اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
701 کتامین Ketamine
702 کتوکونازول Ketoconazole
703 کتوپروفن Ketoprofen
704 کتورولاک Ketorolac
705 کتوتیفن Ketotifen
706 Krill Oil
707 لابتالول Labetalol
708 Lactase Enzyme
709 اسید لاکتیک Lactic Acid
710 Lactobacillus Casei V.rhamnosus Doderlein
711 Lactobacillus gasseri+ Lactobacillus rhamnosus
712 Lactobacillus Species 1
713 Lactobacillus Species 2
714 Lactobacillus Species 3
715 Lactobacillus Species 4
716 Lactobacillus Species 5
717 Lactobacillus Species 6
718 Lactobacillus Species 7
719 Lactobacillus Species 8
720 لاکتولوز Lactulose
721 لامیوودین Lamivudine
722 لاموتریژین Lamotrigine
723 Lansoprazol+Clarithromycin+Amoxicillin
724 لانسوپرازول Lansoprazole
725 لاپاتینیب Lapatinib
726 لاتانوپروست Latanoprost
727 Latanoprost+Timolol
728 Lavandula officinalis+Menth piperita
729 لفلونوماید Leflunomide
730 لنالیدومید Lenalidomide
731 لتروزول Letrozole
732 لئوپرورلین Leuprorelin
733 لوامیزول Levamisole
734 لوتیراستام Levetiracetam
735 لووبونولول Levobunolol
736 لووستریزین Levocetirizine
737 لوودوپا Levodopa
738 لوودوپا+بنسرازید Levodopa+Benserazide
739 لوودوپا+کربی دوپا+انتاکاپون Levodopa+Carbidopa+Entacapone
740 لوودوپا بی Levodopa-B
741 لوودوپا سی Levodopa-C
742 لووفلوگزاسین Levofloxacin
743 لوومنتول Levomenthol
744 لوومپرومازین Levomepromazine
745 لوونورژسترل Levonorgestrel
746 لووتیروکسین سدیم Levothyroxine Sodium
747 لیدوکائین+اپی نفرین LIDOCAINE HCL+EPINEPHRINE TARTRATE
748 لیدوکائین+پریلوکائین Lidocaine+Prilocaine-Topical
749 لیدوکائین-لوکال Lidocaine-Local
750 لیدوکائین-سیستمیک Lidocaine-Systemic
751 لیناگلیپتین Linagliptin
752 لیندان Lindane
753 لینزولید Linezolid
754 لینولئیک اسید Linoleic Acid
755 لیوتیرونین سدیم Liothyronine Sodium
756 سرم لیپید Lipid Infusion
757 پارافین مایع Liquid Paraffin
758 Liraglutide
759 لیزینوپریل Lisinopril
760 لیزینوپریل+هیدروکلروتیازید Lisinopril+Hydrochlorothiazide
761 لیتیم کربنات Lithium Carbonate
762 لوبلیا Lobelia
763 لوموستین Lomustine
764 لوپرامید Loperamide
765 لوپیناویر+ریتوناویر Lopinavir+Ritonavir
766 لوراتادین Loratadine
767 لورازپام Lorazepam
768 لوزارتان Losartan
769 لوزارتان+هیدروکلروتیازید Losartan+Hydrochlorothiazide
770 لووستاتین Lovastatin
771 لوکساپین Loxapine
772 لومفانترین Lumefantrine
773 لاینسترنول Lynestrenol
774 لیزین Lysine
775 مافناید Mafenide
776 منیزیم اکساید Magnesium
777 منیزیوم هیدروکساید Magnesium Hydroxide
778 منیزیوم سولفات Magnesium Sulfate
779 منیزیم+پتاسیم Magnesium+potassium
780 مانیتول Mannitol
781 ماپروتیلین Maprotiline
782 ماراویروک Maraviroc
783 مازیندول Mazindol
784 واکسن سرخک و سرخجه Measles and Rubella Vaccines
785 ایمنوگلوبولین سرخک Measles Immunoglobulins
786 واکسن سرخک Measles Vaccines
787 واکسن سرخک اوریون سرخجه Measles, Mumps, and Rubella Vaccines
788 مبندازول Mebendazole
789 مبورین Mebeverine
790 مکلوزین Meclozine
791 مدروکسی پروژسترون استات Medroxyprogesterone Acetate
792 مدروکسی پروژسترون+استرادیول Medroxyprogesterone+Estradiol
793 مفنامیک اسید Mefenamic Acid
794 مفلوکوئین Mefloquine
795 مجسترول Megestrol
796 مگلومین کامپاند Meglumin Compound
797 مگلومین آنتی موان Meglumine Antimonate
798 ملاتونین Melatonin
799 ملوکسیکام Meloxicam
800 ملفالان Melphalan
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب