اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
401 دیگوکسین Digoxin
402 ضد سم دیگوکسین Digoxin-specific Antibody Fragments
403 دی هیدروارگوتامین Dihydroergotamine
404 دی هیدروارگوتوکسین مسیلات Dihydroergotoxine Mesylate
405 دی هیدروتاکیسترول Dihydrotachysterol
406 دی هیدروکسی استون Dihydroxyacetone
407 دیلوکسانید فوروات Diloxanide Furoate
408 دیلتیازم Diltiazem
409 دیمن هیدرینات Dimenhydrinate
410 دیمرکاپرول Dimercaprol
411 دی متیل فومارات Dimethyl Fumarate
412 دی متیل سولفوکساید Dimethyl Sulfoxide
413 دایمتیکون Dimeticone
414 دینوپروست Dinoprost
415 پروستاگلاندین ای2 Dinoprostone
416 دیفن هیدرامین Diphenhydramine
417 دیفن هیدرامین کامپاند Diphenhydramine Compound
418 دیفنوکسیلات Diphenoxylate
419 توکسوئید دیفتری و کزاز وواکسن سیاه سرفه Diphtheria & Tetanus Toxoids & Pertussis Vaccine-DTP
420 توکسوئید دیفتری و کزاز-دی تی Diphtheria & Tetanus Toxoids-DT
421 توکسوئید دیفتری و کزاز-تی دی Diphtheria & Tetanus Toxoids-Td
422 ضدسم دیفتری Diphtheria Antitoxins
423 واکسن دیفتری،کزاز،و سیاه سرفه Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccines
424 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه و هموفیلوس آنفلوانزا Diphtheria, Tetanus, Pertussis, and Haemophilus Influenzae Vaccines
425 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه، هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Haemophilus Influenzae and Hepatitis B Vaccines
426 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه،هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Haemophilus Influenzae, and Hepatitis B Vaccines
427 دیپریدامول+آ اس آ Dipyridamol+ASA
428 دی پیریدامول Dipyridamole
429 دی سدیم ادتا Disodium Edetate
430 دی سدیم اینوسینات Disodium Inosinate
431 دیسوپیرامید Disopyramide
432 دی سولفیرام Disulfiram
433 دیترانول Dithranol
434 دوبوتامین Dobutamine
435 داستاکسل Docetaxel
436 دوکوسات Docusates
437 دومپریدون Domperidone
438 دونپزیل Donepezil
439 دوپامین Dopamine
440 دوپکسامین Dopexamine
441 دورناز آلفا Dornase Alfa
442 دورزولامید Dorzolamide
443 دورزولامید+تیمولول Dorzolamide+Timolol
444 دوسولپین Dosulepin
445 دوکساپرام Doxapram
446 دوکسازوسین Doxazosin
447 دوکسپین Doxepin
448 دوکسوروبیسین Doxorubicin
449 داکسی سیکلین Doxycycline
450 دوکسیلامین Doxylamine
451 مخمر آبجو Dried Yeast
452 دروپریدول Droperidol
453 Drospirenone+Ethinylestradiol
454 دولوکستین Duloxetine
455 دوپیلومب dupilumab
456 دوتاستراید Dutasteride
457 دیدروژسترون Dydrogesterone
458 E. coli strain nissle 1917
459 ایکونازول Econazole
460 اکوتیوپات آیوداید Ecothiopate Iodide
461 اداراوون Edaravone
462 ادتیک اسید Edetic Acid
463 ادروفونیوم کلراید Edrophonium Chloride
464 افاویرنز Efavirenz
465 افلورنیتین موضعی Eflornithine-Topical
466 Elderly Nutrition
467 التریپتان Eletriptan
468 امداستین Emedastine
469 امتین Emetine
470 امپاگلیفلوزین Empagliflozin
471 انالاپریل Enalapril
472 انفلوران Enflurane
473 انوکساپارین سدیم Enoxaparin Sodium
474 انوکسولون Enoxolone
475 انتاکاپون Entacapone
476 انتکاویر Entecavir
477 افدرین Ephedrine
478 اپی ناستین Epinastine-EENT
479 اپی نفرین Epinephrine
480 اپی نفرین-چشمی Epinephrin-Ophthalmic
481 اپی روبیسین Epirubicin
482 اپلرنون Eplerenone
483 اپوپروستنول Epoprostenol
484 اپروزارتان Eprosartan
485 اپتی فیباتاید Eptifibatide
486 ارگوتامین+سیکلیزین+کافئین Ergotamin+Cyclizine+Caffeine
487 ارگوتامین تارترات Ergotamine Tartrate
488 ارگوتامین-سی Ergotamine-C
489 Eribulin
490 ارلوتینیب Erlotinib
491 اریترومایسین Erythromycin
492 اریترومایسین-چشمی Erythromycin-Ophthalmic
493 اریترومایسین-موضعی Erythromycin-Topical
494 اس سیتالوپرام Escitalopram
495 اسمولول Esmolol
496 اسموپرازول Esomeprazole
497 استرادیول والرات Estradiol Valerate
498 Estradiol Valerate+Dienogest
499 استرادیول+نوراتیسترون Estradiol+Norethisterone
500 استراموستین Estramustine
داروسازی عبیدی گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب