اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
801 ایمنوگلوبولین سرخک Measles Immunoglobulins
802 واکسن سرخک Measles Vaccines
803 واکسن سرخک اوریون سرخجه Measles, Mumps, and Rubella Vaccines
804 مبندازول Mebendazole
805 مبورین Mebeverine
806 مکلوزین Meclozine
807 تری گلیسرید بازنجیره متوسط Medium-chain Triglycerides-MCT Oil
808 مدروکسی پروژسترون استات Medroxyprogesterone Acetate
809 مدروکسی پروژسترون+استرادیول Medroxyprogesterone+Estradiol
810 مفنامیک اسید Mefenamic Acid
811 مفلوکوئین Mefloquine
812 مجسترول Megestrol
813 مگلومین کامپاند Meglumin Compound
814 مگلومین آنتی موان Meglumine Antimonate
815 ملاتونین Melatonin
816 ملوکسیکام Meloxicam
817 ملفالان Melphalan
818 ممانتین Memantine
819 واکسن مننگوکوک Meningococcal Vaccines
820 هاش ام جی Menotropins
821 منتول سالیسیلات Menthol Salicylate
822 Menthol+Zinc OxidX+Calamine
823 مپیواکائین Mepivacaine
824 مپروبامات Meprobamate
825 مکوئینول Mequinol
826 مکوینول-تی Mequinol-T
827 مکویی تازین Mequitazine
828 مرکاپتوپورین Mercaptopurine
829 مروپنم Meropenem
830 مزالازین Mesalazine
831 مسنا Mesna
832 متاپروترنول Metaproternol
833 متارامینول تارترات Metaraminol Tartrate
834 متفورمین Metformin
835 متفورمین+گلی بن کلامید Metformin+Glibenclamide
836 Metformin+Linagliptin
837 متفورمین+پیوگلیتازون Metformin+Pioglitazone
838 متادون Methadone
839 متنامین Methenamine
840 متی مازول Methimazole
841 متیونین Methionine
842 متوکاربامول Methocarbamol
843 متوهگزیتال Methohexital
844 متوترکسات Methotrexate
845 متوکسالن Methoxsalen
846 متیل سالیسیلات Methyl Salicylate
847 متیل دوپا Methyldopa
848 متیل ارگونووین مالئات Methylergonovine Maleate
849 متیل نالتروکسون Methylnaltrexone
850 متیل فنیدات Methylphenidate
851 متیل پردنیزولون Methylprednisolone
852 متیل تستوسترون Methyltestosterone
853 متیل تیونینیوم کلراید Methylthioninium Chloride
854 متوکلوپرامید Metoclopramide
855 متولازون Metolazone
856 متوپرولول Metoprolol
857 متری زامید Metri-zamide
858 مترونیدازول Metronidazole
859 متی راپون Metyrapone
860 مگزلیتین Mexiletine
861 میانسرین Mianserin
862 میکونازول Miconazole
863 میدازولام Midazolam
864 میدودرین Midodrine
865 میگلوستات Miglustat
866 Milk Powder
867 Milnacipram
868 میلناسیپران Milnacipran
869 میلرینون Milrinone
870 روغن های معنی و روغن های معدنی سبک-چشمی Mineral oils and light mineral oil-Oph
871 مینوسیکلین Minocycline
872 ماینوکسیدیل Minoxidil
873 ماینوکسیدیل+آزلیک اسید+بتامتازون Minoxidil+Azelaic Acid+Betamethasone
874 ماینوکسیدیل-موضعی Minoxidil-Topical
875 میرتازاپین Mirtazapine
876 میزوپروستول Misoprostol
877 میتومایسین Mitomycin
878 میتوتان Mitotane
879 میتوکسانترون Mitoxantrone
880 موکلوبماید Moclobemide
881 مدافینیل Modafinil
882 مولگراموستیم Molgramostim
883 مومتازون فوروات Mometasone
884 مومتازون+فورموترول Mometasone+Formoterol
885 منوبنزون Monobenzone
886 مونته لوکاست Montelukast
887 مورفین Morphine
888 موکسی فلوکساسین Moxifloxacin
889 مولتی ویتامین Multivitamin
890 Multivitamin for CKD Patients
891 مولتی ویتامین مینرال Multivitamin Plus Mineral
892 Multivitamin preparation
893 مولتی ویتامین تراپیوتیک Multivitamin Therapeutic
894 مولتی ویتامین+آهن Multivitamin+Iron
895 واکسن اوریون Mumps Vaccines
896 موپیروسین Mupirocin
897 موپیروسین-نازال Mupirocin-Nasal
898 موروموناب-سی دی3 Muromonab-CD3
899 مایکوفنولات موفتیل Mycophenolate Mofetil
900 نادولول Nadolol
گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب