اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
501 ازتیمب+سیمواستاتین Ezetimibe+Simvastatin
502 فاکتور9 Factor IX
503 کمپلکس فاکتور9 Factor IX Complex
504 فاکتور7 Factor VII
505 آنتی هموفیلیک فاکتور 8 Factor VIII
506 فاکتور8 مهارکننده بای پس Factor VIII Inhibitor Bypassing Fraction
507 فاکتور13 Factor XIII
508 فامسیکلوویر Famciclovir
509 فاموتیدین Famotidine
510 FAMOTIDINE+CA CARBONATE+MG HYDROXIDE
511 فامپریدین Fampridine
512 فبوگزوستات Febuxostat
513 فلبامات Felbamate
514 فلودیپین Felodipine
515 فن فلورامین Fenfluramine
516 فنوفیبرات Fenofibrate
517 فنوترول Fenoterol
518 فنتانیل Fentanyl
519 فروس سولفات Ferrous
520 Ferrous sulfate+folic acid
521 فکسوفنادین Fexofenadine
522 فیبرینوژن Fibrinogen
523 فیبرینولیزین Fibrinolysin
524 فیگ Fig
525 فیلگراستیم Filgrastim
526 فیناستراید Finasteride
527 فینگولیمود Fingolimod
528 فلاووکسات Flavoxate
529 فلکایینید Flecainide
530 فلوکونازول Fluconazole
531 فلوسیتوزین Flucytosine
532 فلودارابین Fludarabine
533 فلودیازپام Fludiazepam
534 فلودروکورتیزون Fludrocortisone
535 فلومازنیل Flumazenil
536 فلونیترازپام Flunitrazepam
537 فلوسینولون Fluocinolone
538 فلورسئین Fluorescein
539 فلورومتولون Fluorometholone
540 فلورواوراسیل Fluorouracil
541 فلوکستین Fluoxetine
542 فلوپنتیکسول Flupentixol
543 فلوفنازین Fluphenazine
544 فلورازپام Flurazepam
545 فلوتامید Flutamide
546 فلوتیکازون Fluticasone
547 فلووکسامین Fluvoxamine
548 فولیک اسید Folic Acid
549 فولینیک اسید Folinic Acid
550 فومپیزول Fomepizole
551 فونداپارینوکس Fondaparinux
552 Food Supplements for weight loss
553 فورمترول Formoterol
554 فوس فسترول Fosfestrol
555 فوسفومایسین Fosfomycin
556 فوسینوپریل Fosinopril
557 Fresubin
558 فولوسترانت Fulvestrant
559 فورازولیدون Furazolidone
560 فورسماید Furosemide
561 فوسیدیک اسید Fusidic Acid
562 گاباپنتین Gabapentin
563 گادوبوترول Gadobutrol
564 گادودیامید Gadodiamide
565 گادوپنتتات Gadopentetate
566 گادوتریک اسید Gadoteric Acid
567 گالانتامین Galantamine
568 گان سیکلوویر Ganciclovir
569 گانی رلیکس استات Ganirelix Acetate
570 آنتی توکسین گاز-گانگرن Gas-gangrene Antitoxins
571 ژلاتین Gelatin
572 Gelatin Modified
573 جم سیتابین Gemcitabine
574 جم فیبروزیل Gemfibrozil
575 جمی فلوگزاسین Gemifloxacin
576 جنتامایسین Gentamicin
577 جنتامایسین-چشمی Gentamicin-Ophthalmic
578 ژستونورون کاپروات Gestonorone Caproate
579 جینکو بیلوبا Ginkgo biloba
580 گلاتیرامر استات Glatiramer Acetate
581 گلی بنکلامید Glibenclamide
582 گلی کلازید Gliclazide
583 گلی پیزاید Glipizide
584 گلوکاگون Glucagon
585 گلوکزآمین Glucosamine
586 Glucosamine Preparation
587 گلوکز Glucose
588 گلوترال Glutaral
589 گلیسرین Glycerin
590 گلیسروفسفریک اسید Glycerophosphoric Acid
591 گلایسین Glycine
592 گلیکوپیرونیوم Glycopyrronium
593 گنادورلین Gonadorelin
594 گوسرلین Goserelin
595 گرانیسترون Granisetron
596 گریزئوفولوین Griseofulvin
597 هورمون رشد Growth Hormone
598 گایافنزین Guaifenesin
599 گوانادرل سولفات Guanadrel Sulfate
600 گوانی تیدین منوسولفات Guanethidine Monosulfate
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین نوین دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب