اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
801 متفورمین Metformin
802 متفورمین+گلی بن کلامید Metformin+Glibenclamide
803 متفورمین+پیوگلیتازون Metformin+Pioglitazone
804 متادون Methadone
805 متنامین Methenamine
806 متی مازول Methimazole
807 متیونین Methionine
808 متوکاربامول Methocarbamol
809 متوهگزیتال Methohexital
810 متوترکسات Methotrexate
811 متوکسالن Methoxsalen
812 متیل سالیسیلات Methyl Salicylate
813 متیل دوپا Methyldopa
814 متیل ارگونووین مالئات Methylergonovine Maleate
815 متیل نالتروکسون Methylnaltrexone
816 متیل فنیدات Methylphenidate
817 متیل پردنیزولون Methylprednisolone
818 متیل تستوسترون Methyltestosterone
819 متیل تیونینیوم کلراید Methylthioninium Chloride
820 متوکلوپرامید Metoclopramide
821 متوپرولول Metoprolol
822 متری زامید Metri-zamide
823 مترونیدازول Metronidazole
824 متی راپون Metyrapone
825 مگزلیتین Mexiletine
826 میانسرین Mianserin
827 میکونازول Miconazole
828 میدازولام Midazolam
829 میدودرین Midodrine
830 Milnacipram
831 میلناسیپران Milnacipran
832 میلرینون Milrinone
833 روغن های معنی و روغن های معدنی سبک-چشمی Mineral oils and light mineral oil-Oph
834 مینوسیکلین Minocycline
835 ماینوکسیدیل Minoxidil
836 ماینوکسیدیل+آزلیک اسید+بتامتازون Minoxidil+Azelaic Acid+Betamethasone
837 ماینوکسیدیل-موضعی Minoxidil-Topical
838 میرتازاپین Mirtazapine
839 میزوپروستول Misoprostol
840 میتومایسین Mitomycin
841 میتوتان Mitotane
842 میتوکسانترون Mitoxantrone
843 موکلوبماید Moclobemide
844 مدافینیل Modafinil
845 مولگراموستیم Molgramostim
846 مومتازون فوروات Mometasone
847 مومتازون+فورموترول Mometasone+Formoterol
848 منوبنزون Monobenzone
849 مونته لوکاست Montelukast
850 مورفین Morphine
851 موکسی فلوکساسین Moxifloxacin
852 مولتی ویتامین Multivitamin
853 مولتی ویتامین مینرال Multivitamin Plus Mineral
854 Multivitamin preparation
855 مولتی ویتامین تراپیوتیک Multivitamin Therapeutic
856 مولتی ویتامین+آهن Multivitamin+Iron
857 واکسن اوریون Mumps Vaccines
858 موپیروسین Mupirocin
859 موپیروسین-نازال Mupirocin-Nasal
860 موروموناب-سی دی3 Muromonab-CD3
861 مایکوفنولات موفتیل Mycophenolate Mofetil
862 نادولول Nadolol
863 نافارلین استات Nafarelin Acetate
864 نافسیلین سدیم Nafcillin Sodium
865 نالیدیکسیک اسید Nalidixic Acid
866 نالوکسان Naloxone
867 نالتروکسون Naltrexone
868 ناندرولون Nandrolone
869 نفازولین Naphazoline
870 نفازولین+آنتازولین Naphazoline+Antazoline
871 ناپروکسن Naproxen
872 ناراتریپتان Naratriptan
873 ناتالیزومب Natalizumab
874 ناتامایسین Natamycin
875 نلفیناویر Nelfinavir
876 نئومایسین Neomycin
877 نئوستیگمین Neostigmine
878 Nephrovit
879 نتیل مایسین سولفات Netilmicin Sulfate
880 Neuroaid
881 نویراپین Nevirapine
882 نیاسینامید Niacinamide
883 نیکلوزماید Niclosamide
884 نیکوراندیل Nicorandil
885 نیکوتین Nicotine
886 اسید نیکوتینیک Nicotinic Acid
887 نیفدیپین Nifedipine
888 نیلوتینیب Nilotinib
889 نیمودیپین Nimodipine
890 نیتی سینون Nitisinone
891 نیترازپام Nitrazepam
892 نیترن دیپین Nitrendipine
893 نیتروفورانتوئین Nitrofurantoin
894 نیتروفورازون Nitrofurazone
895 نیتروژن موستارد Nitrogen Mustard
896 نیتروگلسیرین Nitroglycerin
897 نیتروس اکساید Nitrous Oxide
898 نیزاتیدین Nizatidine
899 نوراپی نفرین Norepinephrine
900 نورفلوکساسین Norfloxacin
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین نوین دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب