اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
401 دیمرکاپرول Dimercaprol
402 دی متیل فومارات Dimethyl Fumarate
403 دی متیل سولفوکساید Dimethyl Sulfoxide
404 دایمتیکون Dimeticone
405 دینوپروست Dinoprost
406 پروستاگلاندین ای2 Dinoprostone
407 دیفن هیدرامین Diphenhydramine
408 دیفن هیدرامین کامپاند Diphenhydramine Compound
409 دیفنوکسیلات Diphenoxylate
410 توکسوئید دیفتری و کزاز وواکسن سیاه سرفه Diphtheria & Tetanus Toxoids & Pertussis Vaccine-DTP
411 توکسوئید دیفتری و کزاز-دی تی Diphtheria & Tetanus Toxoids-DT
412 توکسوئید دیفتری و کزاز-تی دی Diphtheria & Tetanus Toxoids-Td
413 ضدسم دیفتری Diphtheria Antitoxins
414 واکسن دیفتری،کزاز،و سیاه سرفه Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccines
415 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه و هموفیلوس آنفلوانزا Diphtheria, Tetanus, Pertussis, and Haemophilus Influenzae Vaccines
416 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه، هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Haemophilus Influenzae and Hepatitis B Vaccines
417 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه،هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Haemophilus Influenzae, and Hepatitis B Vaccines
418 دیپریدامول+آ اس آ Dipyridamol+ASA
419 دی پیریدامول Dipyridamole
420 دی سدیم ادتا Disodium Edetate
421 دی سدیم اینوسینات Disodium Inosinate
422 دیسوپیرامید Disopyramide
423 دی سولفیرام Disulfiram
424 دیترانول Dithranol
425 دوبوتامین Dobutamine
426 داستاکسل Docetaxel
427 دوکوسات Docusates
428 دومپریدون Domperidone
429 دونپزیل Donepezil
430 دوپامین Dopamine
431 دوپکسامین Dopexamine
432 دورناز آلفا Dornase Alfa
433 دورزولامید Dorzolamide
434 دورزولامید+تیمولول Dorzolamide+Timolol
435 دوسولپین Dosulepin
436 دوکساپرام Doxapram
437 دوکسازوسین Doxazosin
438 دوکسپین Doxepin
439 دوکسوروبیسین Doxorubicin
440 داکسی سیکلین Doxycycline
441 دوکسیلامین Doxylamine
442 مخمر آبجو Dried Yeast
443 دروپریدول Droperidol
444 Drospirenone+Ethinylestradiol
445 دولوکستین Duloxetine
446 دوپیلومب dupilumab
447 دوتاستراید Dutasteride
448 دیدروژسترون Dydrogesterone
449 E. coli strain nissle 1917
450 ایکونازول Econazole
451 اکوتیوپات آیوداید Ecothiopate Iodide
452 اداراوون Edaravone
453 ادتیک اسید Edetic Acid
454 ادروفونیوم کلراید Edrophonium Chloride
455 افاویرنز Efavirenz
456 افلورنیتین موضعی Eflornithine-Topical
457 Elderly Nutrition
458 التریپتان Eletriptan
459 امداستین Emedastine
460 امتین Emetine
461 امپاگلیفلوزین Empagliflozin
462 انالاپریل Enalapril
463 انفلوران Enflurane
464 انوکساپارین سدیم Enoxaparin Sodium
465 انتاکاپون Entacapone
466 انتکاویر Entecavir
467 افدرین Ephedrine
468 اپی ناستین Epinastine-EENT
469 اپی نفرین Epinephrine
470 اپی نفرین-چشمی Epinephrin-Ophthalmic
471 اپی روبیسین Epirubicin
472 اپلرنون Eplerenone
473 اپوپروستنول Epoprostenol
474 اپروزارتان Eprosartan
475 اپتی فیباتاید Eptifibatide
476 ارگوتامین+سیکلیزین+کافئین Ergotamin+Cyclizine+Caffeine
477 ارگوتامین تارترات Ergotamine Tartrate
478 ارگوتامین-سی Ergotamine-C
479 Eribulin
480 ارلوتینیب Erlotinib
481 اریترومایسین Erythromycin
482 اریترومایسین-چشمی Erythromycin-Ophthalmic
483 اریترومایسین-موضعی Erythromycin-Topical
484 اس سیتالوپرام Escitalopram
485 اسمولول Esmolol
486 اسموپرازول Esomeprazole
487 استرادیول والرات Estradiol Valerate
488 Estradiol Valerate+Dienogest
489 استرادیول+نوراتیسترون Estradiol+Norethisterone
490 استراموستین Estramustine
491 اتاکرینیک اسید Etacrynic Acid
492 اتانرسپت Etanercept
493 اتامبوتول Ethambutol
494 اتریفاید استارچ Etherified Starches
495 اتینیل استرادیول Ethinyl Estradiol
496 اتیودیزداویل Ethiodized Oil
497 اتیونامید Ethionamide
498 اتوسوکسیمید Ethosuximide
499 اتیدرونیک اسید Etidronic Acid
500 اتودولاک Etodolac
فروشگاه دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب