اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
701 Lactobacillus Species 2
702 Lactobacillus Species 3
703 Lactobacillus Species 4
704 Lactobacillus Species 5
705 Lactobacillus Species 6
706 Lactobacillus Species 7
707 Lactobacillus Species 8
708 لاکتولوز Lactulose
709 لامیوودین Lamivudine
710 لاموتریژین Lamotrigine
711 Lansoprazol+Clarithromycin+Amoxicillin
712 لانسوپرازول Lansoprazole
713 لاپاتینیب Lapatinib
714 لاتانوپروست Latanoprost
715 Latanoprost+Timolol
716 Lavandula officinalis+Menth piperita
717 لفلونوماید Leflunomide
718 لتروزول Letrozole
719 لئوپرورلین Leuprorelin
720 لوامیزول Levamisole
721 لوتیراستام Levetiracetam
722 لووبونولول Levobunolol
723 لووستریزین Levocetirizine
724 لوودوپا Levodopa
725 لوودوپا+کربی دوپا+انتاکاپون Levodopa+Carbidopa+Entacapone
726 لوودوپا بی Levodopa-B
727 لوودوپا سی Levodopa-C
728 لووفلوگزاسین Levofloxacin
729 لوومنتول Levomenthol
730 لوومپرومازین Levomepromazine
731 لوونورژسترل Levonorgestrel
732 لووتیروکسین سدیم Levothyroxine Sodium
733 لیدوکائین+پریلوکائین Lidocaine+Prilocaine-Topical
734 لیدوکائین-لوکال Lidocaine-Local
735 لیدوکائین-سیستمیک Lidocaine-Systemic
736 لیناگلیپتین Linagliptin
737 لیندان Lindane
738 لینزولید Linezolid
739 لینولئیک اسید Linoleic Acid
740 لیوتیرونین سدیم Liothyronine Sodium
741 سرم لیپید Lipid Infusion
742 پارافین مایع Liquid Paraffin
743 Liraglutide
744 لیزینوپریل Lisinopril
745 لیزینوپریل+هیدروکلروتیازید Lisinopril+Hydrochlorothiazide
746 لیتیم کربنات Lithium Carbonate
747 لوبلیا Lobelia
748 لوموستین Lomustine
749 لوپرامید Loperamide
750 لوپیناویر+ریتوناویر Lopinavir+Ritonavir
751 لوراتادین Loratadine
752 لورازپام Lorazepam
753 لوزارتان Losartan
754 لوزارتان+هیدروکلروتیازید Losartan+Hydrochlorothiazide
755 لووستاتین Lovastatin
756 لوکساپین Loxapine
757 لومفانترین Lumefantrine
758 لاینسترنول Lynestrenol
759 مافناید Mafenide
760 منیزیم اکساید Magnesium
761 منیزیوم هیدروکساید Magnesium Hydroxide
762 منیزیوم سولفات Magnesium Sulfate
763 منیزیم+پتاسیم Magnesium+potassium
764 مانیتول Mannitol
765 ماپروتیلین Maprotiline
766 ماراویروک Maraviroc
767 مازیندول Mazindol
768 واکسن سرخک و سرخجه Measles and Rubella Vaccines
769 ایمنوگلوبولین سرخک Measles Immunoglobulins
770 واکسن سرخک Measles Vaccines
771 واکسن سرخک اوریون سرخجه Measles, Mumps, and Rubella Vaccines
772 مبندازول Mebendazole
773 مبورین Mebeverine
774 مکلوزین Meclozine
775 مدروکسی پروژسترون استات Medroxyprogesterone Acetate
776 مدروکسی پروژسترون+استرادیول Medroxyprogesterone+Estradiol
777 مفنامیک اسید Mefenamic Acid
778 مفلوکوئین Mefloquine
779 مجسترول Megestrol
780 مگلومین کامپاند Meglumin Compound
781 مگلومین آنتی موان Meglumine Antimonate
782 ملاتونین Melatonin
783 ملوکسیکام Meloxicam
784 ملفالان Melphalan
785 ممانتین Memantine
786 واکسن مننگوکوک Meningococcal Vaccines
787 هاش ام جی Menotropins
788 منتول سالیسیلات Menthol Salicylate
789 Menthol+Zinc OxidX+Calamine
790 مپیواکائین Mepivacaine
791 مپروبامات Meprobamate
792 مکوئینول Mequinol
793 مکوینول-تی Mequinol-T
794 مکویی تازین Mequitazine
795 مرکاپتوپورین Mercaptopurine
796 مروپنم Meropenem
797 مزالازین Mesalazine
798 مسنا Mesna
799 متاپروترنول Metaproternol
800 متارامینول تارترات Metaraminol Tartrate
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو نوین دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب