اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
801 مرکاپتوپورین Mercaptopurine
802 مروپنم Meropenem
803 مزالازین Mesalazine
804 مسنا Mesna
805 متاپروترنول Metaproternol
806 متارامینول تارترات Metaraminol Tartrate
807 متفورمین Metformin
808 متفورمین+گلی بن کلامید Metformin+Glibenclamide
809 متفورمین+پیوگلیتازون Metformin+Pioglitazone
810 متادون Methadone
811 متنامین Methenamine
812 متی مازول Methimazole
813 متیونین Methionine
814 متوکاربامول Methocarbamol
815 متوهگزیتال Methohexital
816 متوترکسات Methotrexate
817 متوکسالن Methoxsalen
818 متیل سالیسیلات Methyl Salicylate
819 متیل دوپا Methyldopa
820 متیل ارگونووین مالئات Methylergonovine Maleate
821 متیل نالتروکسون Methylnaltrexone
822 متیل فنیدات Methylphenidate
823 متیل پردنیزولون Methylprednisolone
824 متیل تستوسترون Methyltestosterone
825 متیل تیونینیوم کلراید Methylthioninium Chloride
826 متوکلوپرامید Metoclopramide
827 متوپرولول Metoprolol
828 متری زامید Metri-zamide
829 مترونیدازول Metronidazole
830 متی راپون Metyrapone
831 مگزلیتین Mexiletine
832 میانسرین Mianserin
833 میکونازول Miconazole
834 میدازولام Midazolam
835 میدودرین Midodrine
836 Milnacipram
837 میلناسیپران Milnacipran
838 میلرینون Milrinone
839 روغن های معنی و روغن های معدنی سبک-چشمی Mineral oils and light mineral oil-Oph
840 مینوسیکلین Minocycline
841 ماینوکسیدیل Minoxidil
842 ماینوکسیدیل+آزلیک اسید+بتامتازون Minoxidil+Azelaic Acid+Betamethasone
843 ماینوکسیدیل-موضعی Minoxidil-Topical
844 میرتازاپین Mirtazapine
845 میزوپروستول Misoprostol
846 میتومایسین Mitomycin
847 میتوتان Mitotane
848 میتوکسانترون Mitoxantrone
849 موکلوبماید Moclobemide
850 مدافینیل Modafinil
851 مولگراموستیم Molgramostim
852 مومتازون فوروات Mometasone
853 مومتازون+فورموترول Mometasone+Formoterol
854 منوبنزون Monobenzone
855 مونته لوکاست Montelukast
856 مورفین Morphine
857 موکسی فلوکساسین Moxifloxacin
858 مولتی ویتامین Multivitamin
859 مولتی ویتامین مینرال Multivitamin Plus Mineral
860 Multivitamin preparation
861 مولتی ویتامین تراپیوتیک Multivitamin Therapeutic
862 مولتی ویتامین+آهن Multivitamin+Iron
863 واکسن اوریون Mumps Vaccines
864 موپیروسین Mupirocin
865 موپیروسین-نازال Mupirocin-Nasal
866 موروموناب-سی دی3 Muromonab-CD3
867 مایکوفنولات موفتیل Mycophenolate Mofetil
868 نادولول Nadolol
869 نافارلین استات Nafarelin Acetate
870 نافسیلین سدیم Nafcillin Sodium
871 نالیدیکسیک اسید Nalidixic Acid
872 نالوکسان Naloxone
873 نالتروکسون Naltrexone
874 ناندرولون Nandrolone
875 نفازولین Naphazoline
876 نفازولین+آنتازولین Naphazoline+Antazoline
877 ناپروکسن Naproxen
878 ناراتریپتان Naratriptan
879 ناتالیزومب Natalizumab
880 ناتامایسین Natamycin
881 نلفیناویر Nelfinavir
882 نئومایسین Neomycin
883 نئوستیگمین Neostigmine
884 Nephrovit
885 نتیل مایسین سولفات Netilmicin Sulfate
886 Neuroaid
887 نویراپین Nevirapine
888 نیاسینامید Niacinamide
889 نیکلوزماید Niclosamide
890 نیکوراندیل Nicorandil
891 نیکوتین Nicotine
892 اسید نیکوتینیک Nicotinic Acid
893 نیفدیپین Nifedipine
894 نیلوتینیب Nilotinib
895 نیمودیپین Nimodipine
896 نیتی سینون Nitisinone
897 نیترازپام Nitrazepam
898 نیترن دیپین Nitrendipine
899 نیتروفورانتوئین Nitrofurantoin
900 نیتروفورازون Nitrofurazone
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب