اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
501 اتومیدات Etomidate
502 اتوپوزاید Etoposide
503 اتوریکوکسیب Etoricoxib
504 Eucerin
505 روغن گل مغربی Evening Primrose Oil
506 اورولیموس Everolimus
507 Evolocumab
508 اگزمستان Exemestane
509 اکسپکتورانت Expectorant
510 اکسپکتورانت کدئین Expectorant Codeine
511 ازتیمیب Ezetimibe
512 ازتیمب+سیمواستاتین Ezetimibe+Simvastatin
513 فاکتور9 Factor IX
514 کمپلکس فاکتور9 Factor IX Complex
515 فاکتور7 Factor VII
516 آنتی هموفیلیک فاکتور 8 Factor VIII
517 فاکتور8 مهارکننده بای پس Factor VIII Inhibitor Bypassing Fraction
518 فاکتور13 Factor XIII
519 فامسیکلوویر Famciclovir
520 فاموتیدین Famotidine
521 FAMOTIDINE+CA CARBONATE+MG HYDROXIDE
522 فامپریدین Fampridine
523 فبوگزوستات Febuxostat
524 فلبامات Felbamate
525 فلودیپین Felodipine
526 فن فلورامین Fenfluramine
527 فنوفیبرات Fenofibrate
528 فنوترول Fenoterol
529 فنتانیل Fentanyl
530 فروس سولفات Ferrous
531 Ferrous sulfate+folic acid
532 فکسوفنادین Fexofenadine
533 فیبرینوژن Fibrinogen
534 فیبرینولیزین Fibrinolysin
535 فیگ Fig
536 فیلگراستیم Filgrastim
537 فیناستراید Finasteride
538 فینگولیمود Fingolimod
539 فلاووکسات Flavoxate
540 فلکایینید Flecainide
541 فلوکونازول Fluconazole
542 فلوسیتوزین Flucytosine
543 فلودارابین Fludarabine
544 فلودیازپام Fludiazepam
545 فلودروکورتیزون Fludrocortisone
546 فلومازنیل Flumazenil
547 فلونیترازپام Flunitrazepam
548 فلوسینولون Fluocinolone
549 فلورسئین Fluorescein
550 فلورومتولون Fluorometholone
551 فلورواوراسیل Fluorouracil
552 فلوکستین Fluoxetine
553 فلوپنتیکسول Flupentixol
554 فلوفنازین Fluphenazine
555 فلورازپام Flurazepam
556 فلوتامید Flutamide
557 فلوتیکازون Fluticasone
558 فلووکسامین Fluvoxamine
559 فولیک اسید Folic Acid
560 فولینیک اسید Folinic Acid
561 فومپیزول Fomepizole
562 فونداپارینوکس Fondaparinux
563 Food Supplements for weight loss
564 فورمترول Formoterol
565 فوس فسترول Fosfestrol
566 فوسفومایسین Fosfomycin
567 فوسینوپریل Fosinopril
568 Fresubin
569 فولوسترانت Fulvestrant
570 فورازولیدون Furazolidone
571 فورسماید Furosemide
572 فوسیدیک اسید Fusidic Acid
573 گاباپنتین Gabapentin
574 گادوبوترول Gadobutrol
575 گادودیامید Gadodiamide
576 گادوپنتتات Gadopentetate
577 گادوتریک اسید Gadoteric Acid
578 گالانتامین Galantamine
579 گان سیکلوویر Ganciclovir
580 گانی رلیکس استات Ganirelix Acetate
581 آنتی توکسین گاز-گانگرن Gas-gangrene Antitoxins
582 ژلاتین Gelatin
583 Gelatin Modified
584 جم سیتابین Gemcitabine
585 جم فیبروزیل Gemfibrozil
586 جمی فلوگزاسین Gemifloxacin
587 جنتامایسین Gentamicin
588 جنتامایسین-چشمی Gentamicin-Ophthalmic
589 ژستونورون کاپروات Gestonorone Caproate
590 جینکو بیلوبا Ginkgo biloba
591 گلاتیرامر استات Glatiramer Acetate
592 گلی بنکلامید Glibenclamide
593 گلی کلازید Gliclazide
594 گلی پیزاید Glipizide
595 گلوکاگون Glucagon
596 گلوکزآمین Glucosamine
597 Glucosamine Preparation
598 گلوکز Glucose
599 گلوترال Glutaral
600 گلیسرین Glycerin
فروشگاه دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب