اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
501 اکسپکتورانت Expectorant
502 اکسپکتورانت کدئین Expectorant Codeine
503 ازتیمیب Ezetimibe
504 ازتیمب+سیمواستاتین Ezetimibe+Simvastatin
505 فاکتور9 Factor IX
506 کمپلکس فاکتور9 Factor IX Complex
507 فاکتور7 Factor VII
508 آنتی هموفیلیک فاکتور 8 Factor VIII
509 فاکتور8 مهارکننده بای پس Factor VIII Inhibitor Bypassing Fraction
510 فاکتور13 Factor XIII
511 فامسیکلوویر Famciclovir
512 فاموتیدین Famotidine
513 FAMOTIDINE+CA CARBONATE+MG HYDROXIDE
514 فامپریدین Fampridine
515 فبوگزوستات Febuxostat
516 فلبامات Felbamate
517 فلودیپین Felodipine
518 فن فلورامین Fenfluramine
519 فنوفیبرات Fenofibrate
520 فنوترول Fenoterol
521 فنتانیل Fentanyl
522 فروس سولفات Ferrous
523 Ferrous sulfate+folic acid
524 فکسوفنادین Fexofenadine
525 فیبرینوژن Fibrinogen
526 فیبرینولیزین Fibrinolysin
527 فیگ Fig
528 فیلگراستیم Filgrastim
529 فیناستراید Finasteride
530 فینگولیمود Fingolimod
531 فلاووکسات Flavoxate
532 فلکایینید Flecainide
533 فلوکونازول Fluconazole
534 فلوسیتوزین Flucytosine
535 فلودارابین Fludarabine
536 فلودیازپام Fludiazepam
537 فلودروکورتیزون Fludrocortisone
538 فلومازنیل Flumazenil
539 فلونیترازپام Flunitrazepam
540 فلوسینولون Fluocinolone
541 فلورسئین Fluorescein
542 فلورومتولون Fluorometholone
543 فلورواوراسیل Fluorouracil
544 فلوکستین Fluoxetine
545 فلوپنتیکسول Flupentixol
546 فلوفنازین Fluphenazine
547 فلورازپام Flurazepam
548 فلوتامید Flutamide
549 فلوتیکازون Fluticasone
550 فلووکسامین Fluvoxamine
551 فولیک اسید Folic Acid
552 فولینیک اسید Folinic Acid
553 فومپیزول Fomepizole
554 فونداپارینوکس Fondaparinux
555 Food Supplements for weight loss
556 فورمترول Formoterol
557 فوس فسترول Fosfestrol
558 فوسفومایسین Fosfomycin
559 فوسینوپریل Fosinopril
560 Fresubin
561 فولوسترانت Fulvestrant
562 فورازولیدون Furazolidone
563 فورسماید Furosemide
564 فوسیدیک اسید Fusidic Acid
565 گاباپنتین Gabapentin
566 گادوبوترول Gadobutrol
567 گادودیامید Gadodiamide
568 گادوپنتتات Gadopentetate
569 گادوتریک اسید Gadoteric Acid
570 گالانتامین Galantamine
571 گان سیکلوویر Ganciclovir
572 گانی رلیکس استات Ganirelix Acetate
573 آنتی توکسین گاز-گانگرن Gas-gangrene Antitoxins
574 ژلاتین Gelatin
575 Gelatin Modified
576 جم سیتابین Gemcitabine
577 جم فیبروزیل Gemfibrozil
578 جمی فلوگزاسین Gemifloxacin
579 جنتامایسین Gentamicin
580 جنتامایسین-چشمی Gentamicin-Ophthalmic
581 ژستونورون کاپروات Gestonorone Caproate
582 جینکو بیلوبا Ginkgo biloba
583 گلاتیرامر استات Glatiramer Acetate
584 گلی بنکلامید Glibenclamide
585 گلی کلازید Gliclazide
586 گلی پیزاید Glipizide
587 گلوکاگون Glucagon
588 گلوکزآمین Glucosamine
589 Glucosamine Preparation
590 گلوکز Glucose
591 گلوترال Glutaral
592 گلیسرین Glycerin
593 گلیسروفسفریک اسید Glycerophosphoric Acid
594 گلایسین Glycine
595 گلیکوپیرونیوم Glycopyrronium
596 گنادورلین Gonadorelin
597 گوسرلین Goserelin
598 گرانیسترون Granisetron
599 گریزئوفولوین Griseofulvin
600 هورمون رشد Growth Hormone
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب