محصولات شرکت داروسازی اکتوورکو

محصولات شرکت داروسازی اکتوورکو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
LIPITOR Tablet 10 mg [قرص لیپیتور 10 میلی گرم] PFIZER Atorvastatin به زودی ...
LIPITOR Tablet 20 mg [قرص لیپیتور 20 میلی گرم] PFIZER Atorvastatin به زودی ...
FOLCASIN Injection 30 mg/3 ml [آمپول فولکاسین 30میلی گرم/3میلی لیتر] SINDAN Folinic Acid به زودی ...
CARBOPLATIN ACTAVIS Injection 10 mg/ml,15 ml [آمپول کربوپلاتین اکتاویس 10میلی گرم/میلی لیتر 15میلی لیتر] SINDAN Carboplatin به زودی ...
CARBOPLATIN ACTAVIS Injection 10 mg/ml,5 ml [آمپول کربوپلاتین اکتاویس 10میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] SINDAN Carboplatin به زودی ...
CORYOL Tablet 12.5 mg [قرص کوریول 12.5 میلی گرم] KRKA Carvedilol به زودی ...
CORYOL Tablet 6.25 mg [قرص کوریول 6.25 میلی گرم] KRKA Carvedilol به زودی ...
LETIZEN Tablet 10 mg [قرص لتیزن 10 میلی گرم] KRKA Cetirizine به زودی ...
CIPRINOL Injection 200 mg/100ml [ویال سیپرینول 200میلی گرم/100میلی لیتر] KRKA Ciprofloxacin به زودی ...
FROMILID Tablet 500 mg [قرص فرومیلید 500میلی گرم] KRKA Clarithromycin به زودی ...
FROMILID Tablet 250 mg [قرص فرومیلید 250 میلی گرم] KRKA Clarithromycin به زودی ...
RUBIFEN 10 MG Tablet [قرص روبیفن 10میلی گرم] RUBIO Methylphenidate به زودی ...
EQUIN Tablet 0.625 mg [قرص اکوئین 0.625 میلی گرم] FERRER Conjugated Estrogens به زودی ...
EQUIN Tablet 1.25 mg [قرص اکوئین 1.25 میلی گرم] FERRER Conjugated Estrogens به زودی ...
EQUIN Cream,Vaginal 0.625 mg/g [کرم واژینال اکوئین 0.625 میلی گرم/گرم] FERRER Conjugated Estrogens به زودی ...
DOCETAXEL ACTAVIS Injection 20 mg/0.5 ml [آمپول داستاکسل اکتویس 20میلی گرم/0.5 میلی لیتر] SINDAN Docetaxel به زودی ...
DOCETAXEL ACTAVIS Injection 80 mg/2 ml [آمپول داستاکسیل اکتاویس 80 میلی گرم/2 میلی لیتر] SINDAN Docetaxel به زودی ...
YASNAL Tablet 10 mg [قرص یاسنال 10 میلی گرم] KRKA Donepezil به زودی ...
YASNAL Tablet 5 mg [قرص یاسنال 5 میلی گرم] KRKA Donepezil به زودی ...
ETOPOSIDE ACTAVIS Injection 100 mg/5 ml [آمپول اتوپوزاید 100 میلی گرم/5 میلی لیتر] SINDAN Etoposide به زودی ...
SUPRIMON Tablet 500 mg [قرص سوپریمون 500 میلی گرم] CLAUSEN Mycophenolate Mofetil به زودی ...
VINORELBINE ACTAVIS Injection 10 mg/ml,5 ml [آمپول وینورلبین اکتاویس 10میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] SINDAN Vinorelbine به زودی ...
VINORELBINE ACTAVIS Injection 10 mg/ml,1 ml [آمپول وینورلبین اکتویس 10میلی گرم/میلی لیتر 1میلی لیتر] SINDAN Vinorelbine به زودی ...
QUENTIAX Tablet 200 mg [قرص کوئنتیاکس 200 میلی گرم] KRKA Quetiapine به زودی ...
QUENTIAX Tablet 100 mg [قرص کوئنتیاکس 100 میلی گرم] KRKA Quetiapine به زودی ...
NOCTISSIN Spray 10 mcg/dose,Nasal [اسپری بینی نوکتیسین 10 میکروگرم/دوز] ACTAVIS Desmopressin به زودی ...
FLUDARABINE ACTAVIS Injection,Powder 50 mg [پودر قابل تزریق فلودرابین اکتاویس 50 میلی گرم] SINDAN Fludarabine به زودی ...
NEURONTIN Capsule 400 mg [کپسول نورونتین400 میلی گرم] PFIZER Gabapentin به زودی ...
NEURONTIN Capsule 300 mg [کپسول نورونتین 300 میلی گرم] PFIZER Gabapentin به زودی ...
GEMCITABINE Injection,Powder 200 mg [پودر قابل تزریق جمسیتابین 200 میلی گرم اکتاویس] SINDAN Gemcitabine به زودی ...
GEMCITABINE Injection,Powder 1 g [پودر قابل تزریق جمسیتابین 1 گرم اکتاویس] SINDAN Gemcitabine به زودی ...
HYDRAPRES Injection 20 mg [آمپول هیدراپرس 20 میلی گرم] RUBIO Hydralazine به زودی ...
IRINOTECAN ACTAVIS Injection 20 mg/ml,5 ml [آمپول ایرینوتکان اکتاویس 20 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] SINDAN Irinotecan به زودی ...
OXALIPLATIN ACTAVIS Injection,Powder 100 mg [پودر قابل تزریق اوگزالی پلاتین اکتاویس 100 میلی گرم] SINDAN Oxaliplatin به زودی ...
OXALIPLATIN ACTAVIS Injection,Powder 50 mg [پودر قابل تزریق اوگزالی پلاتین اکتاویس 50 میلی گرم] SINDAN Oxaliplatin به زودی ...
PACLITAXEL ACTAVIS Injection 6 mg/ml,25 ml [ویال پکلی تاکسل اکتاویس 6میلی گرم/میلی لیتر 25 میلی لیتر] SINDAN Paclitaxel به زودی ...
PACLITAXEL ACTAVIS Injection 6 mg/ml,5 ml [آمپول پکلی تاکسل اکتاویس 6 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] SINDAN Paclitaxel به زودی ...
CUPRIPEN Capsule 250 mg [کپسول کوپریپن 250 میلی گرم (دی پنسیلامین)] RUBIO Penicillamine به زودی ...
CYCLOGEST Pessary 200 mg [شیاف واژینال سیکلوژست 200 میلی گرم] ACTAVIS Progesterone به زودی ...
CYCLOGEST Pessary 400 mg [شیاف واژینال سیکلوژست 400 میلی گرم] ACTAVIS Progesterone به زودی ...
DERMOFIX Cream ,Topical 2% [کرم موضعی درموفیکس 2%] FERRER Sertaconazole-Topical به زودی ...
ASENTRA Tablet 100 mg [قرص آسنترا 100 میلی گرم] KRKA Sertraline به زودی ...
ASENTRA Tablet 50 mg [قرص آسنترا 50 میلی گرم] KRKA Sertraline به زودی ...
ULTOP 20 CAPSULE [کپسول اولتاپ 20 میلی گرم] KRKA Omeprazole به زودی ...
ALVENTA Modified release Capsule 37.5 mg [کپسول آلونتا 37.5 میلی گرم - آلوینتا] KRKA Venlafaxine به زودی ...
ZYLLT 75 mg Coated Tablet [قرص روکشدار زیلت 75میلی گرم] KRKA Clopidogrel به زودی ...
NEUROBION 3ml Amp [آمپول نوروبیون/3میلی لیتر 100+100+1000 میکروگرم] MERCK KGaA Vitamin B1+B6+B12 به زودی ...
VIZARSIN Tablet 50 mg [قرص ویزارسین 50 میلی گرم] KRKA Sildenafil به زودی ...
VIZARSIN Tablet 100 mg [قرص ویزارسین 100 میلی گرم] KRKA Sildenafil به زودی ...
AMLOBER Tablet 5 mg [قرص آملوبر 5 میلی گرم] KRKA Amlodipine به زودی ...
NOXPRIN Injection 100mg/ml, 0.2 ml Syringe [سرنگ آماده تزریق ناکسپرین 100میلی گرم/میلی لیتر 0.2 میلی لیتر] CLAUSEN Enoxaparin Sodium به زودی ...
NOXPRIN Injection 100mg/ml, 0.6 ml Syringe [سرنگ آماده تزریق ناکسپرین 100میلی گرم/میلی لیتر0.6 میلی لیتر] CLAUSEN Enoxaparin Sodium به زودی ...
NOXPRIN Injection 100mg/ml, 0.8 ml Syringe [سرنگ آماده تزریق ناکسپرین 100میلی گرم/میلی لیتر 0.8 میلی لیتر] CLAUSEN Enoxaparin Sodium به زودی ...
NOXPRIN Injection 100mg/ml, 0.4 ml Syringe [سرنگ آماده تزریق ناکسپرین 100میلی گرم/میلی لیتر 0.4 میلی لیتر] CLAUSEN Enoxaparin Sodium به زودی ...
QUENTIAX Tablet 25 mg [قرص کوئنتیاکس 25 میلی گرم] KRKA Quetiapine به زودی ...
REBIF REBIDOSE Injection,Prefilled syringe 44 mcg/0.5ml [سرنگ آماده تزریق ربیف ربیدوز میکروگرم/0.5 میلی لیتر44] MERCK SERONO Interferon Beta-1A به زودی ...
ERIOLAN Injection, Powder 50mg [پودر قابل تزریق اریولان 50 میلی گرم] ERIOCHEM Melphalan به زودی ...
LECTRUM Injection, Powder 3.75 mg [پودر قابل تزریق لکتروم 3.75 میلی گرم] ERIOCHEM Leuprorelin به زودی ...
LECTRUM Injection, Powder 7.5 mg [پودر قابل تزریق لکتروم 7.5 میلی گرم] ERIOCHEM Leuprorelin به زودی ...
ERIOPHOS Injection 4mg/5ml [آمپول اریوفوس 4میلی گرم/5 میلی لیتر] ERIOCHEM Zoledronic Acid به زودی ...
OMACOR 1000 MG Cap [کپسول اوماکور 1000 میلی گرم] FERRER Omega-3 Triglycerides به زودی ...
DOXORUBICIN ACTAVIS Injection,Solution,Concentrate2mg/ml,5ml [محلول غلیظ تزریقی دوکسوروبیسین اکتاویس 2میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] ACTAVIS Doxorubicin به زودی ...
DOXORUBICIN ACTAVIS Injection,Solution,Concentrate2mg/ml,25ml [محلول تزریقی دوکسوروبیسین اکتاویس 2میلی گرم/میلی لیتر 25 میلی لیتر] ACTAVIS Doxorubicin به زودی ...
EPIRUBICIN ACTAVIS Injection 2 mg/ml, 5ml [آمپول اپی روبیسین اکتاویس 2 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] ACTAVIS Epirubicin به زودی ...
Bion3 Tablet [قرص بیون 3] Merck Multivitamin preparation به زودی ...
CAPECITABINE ACTE 500MG TAB [قرص کپسیتابین اکت 500 میلی گرم] Hetero Labs Ltd Capecitabine به زودی ...
ACTOGEST 400MG SUPPOSITORY [شیاف اکتوژست 400 میلی گرم] Leon Farma Progesterone به زودی ...
Concor 5MG TAB [قرص کنکور 5 میلی گرم (کونکور)] MERCK SERONO Bisoprolol به زودی ...
Concor 10MG TAB [قرص کنکور 10 میلی گرم (کونکور)] MERCK SERONO Bisoprolol به زودی ...
Concor 2.5MG TAB [قرص کنکور 2.5 میلی گرم (کونکور)] MERCK SERONO Bisoprolol به زودی ...
Femibion 1 Tablet [قرص فمیبیون 1] Merck Multivitamin preparation به زودی ...
Somazina 1000MG Sachets [ساشه محلول خوراکی سومازینا 1000 میلی گرم] FERRER Citicoline به زودی ...
Femibion 2 Tablet [قرص فمیبیون 2] Merck Multivitamin preparation به زودی ...
OVITRELLE 250 UG/0.5 ML Amp [آمپول اوویترل 250 میکروگرم/0.5 میلی لیتر] MERCK SERONO Human Chorionic Gonadotrophin به زودی ...
OVITRELLE 500 MCG/ML Amp [آمپول اوویترل 500 میکروگرم/میلی لیتر] MERCK SERONO Human Chorionic Gonadotrophin به زودی ...
شرکت داروسازی اکتوورکو

اکتووِر، شرکتی یکپارچه، با بیش از 100 محصول دارویی و بیش از هزار نفر کارمند است که در حوزه های واردات، بازاریابی، تولید و توزیع مشغول به فعالیتند. دارا بودن کارکنانی شایسته و سرمایه گذاری در تولید محصولاتی با کیفیت بالا، موجب شده اکتووِر به عنوان یک شریک تجاری قابل اعتماد برای تولید محصولات تحت لیسانس، در ایران مطرح شود.

تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب