اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
701 لاکتولوز Lactulose
702 لامیوودین Lamivudine
703 لاموتریژین Lamotrigine
704 Lansoprazol+Clarithromycin+Amoxicillin
705 لانسوپرازول Lansoprazole
706 لاپاتینیب Lapatinib
707 لاتانوپروست Latanoprost
708 Latanoprost+Timolol
709 Lavandula officinalis+Menth piperita
710 لفلونوماید Leflunomide
711 لتروزول Letrozole
712 لئوپرورلین Leuprorelin
713 لوامیزول Levamisole
714 لوتیراستام Levetiracetam
715 لووبونولول Levobunolol
716 لووستریزین Levocetirizine
717 لوودوپا Levodopa
718 لوودوپا+کربی دوپا+انتاکاپون Levodopa+Carbidopa+Entacapone
719 لوودوپا بی Levodopa-B
720 لوودوپا سی Levodopa-C
721 لووفلوگزاسین Levofloxacin
722 لوومنتول Levomenthol
723 لوومپرومازین Levomepromazine
724 لوونورژسترل Levonorgestrel
725 لووتیروکسین سدیم Levothyroxine Sodium
726 لیدوکائین+پریلوکائین Lidocaine+Prilocaine-Topical
727 لیدوکائین-لوکال Lidocaine-Local
728 لیدوکائین-سیستمیک Lidocaine-Systemic
729 لیناگلیپتین Linagliptin
730 لیندان Lindane
731 لینزولید Linezolid
732 لینولئیک اسید Linoleic Acid
733 لیوتیرونین سدیم Liothyronine Sodium
734 سرم لیپید Lipid Infusion
735 پارافین مایع Liquid Paraffin
736 Liraglutide
737 لیزینوپریل Lisinopril
738 لیزینوپریل+هیدروکلروتیازید Lisinopril+Hydrochlorothiazide
739 لیتیم کربنات Lithium Carbonate
740 لوبلیا Lobelia
741 لوموستین Lomustine
742 لوپرامید Loperamide
743 لوپیناویر+ریتوناویر Lopinavir+Ritonavir
744 لوراتادین Loratadine
745 لورازپام Lorazepam
746 لوزارتان Losartan
747 لوزارتان+هیدروکلروتیازید Losartan+Hydrochlorothiazide
748 لووستاتین Lovastatin
749 لوکساپین Loxapine
750 لومفانترین Lumefantrine
751 لاینسترنول Lynestrenol
752 مافناید Mafenide
753 منیزیم اکساید Magnesium
754 منیزیوم هیدروکساید Magnesium Hydroxide
755 منیزیوم سولفات Magnesium Sulfate
756 منیزیم+پتاسیم Magnesium+potassium
757 مانیتول Mannitol
758 ماپروتیلین Maprotiline
759 ماراویروک Maraviroc
760 مازیندول Mazindol
761 واکسن سرخک و سرخجه Measles and Rubella Vaccines
762 ایمنوگلوبولین سرخک Measles Immunoglobulins
763 واکسن سرخک Measles Vaccines
764 واکسن سرخک اوریون سرخجه Measles, Mumps, and Rubella Vaccines
765 مبندازول Mebendazole
766 مبورین Mebeverine
767 مکلوزین Meclozine
768 مدروکسی پروژسترون استات Medroxyprogesterone Acetate
769 مدروکسی پروژسترون+استرادیول Medroxyprogesterone+Estradiol
770 مفنامیک اسید Mefenamic Acid
771 مفلوکوئین Mefloquine
772 مجسترول Megestrol
773 مگلومین کامپاند Meglumin Compound
774 مگلومین آنتی موان Meglumine Antimonate
775 ملاتونین Melatonin
776 ملوکسیکام Meloxicam
777 ملفالان Melphalan
778 ممانتین Memantine
779 واکسن مننگوکوک Meningococcal Vaccines
780 هاش ام جی Menotropins
781 منتول سالیسیلات Menthol Salicylate
782 Menthol+Zinc OxidX+Calamine
783 مپیواکائین Mepivacaine
784 مپروبامات Meprobamate
785 مکوئینول Mequinol
786 مکوینول-تی Mequinol-T
787 مکویی تازین Mequitazine
788 مرکاپتوپورین Mercaptopurine
789 مروپنم Meropenem
790 مزالازین Mesalazine
791 مسنا Mesna
792 متاپروترنول Metaproternol
793 متارامینول تارترات Metaraminol Tartrate
794 متفورمین Metformin
795 متفورمین+گلی بن کلامید Metformin+Glibenclamide
796 متفورمین+پیوگلیتازون Metformin+Pioglitazone
797 متادون Methadone
798 متنامین Methenamine
799 متی مازول Methimazole
800 متیونین Methionine
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین نوین دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب