اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
501 اکسپکتورانت کدئین Expectorant Codeine
502 ازتیمیب Ezetimibe
503 ازتیمب+سیمواستاتین Ezetimibe+Simvastatin
504 فاکتور9 Factor IX
505 کمپلکس فاکتور9 Factor IX Complex
506 فاکتور7 Factor VII
507 آنتی هموفیلیک فاکتور 8 Factor VIII
508 فاکتور8 مهارکننده بای پس Factor VIII Inhibitor Bypassing Fraction
509 فاکتور13 Factor XIII
510 فامسیکلوویر Famciclovir
511 فاموتیدین Famotidine
512 FAMOTIDINE+CA CARBONATE+MG HYDROXIDE
513 فامپریدین Fampridine
514 فبوگزوستات Febuxostat
515 فلبامات Felbamate
516 فلودیپین Felodipine
517 فن فلورامین Fenfluramine
518 فنوفیبرات Fenofibrate
519 فنوترول Fenoterol
520 فنتانیل Fentanyl
521 فروس سولفات Ferrous
522 Ferrous sulfate+folic acid
523 فکسوفنادین Fexofenadine
524 فیبرینوژن Fibrinogen
525 فیبرینولیزین Fibrinolysin
526 فیگ Fig
527 فیلگراستیم Filgrastim
528 فیناستراید Finasteride
529 فینگولیمود Fingolimod
530 فلاووکسات Flavoxate
531 فلکایینید Flecainide
532 فلوکونازول Fluconazole
533 فلوسیتوزین Flucytosine
534 فلودارابین Fludarabine
535 فلودیازپام Fludiazepam
536 فلودروکورتیزون Fludrocortisone
537 فلومازنیل Flumazenil
538 فلونیترازپام Flunitrazepam
539 فلوسینولون Fluocinolone
540 فلورسئین Fluorescein
541 فلورومتولون Fluorometholone
542 فلورواوراسیل Fluorouracil
543 فلوکستین Fluoxetine
544 فلوپنتیکسول Flupentixol
545 فلوفنازین Fluphenazine
546 فلورازپام Flurazepam
547 فلوتامید Flutamide
548 فلوتیکازون Fluticasone
549 فلووکسامین Fluvoxamine
550 فولیک اسید Folic Acid
551 فولینیک اسید Folinic Acid
552 فومپیزول Fomepizole
553 فونداپارینوکس Fondaparinux
554 Food Supplements for weight loss
555 فورمترول Formoterol
556 فوس فسترول Fosfestrol
557 فوسفومایسین Fosfomycin
558 فوسینوپریل Fosinopril
559 Fresubin
560 فولوسترانت Fulvestrant
561 فورازولیدون Furazolidone
562 فورسماید Furosemide
563 فوسیدیک اسید Fusidic Acid
564 گاباپنتین Gabapentin
565 گادوبوترول Gadobutrol
566 گادودیامید Gadodiamide
567 گادوپنتتات Gadopentetate
568 گادوتریک اسید Gadoteric Acid
569 گالانتامین Galantamine
570 گان سیکلوویر Ganciclovir
571 گانی رلیکس استات Ganirelix Acetate
572 آنتی توکسین گاز-گانگرن Gas-gangrene Antitoxins
573 ژلاتین Gelatin
574 Gelatin Modified
575 جم سیتابین Gemcitabine
576 جم فیبروزیل Gemfibrozil
577 جمی فلوگزاسین Gemifloxacin
578 جنتامایسین Gentamicin
579 جنتامایسین-چشمی Gentamicin-Ophthalmic
580 ژستونورون کاپروات Gestonorone Caproate
581 جینکو بیلوبا Ginkgo biloba
582 گلاتیرامر استات Glatiramer Acetate
583 گلی بنکلامید Glibenclamide
584 گلی کلازید Gliclazide
585 گلی پیزاید Glipizide
586 گلوکاگون Glucagon
587 گلوکزآمین Glucosamine
588 Glucosamine Preparation
589 گلوکز Glucose
590 گلوترال Glutaral
591 گلیسرین Glycerin
592 گلیسروفسفریک اسید Glycerophosphoric Acid
593 گلایسین Glycine
594 گلیکوپیرونیوم Glycopyrronium
595 گنادورلین Gonadorelin
596 گوسرلین Goserelin
597 گرانیسترون Granisetron
598 گریزئوفولوین Griseofulvin
599 هورمون رشد Growth Hormone
600 گایافنزین Guaifenesin
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب