اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
601 گلیسروفسفریک اسید Glycerophosphoric Acid
602 گلایسین Glycine
603 گلیکوپیرونیوم Glycopyrronium
604 گنادورلین Gonadorelin
605 گوسرلین Goserelin
606 گرانیسترون Granisetron
607 گریزئوفولوین Griseofulvin
608 هورمون رشد Growth Hormone
609 گایافنزین Guaifenesin
610 گوانادرل سولفات Guanadrel Sulfate
611 گوانی تیدین منوسولفات Guanethidine Monosulfate
612 واکسن هموفیلوس آنفلوانزا Haemophilus Influenzae Vaccines
613 هالوپریدول Haloperidol
614 هالوتان Halothane
615 هالوکسون Haloxon
616 پنجه شیطان Harpagophytum procumbens
617 هماتنیک Hematinic
618 هپارین Heparin
619 ایمنوگلوبولین هپاتیت بی Hepatitis B Immunoglobulins
620 واکسن هپاتیت بی Hepatitis B Vaccines
621 هیسترلین Histrelin
622 هماتروپین Homatropine
623 هاش سی جی Human Chorionic Gonadotrophin
624 هیالورونیداز Hyaluronidase
625 هیکانتون مسیلات Hycanthone Mesilate
626 هیدرالازین Hydralazine
627 هیدروکلروتیازید Hydrochlorothiazide
628 هیدروکورتیزون+استیک اسید Hydrocortisone+Acetic Acid
629 هیدروکورتیزون-چشمی Hydrocortisone-Ophthalmic
630 هیدروکورتیزون-سیستمیک Hydrocortisone-Systemic
631 هیدروکورتیزون-موضعی Hydrocortisone-topical
632 هیدرومرفون Hydromorphone
633 هیدروکینون Hydroquinone
634 هیدروکسی بنزوات ها Hydroxybenzoates
635 هیدروکسی کلروکین Hydroxychloroquine
636 هیدروکسی پروژسترون کاپروات Hydroxyprogesterone Caproate
637 هیدروکسی اوره Hydroxyurea
638 هیدروکسی زین Hydroxyzine
639 هیوسین ان بوتیل بروماید Hyoscine
640 هیوسیامین Hyoscyamine
641 هیپروملوزا Hypromellose
642 ایباندرونیک اسید Ibandronie Acid
643 ایبروتینیب Ibrutinib
644 ایبوپروفن Ibuprofen
645 Ibuprofen+Phenylephrine
646 ایکتیول Ichthyol
647 ایداروبیسین Idarubicin
648 ایدبنون Idebenone
649 یدوکسوریدین Idoxuridine
650 ایفوسفامید Ifosfamide
651 ایلوپروست Iloprost
652 ایماتینیب Imatinib
653 ایمی گلوسراز Imiglucerase
654 ایمی پنم+سیلاستاتین Imipenem+Cilastatin
655 ایمی پرامین Imipramine
656 ایمیکوئیمود موضعی Imiquimod-Topical
657 ایمنوگلوبولین عضلانی Immune Globulin Intramuscular
658 ایمنوگلوبولین وریدی Immune Globulin Intravenous
659 اینداپامید Indapamide
660 ایندوسیانین گرین Indocyanine Green
661 ایندومتاسین Indomethacin
662 اینفلکسی مب Infliximab
663 واکسن آنفلوانزا Influenza Vaccines
664 اینوزیتول Inositol
665 دافع حشرات Insect Repellent
666 انسولین Insulin
667 اینترفرون آلفا Interferon Alfa
668 اینترفرون بتا-1آ Interferon Beta-1A
669 اینترفرون بتا-1بی Interferon Beta-1-B
670 اینترفرون گاما Interferon Gamma
671 اینترلوکین-2 Interleukin-2
672 ایودیکسانول Iodixanol
673 یدوکینول Iodoquinol
674 ایوهگزول Iohexol
675 آیوپامیدول Iopamidol
676 آیوپانوئیک اسید Iopanoic Acid
677 آیوپرومید Iopromide
678 اپیکا Ipecac
679 Ipilimumab
680 ایپراتروپیوم بروماید+فنوترول Ipratropium + Fenterol
681 ایپراتروپیوم+سالبوتامول Ipratropium BR +Salbutamol Sulfate
682 ایپراتروپیوم بروماید Ipratropium Bromide
683 ایربزارتان Irbesartan
684 ایرینوتکان Irinotecan
685 ایرون سوکروز Iron Sucrose
686 ایساوکونازول Isavuconazole
687 ایزوکربوکسازید Isocarboxazid
688 ایزوکونازول Isoconazole
689 ایزوفلوران Isoflurane
690 ایزونیازید Isoniazid
691 ایزونیازید+ریفامپین Isoniazid+Rifampin
692 ایزونیازید-پی ار Isoniazid-PR
693 ایزوپروترنول Isoproterenol
694 ایزوسورباید دی نیترات Isosorbide Dinitrate
695 ایزوسوربید منونیترات Isosorbide Mononitrate
696 ایزوترتینوئین Isotretinoin
697 ایزوکسوپورین Isoxsuprine
698 ایتراکونازول Itraconazole
699 Ivabradine
700 ایورمکتین Ivermectin
فروشگاه دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب