اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
401 واکسن دیفتری،کزاز،و سیاه سرفه Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccines
402 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه و هموفیلوس آنفلوانزا Diphtheria, Tetanus, Pertussis, and Haemophilus Influenzae Vaccines
403 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه، هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Haemophilus Influenzae and Hepatitis B Vaccines
404 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه،هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Haemophilus Influenzae, and Hepatitis B Vaccines
405 دیپریدامول+آ اس آ Dipyridamol+ASA
406 دی پیریدامول Dipyridamole
407 دی سدیم ادتا Disodium Edetate
408 دیسوپیرامید Disopyramide
409 دی سولفیرام Disulfiram
410 دیترانول Dithranol
411 دوبوتامین Dobutamine
412 داستاکسل Docetaxel
413 دوکوسات Docusates
414 دومپریدون Domperidone
415 دونپزیل Donepezil
416 دوپامین Dopamine
417 دوپکسامین Dopexamine
418 دورناز آلفا Dornase Alfa
419 دورزولامید Dorzolamide
420 دورزولامید+تیمولول Dorzolamide+Timolol
421 دوسولپین Dosulepin
422 دوکساپرام Doxapram
423 دوکسازوسین Doxazosin
424 دوکسپین Doxepin
425 دوکسوروبیسین Doxorubicin
426 داکسی سیکلین Doxycycline
427 مخمر آبجو Dried Yeast
428 دروپریدول Droperidol
429 Drospirenone+Ethinylestradiol
430 دولوکستین Duloxetine
431 دوپیلومب dupilumab
432 دوتاستراید Dutasteride
433 دیدروژسترون Dydrogesterone
434 E. coli strain nissle 1917
435 ایکونازول Econazole
436 اکوتیوپات آیوداید Ecothiopate Iodide
437 اداراوون Edaravone
438 ادتیک اسید Edetic Acid
439 ادروفونیوم کلراید Edrophonium Chloride
440 افاویرنز Efavirenz
441 افلورنیتین موضعی Eflornithine-Topical
442 Elderly Nutrition
443 التریپتان Eletriptan
444 امداستین Emedastine
445 امتین Emetine
446 انالاپریل Enalapril
447 انفلوران Enflurane
448 انوکساپارین سدیم Enoxaparin Sodium
449 انتاکاپون Entacapone
450 انتکاویر Entecavir
451 افدرین Ephedrine
452 اپی ناستین Epinastine-EENT
453 اپی نفرین Epinephrine
454 اپی نفرین-چشمی Epinephrin-Ophthalmic
455 اپی روبیسین Epirubicin
456 اپلرنون Eplerenone
457 اپوپروستنول Epoprostenol
458 اپروزارتان Eprosartan
459 اپتی فیباتاید Eptifibatide
460 ارگوتامین تارترات Ergotamine Tartrate
461 ارگوتامین-سی Ergotamine-C
462 ارلوتینیب Erlotinib
463 اریترومایسین Erythromycin
464 اریترومایسین-چشمی Erythromycin-Ophthalmic
465 اریترومایسین-موضعی Erythromycin-Topical
466 اس سیتالوپرام Escitalopram
467 اسمولول Esmolol
468 اسموپرازول Esomeprazole
469 استرادیول والرات Estradiol Valerate
470 استراموستین Estramustine
471 اتاکرینیک اسید Etacrynic Acid
472 اتانرسپت Etanercept
473 اتامبوتول Ethambutol
474 اتریفاید استارچ Etherified Starches
475 اتینیل استرادیول Ethinyl Estradiol
476 اتیودیزداویل Ethiodized Oil
477 اتوسوکسیمید Ethosuximide
478 اتیدرونیک اسید Etidronic Acid
479 اتودولاک Etodolac
480 اتومیدات Etomidate
481 اتوپوزاید Etoposide
482 اتوریکوکسیب Etoricoxib
483 Eucerin
484 اورولیموس Everolimus
485 اگزمستان Exemestane
486 اکسپکتورانت Expectorant
487 اکسپکتورانت کدئین Expectorant Codeine
488 ازتیمیب Ezetimibe
489 ازتیمب+سیمواستاتین Ezetimibe+Simvastatin
490 فاکتور9 Factor IX
491 کمپلکس فاکتور9 Factor IX Complex
492 فاکتور7 Factor VII
493 آنتی هموفیلیک فاکتور 8 Factor VIII
494 فاکتور8 مهارکننده بای پس Factor VIII Inhibitor Bypassing Fraction
495 فاکتور13 Factor XIII
496 فاموتیدین Famotidine
497 FAMOTIDINE+CA CARBONATE+MG HYDROXIDE
498 فامپریدین Fampridine
499 فبوگزوستات Febuxostat
500 فلبامات Felbamate
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب