اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
601 گلاتیرامر استات Glatiramer Acetate
602 گلی بنکلامید Glibenclamide
603 گلی کلازید Gliclazide
604 گلی پیزاید Glipizide
605 گلوکاگون Glucagon
606 گلوکزآمین Glucosamine
607 Glucosamine Preparation
608 گلوکز Glucose
609 گلوترال Glutaral
610 گلیسرین Glycerin
611 گلیسروفسفریک اسید Glycerophosphoric Acid
612 گلایسین Glycine
613 گلیکوپیرونیوم Glycopyrronium
614 گنادورلین Gonadorelin
615 گوسرلین Goserelin
616 گرانیسترون Granisetron
617 گریزئوفولوین Griseofulvin
618 هورمون رشد Growth Hormone
619 گایافنزین Guaifenesin
620 گوانادرل سولفات Guanadrel Sulfate
621 گوانی تیدین منوسولفات Guanethidine Monosulfate
622 واکسن هموفیلوس آنفلوانزا Haemophilus Influenzae Vaccines
623 هالیبوت لیور اویل Halibut-liver Oil
624 هالوپریدول Haloperidol
625 هالوتان Halothane
626 هالوکسون Haloxon
627 پنجه شیطان Harpagophytum procumbens
628 هماتنیک Hematinic
629 هپارین Heparin
630 ایمنوگلوبولین هپاتیت بی Hepatitis B Immunoglobulins
631 واکسن هپاتیت بی Hepatitis B Vaccines
632 هیسترلین Histrelin
633 هماتروپین Homatropine
634 هاش سی جی Human Chorionic Gonadotrophin
635 واکسن ویروس پاپیلومای انسانی Human Papilloma Virus Vaccines
636 هیالورونیک اسید Hyaluronic Acid
637 هیکانتون مسیلات Hycanthone Mesilate
638 هیدرالازین Hydralazine
639 هیدروکلروتیازید Hydrochlorothiazide
640 هیدروکورتیزون+استیک اسید Hydrocortisone+Acetic Acid
641 هیدروکورتیزون-چشمی Hydrocortisone-Ophthalmic
642 هیدروکورتیزون-سیستمیک Hydrocortisone-Systemic
643 هیدروکورتیزون-موضعی Hydrocortisone-topical
644 هیدرومرفون Hydromorphone
645 هیدروکینون Hydroquinone
646 هیدروکسی بنزوات ها Hydroxybenzoates
647 هیدروکسی کلروکین Hydroxychloroquine
648 هیدروکسی پروژسترون کاپروات Hydroxyprogesterone Caproate
649 هیدروکسی اوره Hydroxyurea
650 هیدروکسی زین Hydroxyzine
651 هیوسین ان بوتیل بروماید Hyoscine
652 هیوسیامین Hyoscyamine
653 هیپروملوزا Hypromellose
654 ایباندرونیک اسید Ibandronie Acid
655 ایبروتینیب Ibrutinib
656 ایبوپروفن Ibuprofen
657 Ibuprofen+Phenylephrine
658 ایکتیول Ichthyol
659 ایداروبیسین Idarubicin
660 ایدبنون Idebenone
661 یدوکسوریدین Idoxuridine
662 ایفوسفامید Ifosfamide
663 ایلوپروست Iloprost
664 ایماتینیب Imatinib
665 ایمی گلوسراز Imiglucerase
666 ایمی پنم+سیلاستاتین Imipenem+Cilastatin
667 ایمی پرامین Imipramine
668 ایمیکوئیمود موضعی Imiquimod-Topical
669 ایمنوگلوبولین عضلانی Immune Globulin Intramuscular
670 ایمنوگلوبولین وریدی Immune Globulin Intravenous
671 اینداپامید Indapamide
672 ایندوسیانین گرین Indocyanine Green
673 ایندومتاسین Indomethacin
674 اینفلکسی مب Infliximab
675 واکسن آنفلوانزا Influenza Vaccines
676 اینوزیتول Inositol
677 دافع حشرات Insect Repellent
678 انسولین Insulin
679 اینترفرون آلفا Interferon Alfa
680 اینترفرون بتا-1آ Interferon Beta-1A
681 اینترفرون بتا-1بی Interferon Beta-1-B
682 اینترفرون گاما Interferon Gamma
683 اینترلوکین-2 Interleukin-2
684 فراورده های ید Iodine Preparation
685 ایودیکسانول Iodixanol
686 یدوکینول Iodoquinol
687 ایوهگزول Iohexol
688 آیوپامیدول Iopamidol
689 آیوپانوئیک اسید Iopanoic Acid
690 آیوپرومید Iopromide
691 اپیکا Ipecac
692 Ipilimumab
693 ایپراتروپیوم بروماید+فنوترول Ipratropium + Fenterol
694 ایپراتروپیوم+سالبوتامول Ipratropium BR +Salbutamol Sulfate
695 ایپراتروپیوم بروماید Ipratropium Bromide
696 ایربزارتان Irbesartan
697 ایرینوتکان Irinotecan
698 ایرون سوکروز Iron Sucrose
699 ایساوکونازول Isavuconazole
700 ایزوکربوکسازید Isocarboxazid
داروسازی عبیدی گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب