اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
801 مفلوکوئین Mefloquine
802 مجسترول Megestrol
803 مگلومین کامپاند Meglumin Compound
804 مگلومین آنتی موان Meglumine Antimonate
805 ملاتونین Melatonin
806 ملوکسیکام Meloxicam
807 ملفالان Melphalan
808 ممانتین Memantine
809 واکسن مننگوکوک Meningococcal Vaccines
810 هاش ام جی Menotropins
811 منتول سالیسیلات Menthol Salicylate
812 Menthol+Zinc OxidX+Calamine
813 مپیواکائین Mepivacaine
814 مپروبامات Meprobamate
815 مکوئینول Mequinol
816 مکوینول-تی Mequinol-T
817 مکویی تازین Mequitazine
818 مرکاپتوپورین Mercaptopurine
819 مروپنم Meropenem
820 مزالازین Mesalazine
821 مسنا Mesna
822 متاپروترنول Metaproternol
823 متارامینول تارترات Metaraminol Tartrate
824 متفورمین Metformin
825 متفورمین+گلی بن کلامید Metformin+Glibenclamide
826 متفورمین+پیوگلیتازون Metformin+Pioglitazone
827 متادون Methadone
828 متنامین Methenamine
829 متی مازول Methimazole
830 متیونین Methionine
831 متوکاربامول Methocarbamol
832 متوهگزیتال Methohexital
833 متوترکسات Methotrexate
834 متوکسالن Methoxsalen
835 متیل سالیسیلات Methyl Salicylate
836 متیل دوپا Methyldopa
837 متیل ارگونووین مالئات Methylergonovine Maleate
838 متیل نالتروکسون Methylnaltrexone
839 متیل فنیدات Methylphenidate
840 متیل پردنیزولون Methylprednisolone
841 متیل تستوسترون Methyltestosterone
842 متیل تیونینیوم کلراید Methylthioninium Chloride
843 متوکلوپرامید Metoclopramide
844 متوپرولول Metoprolol
845 متری زامید Metri-zamide
846 مترونیدازول Metronidazole
847 متی راپون Metyrapone
848 مگزلیتین Mexiletine
849 میانسرین Mianserin
850 میکونازول Miconazole
851 میدازولام Midazolam
852 میدودرین Midodrine
853 Milk Powder
854 Milnacipram
855 میلناسیپران Milnacipran
856 میلرینون Milrinone
857 روغن های معنی و روغن های معدنی سبک-چشمی Mineral oils and light mineral oil-Oph
858 مینوسیکلین Minocycline
859 ماینوکسیدیل Minoxidil
860 ماینوکسیدیل+آزلیک اسید+بتامتازون Minoxidil+Azelaic Acid+Betamethasone
861 ماینوکسیدیل-موضعی Minoxidil-Topical
862 میرتازاپین Mirtazapine
863 میزوپروستول Misoprostol
864 میتومایسین Mitomycin
865 میتوتان Mitotane
866 میتوکسانترون Mitoxantrone
867 موکلوبماید Moclobemide
868 مدافینیل Modafinil
869 مولگراموستیم Molgramostim
870 مومتازون فوروات Mometasone
871 مومتازون+فورموترول Mometasone+Formoterol
872 منوبنزون Monobenzone
873 مونته لوکاست Montelukast
874 مورفین Morphine
875 موکسی فلوکساسین Moxifloxacin
876 مولتی ویتامین Multivitamin
877 Multivitamin for CKD Patients
878 مولتی ویتامین مینرال Multivitamin Plus Mineral
879 Multivitamin preparation
880 مولتی ویتامین تراپیوتیک Multivitamin Therapeutic
881 مولتی ویتامین+آهن Multivitamin+Iron
882 واکسن اوریون Mumps Vaccines
883 موپیروسین Mupirocin
884 موپیروسین-نازال Mupirocin-Nasal
885 موروموناب-سی دی3 Muromonab-CD3
886 مایکوفنولات موفتیل Mycophenolate Mofetil
887 نادولول Nadolol
888 نافارلین استات Nafarelin Acetate
889 نافسیلین سدیم Nafcillin Sodium
890 نالیدیکسیک اسید Nalidixic Acid
891 نالوکسان Naloxone
892 نالتروکسون Naltrexone
893 ناندرولون Nandrolone
894 نفازولین Naphazoline
895 نفازولین+آنتازولین Naphazoline+Antazoline
896 ناپروکسن Naproxen
897 ناراتریپتان Naratriptan
898 ناتالیزومب Natalizumab
899 ناتامایسین Natamycin
900 نلفیناویر Nelfinavir
فروشگاه دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب