اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
701 Lactobacillus Casei V.rhamnosus Doderlein
702 Lactobacillus gasseri+ Lactobacillus rhamnosus
703 Lactobacillus Species 1
704 Lactobacillus Species 2
705 Lactobacillus Species 3
706 Lactobacillus Species 4
707 Lactobacillus Species 5
708 Lactobacillus Species 6
709 Lactobacillus Species 7
710 Lactobacillus Species 8
711 لاکتولوز Lactulose
712 لامیوودین Lamivudine
713 لاموتریژین Lamotrigine
714 Lansoprazol+Clarithromycin+Amoxicillin
715 لانسوپرازول Lansoprazole
716 لاپاتینیب Lapatinib
717 لاتانوپروست Latanoprost
718 Latanoprost+Timolol
719 Lavandula officinalis+Menth piperita
720 لفلونوماید Leflunomide
721 لنالیدومید Lenalidomide
722 لتروزول Letrozole
723 لئوپرورلین Leuprorelin
724 لوامیزول Levamisole
725 لوتیراستام Levetiracetam
726 لووبونولول Levobunolol
727 لووستریزین Levocetirizine
728 لوودوپا Levodopa
729 لوودوپا+بنسرازید Levodopa+Benserazide
730 لوودوپا+کربی دوپا+انتاکاپون Levodopa+Carbidopa+Entacapone
731 لوودوپا بی Levodopa-B
732 لوودوپا سی Levodopa-C
733 لووفلوگزاسین Levofloxacin
734 لوومنتول Levomenthol
735 لوومپرومازین Levomepromazine
736 لوونورژسترل Levonorgestrel
737 لووتیروکسین سدیم Levothyroxine Sodium
738 لیدوکائین+اپی نفرین LIDOCAINE HCL+EPINEPHRINE TARTRATE
739 لیدوکائین+پریلوکائین Lidocaine+Prilocaine-Topical
740 لیدوکائین-لوکال Lidocaine-Local
741 لیدوکائین-سیستمیک Lidocaine-Systemic
742 لیناگلیپتین Linagliptin
743 لیندان Lindane
744 لینزولید Linezolid
745 لینولئیک اسید Linoleic Acid
746 لیوتیرونین سدیم Liothyronine Sodium
747 سرم لیپید Lipid Infusion
748 پارافین مایع Liquid Paraffin
749 Liraglutide
750 لیزینوپریل Lisinopril
751 لیزینوپریل+هیدروکلروتیازید Lisinopril+Hydrochlorothiazide
752 لیتیم کربنات Lithium Carbonate
753 لوبلیا Lobelia
754 لوموستین Lomustine
755 لوپرامید Loperamide
756 لوپیناویر+ریتوناویر Lopinavir+Ritonavir
757 لوراتادین Loratadine
758 لورازپام Lorazepam
759 لوزارتان Losartan
760 لوزارتان+هیدروکلروتیازید Losartan+Hydrochlorothiazide
761 لووستاتین Lovastatin
762 لوکساپین Loxapine
763 لومفانترین Lumefantrine
764 لاینسترنول Lynestrenol
765 مافناید Mafenide
766 منیزیم اکساید Magnesium
767 منیزیوم هیدروکساید Magnesium Hydroxide
768 منیزیوم سولفات Magnesium Sulfate
769 منیزیم+پتاسیم Magnesium+potassium
770 مانیتول Mannitol
771 ماپروتیلین Maprotiline
772 ماراویروک Maraviroc
773 مازیندول Mazindol
774 واکسن سرخک و سرخجه Measles and Rubella Vaccines
775 ایمنوگلوبولین سرخک Measles Immunoglobulins
776 واکسن سرخک Measles Vaccines
777 واکسن سرخک اوریون سرخجه Measles, Mumps, and Rubella Vaccines
778 مبندازول Mebendazole
779 مبورین Mebeverine
780 مکلوزین Meclozine
781 مدروکسی پروژسترون استات Medroxyprogesterone Acetate
782 مدروکسی پروژسترون+استرادیول Medroxyprogesterone+Estradiol
783 مفنامیک اسید Mefenamic Acid
784 مفلوکوئین Mefloquine
785 مجسترول Megestrol
786 مگلومین کامپاند Meglumin Compound
787 مگلومین آنتی موان Meglumine Antimonate
788 ملاتونین Melatonin
789 ملوکسیکام Meloxicam
790 ملفالان Melphalan
791 ممانتین Memantine
792 واکسن مننگوکوک Meningococcal Vaccines
793 هاش ام جی Menotropins
794 منتول سالیسیلات Menthol Salicylate
795 Menthol+Zinc OxidX+Calamine
796 مپیواکائین Mepivacaine
797 مپروبامات Meprobamate
798 مکوئینول Mequinol
799 مکوینول-تی Mequinol-T
800 مکویی تازین Mequitazine
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب