اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
801 ملاتونین Melatonin
802 ملوکسیکام Meloxicam
803 ملفالان Melphalan
804 ممانتین Memantine
805 واکسن مننگوکوک Meningococcal Vaccines
806 هاش ام جی Menotropins
807 منتول سالیسیلات Menthol Salicylate
808 Menthol+Zinc OxidX+Calamine
809 مپیواکائین Mepivacaine
810 مپروبامات Meprobamate
811 مکوئینول Mequinol
812 مکوینول-تی Mequinol-T
813 مکویی تازین Mequitazine
814 مرکاپتوپورین Mercaptopurine
815 مروپنم Meropenem
816 مزالازین Mesalazine
817 مسنا Mesna
818 متاپروترنول Metaproternol
819 متارامینول تارترات Metaraminol Tartrate
820 متفورمین Metformin
821 متفورمین+گلی بن کلامید Metformin+Glibenclamide
822 متفورمین+پیوگلیتازون Metformin+Pioglitazone
823 متادون Methadone
824 متنامین Methenamine
825 متی مازول Methimazole
826 متیونین Methionine
827 متوکاربامول Methocarbamol
828 متوهگزیتال Methohexital
829 متوترکسات Methotrexate
830 متوکسالن Methoxsalen
831 متیل سالیسیلات Methyl Salicylate
832 متیل دوپا Methyldopa
833 متیل ارگونووین مالئات Methylergonovine Maleate
834 متیل نالتروکسون Methylnaltrexone
835 متیل فنیدات Methylphenidate
836 متیل پردنیزولون Methylprednisolone
837 متیل تستوسترون Methyltestosterone
838 متیل تیونینیوم کلراید Methylthioninium Chloride
839 متوکلوپرامید Metoclopramide
840 متوپرولول Metoprolol
841 متری زامید Metri-zamide
842 مترونیدازول Metronidazole
843 متی راپون Metyrapone
844 مگزلیتین Mexiletine
845 میانسرین Mianserin
846 میکونازول Miconazole
847 میدازولام Midazolam
848 میدودرین Midodrine
849 Milk Powder
850 Milnacipram
851 میلناسیپران Milnacipran
852 میلرینون Milrinone
853 روغن های معنی و روغن های معدنی سبک-چشمی Mineral oils and light mineral oil-Oph
854 مینوسیکلین Minocycline
855 ماینوکسیدیل Minoxidil
856 ماینوکسیدیل+آزلیک اسید+بتامتازون Minoxidil+Azelaic Acid+Betamethasone
857 ماینوکسیدیل-موضعی Minoxidil-Topical
858 میرتازاپین Mirtazapine
859 میزوپروستول Misoprostol
860 میتومایسین Mitomycin
861 میتوتان Mitotane
862 میتوکسانترون Mitoxantrone
863 موکلوبماید Moclobemide
864 مدافینیل Modafinil
865 مولگراموستیم Molgramostim
866 مومتازون فوروات Mometasone
867 مومتازون+فورموترول Mometasone+Formoterol
868 منوبنزون Monobenzone
869 مونته لوکاست Montelukast
870 مورفین Morphine
871 موکسی فلوکساسین Moxifloxacin
872 مولتی ویتامین Multivitamin
873 Multivitamin for CKD Patients
874 مولتی ویتامین مینرال Multivitamin Plus Mineral
875 Multivitamin preparation
876 مولتی ویتامین تراپیوتیک Multivitamin Therapeutic
877 مولتی ویتامین+آهن Multivitamin+Iron
878 واکسن اوریون Mumps Vaccines
879 موپیروسین Mupirocin
880 موپیروسین-نازال Mupirocin-Nasal
881 موروموناب-سی دی3 Muromonab-CD3
882 مایکوفنولات موفتیل Mycophenolate Mofetil
883 نادولول Nadolol
884 نافارلین استات Nafarelin Acetate
885 نافسیلین سدیم Nafcillin Sodium
886 نالیدیکسیک اسید Nalidixic Acid
887 نالوکسان Naloxone
888 نالتروکسون Naltrexone
889 ناندرولون Nandrolone
890 نفازولین Naphazoline
891 نفازولین+آنتازولین Naphazoline+Antazoline
892 ناپروکسن Naproxen
893 ناراتریپتان Naratriptan
894 ناتالیزومب Natalizumab
895 ناتامایسین Natamycin
896 نلفیناویر Nelfinavir
897 نئومایسین Neomycin
898 نئوستیگمین Neostigmine
899 نتیل مایسین سولفات Netilmicin Sulfate
900 Neuroaid
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب