اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
601 گوانادرل سولفات Guanadrel Sulfate
602 گوانی تیدین منوسولفات Guanethidine Monosulfate
603 واکسن هموفیلوس آنفلوانزا Haemophilus Influenzae Vaccines
604 هالوپریدول Haloperidol
605 هالوتان Halothane
606 هالوکسون Haloxon
607 پنجه شیطان Harpagophytum procumbens
608 هماتنیک Hematinic
609 هپارین Heparin
610 ایمنوگلوبولین هپاتیت بی Hepatitis B Immunoglobulins
611 واکسن هپاتیت بی Hepatitis B Vaccines
612 هیسترلین Histrelin
613 هماتروپین Homatropine
614 هاش سی جی Human Chorionic Gonadotrophin
615 هیالورونیداز Hyaluronidase
616 هیکانتون مسیلات Hycanthone Mesilate
617 هیدرالازین Hydralazine
618 هیدروکلروتیازید Hydrochlorothiazide
619 هیدروکورتیزون+استیک اسید Hydrocortisone+Acetic Acid
620 هیدروکورتیزون-چشمی Hydrocortisone-Ophthalmic
621 هیدروکورتیزون-سیستمیک Hydrocortisone-Systemic
622 هیدروکورتیزون-موضعی Hydrocortisone-topical
623 هیدرومرفون Hydromorphone
624 هیدروکینون Hydroquinone
625 هیدروکسی بنزوات ها Hydroxybenzoates
626 هیدروکسی کلروکین Hydroxychloroquine
627 هیدروکسی پروژسترون کاپروات Hydroxyprogesterone Caproate
628 هیدروکسی اوره Hydroxyurea
629 هیدروکسی زین Hydroxyzine
630 هیوسین ان بوتیل بروماید Hyoscine
631 هیوسیامین Hyoscyamine
632 هیپروملوزا Hypromellose
633 ایباندرونیک اسید Ibandronie Acid
634 ایبروتینیب Ibrutinib
635 ایبوپروفن Ibuprofen
636 Ibuprofen+Phenylephrine
637 ایکتیول Ichthyol
638 ایداروبیسین Idarubicin
639 ایدبنون Idebenone
640 یدوکسوریدین Idoxuridine
641 ایفوسفامید Ifosfamide
642 ایلوپروست Iloprost
643 ایماتینیب Imatinib
644 ایمی گلوسراز Imiglucerase
645 ایمی پنم+سیلاستاتین Imipenem+Cilastatin
646 ایمی پرامین Imipramine
647 ایمیکوئیمود موضعی Imiquimod-Topical
648 ایمنوگلوبولین عضلانی Immune Globulin Intramuscular
649 ایمنوگلوبولین وریدی Immune Globulin Intravenous
650 اینداپامید Indapamide
651 ایندوسیانین گرین Indocyanine Green
652 ایندومتاسین Indomethacin
653 اینفلکسی مب Infliximab
654 واکسن آنفلوانزا Influenza Vaccines
655 دافع حشرات Insect Repellent
656 انسولین Insulin
657 اینترفرون آلفا Interferon Alfa
658 اینترفرون بتا-1آ Interferon Beta-1A
659 اینترفرون بتا-1بی Interferon Beta-1-B
660 اینترفرون گاما Interferon Gamma
661 اینترلوکین-2 Interleukin-2
662 ایودیکسانول Iodixanol
663 یدوکینول Iodoquinol
664 ایوهگزول Iohexol
665 آیوپامیدول Iopamidol
666 آیوپانوئیک اسید Iopanoic Acid
667 آیوپرومید Iopromide
668 اپیکا Ipecac
669 Ipilimumab
670 ایپراتروپیوم بروماید+فنوترول Ipratropium + Fenterol
671 ایپراتروپیوم+سالبوتامول Ipratropium BR +Salbutamol Sulfate
672 ایپراتروپیوم بروماید Ipratropium Bromide
673 ایربزارتان Irbesartan
674 ایرینوتکان Irinotecan
675 ایرون سوکروز Iron Sucrose
676 ایساوکونازول Isavuconazole
677 ایزوکربوکسازید Isocarboxazid
678 ایزوکونازول Isoconazole
679 ایزوفلوران Isoflurane
680 ایزونیازید Isoniazid
681 ایزونیازید+ریفامپین Isoniazid+Rifampin
682 ایزونیازید-پی ار Isoniazid-PR
683 ایزوپروترنول Isoproterenol
684 ایزوسورباید دی نیترات Isosorbide Dinitrate
685 ایزوسوربید منونیترات Isosorbide Mononitrate
686 ایزوترتینوئین Isotretinoin
687 ایزوکسوپورین Isoxsuprine
688 ایتراکونازول Itraconazole
689 Ivabradine
690 ایورمکتین Ivermectin
691 کانامایسین Kanamycin
692 کتامین Ketamine
693 کتوکونازول Ketoconazole
694 کتوپروفن Ketoprofen
695 کتورولاک Ketorolac
696 کتوتیفن Ketotifen
697 Krill Oil
698 لابتالول Labetalol
699 Lactase Enzyme
700 اسید لاکتیک Lactic Acid
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب