL INF
378 محلول دیالیز Dialysis Solutions
379 دیامرفین Diamorphine Hydrochloride
380 دیازپام Diazepam
381 دیازوکساید خوراکی Diazoxide-Oral
382 دیازوکساید-پارنترال Diazoxide-Parenteral
383 دیکلوفناک Diclofenac
384 دیکلوفناک چشمی Diclofenac-Ophthalmic
385 دیکلوفناک موضعی Diclofenac-Topical
386 دی کبالت ادتا Dicobalt Edetate
387 دیسیکلومین Dicyclomine
388 دینوژست Dienogest
389 دی اتیل کاربامازین سیترات Diethylcarbamazine Citrate
390 دی اتیل پروپیون هیدروکلراید Diethylpropion Hydrochloride
391 دیفلونیسال Diflunisal
392 دایجستیو Digestive
393 دیگوکسین Digoxin
394 ضد سم دیگوکسین Digoxin-specific Antibody Fragments
395 دی هیدروارگوتامین Dihydroergotamine
396 دی هیدروارگوتوکسین مسیلات Dihydroergotoxine Mesylate
397 دی هیدروتاکیسترول Dihydrotachysterol
398 دی هیدروکسی استون Dihydroxyacetone
399 دیلوکسانید فوروات Diloxanide Furoate
400 دیلتیازم Diltiazem
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب