اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
701 ایزوکونازول Isoconazole
702 ایزوفلوران Isoflurane
703 ایزونیازید Isoniazid
704 ایزونیازید+ریفامپین Isoniazid+Rifampin
705 ایزونیازید-پی ار Isoniazid-PR
706 ایزوپروترنول Isoproterenol
707 ایزوسورباید دی نیترات Isosorbide Dinitrate
708 ایزوسوربید منونیترات Isosorbide Mononitrate
709 ایزوترتینوئین Isotretinoin
710 ایزوکسوپورین Isoxsuprine
711 ایتراکونازول Itraconazole
712 Ivabradine
713 ایورمکتین Ivermectin
714 کانامایسین Kanamycin
715 کتامین Ketamine
716 کتوکونازول Ketoconazole
717 کتوپروفن Ketoprofen
718 کتورولاک Ketorolac
719 کتوتیفن Ketotifen
720 Krill Oil
721 لابتالول Labetalol
722 Lacosamide
723 Lactase Enzyme
724 اسید لاکتیک Lactic Acid
725 Lactobacillus Casei V.rhamnosus Doderlein
726 Lactobacillus gasseri+ Lactobacillus rhamnosus
727 Lactobacillus Species 1
728 Lactobacillus Species 2
729 Lactobacillus Species 3
730 Lactobacillus Species 4
731 Lactobacillus Species 5
732 Lactobacillus Species 6
733 Lactobacillus Species 7
734 Lactobacillus Species 8
735 لاکتولوز Lactulose
736 لامیوودین Lamivudine
737 لاموتریژین Lamotrigine
738 Lansoprazol+Clarithromycin+Amoxicillin
739 لانسوپرازول Lansoprazole
740 لاپاتینیب Lapatinib
741 لارونیداز Laronidase
742 لاتانوپروست Latanoprost
743 Latanoprost+Timolol
744 Lavandula officinalis+Menth piperita
745 L-Carnitine+Ginkgo Biloba+Butea Superba+L-Arginine
746 ال سیستئین+ب6+زینک L-Cysteine+B6+Zinc
747 لیسیتین Lecithin
748 لفلونوماید Leflunomide
749 لنالیدومید Lenalidomide
750 لتروزول Letrozole
751 لئوپرورلین Leuprorelin
752 لوامیزول Levamisole
753 لوتیراستام Levetiracetam
754 لووبونولول Levobunolol
755 لووستریزین Levocetirizine
756 لوودوپا Levodopa
757 لوودوپا+بنسرازید Levodopa+Benserazide
758 لوودوپا+کربی دوپا+انتاکاپون Levodopa+Carbidopa+Entacapone
759 لوودوپا بی Levodopa-B
760 لوودوپا سی Levodopa-C
761 لووفلوگزاسین Levofloxacin
762 لوومنتول Levomenthol
763 لوومپرومازین Levomepromazine
764 لوونورژسترل Levonorgestrel
765 لووتیروکسین سدیم Levothyroxine Sodium
766 ال-گلوتامین L-Glutamine
767 لیدوکائین+اپی نفرین LIDOCAINE HCL+EPINEPHRINE TARTRATE
768 لیدوکائین+پریلوکائین Lidocaine+Prilocaine-Topical
769 لیدوکائین-لوکال Lidocaine-Local
770 لیدوکائین-سیستمیک Lidocaine-Systemic
771 لیناگلیپتین Linagliptin
772 لیندان Lindane
773 لینزولید Linezolid
774 لینولئیک اسید Linoleic Acid
775 لیوتیرونین سدیم Liothyronine Sodium
776 سرم لیپید Lipid Infusion
777 پارافین مایع Liquid Paraffin
778 Liraglutide
779 لیزینوپریل Lisinopril
780 لیزینوپریل+هیدروکلروتیازید Lisinopril+Hydrochlorothiazide
781 لیتیم کربنات Lithium Carbonate
782 لوبلیا Lobelia
783 لوموستین Lomustine
784 لوپرامید Loperamide
785 لوپیناویر+ریتوناویر Lopinavir+Ritonavir
786 لوراتادین Loratadine
787 لورازپام Lorazepam
788 لوزارتان Losartan
789 لوزارتان+هیدروکلروتیازید Losartan+Hydrochlorothiazide
790 لووستاتین Lovastatin
791 لوکساپین Loxapine
792 لومفانترین Lumefantrine
793 لاینسترنول Lynestrenol
794 لیزین Lysine
795 مافناید Mafenide
796 منیزیوم هیدروکساید Magnesium Hydroxide
797 منیزیوم سولفات Magnesium Sulfate
798 منیزیم اکساید Magnesium Supplement
799 منیزیم+پتاسیم Magnesium+potassium
800 مانیتول Mannitol
داروسازی عبیدی گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب