محصولات شرکت گسترش بازرگانی دارو درمان پارس

محصولات شرکت گسترش بازرگانی دارو درمان پارس

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ACICLOVIR MYLAN Injection,Powder 250 mg [پودر آماده تزریق آسیکلوویر میلان 250 میلی گرم] MYLAN S.A.S Aciclovir به زودی ...
ACICLOVIR MYLAN Injection,Powder 500 mg [پودر تزریق آسیکلوویر میلان 500 میلی گرم] MYLAN S.A.S Aciclovir به زودی ...
HUMAN ALBUMIN GRIFOLS Injection,Solution 20%,50ml [ویال هیومن آلبومین گریفولس 20% 50 میلی لیتر] GRIFOLS Albumin به زودی ...
BUPIVACAINE Injection 0.25%,20ml [آمپول بوپیواکائین 0.25% 20میلی لیتر] MYLAN S.A.S Bupivacaine به زودی ...
BUPIVACAINE Injection 0.5%,20ml [آمپول بوپیواکائین 0.5% 20میلی لیتر] MYLAN S.A.S Bupivacaine به زودی ...
BUPIVACAINE Injection 20 mg/4ml(0.5%), spinal [آمپول تزریق نخاعی بوپیواکائین 20میلی گرم/4 میلی لیتر] MYLAN S.A.S Bupivacaine به زودی ...
CARBOPLATIN MYLAN Injection 10 mg/ml,15 ml [آمپول کاربوپلاتین میلان 10میلی گرم/میلی لیتر 15میلی لیتر] MYLAN Carboplatin به زودی ...
CARBOPLATIN MYLAN Injection 10 mg/ml,45 ml [آمپول کربوپلاتین میلان 10میلی گرم/میلی لیتر 45میلی گرم] MYLAN Carboplatin به زودی ...
CARBOPLATIN MYLAN Injection 10 mg/ml,5 ml [آمپول کاربوپلاتین میلان 10میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] MYLAN Carboplatin به زودی ...
CISPLATIN MYLAN Injection 10 mg/10 ml [ویال سیس پلاتین میلان 10میلی گرم/10میلی لیتر] MYLAN Cisplatin به زودی ...
CISPLATIN MYLAN Injection 50 mg/50 ml [ویال سیس پلاتین میلان 50میلی گرم/50میلی لیتر] MYLAN Cisplatin به زودی ...
METHOTREXATE MYLAN Injection 100 mg/ml,10 ml [آمپول متوترکسات میلان 100میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر] MYLAN Methotrexate به زودی ...
METHOTREXATE MYLAN Injection 25 mg/ml,2 ml [آمپول متوترکسات میلان 25میلی گرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر] MYLAN Methotrexate به زودی ...
METHOTREXATE MYLAN Injection 2.5 mg/ml,2 ml [آمپول متوترکسات 2.5میلی گرم/میلی لیتر 2میلی لیتر] MYLAN Methotrexate به زودی ...
METHYLPREDNISOLONE MYLAN Injection,Powder 500 mg [پودر قابل تزریق متیل پردنیزولون میلان 500 میلی گرم] MYLAN S.A.S Methylprednisolone به زودی ...
FENTANYL MYLAN Injection 50 mcg/ml,10 ml [آمپول فنتانیل میلان 50 میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر] MYLAN S.A.S Fentanyl به زودی ...
FENTANYL MYLAN Injection 50 mcg/ml ,2 ml [آمپول فنتانیل میلان 50 میکروگرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر] MYLAN S.A.S Fentanyl به زودی ...
FLECAINIDE-MYLAN Tablet 100 mg [قرص فلکاینید-میلان 100میلی گرم] MYLAN Flecainide به زودی ...
FLEBOGAMMA 5% INJECTION 50 MG/ML(200ML) [ویال فلبوگاما 5% 50میلی گرم/میلی لیتر 200میلی لیتر] GRIFOLS Normal Immunoglobulins به زودی ...
LANSOPRAZOLE Capsule,Delayed Release 15 mg [کپسول آهسته رهش لانسوپرازول 15 میلی گرم] MYLAN Lansoprazole به زودی ...
LANSOPRAZOLE Capsule,Delayed Release 30 mg [کپسول آهسته رهش لانسوپرازول 30 میلی گرم] MYLAN Lansoprazole به زودی ...
OXALIPLATIN MYLAN Injection,Powder 50 mg [پودر قابل تزریق اکسالی پلاتین میلان 50 میلی گرم] MYLAN Oxaliplatin به زودی ...
OXALIPLATIN MYLAN Injection,Powder 100 mg [پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین میلان 100 میلی گرم] MYLAN Oxaliplatin به زودی ...
PAMIDRONATE DE SODIUM MYLAN Injection 3 mg/ml,10 ml [ویال پامیدرونات دی سدیم میلان 3میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر] MYLAN Pamidronate به زودی ...
SUFENTANIL MYLAN Injection 5 mcg/ml,10 ml [ویال سوفنتانیل میلان 5میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر] MYLAN S.A.S Sufentanil به زودی ...
TAMSULOSIN MYLAN Capsule 0.4 mg,Extended Release [کپسول آهسته رهش تامسولوزین میلان 0.4 میلی گرم] MYLAN Tamsulosin به زودی ...
ANTI – D IMMUNOGLOBULIN GRIFOLS Injection 750IU/ml,2 ml PFS(300 mcg) [آمپول آنتی-دی ایمنوگلوبولین گریفولز 750 واحد/میلی لیتر 2 میلی لیتر 300میکروگرم] GRIFOLS Anti-D Immunoglobulin-IM به زودی ...
CILANEM Injection,Powder 500/500 mg (IV),100 ml [پودر قابل تزریق سیلانم 500+500 میلی گرم 100میلی لیتر] RANBAXY Imipenem+Cilastatin به زودی ...
CILANEM Injection,Powder 500/500 mg (IV),30 ml [پودر قابل تزریق سیلانم 500+500 میلی گرم 30 میلی لیتر] RANBAXY Imipenem+Cilastatin به زودی ...
DOBUTAMINE MYLAN Injection 12.5 mg/ml, 20 ml [ویال دوبوتامین میلان 12.5میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر] MYLAN Dobutamine به زودی ...
EBEPOSIDE-MYLAN Injection 20 mg/ml,5 ml [آمپول ابه پوزاید-میلان 20 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] MYLAN Etoposide به زودی ...
EBEPOSIDE-MYLAN Injection 20 mg/ml,10 ml [آمپول ابه پوزاید-میلان 20 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر] MYLAN Etoposide به زودی ...
SUFENTANIL MYLAN Injection 5 mcg/ml ,2 ml [آمپول سوفنتانیل میلان 5 میکروگرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر] MYLAN Sufentanil به زودی ...
PACLITAXEL MYLAN PHARMA Injection 6 mg/ml,50 ml [آمپول پکلی تاکسل میلان فارما 6 میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر] MYLAN Paclitaxel به زودی ...
PACLITAXEL MYLAN PHARMA Injection 6 mg/ml,16.7 ml [آمپول پکلی تاکسل میلان فارما 6 میلی گرم/میلی لیتر 16.7 میلی لیتر] MYLAN Paclitaxel به زودی ...
PACLITAXEL MYLAN PHARMA Injection 6 mg/ml,5 ml [آمپول پکلی تاکسل میلان فارما 6 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] MYLAN Paclitaxel به زودی ...
REMIFENTANIL-MYLAN Injection,Powder 5 mg [پودر قابل تزریق رمی فنتانیل-میلان 5 میلی گرم] MYLAN Remifentanil به زودی ...
REMIFENTANIL-MYLAN Injection,Powder 2 mg [پودر قابل تزریق رمی فنتانیل-میلان 2 میلی گرم] MYLAN Remifentanil به زودی ...
REMIFENTANIL-MYLAN Injection,Powder 1 mg [پودر قابل تزریق رمی فنتانیل-میلان 1 میلی گرم] MYLAN Remifentanil به زودی ...
IRINOTECAN MYLAN Injection 20 mg/ml,5ml [آمپول ایرینوتکان میلان 20 ملی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] MYLAN Irinotecan به زودی ...
IRINOTECAN MYLAN Injection 20 mg/ml,2ml [آمپول ایرینوتکان میلان 20 ملی گرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر] MYLAN Irinotecan به زودی ...
METHYLPREDNISOLONE MYLAN Injection,Powder 1000 mg [پودر قابل تزریق متیل پردنیزولون میلان 1000 میلی گرم] MYLAN Methylprednisolone به زودی ...
LEVOFLOXACIN N MYLAN Injection 5mg/ml,100ml [ویال لووفلوکساسین مایلن 5 میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر] MYLAN Levofloxacin به زودی ...
MAGNEVISION Injection 469 mg/ml,15 ml [ویال مگنویژن 469 میلی گرم/میلی لیتر 15 میلی لیتر] B.E.IMAGING Gadopentetate به زودی ...
SULFASALAZINE MYLAN 500MG TAB [قرص سولفاسالازین میلان 500 میلی گرم] MYLAN S.A.S Sulfasalazine به زودی ...
ALBUTEIN 20% 50 ML VIAL [ویال آلبوتئین 20% 50 میلی لیتر - آلبوتین] GRIFOLS Albumin به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب