اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
601 واکسن هموفیلوس آنفلوانزا Haemophilus Influenzae Vaccines
602 هالوپریدول Haloperidol
603 هالوتان Halothane
604 هالوکسون Haloxon
605 پنجه شیطان Harpagophytum procumbens
606 هماتنیک Hematinic
607 هپارین Heparin
608 ایمنوگلوبولین هپاتیت بی Hepatitis B Immunoglobulins
609 واکسن هپاتیت بی Hepatitis B Vaccines
610 هیسترلین Histrelin
611 هماتروپین Homatropine
612 هاش سی جی Human Chorionic Gonadotrophin
613 هیالورونیداز Hyaluronidase
614 هیکانتون مسیلات Hycanthone Mesilate
615 هیدرالازین Hydralazine
616 هیدروکلروتیازید Hydrochlorothiazide
617 هیدروکورتیزون+استیک اسید Hydrocortisone+Acetic Acid
618 هیدروکورتیزون-چشمی Hydrocortisone-Ophthalmic
619 هیدروکورتیزون-سیستمیک Hydrocortisone-Systemic
620 هیدروکورتیزون-موضعی Hydrocortisone-topical
621 هیدرومرفون Hydromorphone
622 هیدروکینون Hydroquinone
623 هیدروکسی کلروکین Hydroxychloroquine
624 هیدروکسی پروژسترون کاپروات Hydroxyprogesterone Caproate
625 هیدروکسی اوره Hydroxyurea
626 هیدروکسی زین Hydroxyzine
627 هیوسین ان بوتیل بروماید Hyoscine
628 هیوسیامین Hyoscyamine
629 هیپروملوزا Hypromellose
630 ایباندرونیک اسید Ibandronie Acid
631 ایبروتینیب Ibrutinib
632 ایبوپروفن Ibuprofen
633 Ibuprofen+Phenylephrine
634 ایکتیول Ichthyol
635 ایداروبیسین Idarubicin
636 ایدبنون Idebenone
637 یدوکسوریدین Idoxuridine
638 ایفوسفامید Ifosfamide
639 ایلوپروست Iloprost
640 ایماتینیب Imatinib
641 ایمی گلوسراز Imiglucerase
642 ایمی پنم+سیلاستاتین Imipenem+Cilastatin
643 ایمی پرامین Imipramine
644 ایمیکوئیمود موضعی Imiquimod-Topical
645 ایمنوگلوبولین عضلانی Immune Globulin Intramuscular
646 ایمنوگلوبولین وریدی Immune Globulin Intravenous
647 اینداپامید Indapamide
648 ایندوسیانین گرین Indocyanine Green
649 ایندومتاسین Indomethacin
650 اینفلکسی مب Infliximab
651 واکسن آنفلوانزا Influenza Vaccines
652 دافع حشرات Insect Repellent
653 انسولین Insulin
654 اینترفرون آلفا Interferon Alfa
655 اینترفرون بتا-1آ Interferon Beta-1A
656 اینترفرون بتا-1بی Interferon Beta-1-B
657 اینترفرون گاما Interferon Gamma
658 اینترلوکین-2 Interleukin-2
659 ایودیکسانول Iodixanol
660 یدوکینول Iodoquinol
661 ایوهگزول Iohexol
662 آیوپامیدول Iopamidol
663 آیوپانوئیک اسید Iopanoic Acid
664 آیوپرومید Iopromide
665 اپیکا Ipecac
666 Ipilimumab
667 ایپراتروپیوم بروماید+فنوترول Ipratropium + Fenterol
668 ایپراتروپیوم+سالبوتامول Ipratropium BR +Salbutamol Sulfate
669 ایپراتروپیوم بروماید Ipratropium Bromide
670 ایربزارتان Irbesartan
671 ایرینوتکان Irinotecan
672 ایرون سوکروز Iron Sucrose
673 ایساوکونازول Isavuconazole
674 ایزوکربوکسازید Isocarboxazid
675 ایزوکونازول Isoconazole
676 ایزوفلوران Isoflurane
677 ایزونیازید Isoniazid
678 ایزونیازید+ریفامپین Isoniazid+Rifampin
679 ایزونیازید-پی ار Isoniazid-PR
680 ایزوپروترنول Isoproterenol
681 ایزوسورباید دی نیترات Isosorbide Dinitrate
682 ایزوسوربید منونیترات Isosorbide Mononitrate
683 ایزوترتینوئین Isotretinoin
684 ایزوکسوپورین Isoxsuprine
685 ایتراکونازول Itraconazole
686 Ivabradine
687 ایورمکتین Ivermectin
688 کانامایسین Kanamycin
689 کتامین Ketamine
690 کتوکونازول Ketoconazole
691 کتوپروفن Ketoprofen
692 کتورولاک Ketorolac
693 کتوتیفن Ketotifen
694 Krill Oil
695 لابتالول Labetalol
696 Lactase Enzyme
697 اسید لاکتیک Lactic Acid
698 Lactobacillus Casei V.rhamnosus Doderlein
699 Lactobacillus gasseri+ Lactobacillus rhamnosus
700 Lactobacillus Species 1
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو نوین دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب