اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
701 لوودوپا+کربی دوپا+انتاکاپون Levodopa+Carbidopa+Entacapone
702 لوودوپا بی Levodopa-B
703 لوودوپا سی Levodopa-C
704 لووفلوگزاسین Levofloxacin
705 لوومنتول Levomenthol
706 لوومپرومازین Levomepromazine
707 لوونورژسترل Levonorgestrel
708 لووتیروکسین سدیم Levothyroxine Sodium
709 لیدوکائین+پریلوکائین Lidocaine+Prilocaine-Topical
710 لیدوکائین-لوکال Lidocaine-Local
711 لیدوکائین-سیستمیک Lidocaine-Systemic
712 لیندان Lindane
713 لینزولید Linezolid
714 لینولئیک اسید Linoleic Acid
715 لیوتیرونین سدیم Liothyronine Sodium
716 سرم لیپید Lipid Infusion
717 پارافین مایع Liquid Paraffin
718 Liraglutide
719 لیزینوپریل Lisinopril
720 لیزینوپریل+هیدروکلروتیازید Lisinopril+Hydrochlorothiazide
721 لیتیم کربنات Lithium Carbonate
722 لوبلیا Lobelia
723 لوموستین Lomustine
724 لوپرامید Loperamide
725 لوپیناویر+ریتوناویر Lopinavir+Ritonavir
726 لوراتادین Loratadine
727 لورازپام Lorazepam
728 لوزارتان Losartan
729 لوزارتان+هیدروکلروتیازید Losartan+Hydrochlorothiazide
730 لووستاتین Lovastatin
731 لوکساپین Loxapine
732 لومفانترین Lumefantrine
733 لاینسترنول Lynestrenol
734 مافناید Mafenide
735 منیزیم اکساید Magnesium
736 منیزیوم هیدروکساید Magnesium Hydroxide
737 منیزیوم سولفات Magnesium Sulfate
738 منیزیم+پتاسیم Magnesium+potassium
739 مانیتول Mannitol
740 ماپروتیلین Maprotiline
741 ماراویروک Maraviroc
742 مازیندول Mazindol
743 واکسن سرخک و سرخجه Measles and Rubella Vaccines
744 ایمنوگلوبولین سرخک Measles Immunoglobulins
745 واکسن سرخک Measles Vaccines
746 واکسن سرخک اوریون سرخجه Measles, Mumps, and Rubella Vaccines
747 مبندازول Mebendazole
748 مبورین Mebeverine
749 مکلوزین Meclozine
750 مدروکسی پروژسترون استات Medroxyprogesterone Acetate
751 مدروکسی پروژسترون+استرادیول Medroxyprogesterone+Estradiol
752 مفنامیک اسید Mefenamic Acid
753 مفلوکوئین Mefloquine
754 مجسترول Megestrol
755 مگلومین کامپاند Meglumin Compound
756 مگلومین آنتی موان Meglumine Antimonate
757 ملاتونین Melatonin
758 ملوکسیکام Meloxicam
759 ملفالان Melphalan
760 ممانتین Memantine
761 واکسن مننگوکوک Meningococcal Vaccines
762 هاش ام جی Menotropins
763 منتول سالیسیلات Menthol Salicylate
764 Menthol+Zinc OxidX+Calamine
765 مپیواکائین Mepivacaine
766 مپروبامات Meprobamate
767 مکوئینول Mequinol
768 مکوینول-تی Mequinol-T
769 مکویی تازین Mequitazine
770 مرکاپتوپورین Mercaptopurine
771 مروپنم Meropenem
772 مزالازین Mesalazine
773 مسنا Mesna
774 متاپروترنول Metaproternol
775 متارامینول تارترات Metaraminol Tartrate
776 متفورمین Metformin
777 متفورمین+گلی بن کلامید Metformin+Glibenclamide
778 متفورمین+پیوگلیتازون Metformin+Pioglitazone
779 متادون Methadone
780 متنامین Methenamine
781 متی مازول Methimazole
782 متیونین Methionine
783 متوکاربامول Methocarbamol
784 متوهگزیتال Methohexital
785 متوترکسات Methotrexate
786 متوکسالن Methoxsalen
787 متیل سالیسیلات Methyl Salicylate
788 متیل دوپا Methyldopa
789 متیل ارگونووین مالئات Methylergonovine Maleate
790 متیل نالتروکسون Methylnaltrexone
791 متیل فنیدات Methylphenidate
792 متیل پردنیزولون Methylprednisolone
793 متیل تستوسترون Methyltestosterone
794 متیل تیونینیوم کلراید Methylthioninium Chloride
795 متوکلوپرامید Metoclopramide
796 متوپرولول Metoprolol
797 متری زامید Metri-zamide
798 مترونیدازول Metronidazole
799 متی راپون Metyrapone
800 مگزلیتین Mexiletine
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب