محصولات شرکت داروسازی بهستان تولید

محصولات شرکت داروسازی بهستان تولید

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ATRACURIUM-HAMELN Injection 10 mg/ml,2.5 ml [آمپول آتراکوریوم-هاملن 10میلی گرم/میلی لیتر 2.5 میلی لیتر] HAMELN Atracurium Besilate به زودی ...
ATRACURIUM-HAMELN Injection 10 mg/ml,5ml [آمپول آتراکوریوم-هاملن 10میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] HAMELN Atracurium Besilate به زودی ...
BUSP-5 Tablet 5 mg [قرص بوسپ-5 میلی گرم] HEXAL Buspirone به زودی ...
CETIRIZINE HEXAL Tablet 10 mg [قرص ستریزین هگزال 10 میلی گرم (ستیریزین)] HEXAL Cetirizine به زودی ...
CITALOPRAM HEXAL Tablet 40 mg [قرص سیتالوپرام هگزال 40 میلی گرم] HEXAL Citalopram به زودی ...
CITALOPRAM HEXAL Tablet 20 mg [قرص سیتالوپرام هگزال 20 میلی گرم] HEXAL Citalopram به زودی ...
CLOZAPIN HEXAL Tablet 25 mg [قرص کلوزاپین هگزال 25 میلی گرم] HEXAL Clozapine به زودی ...
CLOZAPIN HEXAL Tablet 100 mg [قرص کلوزاپین هگزال 100 میلی گرم] HEXAL Clozapine به زودی ...
LISIHEXAL Tablet 20 mg [قرص لیزی هگزال 20میلی گرم] HEXAL Lisinopril به زودی ...
LISIHEXAL Tablet 10 mg [قرص لیزیهگزال 10 میلی گرم] HEXAL Lisinopril به زودی ...
LISIHEXAL Tablet 5 mg [قرص لیزی هگزال 5 میلی گرم] HEXAL Lisinopril به زودی ...
PACLITAXEL Injection 6 mg/ml,5 ml [آمپول پاکلی تاکسل 6میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] BIOLYSE PHARMA Paclitaxel به زودی ...
SERTRALIN HEXAL Tablet 50 mg [قرص سرترالین هگزال 50 میلی گرم] HEXAL Sertraline به زودی ...
SERTRALIN HEXAL Tablet 100 mg [قرص سرترالین هگزال 100 میلی گرم] HEXAL Sertraline به زودی ...
SIMVAHEXAL Tablet 20 mg [قرص سیمواهگزال 20 میلی گرم] HEXAL Simvastatin به زودی ...
TAMSULOSIN HEXAL Capsule 0.4 mg,Extended Release [کپسول آهسته رهش تامسولوزین هگزال 0.4 میلی گرم] HEXAL Tamsulosin به زودی ...
PANTOPRAZOL-SANDOZ Tablet 40 mg,Delayed Release [قرص آهسته رهش پانتوپرازول-ساندوز 40 میلی گرم] SANDOZ Pantoprazole به زودی ...
PANTOPRAZOL-SANDOZ Tablet 20 mg,Delayed Release [قرص آهسته رهش پنتوپرازول-ساندوز 20 میلی گرم] SANDOZ Pantoprazole به زودی ...
FORTICAL Spray 200 IU/dose,Nasal [اسپری بینی فورتیکال 200واحد/دوز] UNIGENE Calcitonin به زودی ...
AMLODIPIN HEXAL Tablet 5 mg [قرص آملودیپین هگزال 5 میلی گرم] HEXAL Amlodipine به زودی ...
MELOXICAM-SANDOZ Tablet 15 mg [قرص ملوکسیکام-ساندوز 15 میلی گرم] HEXAL Meloxicam به زودی ...
MELOXICAM-SANDOZ Tablet 7.5 mg [قرص ملوکسیکام-ساندوز 7.5 میلی گرم] HEXAL Meloxicam به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب