اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
801 ممانتین Memantine
802 واکسن مننگوکوک Meningococcal Vaccines
803 هاش ام جی Menotropins
804 منتول سالیسیلات Menthol Salicylate
805 Menthol+Zinc OxidX+Calamine
806 مپیواکائین Mepivacaine
807 مپروبامات Meprobamate
808 مکوئینول Mequinol
809 مکوینول-تی Mequinol-T
810 مکویی تازین Mequitazine
811 مرکاپتوپورین Mercaptopurine
812 مروپنم Meropenem
813 مزالازین Mesalazine
814 مسنا Mesna
815 متاپروترنول Metaproternol
816 متارامینول تارترات Metaraminol Tartrate
817 متفورمین Metformin
818 متفورمین+گلی بن کلامید Metformin+Glibenclamide
819 متفورمین+پیوگلیتازون Metformin+Pioglitazone
820 متادون Methadone
821 متنامین Methenamine
822 متی مازول Methimazole
823 متیونین Methionine
824 متوکاربامول Methocarbamol
825 متوهگزیتال Methohexital
826 متوترکسات Methotrexate
827 متوکسالن Methoxsalen
828 متیل سالیسیلات Methyl Salicylate
829 متیل دوپا Methyldopa
830 متیل ارگونووین مالئات Methylergonovine Maleate
831 متیل نالتروکسون Methylnaltrexone
832 متیل فنیدات Methylphenidate
833 متیل پردنیزولون Methylprednisolone
834 متیل تستوسترون Methyltestosterone
835 متیل تیونینیوم کلراید Methylthioninium Chloride
836 متوکلوپرامید Metoclopramide
837 متوپرولول Metoprolol
838 متری زامید Metri-zamide
839 مترونیدازول Metronidazole
840 متی راپون Metyrapone
841 مگزلیتین Mexiletine
842 میانسرین Mianserin
843 میکونازول Miconazole
844 میدازولام Midazolam
845 میدودرین Midodrine
846 Milk Powder
847 Milnacipram
848 میلناسیپران Milnacipran
849 میلرینون Milrinone
850 روغن های معنی و روغن های معدنی سبک-چشمی Mineral oils and light mineral oil-Oph
851 مینوسیکلین Minocycline
852 ماینوکسیدیل Minoxidil
853 ماینوکسیدیل+آزلیک اسید+بتامتازون Minoxidil+Azelaic Acid+Betamethasone
854 ماینوکسیدیل-موضعی Minoxidil-Topical
855 میرتازاپین Mirtazapine
856 میزوپروستول Misoprostol
857 میتومایسین Mitomycin
858 میتوتان Mitotane
859 میتوکسانترون Mitoxantrone
860 موکلوبماید Moclobemide
861 مدافینیل Modafinil
862 مولگراموستیم Molgramostim
863 مومتازون فوروات Mometasone
864 مومتازون+فورموترول Mometasone+Formoterol
865 منوبنزون Monobenzone
866 مونته لوکاست Montelukast
867 مورفین Morphine
868 موکسی فلوکساسین Moxifloxacin
869 مولتی ویتامین Multivitamin
870 Multivitamin for CKD Patients
871 مولتی ویتامین مینرال Multivitamin Plus Mineral
872 Multivitamin preparation
873 مولتی ویتامین تراپیوتیک Multivitamin Therapeutic
874 مولتی ویتامین+آهن Multivitamin+Iron
875 واکسن اوریون Mumps Vaccines
876 موپیروسین Mupirocin
877 موپیروسین-نازال Mupirocin-Nasal
878 موروموناب-سی دی3 Muromonab-CD3
879 مایکوفنولات موفتیل Mycophenolate Mofetil
880 نادولول Nadolol
881 نافارلین استات Nafarelin Acetate
882 نافسیلین سدیم Nafcillin Sodium
883 نالیدیکسیک اسید Nalidixic Acid
884 نالوکسان Naloxone
885 نالتروکسون Naltrexone
886 ناندرولون Nandrolone
887 نفازولین Naphazoline
888 نفازولین+آنتازولین Naphazoline+Antazoline
889 ناپروکسن Naproxen
890 ناراتریپتان Naratriptan
891 ناتالیزومب Natalizumab
892 ناتامایسین Natamycin
893 نلفیناویر Nelfinavir
894 نئومایسین Neomycin
895 نئوستیگمین Neostigmine
896 نتیل مایسین سولفات Netilmicin Sulfate
897 Neuroaid
898 نویراپین Nevirapine
899 نیاسینامید Niacinamide
900 نیکلوزماید Niclosamide
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب