اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
701 Lactobacillus Casei V.rhamnosus Doderlein
702 Lactobacillus gasseri+ Lactobacillus rhamnosus
703 Lactobacillus Species 1
704 Lactobacillus Species 2
705 Lactobacillus Species 3
706 Lactobacillus Species 4
707 Lactobacillus Species 5
708 Lactobacillus Species 6
709 Lactobacillus Species 7
710 Lactobacillus Species 8
711 لاکتولوز Lactulose
712 لامیوودین Lamivudine
713 لاموتریژین Lamotrigine
714 Lansoprazol+Clarithromycin+Amoxicillin
715 لانسوپرازول Lansoprazole
716 لاپاتینیب Lapatinib
717 لاتانوپروست Latanoprost
718 Latanoprost+Timolol
719 Lavandula officinalis+Menth piperita
720 لفلونوماید Leflunomide
721 لتروزول Letrozole
722 لئوپرورلین Leuprorelin
723 لوامیزول Levamisole
724 لوتیراستام Levetiracetam
725 لووبونولول Levobunolol
726 لووستریزین Levocetirizine
727 لوودوپا Levodopa
728 لوودوپا+کربی دوپا+انتاکاپون Levodopa+Carbidopa+Entacapone
729 لوودوپا بی Levodopa-B
730 لوودوپا سی Levodopa-C
731 لووفلوگزاسین Levofloxacin
732 لوومنتول Levomenthol
733 لوومپرومازین Levomepromazine
734 لوونورژسترل Levonorgestrel
735 لووتیروکسین سدیم Levothyroxine Sodium
736 لیدوکائین+اپی نفرین LIDOCAINE HCL+EPINEPHRINE TARTRATE
737 لیدوکائین+پریلوکائین Lidocaine+Prilocaine-Topical
738 لیدوکائین-لوکال Lidocaine-Local
739 لیدوکائین-سیستمیک Lidocaine-Systemic
740 لیناگلیپتین Linagliptin
741 لیندان Lindane
742 لینزولید Linezolid
743 لینولئیک اسید Linoleic Acid
744 لیوتیرونین سدیم Liothyronine Sodium
745 سرم لیپید Lipid Infusion
746 پارافین مایع Liquid Paraffin
747 Liraglutide
748 لیزینوپریل Lisinopril
749 لیزینوپریل+هیدروکلروتیازید Lisinopril+Hydrochlorothiazide
750 لیتیم کربنات Lithium Carbonate
751 لوبلیا Lobelia
752 لوموستین Lomustine
753 لوپرامید Loperamide
754 لوپیناویر+ریتوناویر Lopinavir+Ritonavir
755 لوراتادین Loratadine
756 لورازپام Lorazepam
757 لوزارتان Losartan
758 لوزارتان+هیدروکلروتیازید Losartan+Hydrochlorothiazide
759 لووستاتین Lovastatin
760 لوکساپین Loxapine
761 لومفانترین Lumefantrine
762 لاینسترنول Lynestrenol
763 مافناید Mafenide
764 منیزیم اکساید Magnesium
765 منیزیوم هیدروکساید Magnesium Hydroxide
766 منیزیوم سولفات Magnesium Sulfate
767 منیزیم+پتاسیم Magnesium+potassium
768 مانیتول Mannitol
769 ماپروتیلین Maprotiline
770 ماراویروک Maraviroc
771 مازیندول Mazindol
772 واکسن سرخک و سرخجه Measles and Rubella Vaccines
773 ایمنوگلوبولین سرخک Measles Immunoglobulins
774 واکسن سرخک Measles Vaccines
775 واکسن سرخک اوریون سرخجه Measles, Mumps, and Rubella Vaccines
776 مبندازول Mebendazole
777 مبورین Mebeverine
778 مکلوزین Meclozine
779 مدروکسی پروژسترون استات Medroxyprogesterone Acetate
780 مدروکسی پروژسترون+استرادیول Medroxyprogesterone+Estradiol
781 مفنامیک اسید Mefenamic Acid
782 مفلوکوئین Mefloquine
783 مجسترول Megestrol
784 مگلومین کامپاند Meglumin Compound
785 مگلومین آنتی موان Meglumine Antimonate
786 ملاتونین Melatonin
787 ملوکسیکام Meloxicam
788 ملفالان Melphalan
789 ممانتین Memantine
790 واکسن مننگوکوک Meningococcal Vaccines
791 هاش ام جی Menotropins
792 منتول سالیسیلات Menthol Salicylate
793 Menthol+Zinc OxidX+Calamine
794 مپیواکائین Mepivacaine
795 مپروبامات Meprobamate
796 مکوئینول Mequinol
797 مکوینول-تی Mequinol-T
798 مکویی تازین Mequitazine
799 مرکاپتوپورین Mercaptopurine
800 مروپنم Meropenem
داروسازی عبیدی فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب