اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
801 مانیتول Mannitol
802 ماپروتیلین Maprotiline
803 ماراویروک Maraviroc
804 مازیندول Mazindol
805 واکسن سرخک و سرخجه Measles and Rubella Vaccines
806 ایمنوگلوبولین سرخک Measles Immunoglobulins
807 واکسن سرخک Measles Vaccines
808 واکسن سرخک اوریون سرخجه Measles, Mumps, and Rubella Vaccines
809 مبندازول Mebendazole
810 مبورین Mebeverine
811 مکلوزین Meclozine
812 تری گلیسرید بازنجیره متوسط Medium-chain Triglycerides-MCT Oil
813 مدروکسی پروژسترون استات Medroxyprogesterone Acetate
814 مدروکسی پروژسترون+استرادیول Medroxyprogesterone+Estradiol
815 مفنامیک اسید Mefenamic Acid
816 مفلوکوئین Mefloquine
817 مجسترول Megestrol
818 مگلومین کامپاند Meglumin Compound
819 مگلومین آنتی موان Meglumine Antimonate
820 ملاتونین Melatonin
821 ملوکسیکام Meloxicam
822 ملفالان Melphalan
823 ممانتین Memantine
824 واکسن مننگوکوک Meningococcal Vaccines
825 هاش ام جی Menotropins
826 منتول سالیسیلات Menthol Salicylate
827 Menthol+Zinc OxidX+Calamine
828 مپیواکائین Mepivacaine
829 مپروبامات Meprobamate
830 مکوئینول Mequinol
831 مکوینول-تی Mequinol-T
832 مکویی تازین Mequitazine
833 مرکاپتوپورین Mercaptopurine
834 مروپنم Meropenem
835 مزالازین Mesalazine
836 مسنا Mesna
837 متاپروترنول Metaproternol
838 متارامینول تارترات Metaraminol Tartrate
839 متفورمین Metformin
840 متفورمین+گلی بن کلامید Metformin+Glibenclamide
841 Metformin+Linagliptin
842 متفورمین+پیوگلیتازون Metformin+Pioglitazone
843 متادون Methadone
844 متنامین Methenamine
845 متی مازول Methimazole
846 متیونین Methionine
847 متوکاربامول Methocarbamol
848 متوهگزیتال Methohexital
849 متوترکسات Methotrexate
850 متوکسالن Methoxsalen
851 متیل سالیسیلات Methyl Salicylate
852 متیل دوپا Methyldopa
853 متیل ارگونووین مالئات Methylergonovine Maleate
854 متیل نالتروکسون Methylnaltrexone
855 متیل فنیدات Methylphenidate
856 متیل پردنیزولون Methylprednisolone
857 متیل تستوسترون Methyltestosterone
858 متیل تیونینیوم کلراید Methylthioninium Chloride
859 متوکلوپرامید Metoclopramide
860 متولازون Metolazone
861 متوپرولول Metoprolol
862 متری زامید Metri-zamide
863 مترونیدازول Metronidazole
864 متی راپون Metyrapone
865 مگزلیتین Mexiletine
866 میانسرین Mianserin
867 میکونازول Miconazole
868 میدازولام Midazolam
869 میدودرین Midodrine
870 میگلوستات Miglustat
871 Milk Powder
872 Milnacipram
873 میلناسیپران Milnacipran
874 میلرینون Milrinone
875 روغن های معنی و روغن های معدنی سبک-چشمی Mineral oils and light mineral oil-Oph
876 مینوسیکلین Minocycline
877 ماینوکسیدیل Minoxidil
878 ماینوکسیدیل+آزلیک اسید+بتامتازون Minoxidil+Azelaic Acid+Betamethasone
879 ماینوکسیدیل-موضعی Minoxidil-Topical
880 میرتازاپین Mirtazapine
881 میزوپروستول Misoprostol
882 میتومایسین Mitomycin
883 میتوتان Mitotane
884 میتوکسانترون Mitoxantrone
885 موکلوبماید Moclobemide
886 مدافینیل Modafinil
887 مولگراموستیم Molgramostim
888 مومتازون فوروات Mometasone
889 مومتازون+فورموترول Mometasone+Formoterol
890 منوبنزون Monobenzone
891 مونته لوکاست Montelukast
892 مورفین Morphine
893 موکسی فلوکساسین Moxifloxacin
894 مولتی ویتامین Multivitamin
895 Multivitamin for CKD Patients
896 مولتی ویتامین مینرال Multivitamin Plus Mineral
897 Multivitamin preparation
898 مولتی ویتامین تراپیوتیک Multivitamin Therapeutic
899 مولتی ویتامین+آهن Multivitamin+Iron
900 واکسن اوریون Mumps Vaccines
گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب