اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
401 توکسوئید دیفتری و کزاز-دی تی Diphtheria & Tetanus Toxoids-DT
402 توکسوئید دیفتری و کزاز-تی دی Diphtheria & Tetanus Toxoids-Td
403 ضدسم دیفتری Diphtheria Antitoxins
404 واکسن دیفتری،کزاز،و سیاه سرفه Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccines
405 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه و هموفیلوس آنفلوانزا Diphtheria, Tetanus, Pertussis, and Haemophilus Influenzae Vaccines
406 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه، هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Haemophilus Influenzae and Hepatitis B Vaccines
407 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه،هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Haemophilus Influenzae, and Hepatitis B Vaccines
408 دیپریدامول+آ اس آ Dipyridamol+ASA
409 دی پیریدامول Dipyridamole
410 دی سدیم ادتا Disodium Edetate
411 دی سدیم اینوسینات Disodium Inosinate
412 دیسوپیرامید Disopyramide
413 دی سولفیرام Disulfiram
414 دیترانول Dithranol
415 دوبوتامین Dobutamine
416 داستاکسل Docetaxel
417 دوکوسات Docusates
418 دومپریدون Domperidone
419 دونپزیل Donepezil
420 دوپامین Dopamine
421 دوپکسامین Dopexamine
422 دورناز آلفا Dornase Alfa
423 دورزولامید Dorzolamide
424 دورزولامید+تیمولول Dorzolamide+Timolol
425 دوسولپین Dosulepin
426 دوکساپرام Doxapram
427 دوکسازوسین Doxazosin
428 دوکسپین Doxepin
429 دوکسوروبیسین Doxorubicin
430 داکسی سیکلین Doxycycline
431 دوکسیلامین Doxylamine
432 مخمر آبجو Dried Yeast
433 دروپریدول Droperidol
434 Drospirenone+Ethinylestradiol
435 دولوکستین Duloxetine
436 دوپیلومب dupilumab
437 دوتاستراید Dutasteride
438 دیدروژسترون Dydrogesterone
439 E. coli strain nissle 1917
440 ایکونازول Econazole
441 اکوتیوپات آیوداید Ecothiopate Iodide
442 اداراوون Edaravone
443 ادتیک اسید Edetic Acid
444 ادروفونیوم کلراید Edrophonium Chloride
445 افاویرنز Efavirenz
446 افلورنیتین موضعی Eflornithine-Topical
447 Elderly Nutrition
448 التریپتان Eletriptan
449 امداستین Emedastine
450 امتین Emetine
451 انالاپریل Enalapril
452 انفلوران Enflurane
453 انوکساپارین سدیم Enoxaparin Sodium
454 انتاکاپون Entacapone
455 انتکاویر Entecavir
456 افدرین Ephedrine
457 اپی ناستین Epinastine-EENT
458 اپی نفرین Epinephrine
459 اپی نفرین-چشمی Epinephrin-Ophthalmic
460 اپی روبیسین Epirubicin
461 اپلرنون Eplerenone
462 اپوپروستنول Epoprostenol
463 اپروزارتان Eprosartan
464 اپتی فیباتاید Eptifibatide
465 ارگوتامین+سیکلیزین+کافئین Ergotamin+Cyclizine+Caffeine
466 ارگوتامین تارترات Ergotamine Tartrate
467 ارگوتامین-سی Ergotamine-C
468 Eribulin
469 ارلوتینیب Erlotinib
470 اریترومایسین Erythromycin
471 اریترومایسین-چشمی Erythromycin-Ophthalmic
472 اریترومایسین-موضعی Erythromycin-Topical
473 اس سیتالوپرام Escitalopram
474 اسمولول Esmolol
475 اسموپرازول Esomeprazole
476 استرادیول والرات Estradiol Valerate
477 Estradiol Valerate+Dienogest
478 استرادیول+نوراتیسترون Estradiol+Norethisterone
479 استراموستین Estramustine
480 اتاکرینیک اسید Etacrynic Acid
481 اتانرسپت Etanercept
482 اتامبوتول Ethambutol
483 اتریفاید استارچ Etherified Starches
484 اتینیل استرادیول Ethinyl Estradiol
485 اتیودیزداویل Ethiodized Oil
486 اتیونامید Ethionamide
487 اتوسوکسیمید Ethosuximide
488 اتیدرونیک اسید Etidronic Acid
489 اتودولاک Etodolac
490 اتومیدات Etomidate
491 اتوپوزاید Etoposide
492 اتوریکوکسیب Etoricoxib
493 Eucerin
494 روغن گل مغربی Evening Primrose Oil
495 اورولیموس Everolimus
496 Evolocumab
497 اگزمستان Exemestane
498 اکسپکتورانت Expectorant
499 اکسپکتورانت کدئین Expectorant Codeine
500 ازتیمیب Ezetimibe
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین نوین دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب