اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
601 گلی پیزاید Glipizide
602 گلوکاگون Glucagon
603 گلوکزآمین Glucosamine
604 Glucosamine Preparation
605 گلوکز Glucose
606 گلوترال Glutaral
607 گلیسرین Glycerin
608 گلیسروفسفریک اسید Glycerophosphoric Acid
609 گلایسین Glycine
610 گلیکوپیرونیوم Glycopyrronium
611 گنادورلین Gonadorelin
612 گوسرلین Goserelin
613 گرانیسترون Granisetron
614 گریزئوفولوین Griseofulvin
615 هورمون رشد Growth Hormone
616 گایافنزین Guaifenesin
617 گوانادرل سولفات Guanadrel Sulfate
618 گوانی تیدین منوسولفات Guanethidine Monosulfate
619 واکسن هموفیلوس آنفلوانزا Haemophilus Influenzae Vaccines
620 هالیبوت لیور اویل Halibut-liver Oil
621 هالوپریدول Haloperidol
622 هالوتان Halothane
623 هالوکسون Haloxon
624 پنجه شیطان Harpagophytum procumbens
625 هماتنیک Hematinic
626 هپارین Heparin
627 ایمنوگلوبولین هپاتیت بی Hepatitis B Immunoglobulins
628 واکسن هپاتیت بی Hepatitis B Vaccines
629 هیسترلین Histrelin
630 هماتروپین Homatropine
631 هاش سی جی Human Chorionic Gonadotrophin
632 واکسن ویروس پاپیلومای انسانی Human Papilloma Virus Vaccines
633 هیالورونیداز Hyaluronidase
634 هیکانتون مسیلات Hycanthone Mesilate
635 هیدرالازین Hydralazine
636 هیدروکلروتیازید Hydrochlorothiazide
637 هیدروکورتیزون+استیک اسید Hydrocortisone+Acetic Acid
638 هیدروکورتیزون-چشمی Hydrocortisone-Ophthalmic
639 هیدروکورتیزون-سیستمیک Hydrocortisone-Systemic
640 هیدروکورتیزون-موضعی Hydrocortisone-topical
641 هیدرومرفون Hydromorphone
642 هیدروکینون Hydroquinone
643 هیدروکسی بنزوات ها Hydroxybenzoates
644 هیدروکسی کلروکین Hydroxychloroquine
645 هیدروکسی پروژسترون کاپروات Hydroxyprogesterone Caproate
646 هیدروکسی اوره Hydroxyurea
647 هیدروکسی زین Hydroxyzine
648 هیوسین ان بوتیل بروماید Hyoscine
649 هیوسیامین Hyoscyamine
650 هیپروملوزا Hypromellose
651 ایباندرونیک اسید Ibandronie Acid
652 ایبروتینیب Ibrutinib
653 ایبوپروفن Ibuprofen
654 Ibuprofen+Phenylephrine
655 ایکتیول Ichthyol
656 ایداروبیسین Idarubicin
657 ایدبنون Idebenone
658 یدوکسوریدین Idoxuridine
659 ایفوسفامید Ifosfamide
660 ایلوپروست Iloprost
661 ایماتینیب Imatinib
662 ایمی گلوسراز Imiglucerase
663 ایمی پنم+سیلاستاتین Imipenem+Cilastatin
664 ایمی پرامین Imipramine
665 ایمیکوئیمود موضعی Imiquimod-Topical
666 ایمنوگلوبولین عضلانی Immune Globulin Intramuscular
667 ایمنوگلوبولین وریدی Immune Globulin Intravenous
668 اینداپامید Indapamide
669 ایندوسیانین گرین Indocyanine Green
670 ایندومتاسین Indomethacin
671 اینفلکسی مب Infliximab
672 واکسن آنفلوانزا Influenza Vaccines
673 اینوزیتول Inositol
674 دافع حشرات Insect Repellent
675 انسولین Insulin
676 اینترفرون آلفا Interferon Alfa
677 اینترفرون بتا-1آ Interferon Beta-1A
678 اینترفرون بتا-1بی Interferon Beta-1-B
679 اینترفرون گاما Interferon Gamma
680 اینترلوکین-2 Interleukin-2
681 فراورده های ید Iodine Preparation
682 ایودیکسانول Iodixanol
683 یدوکینول Iodoquinol
684 ایوهگزول Iohexol
685 آیوپامیدول Iopamidol
686 آیوپانوئیک اسید Iopanoic Acid
687 آیوپرومید Iopromide
688 اپیکا Ipecac
689 Ipilimumab
690 ایپراتروپیوم بروماید+فنوترول Ipratropium + Fenterol
691 ایپراتروپیوم+سالبوتامول Ipratropium BR +Salbutamol Sulfate
692 ایپراتروپیوم بروماید Ipratropium Bromide
693 ایربزارتان Irbesartan
694 ایرینوتکان Irinotecan
695 ایرون سوکروز Iron Sucrose
696 ایساوکونازول Isavuconazole
697 ایزوکربوکسازید Isocarboxazid
698 ایزوکونازول Isoconazole
699 ایزوفلوران Isoflurane
700 ایزونیازید Isoniazid
گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب