اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
701 کانامایسین Kanamycin
702 کتامین Ketamine
703 کتوکونازول Ketoconazole
704 کتوپروفن Ketoprofen
705 کتورولاک Ketorolac
706 کتوتیفن Ketotifen
707 Krill Oil
708 لابتالول Labetalol
709 Lactase Enzyme
710 اسید لاکتیک Lactic Acid
711 Lactobacillus Casei V.rhamnosus Doderlein
712 Lactobacillus gasseri+ Lactobacillus rhamnosus
713 Lactobacillus Species 1
714 Lactobacillus Species 2
715 Lactobacillus Species 3
716 Lactobacillus Species 4
717 Lactobacillus Species 5
718 Lactobacillus Species 6
719 Lactobacillus Species 7
720 Lactobacillus Species 8
721 لاکتولوز Lactulose
722 لامیوودین Lamivudine
723 لاموتریژین Lamotrigine
724 Lansoprazol+Clarithromycin+Amoxicillin
725 لانسوپرازول Lansoprazole
726 لاپاتینیب Lapatinib
727 لاتانوپروست Latanoprost
728 Latanoprost+Timolol
729 Lavandula officinalis+Menth piperita
730 ال سیستئین+ب6+زینک L-Cysteine+B6+Zinc
731 لیسیتین Lecithin
732 لفلونوماید Leflunomide
733 لنالیدومید Lenalidomide
734 لتروزول Letrozole
735 لئوپرورلین Leuprorelin
736 لوامیزول Levamisole
737 لوتیراستام Levetiracetam
738 لووبونولول Levobunolol
739 لووستریزین Levocetirizine
740 لوودوپا Levodopa
741 لوودوپا+بنسرازید Levodopa+Benserazide
742 لوودوپا+کربی دوپا+انتاکاپون Levodopa+Carbidopa+Entacapone
743 لوودوپا بی Levodopa-B
744 لوودوپا سی Levodopa-C
745 لووفلوگزاسین Levofloxacin
746 لوومنتول Levomenthol
747 لوومپرومازین Levomepromazine
748 لوونورژسترل Levonorgestrel
749 لووتیروکسین سدیم Levothyroxine Sodium
750 ال-گلوتامین L-Glutamine
751 لیدوکائین+اپی نفرین LIDOCAINE HCL+EPINEPHRINE TARTRATE
752 لیدوکائین+پریلوکائین Lidocaine+Prilocaine-Topical
753 لیدوکائین-لوکال Lidocaine-Local
754 لیدوکائین-سیستمیک Lidocaine-Systemic
755 لیناگلیپتین Linagliptin
756 لیندان Lindane
757 لینزولید Linezolid
758 لینولئیک اسید Linoleic Acid
759 لیوتیرونین سدیم Liothyronine Sodium
760 سرم لیپید Lipid Infusion
761 پارافین مایع Liquid Paraffin
762 Liraglutide
763 لیزینوپریل Lisinopril
764 لیزینوپریل+هیدروکلروتیازید Lisinopril+Hydrochlorothiazide
765 لیتیم کربنات Lithium Carbonate
766 لوبلیا Lobelia
767 لوموستین Lomustine
768 لوپرامید Loperamide
769 لوپیناویر+ریتوناویر Lopinavir+Ritonavir
770 لوراتادین Loratadine
771 لورازپام Lorazepam
772 لوزارتان Losartan
773 لوزارتان+هیدروکلروتیازید Losartan+Hydrochlorothiazide
774 لووستاتین Lovastatin
775 لوکساپین Loxapine
776 لومفانترین Lumefantrine
777 لاینسترنول Lynestrenol
778 لیزین Lysine
779 مافناید Mafenide
780 منیزیوم هیدروکساید Magnesium Hydroxide
781 منیزیوم سولفات Magnesium Sulfate
782 منیزیم اکساید Magnesium Supplement
783 منیزیم+پتاسیم Magnesium+potassium
784 مانیتول Mannitol
785 ماپروتیلین Maprotiline
786 ماراویروک Maraviroc
787 مازیندول Mazindol
788 واکسن سرخک و سرخجه Measles and Rubella Vaccines
789 ایمنوگلوبولین سرخک Measles Immunoglobulins
790 واکسن سرخک Measles Vaccines
791 واکسن سرخک اوریون سرخجه Measles, Mumps, and Rubella Vaccines
792 مبندازول Mebendazole
793 مبورین Mebeverine
794 مکلوزین Meclozine
795 مدروکسی پروژسترون استات Medroxyprogesterone Acetate
796 مدروکسی پروژسترون+استرادیول Medroxyprogesterone+Estradiol
797 مفنامیک اسید Mefenamic Acid
798 مفلوکوئین Mefloquine
799 مجسترول Megestrol
800 مگلومین کامپاند Meglumin Compound
فروشگاه دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب