اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
401 دیفنوکسیلات Diphenoxylate
402 توکسوئید دیفتری و کزاز وواکسن سیاه سرفه Diphtheria & Tetanus Toxoids & Pertussis Vaccine-DTP
403 توکسوئید دیفتری و کزاز-دی تی Diphtheria & Tetanus Toxoids-DT
404 توکسوئید دیفتری و کزاز-تی دی Diphtheria & Tetanus Toxoids-Td
405 ضدسم دیفتری Diphtheria Antitoxins
406 واکسن دیفتری،کزاز،و سیاه سرفه Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccines
407 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه و هموفیلوس آنفلوانزا Diphtheria, Tetanus, Pertussis, and Haemophilus Influenzae Vaccines
408 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه، هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Haemophilus Influenzae and Hepatitis B Vaccines
409 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه،هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Haemophilus Influenzae, and Hepatitis B Vaccines
410 دیپریدامول+آ اس آ Dipyridamol+ASA
411 دی پیریدامول Dipyridamole
412 دی سدیم ادتا Disodium Edetate
413 دی سدیم اینوسینات Disodium Inosinate
414 دیسوپیرامید Disopyramide
415 دی سولفیرام Disulfiram
416 دیترانول Dithranol
417 دوبوتامین Dobutamine
418 داستاکسل Docetaxel
419 دوکوسات Docusates
420 دومپریدون Domperidone
421 دونپزیل Donepezil
422 دوپامین Dopamine
423 دوپکسامین Dopexamine
424 دورناز آلفا Dornase Alfa
425 دورزولامید Dorzolamide
426 دورزولامید+تیمولول Dorzolamide+Timolol
427 دوسولپین Dosulepin
428 دوکساپرام Doxapram
429 دوکسازوسین Doxazosin
430 دوکسپین Doxepin
431 دوکسوروبیسین Doxorubicin
432 داکسی سیکلین Doxycycline
433 دوکسیلامین Doxylamine
434 مخمر آبجو Dried Yeast
435 دروپریدول Droperidol
436 Drospirenone+Ethinylestradiol
437 دولوکستین Duloxetine
438 دوپیلومب dupilumab
439 دوتاستراید Dutasteride
440 دیدروژسترون Dydrogesterone
441 E. coli strain nissle 1917
442 ایکونازول Econazole
443 اکوتیوپات آیوداید Ecothiopate Iodide
444 اداراوون Edaravone
445 ادتیک اسید Edetic Acid
446 ادروفونیوم کلراید Edrophonium Chloride
447 افاویرنز Efavirenz
448 افلورنیتین موضعی Eflornithine-Topical
449 Elderly Nutrition
450 التریپتان Eletriptan
451 امداستین Emedastine
452 امتین Emetine
453 انالاپریل Enalapril
454 انفلوران Enflurane
455 انوکساپارین سدیم Enoxaparin Sodium
456 انتاکاپون Entacapone
457 انتکاویر Entecavir
458 افدرین Ephedrine
459 اپی ناستین Epinastine-EENT
460 اپی نفرین Epinephrine
461 اپی نفرین-چشمی Epinephrin-Ophthalmic
462 اپی روبیسین Epirubicin
463 اپلرنون Eplerenone
464 اپوپروستنول Epoprostenol
465 اپروزارتان Eprosartan
466 اپتی فیباتاید Eptifibatide
467 ارگوتامین+سیکلیزین+کافئین Ergotamin+Cyclizine+Caffeine
468 ارگوتامین تارترات Ergotamine Tartrate
469 ارگوتامین-سی Ergotamine-C
470 Eribulin
471 ارلوتینیب Erlotinib
472 اریترومایسین Erythromycin
473 اریترومایسین-چشمی Erythromycin-Ophthalmic
474 اریترومایسین-موضعی Erythromycin-Topical
475 اس سیتالوپرام Escitalopram
476 اسمولول Esmolol
477 اسموپرازول Esomeprazole
478 استرادیول والرات Estradiol Valerate
479 Estradiol Valerate+Dienogest
480 استرادیول+نوراتیسترون Estradiol+Norethisterone
481 استراموستین Estramustine
482 اتاکرینیک اسید Etacrynic Acid
483 اتانرسپت Etanercept
484 اتامبوتول Ethambutol
485 اتریفاید استارچ Etherified Starches
486 اتینیل استرادیول Ethinyl Estradiol
487 اتیودیزداویل Ethiodized Oil
488 اتیونامید Ethionamide
489 اتوسوکسیمید Ethosuximide
490 اتیدرونیک اسید Etidronic Acid
491 اتودولاک Etodolac
492 اتومیدات Etomidate
493 اتوپوزاید Etoposide
494 اتوریکوکسیب Etoricoxib
495 Eucerin
496 روغن گل مغربی Evening Primrose Oil
497 اورولیموس Everolimus
498 Evolocumab
499 اگزمستان Exemestane
500 اکسپکتورانت Expectorant
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب