اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
501 فلودیپین Felodipine
502 فن فلورامین Fenfluramine
503 فنوفیبرات Fenofibrate
504 فنوترول Fenoterol
505 فنتانیل Fentanyl
506 فروس سولفات Ferrous
507 Ferrous sulfate+folic acid
508 فکسوفنادین Fexofenadine
509 فیبرینوژن Fibrinogen
510 فیبرینولیزین Fibrinolysin
511 فیگ Fig
512 فیلگراستیم Filgrastim
513 فیناستراید Finasteride
514 فینگولیمود Fingolimod
515 فلاووکسات Flavoxate
516 فلکایینید Flecainide
517 فلوکونازول Fluconazole
518 فلوسیتوزین Flucytosine
519 فلودارابین Fludarabine
520 فلودیازپام Fludiazepam
521 فلودروکورتیزون Fludrocortisone
522 فلومازنیل Flumazenil
523 فلونیترازپام Flunitrazepam
524 فلوسینولون Fluocinolone
525 فلورسئین Fluorescein
526 فلورومتولون Fluorometholone
527 فلورواوراسیل Fluorouracil
528 فلوکستین Fluoxetine
529 فلوپنتیکسول Flupentixol
530 فلوفنازین Fluphenazine
531 فلورازپام Flurazepam
532 فلوتامید Flutamide
533 فلوتیکازون Fluticasone
534 فلووکسامین Fluvoxamine
535 فولیک اسید Folic Acid
536 فولینیک اسید Folinic Acid
537 فونداپارینوکس Fondaparinux
538 Food Supplements for weight loss
539 فورمترول Formoterol
540 فوس فسترول Fosfestrol
541 فوسفومایسین Fosfomycin
542 Fresubin
543 فولوسترانت Fulvestrant
544 فورازولیدون Furazolidone
545 فورسماید Furosemide
546 فوسیدیک اسید Fusidic Acid
547 گاباپنتین Gabapentin
548 گادوبوترول Gadobutrol
549 گادودیامید Gadodiamide
550 گادوپنتتات Gadopentetate
551 گادوتریک اسید Gadoteric Acid
552 گالانتامین Galantamine
553 گان سیکلوویر Ganciclovir
554 گانی رلیکس استات Ganirelix Acetate
555 آنتی توکسین گاز-گانگرن Gas-gangrene Antitoxins
556 ژلاتین Gelatin
557 Gelatin Modified
558 جم سیتابین Gemcitabine
559 جم فیبروزیل Gemfibrozil
560 جمی فلوگزاسین Gemifloxacin
561 جنتامایسین Gentamicin
562 جنتامایسین-چشمی Gentamicin-Ophthalmic
563 ژستونورون کاپروات Gestonorone Caproate
564 جینکو بیلوبا Ginkgo biloba
565 گلاتیرامر استات Glatiramer Acetate
566 گلی بنکلامید Glibenclamide
567 گلی کلازید Gliclazide
568 گلی پیزاید Glipizide
569 گلوکاگون Glucagon
570 گلوکزآمین Glucosamine
571 Glucosamine Preparation
572 گلوکز Glucose
573 گلوترال Glutaral
574 گلیسرین Glycerin
575 گلیسروفسفریک اسید Glycerophosphoric Acid
576 گلایسین Glycine
577 گلیکوپیرونیوم Glycopyrronium
578 گنادورلین Gonadorelin
579 گوسرلین Goserelin
580 گرانیسترون Granisetron
581 گریزئوفولوین Griseofulvin
582 هورمون رشد Growth Hormone
583 گایافنزین Guaifenesin
584 گوانادرل سولفات Guanadrel Sulfate
585 گوانی تیدین منوسولفات Guanethidine Monosulfate
586 واکسن هموفیلوس آنفلوانزا Haemophilus Influenzae Vaccines
587 هالوپریدول Haloperidol
588 هالوتان Halothane
589 هالوکسون Haloxon
590 پنجه شیطان Harpagophytum procumbens
591 هماتنیک Hematinic
592 هپارین Heparin
593 ایمنوگلوبولین هپاتیت بی Hepatitis B Immunoglobulins
594 واکسن هپاتیت بی Hepatitis B Vaccines
595 هیسترلین Histrelin
596 هماتروپین Homatropine
597 هاش سی جی Human Chorionic Gonadotrophin
598 هیکانتون مسیلات Hycanthone Mesilate
599 هیدرالازین Hydralazine
600 هیدروکلروتیازید Hydrochlorothiazide
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب