اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
801 مروپنم Meropenem
802 مزالازین Mesalazine
803 مسنا Mesna
804 متاپروترنول Metaproternol
805 متارامینول تارترات Metaraminol Tartrate
806 متفورمین Metformin
807 متفورمین+گلی بن کلامید Metformin+Glibenclamide
808 متفورمین+پیوگلیتازون Metformin+Pioglitazone
809 متادون Methadone
810 متنامین Methenamine
811 متی مازول Methimazole
812 متیونین Methionine
813 متوکاربامول Methocarbamol
814 متوهگزیتال Methohexital
815 متوترکسات Methotrexate
816 متوکسالن Methoxsalen
817 متیل سالیسیلات Methyl Salicylate
818 متیل دوپا Methyldopa
819 متیل ارگونووین مالئات Methylergonovine Maleate
820 متیل نالتروکسون Methylnaltrexone
821 متیل فنیدات Methylphenidate
822 متیل پردنیزولون Methylprednisolone
823 متیل تستوسترون Methyltestosterone
824 متیل تیونینیوم کلراید Methylthioninium Chloride
825 متوکلوپرامید Metoclopramide
826 متوپرولول Metoprolol
827 متری زامید Metri-zamide
828 مترونیدازول Metronidazole
829 متی راپون Metyrapone
830 مگزلیتین Mexiletine
831 میانسرین Mianserin
832 میکونازول Miconazole
833 میدازولام Midazolam
834 میدودرین Midodrine
835 Milnacipram
836 میلناسیپران Milnacipran
837 میلرینون Milrinone
838 روغن های معنی و روغن های معدنی سبک-چشمی Mineral oils and light mineral oil-Oph
839 مینوسیکلین Minocycline
840 ماینوکسیدیل Minoxidil
841 ماینوکسیدیل+آزلیک اسید+بتامتازون Minoxidil+Azelaic Acid+Betamethasone
842 ماینوکسیدیل-موضعی Minoxidil-Topical
843 میرتازاپین Mirtazapine
844 میزوپروستول Misoprostol
845 میتومایسین Mitomycin
846 میتوتان Mitotane
847 میتوکسانترون Mitoxantrone
848 موکلوبماید Moclobemide
849 مدافینیل Modafinil
850 مولگراموستیم Molgramostim
851 مومتازون فوروات Mometasone
852 مومتازون+فورموترول Mometasone+Formoterol
853 منوبنزون Monobenzone
854 مونته لوکاست Montelukast
855 مورفین Morphine
856 موکسی فلوکساسین Moxifloxacin
857 مولتی ویتامین Multivitamin
858 مولتی ویتامین مینرال Multivitamin Plus Mineral
859 Multivitamin preparation
860 مولتی ویتامین تراپیوتیک Multivitamin Therapeutic
861 مولتی ویتامین+آهن Multivitamin+Iron
862 واکسن اوریون Mumps Vaccines
863 موپیروسین Mupirocin
864 موپیروسین-نازال Mupirocin-Nasal
865 موروموناب-سی دی3 Muromonab-CD3
866 مایکوفنولات موفتیل Mycophenolate Mofetil
867 نادولول Nadolol
868 نافارلین استات Nafarelin Acetate
869 نافسیلین سدیم Nafcillin Sodium
870 نالیدیکسیک اسید Nalidixic Acid
871 نالوکسان Naloxone
872 نالتروکسون Naltrexone
873 ناندرولون Nandrolone
874 نفازولین Naphazoline
875 نفازولین+آنتازولین Naphazoline+Antazoline
876 ناپروکسن Naproxen
877 ناراتریپتان Naratriptan
878 ناتالیزومب Natalizumab
879 ناتامایسین Natamycin
880 نلفیناویر Nelfinavir
881 نئومایسین Neomycin
882 نئوستیگمین Neostigmine
883 Nephrovit
884 نتیل مایسین سولفات Netilmicin Sulfate
885 Neuroaid
886 نویراپین Nevirapine
887 نیاسینامید Niacinamide
888 نیکلوزماید Niclosamide
889 نیکوراندیل Nicorandil
890 نیکوتین Nicotine
891 اسید نیکوتینیک Nicotinic Acid
892 نیفدیپین Nifedipine
893 نیلوتینیب Nilotinib
894 نیمودیپین Nimodipine
895 نیتی سینون Nitisinone
896 نیترازپام Nitrazepam
897 نیترن دیپین Nitrendipine
898 نیتروفورانتوئین Nitrofurantoin
899 نیتروفورازون Nitrofurazone
900 نیتروژن موستارد Nitrogen Mustard
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب