محصولات شرکت نوونورد دیسک پارس

محصولات شرکت نوونورد دیسک پارس

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
NOVOSEVEN Injection 4.8 mg [آمپول نووسون 4.8 میلی گرم] NOVONORDISK Factor VII به زودی ...
NOVOSEVEN Injection 1 mg [آمپول نووسون 1 میلی گرم] NOVONORDISK Factor VII به زودی ...
NOVOSEVEN Injection 2 mg [آمپول نووسون 2میلی گرم] NOVONORDISK Factor VII به زودی ...
GLUCAGEN HYPOKIT Injection,Powder 1 mg [پودر قابل تزریق هایپوکیت گلوکاژن 1 میلی گرم] NOVONORDISK Glucagon به زودی ...
GLUCAGEN Injection,Powder 1 mg [پودر قابل تزریق (گلوکاژن ) گلوکاگون 1میلی گرم] NOVONORDISK Glucagon به زودی ...
VAGIFEM Tablet 25 mcg,Vaginal [قرص واژینال واژیفم 25میکروگرم] NOVONORDISK Estradiol Valerate به زودی ...
NOVORAPID FLEXPEN Injection 100 IU/ml,3 ml [قلم تزریق نووراپید فلکس پن 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر] NOVONORDISK Insulin به زودی ...
NOVOMIX 30 FLEXPEN Injection 100 IU/ml,3 ml [قلم تزریق نوومیکس 30 فلکس پن 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر] NOVONORDISK Insulin به زودی ...
MIXTARD 30 Injection 100 IU/ml [انسولین میکستارد30 100واحد/میلی لیتر] NOVONORDISK Insulin به زودی ...
INSULATARD PENFILL Injection 100 IU/ml,3 ml [قلم تزریق اینسولاتارد پنفیل 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر] NOVONORDISK Insulin به زودی ...
MIXTARD 30 PENFILL Injection, 100 IU/ml,3 ml [قلم تزریق میکستارد پنفیل 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر] NOVONORDISK Insulin به زودی ...
ACTRAPID PENFILL Injection 100 IU/ml,3 ml [قلم تزریق اکتراپید پنفیل 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر] NOVONORDISK Insulin به زودی ...
NOVONORM Tablet 1 mg [قرص نوونورم 1میلی گرم] NOVONORDISK Repaglinide به زودی ...
NOVONORM Tablet 2 mg [قرص نوونورم 2میلی گرم] NOVONORDISK Repaglinide به زودی ...
NOVONORM Tablet 0.5 mg [قرص نوونورم 0.5 میلی گرم] NOVONORDISK Repaglinide به زودی ...
NORDITROPIN NORDILET Injection 5 mg/1.5 ml-Prefilled-Pen [قلم تزریق نوردیتروپین نوردیلت 5میلی گرم/1.5 میلی لیتر] NOVONORDISK Growth Hormone به زودی ...
NORDITROPIN NORDILET Injection 30 IU/1.5 ML Prefilled-Pen [قلم تزریق نوردیتروپین نوردیلت 10واحد/1.5 میلی لیتر] NOVONORDISK Growth Hormone به زودی ...
VICTOZA Injection 6mg/ml,3ml-Prefilled Pen [قلم تزریق ویکتوزا 6 میلی گرم/میلی لیتر 3 میلی لیتر] NOVONORDISK Liraglutide به زودی ...
LEVEMIR Injection 100 IU/ml,3 ml PFS [قلم تزریق لومیر 100 واحد/میلی لیتر 3 میلی لیتر] NOVONORDISK Insulin به زودی ...
VAGIFEM 10MCG Vaginal [قرص واژینال واژیفم 10 میکروگرم] NOVONORDISK Estradiol Valerate به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب