اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
601 گایافنزین Guaifenesin
602 گوانادرل سولفات Guanadrel Sulfate
603 گوانی تیدین منوسولفات Guanethidine Monosulfate
604 واکسن هموفیلوس آنفلوانزا Haemophilus Influenzae Vaccines
605 هالوپریدول Haloperidol
606 هالوتان Halothane
607 هالوکسون Haloxon
608 پنجه شیطان Harpagophytum procumbens
609 هماتنیک Hematinic
610 هپارین Heparin
611 ایمنوگلوبولین هپاتیت بی Hepatitis B Immunoglobulins
612 واکسن هپاتیت بی Hepatitis B Vaccines
613 هیسترلین Histrelin
614 هماتروپین Homatropine
615 هاش سی جی Human Chorionic Gonadotrophin
616 هیالورونیداز Hyaluronidase
617 هیکانتون مسیلات Hycanthone Mesilate
618 هیدرالازین Hydralazine
619 هیدروکلروتیازید Hydrochlorothiazide
620 هیدروکورتیزون+استیک اسید Hydrocortisone+Acetic Acid
621 هیدروکورتیزون-چشمی Hydrocortisone-Ophthalmic
622 هیدروکورتیزون-سیستمیک Hydrocortisone-Systemic
623 هیدروکورتیزون-موضعی Hydrocortisone-topical
624 هیدرومرفون Hydromorphone
625 هیدروکینون Hydroquinone
626 هیدروکسی بنزوات ها Hydroxybenzoates
627 هیدروکسی کلروکین Hydroxychloroquine
628 هیدروکسی پروژسترون کاپروات Hydroxyprogesterone Caproate
629 هیدروکسی اوره Hydroxyurea
630 هیدروکسی زین Hydroxyzine
631 هیوسین ان بوتیل بروماید Hyoscine
632 هیوسیامین Hyoscyamine
633 هیپروملوزا Hypromellose
634 ایباندرونیک اسید Ibandronie Acid
635 ایبروتینیب Ibrutinib
636 ایبوپروفن Ibuprofen
637 Ibuprofen+Phenylephrine
638 ایکتیول Ichthyol
639 ایداروبیسین Idarubicin
640 ایدبنون Idebenone
641 یدوکسوریدین Idoxuridine
642 ایفوسفامید Ifosfamide
643 ایلوپروست Iloprost
644 ایماتینیب Imatinib
645 ایمی گلوسراز Imiglucerase
646 ایمی پنم+سیلاستاتین Imipenem+Cilastatin
647 ایمی پرامین Imipramine
648 ایمیکوئیمود موضعی Imiquimod-Topical
649 ایمنوگلوبولین عضلانی Immune Globulin Intramuscular
650 ایمنوگلوبولین وریدی Immune Globulin Intravenous
651 اینداپامید Indapamide
652 ایندوسیانین گرین Indocyanine Green
653 ایندومتاسین Indomethacin
654 اینفلکسی مب Infliximab
655 واکسن آنفلوانزا Influenza Vaccines
656 دافع حشرات Insect Repellent
657 انسولین Insulin
658 اینترفرون آلفا Interferon Alfa
659 اینترفرون بتا-1آ Interferon Beta-1A
660 اینترفرون بتا-1بی Interferon Beta-1-B
661 اینترفرون گاما Interferon Gamma
662 اینترلوکین-2 Interleukin-2
663 ایودیکسانول Iodixanol
664 یدوکینول Iodoquinol
665 ایوهگزول Iohexol
666 آیوپامیدول Iopamidol
667 آیوپانوئیک اسید Iopanoic Acid
668 آیوپرومید Iopromide
669 اپیکا Ipecac
670 Ipilimumab
671 ایپراتروپیوم بروماید+فنوترول Ipratropium + Fenterol
672 ایپراتروپیوم+سالبوتامول Ipratropium BR +Salbutamol Sulfate
673 ایپراتروپیوم بروماید Ipratropium Bromide
674 ایربزارتان Irbesartan
675 ایرینوتکان Irinotecan
676 ایرون سوکروز Iron Sucrose
677 ایساوکونازول Isavuconazole
678 ایزوکربوکسازید Isocarboxazid
679 ایزوکونازول Isoconazole
680 ایزوفلوران Isoflurane
681 ایزونیازید Isoniazid
682 ایزونیازید+ریفامپین Isoniazid+Rifampin
683 ایزونیازید-پی ار Isoniazid-PR
684 ایزوپروترنول Isoproterenol
685 ایزوسورباید دی نیترات Isosorbide Dinitrate
686 ایزوسوربید منونیترات Isosorbide Mononitrate
687 ایزوترتینوئین Isotretinoin
688 ایزوکسوپورین Isoxsuprine
689 ایتراکونازول Itraconazole
690 Ivabradine
691 ایورمکتین Ivermectin
692 کانامایسین Kanamycin
693 کتامین Ketamine
694 کتوکونازول Ketoconazole
695 کتوپروفن Ketoprofen
696 کتورولاک Ketorolac
697 کتوتیفن Ketotifen
698 Krill Oil
699 لابتالول Labetalol
700 Lactase Enzyme
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب