اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
401 دیمن هیدرینات Dimenhydrinate
402 دیمرکاپرول Dimercaprol
403 دی متیل فومارات Dimethyl Fumarate
404 دی متیل سولفوکساید Dimethyl Sulfoxide
405 دایمتیکون Dimeticone
406 دینوپروست Dinoprost
407 پروستاگلاندین ای2 Dinoprostone
408 دیفن هیدرامین Diphenhydramine
409 دیفن هیدرامین کامپاند Diphenhydramine Compound
410 دیفنوکسیلات Diphenoxylate
411 توکسوئید دیفتری و کزاز وواکسن سیاه سرفه Diphtheria & Tetanus Toxoids & Pertussis Vaccine-DTP
412 توکسوئید دیفتری و کزاز-دی تی Diphtheria & Tetanus Toxoids-DT
413 توکسوئید دیفتری و کزاز-تی دی Diphtheria & Tetanus Toxoids-Td
414 ضدسم دیفتری Diphtheria Antitoxins
415 واکسن دیفتری،کزاز،و سیاه سرفه Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccines
416 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه و هموفیلوس آنفلوانزا Diphtheria, Tetanus, Pertussis, and Haemophilus Influenzae Vaccines
417 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه، هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Haemophilus Influenzae and Hepatitis B Vaccines
418 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه،هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Haemophilus Influenzae, and Hepatitis B Vaccines
419 دیپریدامول+آ اس آ Dipyridamol+ASA
420 دی پیریدامول Dipyridamole
421 دی سدیم ادتا Disodium Edetate
422 دی سدیم اینوسینات Disodium Inosinate
423 دیسوپیرامید Disopyramide
424 دی سولفیرام Disulfiram
425 دیترانول Dithranol
426 دوبوتامین Dobutamine
427 داستاکسل Docetaxel
428 دوکوسات Docusates
429 دومپریدون Domperidone
430 دونپزیل Donepezil
431 دوپامین Dopamine
432 دوپکسامین Dopexamine
433 دورناز آلفا Dornase Alfa
434 دورزولامید Dorzolamide
435 دورزولامید+تیمولول Dorzolamide+Timolol
436 دوسولپین Dosulepin
437 دوکساپرام Doxapram
438 دوکسازوسین Doxazosin
439 دوکسپین Doxepin
440 دوکسوروبیسین Doxorubicin
441 داکسی سیکلین Doxycycline
442 دوکسیلامین Doxylamine
443 مخمر آبجو Dried Yeast
444 دروپریدول Droperidol
445 Drospirenone+Ethinylestradiol
446 دولوکستین Duloxetine
447 دوپیلومب dupilumab
448 دوتاستراید Dutasteride
449 دیدروژسترون Dydrogesterone
450 E. coli strain nissle 1917
451 ایکونازول Econazole
452 اکوتیوپات آیوداید Ecothiopate Iodide
453 اداراوون Edaravone
454 ادتیک اسید Edetic Acid
455 ادروفونیوم کلراید Edrophonium Chloride
456 افاویرنز Efavirenz
457 افلورنیتین موضعی Eflornithine-Topical
458 Elderly Nutrition
459 التریپتان Eletriptan
460 امداستین Emedastine
461 امتین Emetine
462 انالاپریل Enalapril
463 انفلوران Enflurane
464 انوکساپارین سدیم Enoxaparin Sodium
465 انتاکاپون Entacapone
466 انتکاویر Entecavir
467 افدرین Ephedrine
468 اپی ناستین Epinastine-EENT
469 اپی نفرین Epinephrine
470 اپی نفرین-چشمی Epinephrin-Ophthalmic
471 اپی روبیسین Epirubicin
472 اپلرنون Eplerenone
473 اپوپروستنول Epoprostenol
474 اپروزارتان Eprosartan
475 اپتی فیباتاید Eptifibatide
476 ارگوتامین+سیکلیزین+کافئین Ergotamin+Cyclizine+Caffeine
477 ارگوتامین تارترات Ergotamine Tartrate
478 ارگوتامین-سی Ergotamine-C
479 Eribulin
480 ارلوتینیب Erlotinib
481 اریترومایسین Erythromycin
482 اریترومایسین-چشمی Erythromycin-Ophthalmic
483 اریترومایسین-موضعی Erythromycin-Topical
484 اس سیتالوپرام Escitalopram
485 اسمولول Esmolol
486 اسموپرازول Esomeprazole
487 استرادیول والرات Estradiol Valerate
488 Estradiol Valerate+Dienogest
489 استرادیول+نوراتیسترون Estradiol+Norethisterone
490 استراموستین Estramustine
491 اتاکرینیک اسید Etacrynic Acid
492 اتانرسپت Etanercept
493 اتامبوتول Ethambutol
494 اتریفاید استارچ Etherified Starches
495 اتینیل استرادیول Ethinyl Estradiol
496 اتیودیزداویل Ethiodized Oil
497 اتیونامید Ethionamide
498 اتوسوکسیمید Ethosuximide
499 اتیدرونیک اسید Etidronic Acid
500 اتودولاک Etodolac
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب