اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
601 ایمنوگلوبولین هپاتیت بی Hepatitis B Immunoglobulins
602 واکسن هپاتیت بی Hepatitis B Vaccines
603 هیسترلین Histrelin
604 هماتروپین Homatropine
605 هاش سی جی Human Chorionic Gonadotrophin
606 هیکانتون مسیلات Hycanthone Mesilate
607 هیدرالازین Hydralazine
608 هیدروکلروتیازید Hydrochlorothiazide
609 هیدروکورتیزون+استیک اسید Hydrocortisone+Acetic Acid
610 هیدروکورتیزون-چشمی Hydrocortisone-Ophthalmic
611 هیدروکورتیزون-سیستمیک Hydrocortisone-Systemic
612 هیدروکورتیزون-موضعی Hydrocortisone-topical
613 هیدرومرفون Hydromorphone
614 هیدروکینون Hydroquinone
615 هیدروکسی کلروکین Hydroxychloroquine
616 هیدروکسی پروژسترون کاپروات Hydroxyprogesterone Caproate
617 هیدروکسی اوره Hydroxyurea
618 هیدروکسی زین Hydroxyzine
619 هیوسین ان بوتیل بروماید Hyoscine
620 هیوسیامین Hyoscyamine
621 هیپروملوزا Hypromellose
622 ایباندرونیک اسید Ibandronie Acid
623 ایبوپروفن Ibuprofen
624 Ibuprofen+Phenylephrine
625 ایکتیول Ichthyol
626 ایداروبیسین Idarubicin
627 یدوکسوریدین Idoxuridine
628 ایفوسفامید Ifosfamide
629 ایلوپروست Iloprost
630 ایماتینیب Imatinib
631 ایمی گلوسراز Imiglucerase
632 ایمی پنم+سیلاستاتین Imipenem+Cilastatin
633 ایمی پرامین Imipramine
634 ایمیکوئیمود موضعی Imiquimod-Topical
635 ایمنوگلوبولین عضلانی Immune Globulin Intramuscular
636 ایمنوگلوبولین وریدی Immune Globulin Intravenous
637 اینداپامید Indapamide
638 ایندومتاسین Indomethacin
639 اینفلکسی مب Infliximab
640 واکسن آنفلوانزا Influenza Vaccines
641 دافع حشرات Insect Repellent
642 انسولین Insulin
643 اینترفرون آلفا Interferon Alfa
644 اینترفرون بتا-1آ Interferon Beta-1A
645 اینترفرون بتا-1بی Interferon Beta-1-B
646 اینترفرون گاما Interferon Gamma
647 اینترلوکین-2 Interleukin-2
648 ایودیکسانول Iodixanol
649 یدوکینول Iodoquinol
650 ایوهگزول Iohexol
651 آیوپامیدول Iopamidol
652 آیوپانوئیک اسید Iopanoic Acid
653 آیوپرومید Iopromide
654 اپیکا Ipecac
655 Ipilimumab
656 ایپراتروپیوم بروماید+فنوترول Ipratropium + Fenterol
657 ایپراتروپیوم+سالبوتامول Ipratropium BR +Salbutamol Sulfate
658 ایپراتروپیوم بروماید Ipratropium Bromide
659 ایربزارتان Irbesartan
660 ایرینوتکان Irinotecan
661 ایرون سوکروز Iron Sucrose
662 ایساوکونازول Isavuconazole
663 ایزوکربوکسازید Isocarboxazid
664 ایزوکونازول Isoconazole
665 ایزوفلوران Isoflurane
666 ایزونیازید Isoniazid
667 ایزونیازید-پی ار Isoniazid-PR
668 ایزوپروترنول Isoproterenol
669 ایزوسورباید دی نیترات Isosorbide Dinitrate
670 ایزوسوربید منونیترات Isosorbide Mononitrate
671 ایزوترتینوئین Isotretinoin
672 ایزوکسوپورین Isoxsuprine
673 ایتراکونازول Itraconazole
674 Ivabradine
675 ایورمکتین Ivermectin
676 کانامایسین Kanamycin
677 کتامین Ketamine
678 کتوکونازول Ketoconazole
679 کتوپروفن Ketoprofen
680 کتورولاک Ketorolac
681 کتوتیفن Ketotifen
682 Krill Oil
683 لابتالول Labetalol
684 Lactase Enzyme
685 اسید لاکتیک Lactic Acid
686 Lactobacillus Casei V.rhamnosus Doderlein
687 Lactobacillus casei+L.Acidophilus+Lactobacillus infantis+Lactobacillus rhamnosus+Lactobacillus Bulgarigus+Bifidobacterium Breve+Streptococus Thermophilus
688 Lactobacillus casei+L.Acidophilus+Lactobacillus rhamnosus+Lactobacillus Bulgarigus+Bifidobacterium Breve+Bifidobacterium longum+Streptococus Thermophilus
689 Lactobacillus fermentum+Lactobacillus acidophilus+Lactobacillus plantarum+Lactobacillus gasseri
690 Lactobacillus gasseri+ Lactobacillus rhamnosus
691 Lactobacillus gassery+Bifidobacterium longum+Bifidobacterium bifidum
692 Lactobacillus reuteri+Lactobacillus rhamnosus+bifidobacterium infantis
693 Lactobacillus rhamnosus+Lactobacillus acidophilus+Lactobacillus plantarum+Lactobacillus gasseri
694 Lactobacillus Species
695 لاکتولوز Lactulose
696 لامیوودین Lamivudine
697 لاموتریژین Lamotrigine
698 Lansoprazol+Clarithromycin+Amoxicillin
699 لانسوپرازول Lansoprazole
700 لاتانوپروست Latanoprost
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب